Situačně podmíněné proměny písňových textů

Řešitel projektu: Mgr. Eliška Kleňhová (eliskaklenhova@seznam.cz)
Doba trvání projektu: 2012

Téma projektu

Projekt se zabývá zkoumáním písňových textů a jejich proměnami v závislosti na  formě projevu a na situaci. Tj., zkoumá jednak rozdíly mezi původní psanou variantou  písňového textu a jeho zvukovou realizací, jednak mezi zvukovou podobou textu, která je  realizována bez přítomnosti adresáta a bez závislosti na situaci (při studiovém nahrávání) a  zvukovou podobou realizovanou naopak v bezprostředním styku s adresáty a v „dialogu“  s komunikační situací při živém vystupování (na koncertech).  (Z již provedených dílčích výzkumů víme, že k těmto změnám znění textu dochází. )

Cíl projektu

Cílem projektu je zjistit, jak zásadní vliv má na podobu písňového textu jeho psanost, respektive mluvenost (tj. v čem se zvuková realizace od písemné může lišit a z jakého  důvodu), a dále jakým způsobem může ovlivnit podobu písňového textu bezprostřední  přítomnost / nepřítomnost adresáta (tj. k jakým změnám, inovacím a aktualizacím původní  zvukové verze (nahrávky) může docházet při vystupování naživo a co je příčinou těchto  změn).

Plánované výstupy projektu

Plánovaným výstupem projektu je odborný článek, který bude zaslán do recenzovaného  časopisu. Článek se pokusí zformulovat specifické vlastnosti písňových textů a okolnosti  jejich proměn na základě bohatého empirického materiálu.

Úvod > Věda a výzkum > Granty a projekty > VG FF UK > Situačně podmíněné proměny písňových textů