Databáze popularizačních knih o češtině

http://popularizace.ff.cuni.cz

 

Koncepce a supervize: Robert Adam

Autoři: Robert Adam, Markéta Bogoczová, Kryštof Eder, Jan Henyš, Vojtěch Kinter, Eva Kobylková, Kristýna Merthová, Kristýna Nováková, Jakub Sláma, Juan Zamora

Technické řešení: Jan Trejbal

Databáze popularizačních knih o češtině vznikala v rámci volitelného semináře realizovaného v Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK v Praze v letním semestru akademického roku 2015/2016 a v zimním semestru ak. roku 2016/2017. Shromažďuje údaje o všech popularizačních knížkách z oblasti jazykovědné bohemistiky vydaných (třeba i v reedici) od roku 1948. U každé knihy jsou v databázi uvedeny následující údaje:

 1. autor/autoři/editoři
 2. název + podtitul
 3. nakladatel + edice
 4. rok vydání (u reedic všechny roky vydání)
 5. ISBN (pokud ho kniha má)
 6. původ: rozhlas/tisk/televize/internet/původní/knižní výbor; rozhlasová stanice/titul tiskoviny/televizní stanice/typ internetového zdroje; název pořadu/rubriky/webové stránky
 7. počet stran
 8. průměrná délka kapitoly (vyjádřena v počtu stran, za kapitolu pokládáme nejmenší smysluplný tematicky relativně uzavřený celek opatřený titulem)
 9. řazení kapitol: abecední/tematické/náhodné (z hlediska čtenáře: za náhodné pokládáme i chronologické řazení podle toho, jak byly jednotlivé kapitoly publikovány např. v tisku)
 10. anotace: shrnující, stručná (max. 1200 znaků vč. mezer), psaná souvisle ve větách (zde uvádíme případné rozdělení publikace do rubrik nebo tematických celků; dále zde uvádíme, že texty vznikly na základě dotazů veřejnosti, že je kniha výborem/rozšířením jiné publikace apod.)
 11. tematické oblasti (v zásadě převzato z Bibliografie české lingvistiky, některé opakující se oblasti přidány)
 12. konkrétní témata (v rámci příslušné tematické oblasti)
 13. obsahuje soupis použité literatury: ano/ne
 14. obsahuje věcný rejstřík: ano/ne

Databáze je prohledavatelná: umožňuje vyhledávat zadanou sekvenci znaků jak ve všech položkách předchozího výčtu najednou (s výjimkou dvou posledních), tak v kterékoli zvlášť. Jako nejužitečnější se nám jeví možnost vyhledávat konkrétní témata: lze tak zjistit např., kde se psalo pro veřejnost o užívání zájmena svůj, o lidové etymologii, o výrazu přehršel/přehršle, o anakolutech atd. atd.

Základním problémem při tvorbě databáze je rozhodnutí, co vše považovat za popularizační knihu o češtině. Vedle tématu publikace (český jazyk) je pro zařazení rozhodující primární zaměření na laického adresáta (širokou, ne bohemistickou veřejnost). Do databáze NEZAHRNUJEME:

 1. publikace primárně určené dětem
 2. učebnice, cvičebnice, praktické stylizační příručky
 3. jazykové slovníky, a to ani výběrové (např. Jak se bude vaše dítě jmenovat)
 4. mluvnice
 5. kodifikační příručky (Pravidla českého pravopisu, Akademickou příručku českého jazyka), jejich parazity (různá neústavní PČP) a doplňky (interpunkční příručky, příručky typu Jak je čteme, Naše místní jména, Jak zacházet s náboženskými výrazy)
 6. egodokumenty (např. Rozhovory s českými lingvisty)
 7. sborníky přednášek Kruhu přátel českého jazyka
 8. publikace velmi úzce tematicky zaměřené, např. zpracovávající určité výseky frazeologie (Aniž jest co nového pod sluncem, Na Hromnice o hodinu více, Zakopaný pes)
 9. publikace z edice Malá jazyková knižnice (s výjimkou O češtině v číslech)
 10. publikace spíš obecnělingvistické nebo translatologické než bohemistické

Příslušnost do některé z právě uvedených skupin, jakož i zaměření na laického adresáta a současně odborně sdělovací funkce, a koneckonců i tematické zacílení na český jazyk, to vše jsou však stupňovité kategorie, a tak některé tituly, které by v zásadě bylo možno nezahrnout, v databázi máme (např. Slovník floskulí, Jak psát a jak nepsat česky). Při neostrosti hranic nezbývalo než svěřit konečné rozhodnutí o zařazení publikace do databáze supervizorovi. V současnosti obsahuje databáze údaje o 69 publikacích.

Ukazuje se, že existuje něco jako prototyp popularizační příručky o češtině. Taková knížka je tematicky pestrá, má krátké kapitoly, někdy i ilustrace. Svá témata vybírá převážně s ohledem na adresáty, jim přizpůsobuje i užívaný jazyk: vyhýbá se specializované terminologii nebo ji vysvětluje. Předpokládá, že její čtenáři mají zájem o český jazyk nebo zájem na kultivaci vlastní komunikační praxe. Snaží se tedy přinášet informace, které by čtenáře mohly zaujmout, zprostředkovat jim vhled do jazykového systému češtiny a/nebo do pravidel jazykové komunikace a pomoci jim v produkci kvalitních komunikátů; nejde jí přitom zpravidla o vyčerpávající, systematický ani didakticky strukturovaný výklad.

