Jazyková politika v českých zemích za vlády Josefa II (1780–1790)

Řešitel projektu: Mgr. Dmitriy Timofeev (dm.timofeyev@gmail.com)
Doba trvání projektu: 2012
Vedoucí projektu: Mgr. Alena A. Fidlerová , Ph.D.

Téma projektu

Cílem projektu je podat co nejkomplexnější charakteristiku jazykové politiky Josefa II. v Čechách, na Moravě a ve Slezsku v době jeho panování (1780–1790), a to za použití analytické metody.

Výzkum jazykové politiky na našem území se dosud zabývá primárně pozdějším obdobím, než je středem zájmu tohoto projektu. Pokud jde o habsburskou říši 18. století, byla tato otázka zmiňována jen namátkou, skutečně nebyla studována dosud nikdy. Jde při tom o výzkum ze své podstaty mezioborový, jehož výsledky mohou obohatit jak lingvisty a literární vědce, tak i historiky a badatele v oblasti dějin práva.

Cílem výzkumu je identifikace a evidence dostupných pramenů a na jejich základě klasifikace prostředků jazykové politiky a srovnání situace v jednotlivých korunních zemích. Z nalezených dokumentů budou k analýze vybrány ty nejpodstatnější, hl. patenty a nařízení zemských úřadů. Zkoumána bude i společenská reakce na dané listiny zachycená v soudobém tisku (Wiener Zeitung, Haller Tagblatt atd.), letácích a korespondenci. Texty budou následně analyzovány ve světle problematiky jazykové politiky.

Výzkum bude vycházet ze studia tištěných i rukopisných pramenů uložených hl. v Národním archivu v Praze, Moravském zemském archivu v Brně, Zemském archivu v Opavě a ve vídeňském Rakouském státním archivu (Österreichsiches Staatsarchiv) a z české a cizojazyčné odborné literatury (např. G.-B. Kohler, R. Grübel, H. H. Hahn. Habsburg und die Slavia; H. Reinalter. Joseph II.: Reformer auf dem Kaiserthron).

Výstupy projektu budou: časopisecká studie; konferenční příspěvek; digitální databáze relevantních patentů Josefa II.

V následujícím roce plánujeme navázat na daný projekt širším výzkumem s pracovním názvem Jazyková politika v habsburském impériu v 18. a 19. století.

Úvod > Věda a výzkum > Granty a projekty > VG FF UK > Jazyková politika v českých zemích za vlády Josefa II (1780–1790)