Zvýšení kvality vzdělávání a začleňování žáků s OMJ spojené s jeho radikální inovací

 

 

Číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000299
Období realizace: 11/2017 – 7/2019
Operační program: Operační program Praha – pól růstu ČR
Katedra/pracoviště FF UK: Ústav českého jazyka a teorie komunikace

Cílem projektu je vytvořit komplexní, udržitelný a trvale se rozvíjející systém péče o didaktickou kvalifikaci pedagogů zajišťujících institucionální edukaci žáků s OMJ (odlišným mateřským jazykem) a o jejich vybavenost didaktickými nástroji a materiály založenými na a) metodice špičkové světové úrovně, využívající výsledků korpusové a edukační lingvistiky posledního desetiletí; b) soustavném a průběžném ověřování této metodiky v praxi; c) přímé spolupráci didaktiků a studentů učitelství a didaktiky jazyka Univerzity Karlovy s učiteli z praxe na školách nižších stupňů.

Projekt dále rozvíjí výsledky projektu OP VK reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0259 CZ.1.07/2, v jehož rámci byl vytvořen první žákovský korpus češtiny nerodilých mluvčích.

Tento projekt je spolufinancován EU.

Realizační tým


Hlavní koordinátor:

prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc.

Koordinátoři klíčových aktivit:
Mgr. Eva Lehečková, Ph.D.
Mgr. Daniela Neubergová
Mgr. Yulia Semyachkina
Mgr. Svatava Škodová, Ph.D.
Mgr. Kateřina Šormová, Ph.D.

 

Klíčové aktivity


KA1: Radikální inovace metodiky práce s žáky s OMJ s využitím žákovských korpusů jako didaktických nástrojů a její evaluace

Aktivita č. 1 je jako výchozí aktivita projektu zaměřena na dvě oblasti:

  1. Inovace metodiky práce s žáky s OMJ, která spočívá v návrhu účinného metodického postupu pro práci s žáky s OMJ na základě různorodých didaktických nástrojů, zejména žákovských a šíře akvizičních korpusů (dále korpusy), které představují výraznou inovaci metodiky výuky jazyků, a didaktických materiálů na nich založených.
  2. Evaluace práce s žáky s OMJ podle nové metodiky v navazujících KA 2–5. Průběžná evaluace bude zahrnovat sběr zpětné vazby různými formami (dotazníky, polostrukturovaná i volná interview, učitelské i žákovské deníky, závěrečné písemné reflexe apod.), její zpracování a vyhodnocení.

V rámci projektu vznikla publikace Korpusy v jazykovém vyučování.

Publikace Korpusy v jazykovém vyučování je určena učitelům, studentům učitelství i dalším zájemcům o vyučování jazyka. V první části se čtenář seznámí s teoriemi osvojování jazyka a jazykovým výzkumem, jsou mu představeny nejznámější a největší korpusy angličtiny, češtiny a výběrově i dalších jazyků s důrazem na korpusy akviziční, zejména na projekt AKCES. Pozornost je zaměřena také na typy korpusů a jejich parametry, tedy velikost, vyváženost, autentičnost, strukturní a poziční atributy. V druhé části publikace je představena práce s korpusy Českého národního korpusu, vyhledávání pomocí rozhraní KonText a pomocí aplikací SyD, Morfio, KWords, Treq a ukázka zapojení frekvenční analýzy do jazykového vyučování. Poslední část publikace tvoří pracovní listy věnované využití korpusových dat v jazykovém vyučování. Součástí pracovních listů je i podrobný popis metodického postupu a řešení zadaných cvičení. E-kniha je dostupná zdarma ke stažení zde.

Pro potřeby využití ve výukové praxi při práci s žáky s OMJ byly vyvinuty a modifikovány akviziční korpusy jako didaktické nástroje (podrobnosti viz přiložený dokument Nové akviziční a žákovské korpusy).

Nové akviziční a žákovské korpusy

KA2: Příprava kurzů DVPP pro pedagogy pracující s žáky s OMJ založených na využití žákovských korpusů

Aktivita č. 2 bezprostředně vychází z výstupů KA1. Zaměřuje se na přípravu, pilotování, opakovanou realizaci a evaluaci série didaktických kurzů určených pro pedagogy MŠ a ZŠ/SŠ pracující s žáky s OMJ.

