Sledování češtiny jako cizího jazyka on-line

Hlavní řešitelka: Bc. Martina Vokáčová
Vedoucí projektu: Mgr. Jan Chromý, Ph.D.

V současné době se pro výzkum v oblasti osvojování druhého jazyka (L2) stále častěji užívají metody, které umožňují sledovat zpracovávání jazykového (akustického či vizuálního) podnětu v reálném čase – on-line (vedle eye-trackeru, na který se zaměřuje tento projekt, např. ERP; k výhodám zkoumání L2 pomocí eyetrackru např. Dussias 2010, Sedivy 2010, Roberts – Siyanova-Chanturia 2013.) Výzkumy L2 pomocí těchto metod se nejčastěji zaměřují na problematiku specifik zpracovávání L2 oproti L1 a možné interakce mezi oběma jazyky na úrovni slova, věty i textu, na otázku  interpretace referencí a na způsob vyrovnávání se s víceznačností.

Tento projekt si klade za cíl vlastním výzkumem v obecnější rovině přispět k poznatkům využitelnosti eye-trackeru jako metody pro výzkum druhého jazyka a k rozvoji poznatků o češtině coby druhém jazyku, v konkrétní rovině pak k problematice zahrnutí různých typů jazykových informací (lexikálně sémantické, morfosyntaktické, pragmatické) při predikci či interpretaci podnětů z druhého jazyka. Projekt nijak nesouvisí se zadanou diplomovou prací řešitelky.

Výzkum je založen psycholingvistické metodě sledování očních pohybů (eye-tracking). Experiment se zaměří na sledování tzv. vizuální preference (visual world paradigm): Testovaným osobám bude prezentován obrázek a budou zaznamenávány oční pohyby v jeho rámci v závislosti na prezentovaných řečových podnětech. Předpokládá se, že pohyby očí po obrázku (místa fixací a jejich délka) budou korespondovat s tím, zda a jak testovaná osoba (TO) zapojila do zpracovávání řečového podnětu morfosyntaktickou informaci (např. zda je TO na základě signálu o pádu schopná predikovat, jaký podmět/předmět bude následovat). Výzkum bude realizován v laboratoři LABELS (http://labels.ff.cuni.cz/). Předpokládanými testovanými osobami jsou zahraniční studenti FF UK navštěvující kurz češtiny pro pokročilé.

Hlavním přínosem projektu je využití experimentálních metod pro výzkum češtiny jako cizího jazyka, realizace výzkumu pomocí eye-trackru a případné rozšíření poznatků o roli morfosyntaktické informace při zpracovávání L2, nebo minimálně konfrontace těch stávajících s českými jazykovými daty.

Úvod > Věda a výzkum > Granty a projekty > VG FF UK > Sledování češtiny jako cizího jazyka on-line