Publicistika a korespondence Karla Havlíčka

Hlavní řešitel: doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D.
Doba řešení: 2017–2019
Číslo grantu: 17-13671S

Navrhovaný projekt se zaměřuje na korpusové zpracování a výzkum publicistických textů Karla Havlíčka, zakladatele české publicistiky a klíčové osobnosti české politiky i kultury v polovině 19. století. Tyto texty zamýšlí sledovat v dobovém historickém, žánrovém i jazykovém kontextu, zejména pak v jejich různorodých vztazích k Havlíčkově korespondenci, a analyzovat je z hledisek historických, literárněvědných i lingvistických, mj. pomocí kvantitativních metod. Část této korespondence, a to ta, která pochází z doby Havlíčkovy publicistické činnosti, bude zpřístupněna v komentované kritické edici opatřené úvodními analytickými studiemi. Projekt je svým zaměřením interdisciplinární, většinu řešitelského týmu tvoří lingvisté, zastoupeni jsou též historici a literární historici, včetně studentů. Plánované výsledky projektu zahrnují odbornou monografii o vztazích mezi Havlíčkovou publicistikou a korespondencí, korpus Havlíčkovy publicistiky, tři svazky kritické edice korespondence (opatřené úvodními analytickými studiemi), uspořádání vědeckého kolokvia a řadu časopiseckých studií.

The project focuses on corpus processing and research of journalist texts written by Karel Havlíček, founder of Czech journalism and key personality of Czech politics and culture in the middle of the 19th century. It intends to study these texts in their historical, journalistic and linguistic context, particularly in their multifarious relations to Havlíček’s correspondence, and offer their historical, literary-theoretical and linguistic analysis accomplished e.g. by means of quantitative corpus methods. It intends to open part of this correspondence to the public, namely the part that covers most of the period of Havlíček’s journalist activity. The project has a strong interdisciplinary character with linguists constituting the majority of the research team, but literary historians are represented as well, just as are students. The proposed output includes a monograph on the relations between Havlíček’s journalism and correspondence, the corpus of his journalistic texts, three volumes of critical edition of his correspondence, organizing researchers’ colloquium, and a range of journal articles.

Kolektiv pracovníků:

doc. Robert ADAM
prof. Petr MAREŠ
dr. František MARTÍNEK
Mgr. Petr PÍŠA
doc. Magdaléna POKORNÁ
dr. Lucie RYCHNOVSKÁ
Mgr. Anna ŘEHOŘKOVÁ
dr. Martin STLUKA
a další

 

V rámci projektu vznikly tyto výstupy:

 

Články:

RYBOVÁ, M. K prostředkům jistotní modality v korespondenci Karla Havlíčka. Naše řeč, 2018, roč. 101, č. 1, s. 58–63.

Úvod > Věda a výzkum > Granty a projekty > GA ČR > Publicistika a korespondence Karla Havlíčka