Centering a čeština – syntaktická analýza

Hlavní řešitel: Mgr. Alena Poncarová (alena.poncarova@gmail.com) 

Současný stav poznání:

Teorie centeringu se rozvíjí již od přelomu 70. a 80. let, kdy v americkém prostředí vznikla. K dispozici je velké množství článků a dalších textů, které na metodologickém základu centeringu (např. Brennan 1995, Walker-Joshi-Prince 1997) analyzují jazykový materiál, který se ovšem téměř výhradně omezuje na angličtinu. První poznatky o výstavbě textu jsou v českém prostředí spojeny již s Vilémem Mathesiem (1947), Františkem Danešem (1968, 1974 atd.) a Janem Firbasem (1986, 1992 atd.), zevrubná analýza zaměřující se na český jazykový materiál z pohledu centeringu ovšem chybí.

Cíl projektu:

Cílem projektu je aplikovat syntaktickou teorii centeringu na české texty a analyzovat prostředky textové koheze. Projekt navazuje na práci diplomovou, která zkoumala způsoby navazování koreferenčních vztahů v textu prostřednictvím dotazníkového šetření, a vychází z řešené disertační práce, která se zaměřuje na analýzu aktuálního členění v autentických českých textech.

Metoda práce:

Teoretická část práce bude zastoupena rešerší a následnou kompilací centeringových textů, na jejichž základě budou vytvořeny ověřované hypotézy. V rámci praktické části práce bude nejprve vytvořen žánrově a rozsahově reprezentativní korpus českých textů, které budou morfologicky a syntakticky označkovány, budou anotovány na základě center pozornosti (Cb – backward-looking center, Cf – forward-looking center, Cp – prefered center), s nimiž pracuje centeringová teorie, aktuálního členění, větněčlenské platnosti apod. Na podkladu materiálu obsaženého v korpusu bude provedena analýza syntaktické výstavby českých textů a data budou kvantitativně vyhodnocena i kvalitativně zpracována.

Význam/přínos výzkumu:

Vzhledem k tomu, že česká lingvistika je se zkoumáním aktuálního členění výrazně spojena (Daneš, Mathesius, Firbas, Sgall, Hajičová atd.), je více než vhodné věnovat se novým syntaktickým teoriím právě v českém prostředí. Zkoumání aktuálního členění a textové výstavby má u nás velkou tradici, z toho důvodu bude nejen pro FF UK navrhovaný projekt jednoznačným přínosem, neboť umožní reflexi centeringu i v českém prostředí, přičemž FF UK bude prvním pracovištěm v České republice, které se bude systematicky centeringovému přístupu věnovat a na kterém bude dostupná nejaktuálnější literatura.

Úvod > Věda a výzkum > Granty a projekty > VG FF UK > Centering a čeština – syntaktická analýza