Valence jako slovosledný faktor

Řešitelka: PhDr. Kateřina Rysová
Vedoucí projektu: PhDr. Šárka Zikánová, Ph.D.
Plánovaná doba řešení: 2011–2012

Cílem projektu je ověřit na rozsáhlém jazykovém materiálu hypotézu tzv. systémového uspořádání a zejména zjistit, jak se do něj promítá faktor slovesné valence, který původní výzkumy systémového uspořádání – Sgall, Hajičová, Buráňová (1980) – nebraly v úvahu.

Systémové uspořádání je slovosledná stupnice slovesných doplnění v jádrové části věty, sestavená na základě slovosledných tendencí slovesných doplnění v závislosti na jejich sémantice, tedy faktoru, který u slovesného doplnění existuje nezávisle na zapojení tohoto doplnění do konkrétních syntaktických vztahů (srov. zejm. Sgall et al., 1980; 1986; Hajičová et al., 1998).

Výsledky předběžných výzkumů řešitelky ale ukázaly, že vedle samotné sémantiky volného slovesného doplnění hraje pro jeho slovosledné umístění roli i vztah tohoto doplnění k řídícímu slovesu, tedy faktor valenčních vlastností konkrétního slovesa. Tento aspekt vlivu valence řídícího slovesa ale není do původního systémového uspořádání promítnut, naopak bylo považováno za „pravděpodobné, že toto primární pořadí [tj. systémové uspořádání] je shodné pro různé významové skupiny sloves“ (Sgall; Hajičová; Buráňová, 1980: 73). Aspekt vlivu valence na slovosled slovesných doplnění nebral v úvahu ani Firbasův „ordo naturalis“, tedy pokus o stanovení jistého „přirozeného“ pořadí členů věty (Firbas, 1979, 1992). Nezmiňují se o něm ani jiné významné práce o českém slovosledu (Mluvnice češtiny 3, 1987; Uhlířová, 1987). Ukazuje se tedy jako potřebné původní hypotézu o systémovém uspořádání zrevidovat.

Jazykový materiál pro výzkum je čerpán z Pražského závislostního korpusu, který obsahuje více než 38 000 vět anotovaných na tektogramatické rovině, tedy využitelných pro analýzu.

Výstupy projektu za první rok řešení
Rysová, Kateřina, Ke slovosledu v konstrukcích „odkud” – „kam”. In Varia. Zborník príspevkov z XXI. Kolokvia mladých jazykovedcov. [v tisku];
Rysová, Kateřina, Umístění valenčního doplnění místa a patientu v české výpovědi. In Neswetha, Julia et al. (eds.): Grenzüberschreitungen. Beiträge zur VIII. Internationalen Westslawistischen interFaces-Konferenz in Leipzig. Hildesheim, Zürich, New York: Olms 2012 (westostpassagen) [v tisku].

Literatura (vybrané tituly)
Daneš, F.; Hlavsa, Z.; Grepl, M., Mluvnice češtiny (3). Skladba. Praha 1987.
Hajičová, E.; Partee, B. H., Sgall, P., Topic-Focus Articulation, Tripartite Structures, and Semantic Content, Kluwer, Dordrecht, 1998.
Sgall, P.; Hajičová, E.; Buráňová, E., Aktuální členění věty v češtině. Praha 1980.
Sgall, P.; Hajičová, E.; Panevová, J., The meaning of the sentence in its semantic and pragmatic aspects, ed. by J. Mey. Reidel, Dordrecht, 1986; Praha 1986.
Uhlířová, L., Knížka o slovosledu. Praha 1987.
Firbas, J., A functional view of ‚ordo naturalis‘, Brno Studies in English, 13, 1979, s. 29–59.
Firbas, J.,  Functional sentence perspective in written and spoken communication. Cambridge 1992.

Úvod > Věda a výzkum > Granty a projekty > VG FF UK > Valence jako slovosledný faktor