Kurz pro uchazeče

 

PROGRAM KE STAŽENÍ (formát A4)

 

Kurz má za cíl seznámit zájemce o studium bohemistiky s jazykovědnými a literárněvědnými tématy, kterým je na střední škole věnována spíše okrajová pozornost. Účastníci zdokonalí svou schopnost interpretace literárního díla a seznámí se s přístupy, které lze využít při jazykové analýze. V neposlední řadě kurz nabídne zájemcům o studium možnost poznat pedagogy, kteří na FF UK působí.

Kurz se koná v pěti termínech (jde o soboty): 2. 3. 2019, 9. 3. 2019, 16. 3. 2019, 23. 3. 2019, 30. 3. 2019.

Na konci posledního bloku dostane každý účastník, který se zúčastnil alespoň tří termínů, osvědčení o absolvování (blok skončí cca o 15 minut později).

Místo konání: místnost č. 18 a 104, hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38.

Přihlášky (formulář dostupný zde) posílejte prosím na e-mail ivan.kafka@ff.cuni.cz, a to do 24. 2. 2019. Poté, co Vaše přihláška bude zaevidována, dostanete pokyn k úhradě kurzovného (3000 Kč). Částku prosím uhraďte převodem na účet 85631011/0100. Jako variabilní symbol uveďte číslo kurzu (960156) a do poznámky uveďte své jméno, abychom Vaši platbu mohli identifikovat. Příkaz k úhradě je třeba zadat do 24. 2. 2019 (včetně).

Ve dnech 16. 1. 2019, 6. 2. 2019 a 27. 2. 2019 budou rozeslány e-maily potvrzující, že Vaše platba za kurz úspěšně proběhla.

 

PROGRAM KURZU S ANOTACEMI

 

2. 3. 2019, m. č. 18

10:00–11:30 Michael Špirit: Interpretace prózy I. (prohozeno)
Přednáška se zaměří na nástin a charakteristiku základních prostředků pro analýzu prozaického textu. Odkáže na relevantní příručky vhodné pro přípravu na přijímací zkoušku a pokusí se přiblížit práci s nimi. Na vybraném úryvku prózy pak ukáže způsoby rozboru prozaického textu.
11:45–13:15 Václav Vaněk: Literatura a literárněvědné disciplíny Přednáška se zaměří na představení základních literárněvědných disciplín, konkreti­zaci výchozího předmětu jejich zájmu a možnosti jeho uchopení v rámci studia české literatury na FF UK. Soustředí se rovněž na charakteristiku testů pro přijímací řízení na literární část oboru.
14:15–15:45 Jiří Rejzek: Čeština a další evropské jazyky (prohození) Přednáška podá uchazečům stručný přehled jazyků světa a jejich klasifikace, především se zaměřením na jazyky indoevropské a jazyky Evropy. Větší pozornost bude věnována jazykům slovanským a v jejich rámci pak postavení češtiny a jejích dialektů.

9. 3. 2019, m. č. 18

10:00–11:30 Radek Skarnitzl: Zvukové vlastnosti současné češtiny Zvukové podobě jazyka bývá na středních školách věnováno spíše méně času, přestože řeč je fascinujícím nástrojem. Přednáška se zaměří na zvukový plán češtiny a na různé aspekty jeho zkoumání. Představí principy moderní interdisciplinární fonetiky a aplikace fonetických a lingvistických poznatků. Na praktických ukázkách a cvičeních demonstruje některé zajímavé zvukové vlastnosti řeči obecně i konkrétně současné češtiny.
11:45–13:15 Eva Lehečková: Teorie, metody a informační zdroje ve výzkumu jazyka (prohozeno)
Přednáška ukazuje, že v současné lingvistice existuje pluralita teoretických pohledů na jazyk a jeho studium. Posluchači se s oporou o praktické ukázky seznámí s tím, jakými metodami se jazyk dnes může zkoumat a na základě jakého materiálu. Zároveň budou představeny knižní a elektronické zdroje ke studiu češtiny.
14:15–15:45 Robert Adam: Všestranný rozbor textu Posluchači si na krátkém textu vyzkoušejí příklady rozborů podle jednotlivých jazykových rovin, počínaje pravopisem přes hláskosloví, morfematiku, slovotvorbu a tvarosloví až po rozbor větný a souvětný. S využitím výsledků těchto rozborů dospějí v závěru k celkové slohové charakteristice a interpretaci textu. V jednotlivých typech jazykových rozborů se uchazeči zdokonalí v navazujících cvičeních.

