Metodika vzdělávání romských žáků v českém jazyce

Hlavní řešitel: Mgr. Kateřina Šormová (katerina.sormova@ff.cuni.cz)
Spoluřešitel: Mgr. Zuzanna Bedřichová (zuzanna.bedrichova@ff.cuni.cz)
Doba trvání projektu: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2013

Téma projektu

Projekt se zaměřuje na problematiku vzdělávání romských žáků v českém jazyce. Přestože odborníci z řad pedagogů upozorňují, že řada problémů, s nimiž se musí potýkat romští žáci v procesu vzdělávání, plyne z nedostatečného osvojení českého jazyka, neexistuje dosud žádná podrobnější studie, která by se v dostatečném rozsahu zabývala analýzou češtiny romských dětí a mládeže.

Projekt vychází z detailní lingvistické analýzy jazykových projevů romských žáků na základě databanky jazykových projevů romských žáků ROMi , ale zabývá se také dosavadní vzdělávací politikou zaměřenou na vzdělávání žáků ohrožených sociálním vyloučením. Řešitelky ve spolupráci s konzultanty (učitelé a další pracovníci zmíněných organizací) zmapují hlavní problematické okruhy a pojmenují hlavní jazykové i sociální bariéry. Zaměří se především na vytyčení hlavních prioritních linií vzdělávání romských žáků v oblasti českého jazyka, včetně návrhů na to, o jaké aktivity a prvky by se mohla výuka těchto žáků obohatit. Tyto návrhy budou brát v úvahu mimo jiné i vzdělávání romských žáků na úrovni přípravných ročníků a problematiku přechodu vysokého procenta těchto žáků do ZŠ praktických. Zaměří se také na analýzu učebnic českého jazyka používaných v českých školách a jejich vhodnost pro romské žáky, tato analýza proběhne ve spolupráci s učiteli, kteří působí na školách s vysokým podílem romských žáků.

Cíl projektu

Cílem projektu je vypracovat návrh metodiky výuky romských žáků v českém jazyce.

Plánované výstupy
– dva články publikované v odborném časopise
– návrh metodiky vzdělávání romských žáků v českém jazyce
– analýza učebnic českého jazyka používaných na základních školách z hlediska vhodnosti pro romské žáky
– přednáška o výsledcích projektu na ÚČJTK pro studenty učitelství českého jazyka

Úvod > Věda a výzkum > Granty a projekty > VG FF UK > Metodika vzdělávání romských žáků v českém jazyce