Kurz pro uchazeče

 

Kurz Uvedení 2017

PROGRAM – VERZE K TISKU

 

Kurz má za cíl seznámit zájemce o studium bohemistiky s jazykovědnými a literárněvědnými tématy, kterým je na střední škole věnována spíše okrajová pozornost. Účastníci zdokonalí svou schopnost interpretace literárního díla a seznámí se s přístupy, které lze využít při jazykové analýze. V neposlední řadě kurz nabídne zájemcům o studium možnost poznat pedagogy, kteří na FF UK působí.

Kurz se koná v pěti termínech (jde o soboty): 4. 2. 2017, 18. 2. 2017, 4. 3. 2017, 18. 3. 2017, 1. 4. 2017. Každý sobotní blok se skládá z odborněji zaměřené jazykovědné přednášky (10:00–11:30), z literárně zaměřeného kurzu (11:45–13:15) a z prakticky zaměřeného jazykového cvičení (14:15–15:45).

Na konci posledního bloku (1. 4. 2017) dostane každý účastník, který se zúčastnil alespoň tří termínů, osvědčení o absolvování (blok skončí cca o 20 minut později).

Místo konání: místnost č. 18, hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38.

Přihlášky (formulář dostupný zde) posílejte prosím na e-mail ivan.kafka@ff.cuni.cz, a to do 30. 1. 2017. Poté, co Vaše přihláška bude zaevidována, dostanete pokyn k úhradě kurzovného (2 420 Kč). Částku prosím uhraďte převodem na účet 85631011/0100. Jako variabilní symbol uveďte číslo kurzu (960120), do poznámky uveďte své jméno, abychom Vaši platbu mohli identifikovat. Kurzovné je třeba uhradit nejpozději do 31. 1. 2017.

Ve dnech 30. 12. 2016, 13. 1. 2017, 27. 1. 2017 a 3. 2. 2017 budou rozeslány e-maily potvrzující, že Vaše platba za kurz úspěšně proběhla.

 

PROGRAM KURZU S ANOTACEMI

 

4. 2. 2017

10:00–11:30 Eva Lehečková: Teorie, metody a informační zdroje ve výzkumu jazyka Přednáška ukazuje, že v současné lingvistice existuje pluralita teoretických pohledů na jazyk a jeho studium. Posluchači se s oporou o praktické ukázky seznámí s tím, jakými metodami se jazyk dnes může zkoumat a na základě jakého materiálu. Zároveň budou představeny knižní a elektronické zdroje ke studiu češtiny.
11:45–13:15 Václav Vaněk: Literatura a literárněvědné disciplíny Přednáška se zaměří na představení základních literárněvědných disciplín, konkreti­zaci výchozího předmětu jejich zájmu a možnosti jeho uchopení v rámci studia české literatury na FF UK. Soustředí se rovněž na charakteristiku testů pro přijímací řízení na literární část oboru.
14:15–15:45 Robert Adam: Všestranný rozbor textu Posluchači si na krátkém textu vyzkoušejí příklady rozborů podle jednotlivých jazykových rovin, počínaje pravopisem přes hláskosloví, morfematiku, slovotvorbu a tvarosloví až po rozbor větný a souvětný. S využitím výsledků těchto rozborů dospějí v závěru k celkové slohové charakteristice a interpretaci textu. V jednotlivých typech jazykových rozborů se uchazeči zdokonalí v navazujících cvičeních.

18. 2. 2017

10:00–11:30 Ivana Bozděchová: Tendence ve vývoji současné české slovní zásoby Vývoj každého jazyka je v každé etapě poznamenán dynamikou, nejzřetelněji se projevující v jeho slovní zásobě. Pro současnou češtinu jsou charakteristické dvě hlavní tendence: rozvoj hovorových a slangových prostředků a jejich pronikání do spisovného jazyka (mikrovlnka, prkno = snowboard, skateboard) a zvyšování podílu odborné slovní zásoby a cizích prvků, internacionalismů (hands-free, play-off, comeback). V přednášce budou uvedené tendence ilustrovány a komentovány na příkladech z hlavních oblastí života, ve kterých dochází k tvoření neologismů (včetně přejímek).
11:45–13:15 Michael Špirit: Interpretace prózy Přednáška se zaměří na nástin a charakteristiku základních prostředků pro analýzu prozaického textu. Odkáže na relevantní příručky vhodné pro přípravu na přijímací zkoušku a pokusí se přiblížit práci s nimi. Na vybraném úryvku prózy pak ukáže způsoby rozboru prozaického textu.
14:15–15:45 Radek Skarnitzl:
Zvukové vlastnosti současné češtiny
Zvukové podobě jazyka bývá na středních školách věnováno spíše méně času, přestože řeč je fascinujícím nástrojem. Přednáška se zaměří na zvukový plán češtiny a na různé aspekty jeho zkoumání. Představí principy moderní interdisciplinární fonetiky a aplikace fonetických a lingvistických poznatků. Na praktických ukázkách a cvičeních demonstruje některé zajímavé zvukové vlastnosti řeči obecně i konkrétně současné češtiny.