Během akademického roku 2018/19 byly dvakrát realizovány kurzy Didaktika češtiny jako cizího jazyka a Korpusy ve výuce češtiny jako cizího jazyka

Kurz Didaktika češtiny jako cizího jazyka

Kurz se zaměřil na metodiku práce s žáky s OMJ z hlediska jejich jazykové přípravy, představil evropskou jazykovou politiku i sociokulturní specifika vybraných skupin cizinců, kteří typicky vstupují do českého vzdělávacího systému, tj. primárně mluvčích ruštiny, ukrajinštiny, vietnamštiny, angličtiny a němčiny, podle potřeb účastníků kurzů i skupin dalších.

Náplň kurzu: Lingvodidaktika vs. tradiční školní předměty; Sociokulturní kompetence a žáci s OMJ; Výukové materiály, učebnice češtiny jako cizího jazyka; Řečové dovednosti: čtení, psaní, mluvení, poslech; Výuka bez zprostředkujícího jazyka; Role gramatiky ve výuce ČCJ

Kurz Korpusy ve výuce češtiny jako cizího jazyka

Kurz byl zaměřen na práci s korpusy a jejich využití v didaktické praxi, tedy ve výuce, při tvorbě učebních materiálů, cvičení, testů apod.

Náplň kurzu: Pojem korpus, práce s korpusem, typy korpusů, základní pojmy; Akviziční korpusy a jejich specifika; Vyhledávání v korpusech pomocí lemmatu, morfologických značek a regulárních výrazů; Metoda Data Driven Learning; Využití korpusů ve výuce gramatiky, pravopisu, slovní zásoby

Paralelně probíhala příprava formulářů pro akreditaci obou kurzů, momentálně jsou kurzy v procesu akreditace na MŠMT.

Kurzy Didaktika češtiny jako cizího jazyka a Korpusy ve výuce češtiny jako cizího jazkyka mají pro jednotlivá témata vypracovány výukové opory (umístěny v podobě moodlovského kurzu na dl1.cuni.cz), kterými jsou: výuková videa; prezentace; výukové texty odpovídající daným kapitolám v metodice; portfolio doplňujících a ilustrativních materiálů k daným tématům (vzorky žákovského jazyka, ukázky učebnic, pracovní listy); samostatné úkoly pro účastníky kurzu, které budou zpracovány do zakončení kurzu; zpětná vazba od vyučujícího na vypracované úkoly

V rámci KA2 proběhla také realizace kurzu Práce s žáky s odlišným mateřským jazykem.

Kurz se zaměřil na práci s žákem s OMJ ve vzdělávání, určování úrovně jazykových schopností žáka s OMJ, na metodiku a didaktiku cizojazyčného vyučování, představuje evropskou jazykovou politiku i sociokulturní specifika vybraných skupin žáků s OMJ, na využití korpusů jako specifických didaktických nástrojů ve výuce žáků s OMJ atd. Kurz se konal v LS 2018/2019 kombinací prezenční a distanční výuky.

Účastníci tohoto kurzu vyzdvihli jeho různé aspekty (spolupráce s asistentem, seznámení s korpusy, tipy na výuková videa, odkazy na odborné články, hry do hodin, typy cvičení dle vzdělávacího cíle, práce s motivací, povědomí o testování i sdílení osobních zkušeností), z čehož vyplývá, že skladba kurzu byla vyvážená a kurz byl celkově přínosný.

Prezentace ze seminářů a didaktická videa:
Využití korpusů v jazykovém vyučování
Didaktika češtiny jako cizího jazyka

KA3: Ověřování inovativní metodiky a didaktických nástrojů v práci s žáky s OMJ

Cílem aktivity č. 3 je ověřit využitelnost a efektivitu navržené inovativní metodiky a korpusů jako didaktických nástrojů vytvořených v KA 1 v přímé práci s žáky s OMJ a současně posilovat inkulturaci žáků a jejich vztah k místu, získat zpětnou vazbu a poskytnout ji KA 1.

V rámci projektu byly připraveny a realizovány kroužky pro žáky s OMJ a interní materiál pro potřeby kurzů DV PP a pregraduální přípravu učitelů Metodická doporučení pro vedoucí kroužků a individuální asistence.

Kroužky byly zaměřeny na různé aspekty jazykové a komunikační kompetence žáků a jejich inkulturace, na různé věkové skupiny dětí. Jejich program byl nastaven vždy na jedno pololetí, realizace probíhala za supervize didaktiků specialistů a koordinátora klíčové aktivity.

