Sémantická funkce tzv. synsémantik ve výstavbě jazykového projevu

Řešitel: Mgr. Zuzanna Bedřichová
Vedoucí projektu: PhDr. Šárka Zikánová, Ph.D.
Realizace projektu: 2009–2010

Téma

Projekt se zabýval definováním sémantické funkce tzv. synsémantik, zejména úlohou diskurzních konektorů v rámci výstavby lineárně chápaného diskurzu.

Cíl

Cílem projektu bylo hlouběji analyzovat problematiku diskurzních konektorů z hlediska jejich sémantické funkce a jejich úlohy ve výstavbě diskurzu. Projekt se zaměřoval na přehodnocení pojmů „synsémantikum – autosémantikum“, přičemž poukazoval na plnohodnotnou významovou funkci řady konektorů při signalizování sémantických zlomů v lineárně chápaném diskurzu. Značná část výzkumu byla zaměřena na problematiku rétorické výstavby diskurzu, linearity diskurzu, slovního významu a problematiku rozumění.

Hlavní výstup

Článek Bedřichová, Zuzanna. Problems and Possibilities of the Annotation of the Interpropositional Discourse Relations in PDT 2.0. In: Dočekal, M.; Ziková, M. (eds). Czech in Formal Grammar. Muenchen: Lincom 2009, s. 1–8.

Úvod > Věda a výzkum > Granty a projekty > VG FF UK > Sémantická funkce tzv. synsémantik ve výstavbě jazykového projevu