Příprava a vydání edice drobných textů 17. a 18. století o sv. Františku Xaverském

Řešitel: Mgr. Alena Andrlová Fidlerová, Ph.D.
Realizace projektu: 2009

Téma
Podstatou projektu bylo sestavit a vydat edici vybraných kratších českých textů různých žánrů ze 17. a 18. století, které jsou tematicky spjaty s osobností sv. Františka Xaverského, prvního z význačných jezuitských misionářů v Indii a Japonsku. Smyslem celku bylo ukázat na příkladu jednoho svatého, jaké podoby měla v Čechách raného novověku úcta k svatým (resp. k jezuitským svatým, vývoj jejichž kultu je poněkud specifický díky cílené propagaci ze strany Tovaryšstva). Jednotlivé vybrané texty přepsali, edičně připravili a vysvětlivkami opatřili studenti (především) bohemistiky za celkové supervize vedoucích týmu, kteří také napsali předmluvu celého svazku a kratší předmluvy k jednotlivým textům.

Cíl projektu
Cílem projektu bylo nejen poskytnout studentům zkušenost s ediční prací a umožnit jim získat potřebné znalosti a dovednosti, ale také naučit je týmové spolupráci a zejména pomoci jim v zahájení jejich odborné a vědecké kariéry a vést je k větší aktivitě při zhodnocování výsledků jejich studia ve formě publikovaných výstupů. Studenti se měli naučit, že jejich odborná práce nemá mít za cíl jen získat atestace pro zdárné absolvování studia, ale že by měla být už v této fázi natolik kvalitní, aby mohla být publikována a předložena veřejnému posouzení.

Hlavní výstup
FIDLEROVÁ, Alena A.; ANDRLE, Jan et al. (eds.): Františku nebeský, vyslanče přesmořský. Podoby úcty k sv. Františku Xaverskému v českých textech 17. a 18. století. Příbram: Pistorius & Olšanská, 2010. 248 s.  ISBN 978-80-87053-46-1.

Spolupracovníci
Petra Bílková
Anna Březinová
Magdalena Fottová
Petra Halbichová
Jan Havelka
Tereza Hejdová
Kristýna Horáčková
Veronika Jáchimová
Pavla Jumrová
Marta Kordíková
Jana Spálenková
Jana Stillerová
Petra Strouhalová
Jana Svašková
Andrea Svobodová
Anna Vandasová
Kateřina Voleková
Anna Zitová

Úvod > Věda a výzkum > Granty a projekty > VG FF UK > Příprava a vydání edice drobných textů 17. a 18. století o sv. Františku Xaverském