PRVOUK

Vnitřní výzkumné záměry FF UK (PRVOUK – Program rozvoje vědních oblastí Univerzity Karlovy)

 

Programy rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově (PRVOUK) slouží od roku 2012 k institucionální podpoře rozvoje vědy na UK. Byly připraveny v souladu s Dlouhodobým záměrem UK na roky 2011–2015 a představují reakci na změny podmínek institucionálního financování vědy a výzkumu v České republice. Financovány jsou z prostředků, které stát poskytuje univerzitě jako institucionální podporu na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace.

 

PRVOUK č. 10 – Lingvistika (koordinátor: prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc.)

Osvojování a vývoj jazykové a komunikační kompetence u občanů České republiky

 

Pracoviště na Filozofické fakultě UK, která pěstují lingvistické obory, patří k nejstarším v ČR, řada z nich má více než stoletou tradici. Zároveň příslušné ústavy a katedry na FF patří k nejrenomovanějším svého druhu v ČR s rozsáhlou vědecko-výzkumnou činností a prestižními publikačními výstupy včetně zahraničních. V rámci republiky mají často funkci referenčních a školících pracovišť pro obdobné ústavy a katedry, z řad jejich absolventů se rekrutují odborníci, kteří působí na většině ostatních vysokých škol. V tomto smyslu je role těchto pracovišť nezastupitelná nejen v rámci UK, ale i v rámci celého českého vysokého školství.

Lingvistický výzkum prováděný na FF UK patří k nejkomplexnějším v ČR jak co do počtu zkoumaných jazyků (vzhledem k širokému okruhu oborů, které jsou na půdě FF pěstovány), tak co do mnohostrannosti tohoto výzkumu z hlediska teoretického a metodologického. Protože se na realizaci Programu podílejí pracoviště různého typu (obecně lingvistická i speciálně lingvistická), obsahuje komponenty, které pokrývají většinu klíčových aspektů jazykového výzkumu. Lze je strukturovat do čtyř komplementárních přístupů: (a) teoretického – aplikovaného, přičemž oba tyto aspekty, jsou nazírány z hlediska (b) obecného – speciálního, kdy výzkumným předmětem je buď jazyk jako takový (obecná lingvistika), nebo konkrétní jazyky (indoevropské i mimoevropské; v kontrastivní a srovnávací perspektivě); z hlediska (c) synchronního (strukturního a funkčního) – diachronního (historické pozadí jazykových jevů a jejich vývoje); a konečně z hlediska (d) disciplinárního – interdisciplinárního (kdy výzkum jazyka v širším kontextu sociálně-kulturním, např. různých jazykových komunit a situací, psychologickém, funkčním, tj. komunikačním atd. probíhá v rámci pomezních, mezioborových disciplín, zejména sociolingvistiky, psycholingvistiky, korpusové lingvistiky aj.

Obecně lze konstatovat, že výstupy Programu Lingvistika mají na zřeteli požadavky jazykové politiky EU a její implementace, ať už jde o aplikované výstupy (jazykový management, výstupy translatologické, lexikografické, didaktické ad.), které přispívají k naplňování rámcové strategie pro mnohojazyčnost Evropské unie, jedné z klíčových priorit jazykové politiky EU, včetně oblasti odborného jazykového vzdělávání a přípravy, nebo o výstupy osvětlující širší teoretický rámec a perspektivy této politiky. Díky tradici, zkušenostem a teoretické připravenosti lingvistiky jako vědního oboru na FF a vzájemné koncepční propojenosti lingvistických pracovišť na FF UK vzniká pod záštitou Programu Lingvistika jedinečná možnost realizovat moderní všestranný výzkum, který upevní postavení české lingvistiky v mezinárodním měřítku.

Pracoviště FF UK, na kterých je program uskutečňován:

 • Ústav anglického jazyka a didaktiky
 • Ústav románských studií
 • Ústav lingvistiky a ugrofinistiky
 • Ústav jižní a centrální Asie
 • Ústav srovnávací jazykovědy
 • Ústav českého jazyka a teorie komunikace
 • Fonetický ústav
 • Katedra jihoslovanských a balkanistických studií
 • Ústav translatologie
 • Ústav germánských studií
 • Katedra středoevropských studií