Diskurzní ironie v českém kulturním kontextu: vývojové koreláty porozumění ironii a její funkce v diskurzu dospělých

Hlavní řešitel: Eva Filippová
Doba řešení: 2012-2016
Číslo grantu: GAČR 407/12/0757

Téma projektu
Projekt nabízí propojení dvou komplementárních linií výzkumu. První linie doplní dosavadní experimentální výzkum vývojových aspektů porozumění ironii daty z longitudinálního zkoumání cca 60 dětí, testovaných různými verzemi ůkolů zaměřených na sociálně-kognitivní, pragmatické a emoční aspekty ironické komunikace v třech různých časových bodech. Druhá linie výzkumu zkoumá pragmatiku figurativních promluv v každodenním diskurzu dospělých a mechanismy zapojené do procesu porozumění ironii. Tato druhá linie výzkumu umožní nejen validaci výsledků experimentálních studií sledujících vývoj porozumění ironii, ale také odpoví na otázky ohledně funkčních a percepčních aspektů ironické komunikace.

The agenda aims at bridging two complementary lines of research. The first line of research will elaborate on the ongoing cross-sectional experimental work by enriching the developmental inquiry with data from a longitudinal study of about 60 children, tested and retested on different versions of the same task—involving social-cognitive, pragmatic and emotion aspects of ironic communication—at three different points in time. The second line of research will investigate the pragmatic use of figurative language in everyday adult discourse and will examine the mechanisms involved in processing irony. The latter undertaking will provide the much needed validation of the traced development of experimentally designed laboratory studies of irony comprehension but, importantly, will answer questions of both functional and perceptual underpinnings of ironic communication.

Cíl projektu
Cílem projektu jsou (i) longitudinální experimentální výzkum dětí sledující faktory porozumění ironii, které ovlivňují vývoj správné interpretace záměrů a postojů mluvčích a (ii) kvalitativní studie užívání diskurzní ironie u dospělých v českém jazykovém prostředí, s následním percepčním ověřením.

The aim of the project is (i) a longitudinal experimental study tracing the different potential predictors of children’s developing understanding of an ironic speaker’s intentions and attitudes and (ii) a qualitative study of the usage of irony in adult Czech discourse, followed by a perceptual validation.

Plánované výstupy: vědecké publikace v impaktovaných mezinárodních periodikách

Úvod > Věda a výzkum > Granty a projekty > GA ČR > Diskurzní ironie v českém kulturním kontextu: vývojové koreláty porozumění ironii a její funkce v diskurzu dospělých