Experimentální výzkum mentální rotace u mluvčích českého znakového jazyka a mluvené češtiny

Hlavní řešitel: Mgr. Jakub Jehlička (jakub.jehlicka@gmail.com)
Vedoucí projektu: Mgr. Jan Chromý, Ph.D.

Prováděný výzkum odráží interdisciplinární charakter moderních lingvistických empiricky zaměřených přístupů – svým teoretickým rámcem spadá do oblasti lingvistiky chápané jako součást širšího odvětví kognitivních věd a zároveň v sobě zahrnuje jednu z oblastí takřka výhradně pěstovaných v rámci ČR pouze na FF UK – výzkum českého znakového jazyka. Jeho cílem je ověření hypotézy, že zkušenost neslyšících mluvčích znakového jazyka s prostorem, zásadně odlišná od zkušenosti slyšících mluvčích mluvené češtiny, způsobuje výrazné odlišnosti oproti slyšícím mluvčím v tom, jak Neslyšící chápou prostor, orientaci v něm a perspektivu. Experimentální metodou k ověření této hypotézy je test schopnosti tzv. mentální rotace (imaginární obracení objektu v mysli) využívající vizuálních vjemů (videonahrávky)  a reálných objektů (experimentální modely).
Úvod > Věda a výzkum > Granty a projekty > VG FF UK > Experimentální výzkum mentální rotace u mluvčích českého znakového jazyka a mluvené češtiny