Aktuální program

KPČJ
Program Kruhu přátel českého jazyka – jarní běh 2020

 

Kruh přátel českého jazyka upřímně zve všechny své příznivce i nové zájemce o problémy a taje českého jazyka na přednášky jarního běhu roku 2020.

19. 2. 2020

Jaromír Linda (Katedra slavistiky Filologické fakulty Univerzity Bělehrad)
Geneze českého jazykového ostrova v Banátu

Přednáška se věnuje geografickému, historickému a jazykovému vymezení banátského jazykového ostrova, s důrazem na srbskou část Banátu. Analyzujeme dostupné prameny do roku 1918, kdy se čeština na tomto území vyvíjí v relativní izolaci, a všímáme si nejpříznačnějších jazykových jevů. V závěru se krátce dotkneme možnosti dalších výzkumů v této jazykové enklávě.

26. 2. 2020

Petr Nejedlý (Oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR)
Kdo jsou boží bojovníci? (Nad druhým svazkem kritické edice Jistebnického kancionálu)

Významnou část tzv. Jistebnického kancionálu tvoří soubor asi 60 duchovních písní, který byl nyní poprvé souborně vydán v ediční řadě Monumenta liturgica Bohemica. Přestože rukopis vzniklý v 20. letech 15. století byl nalezen již před téměř 150 lety, stále před námi vyvstávají otázky po jeho účelu: ptáme se, jak celý kodex (a zejména duchovní písně v něm obsažené) fungoval v dobové zpěvní praxi, jaké místo zaujímal v dobové slovesnosti a kultuře vůbec atd. Hledání odpovědí na takové otázky se na základě analýzy této významné středověké památky věnovali i editoři její kritické edice.

11. 3. 2020

Robert Dittmann (Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK)
Návštěvy Romana Jakobsona v Československu roku 1957 ve světle archivů StB

Akademická sféra patřila k prioritním zájmovým prostředím komunistické Státní bezpečnosti, zvlášť podezřelými z ideodiverze byli badatelé přijíždějící z kapitalistické ciziny. K nim patřil i Roman Jakobson, jenž už jako Američan v roce 1957 poprvé po válce přicestoval do Československa. Obě jeho návštěvy StB pečlivě sledovala. Přednáška přiblíží Jakobsonovy československé pobyty na základě obsáhlých materiálů, jež Státní bezpečnost při těchto příležitostech shromáždila či vyprodukovala.

18. 3. 2020

Adam Votruba (Regionální muzeum v Kolíně)
Lidová píseň jako výsledek evolučního procesu

Přednáška bude věnována české lidové písni z hlediska jejího historického vývoje. Na konkrétních příkladech bude poukázáno, jakým vývojovým změnám podléhaly formy lidové písně a do jaké míry lze sledovat vývojové tendence i na úrovni jednotlivého folklorního útvaru. Zkoumání evolučního procesu v lidové písni odkazuje na obecnější otázky po podstatě a definici lidové písně, resp. folklorního útvaru vůbec. Jak probíhala v minulosti česká odborná diskuse na toto téma? V čem se liší tzv. umělá a lidová píseň? Odpovídá ještě pojem „folklor“ svému původnímu vymezení?

25. 3. 2020

Pavel Štěpán (Oddělení onomastiky Ústavu pro jazyk český AV ČR)
Onomastika a…

Onomastika je tradičně vymezována jako lingvistická disciplína s velkou mírou interdisciplinarity. Často jsou tematizovány především její vztahy k historii, geografii, archeologii a dalším nelingvistickým oborům. Přednáška se zaměří na vztah onomastiky k ostatním lingvistickým disciplínám. Zvýšená pozornost bude věnována mimo jiné vztahům mezi onomastikou a slovotvorbou nebo onomastikou a ortografií. Jedním z cílů je upozornit na nutnost zohledňování specifik propriální sféry jazyka v pracích orientovaných primárně na jinou lingvistickou disciplínu, avšak zabývajících se i vlastními jmény.