 

Seznam knih zařazených do databáze:

 • Adam, Robert, a kol.: O jazyce bez hranic a další zajímavosti ze současného zkoumání češtiny
 • Balhar, Jan, a kol.: O češtině každodenní
 • Bečka, J. V.: Jak psát dobře a správně
 • Behún, Dalibor – Behún, Petr: Pište správně česky
 • Černá, Anna – Svobodová, Ivana – Šimandl, Josef – Uhlířová, Ludmila: Na co se nás často ptáte
 • Čiháková, Barbora – Kubec, Daniel (ed.): Moje řeč. Fejtónky Dobré češtiny
 • Čmejrková, Světla – Daneš, František – Kraus, Jiří – Svobodová, Ivana: Čeština, jak ji znáte i neznáte
 • Daneš, František: Malý průvodce po dnešní češtině
 • Daneš, František, a kol.: O češtině pro Čechy
 • Dokulil, Miloš – Havránek, Bohuslav – Jedlička, Alois – Váhala, František (ed.): Jazykový koutek Čs. rozhlasu. Druhý výběr
 • Dvorský, Ladislav: Repetitorium jazykové komiky
 • Eisner, Pavel: Čeština poklepem a poslechem
 • Eisner, Pavel: Chrám i tvrz
 • Eisner, Pavel: Rady Čechům, jak se hravě přiučiti češtině
 • Faltýnek, Dan: Co je nového v lingvistice
 • Fux, Vladimír: Z českých luhů do háje
 • Hausenblas, Karel – Kuchař, Jaroslav, a kol.: Čeština za školou
 • Hlavsová, Jaroslava: Čeština na každý den
 • Hlavsová, Jaroslava: Čeština bez chyb
 • Hlavsová, Jaroslava: Opravník omylů v jazyce českém
 • Horálek, Jan: …nejde jen o slova
 • Hořejší, Jaroslav: Slova na pranýři. Soukromá obrana češtiny
 • Hrdlička, Milan: Bohemistické miniatury
 • Hrdlička, Milan: Vo vobecný češtině a jiné příběhy
 • Chadim, Otmar: Jak bysme (bychom) měli psát, …
 • Chloupek, Jan: Knížka o češtině
 • Chloupek, Jan: Pověry o češtině
 • Jamek, Václav: O patřičnosti v jazyce
 • Havránek, Bohuslav – Jedlička, Alois – Váhala, František (ed.): Jazykový koutek Čs. rozhlasu. První výběr
 • Havránek, Bohuslav – Kuchař, Jaroslav – Váhala, František (ed.): Jazykový koutek Čs. rozhlasu. Třetí výběr
 • Jílek, František: Čeština je jazyk vtipný
 • Jílek, František: Vtipná čeština
 • Just, Vladimír: Velký slovník floskulí
 • Klimeš, Lumír: Výběr z jazykových koutků
 • Králík, Jan, a kol.: Každý den s češtinou
 • Kucharský, Pavel: Víš si rady s češtinou?
 • Kuchař, Jaroslav – Utěšený, Slavomír, a kol.: Čeština všední i nevšední
 • Loucká, Pavla: Dech, duch a duše češtiny
 • Loucká, Pavla: Zahrada ochočených slov
 • Martincová, Olga – Polívková, Alena – Škvorová, Daniela (ed.): Jazykové sloupky
 • Marvan, Jiří: Brána jazykem otvíraná
 • Mattuš, Jan: Jeremeň a jiné záhady
 • Němec, Igor, a kol.: Slova a dějiny
 • Němec, Igor – Horálek, Jan, a kol.: Dědictví řeči
 • Novotný, Michal: Zákulisí slov
 • Novotný, Michal: Zákulisí slov podruhé
 • Novotný, Michal: Zákulisí slov do třetice
 • Pastyřík, Svatopluk: Rozhovory o češtině
 • Pech, Jaroslav: Schůzky s češtinou
 • Pravdová, Markéta (ed.): Jsme v češtině doma?
 • Pravdová, Markéta – Saturková, Jitka (ed.): O češtině
 • Pravdová, Markéta – Saturková, Jitka (ed.): O češtině 2
 • Pravdová, Markéta – Saturková, Jitka (ed.): O češtině 3
 • Pravdová, Markéta (ed.): Čeština nově od A do Ž
 • Ptáček, Michal: Breviář praktické češtiny
 • Sgall, Petr – Panevová, Jarmila: Jak psát a jak nepsat česky
 • Schmiedtová, Věra: Čeština, jak ji neznáte
 • Stich, Alexandr: Jazykověda – věc veřejná
 • Styblík, Vlastimil: Tajemství slov
 • Styblík, Vlastimil – Jelínek, Jaroslav: Čtení o českém jazyku
 • Svobodová, Jana – Svobodová, Diana – Gejgušová, Ivana: Zdroje a cíle jazykové popularizace
 • Svozilová, Naďa: Jak dnes mluvíme/píšeme a jak hřešíme proti dobré češtině
 • Šlosar, Dušan: Otisky
 • Šlosar, Dušan: Jazyčník
 • Šlosar, Dušan: Tisíciletá
 • Štícha, František: O nepřesnosti našeho vyjadřování. Jazyk jako produkt intuitivního myšlení
 • Těšitelová, Marie, a kol.: O češtině v číslech
 • Táborský, Jan: Jazykové jednohubky
 • Trávníček, František: Jazykové zákampí. Výbor statí o naší mateřštině
Úvod > Věda a výzkum > Databáze popularizačních knih o češtině