16. 3. 2019, m. č. 18

10:00–11:30 Robert Adam: Cvičení z morfologie V tomto cvičení se budeme zabývat komplikovanějšími jevy tvarosloví současné češtiny. Zaměříme se na přechody mezi slovními druhy a na morfologické kategorie u přídavných jmen, zájmen, číslovek a u některých typů slovesných tvarů.
11:45–13:15 Petr A. Bílek: Teorie literatury jako nástroj k porozumění tomu, jak funguje literatura Na praktických příkladech z české prózy vyloží přednáška základní pojmy, které nám pomáhají uvědomit si, jak literaturu čteme a proč jí rozumíme různými způsoby podle toho, z jaké pozice se na ni díváme. Těmito základními pojmy budou termíny vážící se k samotnému literárnímu textu (význam, smysl, reference, reprezentace), k autorovi (horizont očekávání) i k vnímateli (konkretizace, čtenářská kompetence a zkušenost, anticipace a retrospekce, implikovaný čtenář).
14:15–15:45 František Martínek: Cvičení z lexikologie Přehled základních poznatků o slovní zásobě češtiny bude v tomto semináři průběžně doplňován různorodými úlohami a praktickými cvičeními především k následujícím okruhům: popis lexikálního významu, víceznačnost slov (polysémie), synonymie a antonymie, vrstvy slovní zásoby a aktuální tendence ve slovní zásobě (nová slova v češtině a přejímky), česká frazeologie. Stranou přitom nezůstanou ani otázky slovotvorby a morfematické stavby slov. V průběhu výkladů i cvičení se studenti seznámí se základními slovníky češtiny a dostanou několik praktických rad, jak „číst slovník“.

23. 3. 2019, m. č. 18

10:00–11:30 Josef Šebek: Interpretace prózy II Seminář bude zaměřen na interpretaci konkrétního krátkého prozaického textu, který účastníci s předstihem obdrží a individuálně si jej analyzují. Společně pak nad tímto textem rozvineme interpretační diskusi, v jejímž průběhu zvážíme škálu možných přístupů a budeme pracovat s vhodnými literárněteoretickými pojmy. Seminář by měl u účastníků prohloubit schopnost konceptuálního myšlení o literárním textu i otevřenost otázkám jeho smyslu.
11:45–13:15 Tereza Šnellerová: Interpretace poezie I Kurz představí uchazeči základní teorietická východiska přístupu k poezii a jejich praktické uplatnění při interpretaci konkrétního textu. Orientován bude především na proměnu poezie a její jednotlivé podoby od 20. let 20. století.
14:15–15:45 Alena Andrlová Fidlerová: Dějiny češtiny, čeština v dějinách (prohození) Kurz bude věnován základnímu přestavení proměn, k nimž v českém jazyce došlo od prvních písemných záznamů z konce 13. století do dneška, a historickým okolnostem, které na ně měly vliv. Na vybraných krátkých ukázkách se účastníci seznámí s nejdůležitějšími změnami v hláskosloví, morfologii, syntaxi a slovní zásobě, ale i pravopisu nebo písmu, jež se pro zápis češtiny používalo. Sami si také budou moci vyzkoušet, jestli dokáží odhadnout stáří různých textů a seřadit je na časové ose.

30. 3. 2019, m. č. 104

10:00–11:30 Klára Soukupová: Interpretace poezie II Kurz bude věnován rozboru básnického textu a od něj se odvíjející interpretace. Posluchači se seznámí se základními literárněteoretickými pojmy s odkazem na relevantní příručky a slovníky, kde potřebnou terminologii nalézt. Na příkladu konkrétních textů si ukážeme možnosti interpretace a základní prostředky analýzy, využitelné i pro přijímací zkoušku.
11:45–13:15 Andrea Králíková: Malý průvodce po prostoru současné české literatury Přednáška nabídne základní možnosti orientace v prostoru současné české literatury. Přehledově představí jak některé autorské osobnosti soudobého literárního dění, tak upozorní na vybrané literární texty. Krom toho seznámí posluchače také s některými aktuálně vydávanými kulturními, resp. literárními periodiky a načrtne další způsoby recepce současné literatury.
14:15–15:45 Pavlína Synková: Cvičení ze syntaxe V průběhu středoškolského studia bývá problematice syntaxe věnována napříč rozličnými školami nestejná pozornost. Toto cvičení se proto zaměří na sladění základní terminologie v oblasti syntaxe, upevnění znalostí v oblasti větných členů a syntaktických vztahů na úrovni slovních spojení, vět a souvětí, to vše s důrazem kladeným na jevy, které jsou často předmětem nejasností. Vše budeme prakticky procvičovat, studenti dostanou k dispozici několik cvičení.

 

Úvod > Uchazeč > Kurz pro uchazeče