8. 4. 2020

Kateřina Romaševská (Katedra jihoslovanských a balkanistických studií FF UK)
Projekt Abeceda českých reálií

Příspěvek představuje výstup grantového projektu Ministerstva kultury (NAKI II) „Abeceda českých reálií. Elektronická databáze českých reálií a lingvoreálií češtiny“, který by mohl sloužit jako doplněk výuky či samostudia pro studenty češtiny jako cizího jazyka, studující především na úrovni B1. Vedle praktických ukázek práce s databází se zaměříme na teoretické pozadí projektu. Zvláštní pozornost bude věnována problematice lingvoreálií a jejich typologii. V přednášce budou diskutovány současné názory na lingvoreálie a bude představen nový přístup, jenž chápe lingvoreálie jako kontextově závislé výrazy vytvářené aktem komunikace, které zároveň slouží ke konstruování národní identity

15. 4. 2020

Vladimír Petkevič (Ústav teoretické a komputační lingvistiky FF UK) – Marie Kopřivová (Ústav českého národního korpusu FF UK)
Databáze víceslovných lexikálních jednotek LEMUR

Přednáška představí pokrok v budování databáze víceslovných lexikálních jednotek (VLJ), která slouží k jejich podrobnějšímu popisu a umožňuje vyhledávat různé typy VLJ podle jejich vlastností. V budoucnu by měla být propojena s VLJ anotovanými v korpusových textech a poskytovat uživateli podrobnější informace o konkrétních VLJ a jejich variantách.

22. 4. 2020

Ekaterina Rycheva (Ústav východoevropských studií FF UK)
Metafory, kterými (nás) řídí: expresivita v projevech současných českých politiků

Politici nejsou jen „translátory“ určité ideologické doktríny a nepředávají pouze suché informace. Veřejná image současného politika musí reprezentovat jeho osobnost a charisma, klade se důraz na vytváření originálního obrazu každého politika, aby si ho voliči zapamatovali a věnovali mu pozornost. V politické komunikaci tak slyšíme kategorické soudy, sporná hodnocení i expresivní a emotivní výrazy, žargon či anekdoty. Mezi důležité prostředky ovlivňování voličů patří pojmové metafory. Přednáška se pokusí odpovědět na otázky, jaké metafory (a proč zrovna ty) volí současní čeští politici pro manipulaci s veřejným míněním ve třech pojmových oblastech: korupce, Czexit (návrh na vystoupení České republiky z Evropské unie), resp. místo České republiky v Evropě vůbec, a uprchlická krize.

29. 4. 2020

Josef Ernst (Jazykový institut Rakouské armády)
Vytvoření novodobého vojenského názvosloví po založení Československa v roce 1918

Po vzniku nového státu potřebovala nově vybudovaná československá armáda vlastní vojenské názvosloví. Přednáška ukazuje, jak byla založena na Ministerstvu národní obrany samostatná terminologická komise, kdo se podílel na její činnosti, v jakých podmínkách pracovala a jaké metody používala. Výklad představuje také problémy i první výsledky spolupráce mezi vojenskými a civilními odborníky.

13. 5. 2020

Ondřej Koupil (Olomouc)
Rekomponování Máchova Máje v Květen

Přednáška představí postup práce na knize Květen: rekompozice Máchova Máje (2019). Vyjde se od zamyšlení nad známou Máchovou básní a na příkladech se ukáže rekompoziční práce. Padnou i obecnější otázky o povaze textových překladů různého druhu, o změnách českého jazyka za 200 let a podobné.

Přednášky se konají vždy od 18:00 v posluchárně číslo 18 na FF UK, nám. J. Palacha 2, Praha 1. Pro bližší informace o činnosti KPČJ můžete kontaktovat předsedu kolegia KPČJ doc. Roberta Adama (e-mail).

Program ke stažení ve formátu pdf je dostupný zde.

Úvod > KPČJ > Aktuální program