Jednalo se o volnočasové aktivity, byly tedy žáky navštěvovány až po klasické školní výuce. Jejich charakteristikou je dobrovolnost, pestrost a zajímavost. Zájmová aktivita, kam patří i forma kroužku, se vyznačuje kromě výše uvedeného také socializační funkcí, samozřejmě také výchovně vzdělávací funkcí, ale i funkcí kompenzační, která vyrovnává nedostatek něčeho, v našem případě např. nedostatek jazykového inputu, nedostatečné osvojení českého jazyka apod. Právě tato funkce byla pro všechny realizované kroužky stěžejní. Tyto kroužky byly charakteristické tím, že se snažily o zvýšení inkluze žáků s OMJ a jejich nejen jazykovou podporu.

Realizace kroužků proběhla na spolupracujících školách (1. Slovanské gymnázium, Gymnázium Na Vítězné pláni, Základní škola Olešská).

Díky projektu bylo realizováno min. 6 různých typů kroužků (začátečníci, pokročilí I, pokročilí II., maturanti I., maturanti II., první stupeň I (1. + 2. třída), první stupeň II (3.+4. třída), první stupeň III (5. třída). Kroužky se tematicky specializovaly na: (a) osvojování cílového (druhého) jazyka obecně; (b) představení reálií České republiky a sociokulturních aspektů; (c) přípravu maturantů z řad žáků s OMJ ke státní maturitní zkoušce z českého jazyka.

Pro zajištění co možná největšího individuálního přístupu k žákům, jazykového rozvoje a efektivnosti výuky byly kroužky organizovány zpravidla pro menší skupinky, tj. 2–8 žáků cizinců. Kroužky probíhaly v odpoledních hodinách po vyučování v jednotlivých školách.

Program kroužků ZS 2018/2019

KA4: Podpora žáků s OMJ v klíčových momentech jejich institucionální edukace

Aktivita č. 4 zahrnuje několik forem podpory žáků v klíčových momentech jejich institucionální edukace, tj. v takových situacích, v nichž se jejich sociokulturní či jazyková kompetence může projevit jako znevýhodňující faktor.

V rámci projektu byl v letním semestru akademického roku 2017/18 realizován kurz pro vedoucí kroužků a asistenty „Práce s žáky cizinci ve škole“. Celkem se konalo 12 seminářů v rámci 1 kurzu, kde prezentovalo téma k problematice výuky českého jazyka jako druhého jazyka 12 vyučujících. Seminář měl za úkol připravit jeho frekventanty na vykonávání pedagogické praxe v příštím akademickém roce. Zmíněná praxe byla úzce spojena s projektem, jednalo se o výuku kroužků češtiny jako cizího jazyka na různých stupních škol a asistenci žákům s OMJ (viz níže další aktivity KA4). Semináře se aktivně zúčastnilo 18 studentů z Filozofické fakulty UK. Požadavkem k atestaci byla docházka na seminář, aktivní účast a splnění závěrečného úkolu, a sice vypracování plánu jedné vyučovací hodiny (libovolné bylo téma lekce i vybraný stupeň školy). Ten měl prokázat, jak dokáží studenti pracovat s informacemi a dovednostmi, které získali v rámci semináře. Každý student dostal ke svému odevzdanému úkolu zpětnou vazbu od koordinátorek KA3 a KA4 prostřednictvím online platformy Moodle.

Na základě průběžné zpětné vazby od studentů formou dotazníků, vznikl dokument Vyhodnocení zpětné vazby k semináři Práce s žáky cizinci ve škole (viz níže dokument Kurz Práce s žáky cizinci ve škole). První sběr dotazníkového šetření proběhl před začátkem semináře Práce s žáky cizinci ve škole a mapoval především očekávání od semináře a předchozí praktické pedagogické zkušenosti frekventantů. Druhý dotazník byl distribuován zhruba za půlkou semináře a dotazoval se na spokojenost a prozatímní naplnění očekávání. Poslední sběr proběhl při závěrečném semináři a také v online podobě. Všechny dotazníky byly analyzovány, komparovány a vznikla tak závěrečná zpráva.

Kurz Práce s žáky cizinci ve škole

V rámci projektu byla připravena a realizována asistenční pomoc při studiu žákům s OMJ.

