Příprava a vydání Repertoria rukopisů 17. a 18. století z muzejních sbírek v Čechách III (P–Š)

Řešitelka: Mgr. Alena Andrlová Fidlerová, Ph.D.
Spoluřešitel: Mgr. Tomáš Bernhardt (Západočeské muzeum v Plzni)
Doba řešení: 2011–2015
Číslo grantu: GAP406/11/0782

Téma

Projekt navazuje na projekty GAČR 405/98/K032 (Komplexní filologický výzkum jazyka a literatury 17. a 18. století ve středoevropských souvislostech; řešitel v letech 1998–2002 prof. PhDr. Alexandr Stich, CSc., v roce 2003 prof. PhDr. Karel Kučera, CSc.) a 405/05/0449 (Příprava a vydání Repertoria rukopisů 17. a 18. století z muzejních sbírek v Čechách II, K–O; řešitelka Mgr. Alena Fidlerová) a jeho podstatou je příprava a vydání III. dílu Repertoria rukopisů 17. a 18. století z muzejních sbírek v Čechách, který zachytí rukopisy uložené v muzeích ve městech s názvy začínajícími na P–Š, a naváže tak na I. a. II. díl (celkem 4 svazky, Praha: Nakladatelství Karolinum, 2003, 2007, 779 a 843 s.). Soupis je založen na základním výzkumu knižních fondů regionálních muzeí a studiu rukopisných památek zde uložených, které probíhají přímo v jednotlivých muzeích. Na projektu se pod vedením odborných spolupracovníků podílejí vyškolení studenti různých oborů FF UK a dalších univerzit.

The project represents the continuation of the GAČR projects 405/98/K032 (Complex Philological Research of the Language and Literature of the 17th and 18th Centuries in the Central European Context; researcher 1998–2002 prof. PhDr. Alexandr Stich, CSc., in 2003 prof. PhDr. Karel Kucera, CSc.) and 405/05/0449 (Preparation and Publication of the Inventory of the 17th and 18th Century Manuscripts from the Museum Collections in Bohemia II, K–O; researcher Mgr. Alena Fidlerová). Its task is to compile and publish the Inventory of the 17th and 18th Century Manuscripts from the Museum Collections in Bohemia III, describing manuscripts owned by the museums of the towns beginning with P–Š, and thus to continue the Parts I and II (4 vol., Prague: Nakladatelství Karolinum, 2003, 2007, 779 and 843 pp.). The inventory is based on the primary research of the book funds of regional museums and the study of their manuscripts, carried on directly on the spot. Under the guidance of expert co-workers, a team of specially trained students of various subjects at the Faculty of Arts, Charles University, and other Czech universities, participates in the project.

Cíl

Hlavním cílem projektu je připravit a vydat III. díl Repertoria rukopisů 17. a 18. století z muzejních sbírek v Čechách (P-Š) a rozšířit tak pramennou základnu pro výzkum raněnovověkého písemnictví v Čechách. Jeho výsledky budou využitelné různými vědeckými obory (diachronní lingvistika, literární historie, kulturní historie, historická antropologie, historická etnologie a folkloristika, muzikologie, teatrologie, religionistika, dějiny umění, právní historie, dějiny medicíny apod.) a povedou k zpřesnění dosavadních poznatků o tomto období. Dalším cílem je pedagogické působení na studenty zapojené do projektu, kteří si díky němu mohou rozšířit své odborné kompetence a případně si najít materiál pro svůj budoucí výzkum.

The main goal of the project is to compile and publish the Inventory of the 17th and 18th Century Manuscripts from the Museum Collections in Bohemia III, P–Š, and thus to enlarge the research material base for the study of early modern written production in Bohemia. These results will be at disposal for various disciplines (diachronic linguistics, literary history, cultural history, historical anthropology, historical ethnology, musicology, theatrology, religionistics, history of art, law history, history of medicine etc.) and will lead to the improvement of our knowledge of the given period. Supplementary goal is the pedagogical work with students participating in the project, who will be able to broaden their professional competences and potentially also to find material for their future research.

Plánované výstupy

Hlavním výstupem projektu bude knižní vydání III. dílu Repertoria rukopisů 17. a 18. století z muzejních sbírek v Čechách (předpokládáme opět 2 svazky, cca 850–900 stran textu, 50 stran barevné obrazové přílohy). Doprovodnými výstupy budou publikované výsledky dílčích navazujících výzkumů ve formě referátů na konferencích a článků v odborných časopisech. Dále projekt počítá s uspořádáním mezioborového odborného kolokvia na téma významu a využití rukopisných textů ve výzkumu raněnovověkého písemnictví v českých zemích a s publikací referátů tam přednesených v rámci zvláštního čísla odborného recenzovaného časopisu.

The main outcome of the project will be the publication of the Inventory of the 17th and 18th Century Manuscripts from the Museum Collections in Bohemia III, P–Š (presumably 2 volumes, approx. 850–900 text pp., 50 pp. of pictorial supplement). Additional outcomes will comprise the publication of the follow-up research results (conference papers or articles). Morover, a scientific colloquium focusing on the importance and use of the manuscript texts in the research of early modern written production in Bohemia will be organized and the papers will be published in the form of a supplement of a reviewed journal.

Úvod > Věda a výzkum > Granty a projekty > GA ČR > Příprava a vydání Repertoria rukopisů 17. a 18. století z muzejních sbírek v Čechách III (P–Š)