4. 3. 2017

10:00–11:30 Lucie Saicová Římalová: Jak se děti učí jazyk Přednáška se bude zabývat osvojováním mateřského jazyka u česky hovořících dětí. Představí základní teoretické přístupy a metody výzkumu osvojování jazyka u dětí, shrne základní stádia vývoje jazyka a na konkrétních ukázkách komunikace dětí a dospělých ilustruje vybrané důležité jevy, jako jsou rané podoby jazykových projevů dítěte, vztah neverbální a verbální komunikace, tzv. řeč orientovaná na dítě či některé případy narušené komunikační schopnosti.
11:45–13:15 Hana Šimková: Interpretace poezie Kurz se zaměří na nástin a charakteristiku základních prostředků pro analýzu básnického textu. Odkáže na relevantní příručky vhodné pro přípravu na přijímací zkoušku a pokusí se přiblížit práci s nimi. Na vybrané básni pak ukáže způsoby rozboru básnického textu.
14:15–15:45 František Martínek: Vybrané otázky z vývoje češtiny Toto cvičení představí vybrané otázky diachronní bohemistiky a její obecné poznatky bude průběžně dokládat na konkrétních jazykových jevech. Z jazykových rovin se převážně, avšak ne výhradně bude věnovat slovní zásobě, protože právě ta se v jazyce vyvíjí nejdynamičtěji. Porovná tak např. změny ve významovém spektru či ve spojitelnosti jednotlivých slov, a to nejen v historických fázích češtiny, nýbrž i v češtině nejsoučasnější. Cvičení si mimo jiné klade za cíl motivovat budoucí studenty k zájmu o studium dějin českého jazyka.

18. 3. 2017

10:00–11:30 Petr Mareš: Spisovná a nespisovná čeština Přednáška je věnována popisu jazykové situace v současné češtině. Hlavní tematické okruhy: Vztahy mezi varietami (útvary) současné češtiny. Vymezení spisovného (standardního) jazyka a jeho postavení v komunikaci. Pozice nespisovných variet. Nářečí na českém jazykovém území a jejich klasifikace. Nadnářeční variety (interdialekty). Obecná čeština, její uplatnění ve veřejné komunikaci a umělecké literatuře. Podmínky umožňující „expanzivnost“ obecné češtiny. Specifická situace na Moravě a ve Slezsku.
11:45–13:15 Libuše Heczková: Literární teorie a aplikované disciplíny Přednáška se soustředí na nástin základních východisek literární teorie a ap­likovaných disciplín. Na pozadí širšího historického kontextu poukáže na zdroje současného literárně teoretického a aplikovaného výzkumu realizovaného v rámci ÚČLK a seznámí uchazeče s aktuálními vědeckovýzkumnými projekty řešenými v rámci ÚČLK; zmíní rovněž možnosti potenciální spolupráce studentů oboru na těchto projektech.
14:15–15:45 Pavlína Synková: Cvičení z morfologie V tomto cvičení budou praktickou formou představeny komplikovanější jevy morfologie češtiny – mimo jiné přechody mezi slovními druhy, morfologické kategorie zájmen a číslovek a utvářenost i kategorie méně frekventovaných slovesných tvarů.

1. 4. 2017

10:00–11:30 Jiří Rejzek: Čeština a další evropské jazyky Přednáška podá uchazečům stručný přehled jazyků světa a jejich klasifikace, především se zaměřením na jazyky indoevropské a jazyky Evropy. Větší pozornost bude věnována jazykům slovanským a v jejich rámci pak postavení češtiny a jejích dialektů.
11:45–13:15 Andrea Králíková: Možnosti čtení současné české literatury Přednáška se bude věnovat vybraným textům současné české literatury a pokusí se ukázat možný způsob jejich analýzy a interpretace v souvislosti s požadavky přijímacích zkoušek. Účastníci se seznámí jak se základními literárněteoretickými nástroji k analýze prozaického textu, tak s některými autorskými jmény aktuálního literárního dění. Součástí přednášky budou také odkazy na relevantní literaturu k tématu.
14:15–15:45 Hana Prokšová: Cvičení ze syntaxe V průběhu středoškolského studia bývá problematice syntaxe věnována napříč rozličnými školami nestejná pozornost. Náš kurz se proto zaměří na sladění základní terminologie v oblasti syntaxe, upevnění znalostí v oblasti větných členů a syntaktických vztahů na úrovni slovních spojení, vět a souvětí, to vše s důrazem kladeným na jevy, které jsou často předmětem nejasností. Vše budeme prakticky procvičovat, studenti dostanou k dispozici několik cvičení.
Úvod > Uchazeč > Kurz pro uchazeče