Sociolingvistická analýza užívání protetického /v/ v Čechách

Hlavní řešitel: Jan Chromý
Doba řešení: 2013-2015
Číslo grantu: GAČR 13-12973P

Téma projektu
Projekt se zaměřuje na sociolingvistickou analýzu variace v užívání protetického /v/ na pěti místech v Čechách: v Praze, Českých Budějovicích, Plzni, Ústí nad Labem a Hradci Králové. Variace bude sledována z hlediska tří sociálních proměnných: věku, pohlaví a regionu původu. V každém ze zvolených míst bude pořízeno celkově 40 rozhovorů (10 s ženami a 10 s muži mezi 20-30 lety a 10 s ženami a 10 s muži mezi 60-70 lety), rozhovor bude semistrukturovaný a z důvodu metodologické čistoty jej bude vést vždy vyškolená osoba (student) pocházející z daného regionu. Rozhovory budou transkribovány a budou analyzovány standardními variacionistickými metodami. Kromě uvedených sociálních proměnných se bude sledovat i vliv několika vnitrojazykových proměnných (typ, délka a frekvence slova, fonologické okolí). Prostřednictvím regresní analýzy se bude zjišťovat váha jednotlivých proměnných. Výstupem budou dílčí studie věnované jednotlivým oblastem a shrnující monografie o užívání protetického /v/ v Čechách.

The project is concerned with the sociolinguistic analysis of variation in the use o prothetic /v/ in five distinct cities in Bohemia: Prague, České Budějovice, Plzeň, Ústí nad Labem and Hradec Králové. Variation will be studied based on three social variables: age, sex and region of origin. 40 interviews will be recorded in every city (10 with men and 10 with women in the age group 20-30 years and 10 with men and 10 with women in the age group 60-70 years). The interview will be semistructured and because of methodological purity, the interviewer will be always a trained person (student) from the given region. Interviews will be then transcribed and analyzed by standard variationist methods. Besides the mentioned variables, the influence of some intralinguistic variables will be observed (type of the word, word-length, word frequency, phonological environment). By the use of regression analysis the weight of the variables will be measured. The outcomes will be papers concerning the use o prothetic /v/ in each city and a summarizing book on the use of prothetic /v/ in Bohemia.

Cíl projektu
Cílem projektu je popsat variaci v užívání protetického /v/ na základě věku, pohlaví a regionu původu v Čechách. Výstupem budou sociolingvistické studie o užívání /v/ v jednotlivých místech a shrnující monografie o užívání protetického /v/ v Čechách.

The aim of the project is to describe the age-based, gender-based and region-based variation in use of prothetic /v/ in Bohemia. The outcomes of the project will be papers on the use of /v/ in each region and a summarizing book on the use of prothetic /v/ in Bohemia.

Plánované výstupy: vědecké články v recenzovaných časopisech a shrnující kniha

Úvod > Věda a výzkum > Granty a projekty > GA ČR > Sociolingvistická analýza užívání protetického /v/ v Čechách