Asistence žákům s OMJ (individuální pedagogická podpora) při samostudiu a přípravě prací pro potřeby školy, byly zaměřeny na různé aspekty jazykové a komunikační kompetence žáků a jejich inkulturace, na různé věkové skupiny dětí. Realizace asistencí proběhla na spolupracující škole (1. Slovanské gymnázium), realizovány byly 4 individuální asistence. Program asistencí byl nastaven vždy na jedno pololetí, realizace probíhala za supervize didaktiků specialistů a koordinátora klíčové aktivity. Vyučovací hodiny reagovaly na individuální potřeby studentů a doporučení jejich učitelů. Při asistencích se tak např. objevila témata, jako jsou slohové styly a postupy, slovní druhy, skloňování (lokativ), psaní Y/I, fonetika (p/b, délka hlásek), slovesný vid, rozkazovací tvary sloves atd.

V rámci této klíčové aktivity byly realizovány také semináře pro zájemce o studium na VŠ

Setkání se studenty se uskutečnila na spolupracující škole (1. Slovanské gymnázium). Studentům byly prezentovány a diskutovány obecné informace o přihlášení se na VŠ, příprava na Státní maturitní zkoušku, volba oboru a VŠ. V rámci setkání proběhly prezentace studentů – cizinců z různých vysokých škol (UK, VŠE, ČZU) a předání jejich vlastních zkušeností při studiu na VŠ. Následovaly individuální konzultace pro studenty

KA5: Kontinuální podpora škol a pedagogů pracujících s žáky s OMJ

Aktivita č. 5 vychází z vědomí, že diseminační praxe v práci s žáky s OMJ nespočívá pouze v rozvíjení specializovaných kurzů DVPP (KA 2), ale v kontinuální podpoře škol a učitelů pracujících s těmito žáky, jež umožňuje reagovat na momentální potřeby i dlouhodobá specifika konkrétní školy či třídy. Zaměřuje se proto na vytvoření vícerovinného systému kontinuální podpory práce škol a učitelů, vhodně kombinovatelného s kurzy obsaženými v KA 2.

V rámci KA5 byl vytvořen Metodický portál pro podporu pedagogických pracovníků vzdělávajících žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ)

Metodický portál je určen pedagogickým pracovníkům vzdělávajícím žáky s odlišným mateřským jazykem, tedy učitelům nejen jazykových předmětů, asistentům ve výuce, lektorům zajišťujícím výuku češtiny jako cizího jazyka a dalším. Jeho cílem je formou otázek a odpovědí orientovat v problematice vzdělávání žáků s OMJ, poskytovat informace o specifických aspektech jejich vzdělávání a nabízet didaktickou podporu při řešení situací plynoucích z učitelské praxe.

Jádrem portálu jsou odpovědi na otázky, které během řešení projektu Zvýšení kvality vzdělávání a začleňování žáků s OMJ vyvstaly v rámci spolupráce s učiteli působícími na různých stupních vzdělávacího systému.

Metodický portál umožňuje anonymní kladení dotazů prostřednictvím kontaktního formuláře. Odpovědi na dotazy zpracovávají odborníci na osvojování a učení češtiny jako cizího jazyka z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, kteří se zároveň podíleli na řešení zmíněného projektu. Odpovědi na otázky slouží k základní orientaci, pro zájemce o hlubší poučení jsou uvedeny odkazy na další materiály.

Metodický portál – poradna je dostupná na https://ucitelstvi.ff.cuni.cz/ffuk/www/.

V rámci KA5 byla dokončena a podána akreditace kurzu asistent ve výuce pro žáky s OMJ. Koncepce kurzu vychází z teoretického zázemí metodik vytvořených v rámci KA1. Koncepce zohledňuje praktické zkušenosti získané při řešení KA2–KA4, tedy zejména zkušenosti získané interakcí s pedagogickými pracovníky i prací s cílovou skupinou žáků s OMJ.

V závěrečné fázi projektu byly realizovány tři půldenní vzdělávací akce /workshopy pro pedagogické pracovníky vzdělávající žáky s OMJ, určené k zjištění jejich potřeb daných pedagogickou praxí a představení možných řešení vycházejících z výstupů celého projektu (KA1–KA4). Zároveň bylo cílové skupině pedagogických pracovníků představeno, které výstupy projektu jim budou k dispozici i nadále v rámci jeho udržitelnosti.

KA6: Řízení, zajišťování materiálových podmínek realizace projektu, jeho publicita

Úvod > Věda a výzkum > Granty a projekty > Operační program Praha – pól růstu ČR > Zvýšení kvality vzdělávání a začleňování žáků s OMJ spojené s jeho radikální inovací