Kurz pro uchazeče

UVEDENÍ DO JAZYKOVĚDNÉ
A LITERÁRNĚVĚDNÉ BOHEMISTIKY 2020

 

Kurz má za cíl seznámit zájemce o studium bohemistiky s jazykovědnými a literárněvědnými tématy, kterým je na střední škole věnována spíše okrajová pozornost. Účastníci zdokonalí svou schopnost interpretace literárního díla a seznámí se s přístupy, které lze využít při jazykové analýze. V neposlední řadě kurz nabídne zájemcům o studium možnost poznat pedagogy, kteří na FF UK působí.

Na konci posledního bloku dostane každý účastník, který se zúčastnil alespoň tří termínů, osvědčení o absolvování (blok skončí cca o 15 minut později).

Místo konání: místnost č. 18, hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38.

Přihlašovat se lze prostřednictvím elektronického formuláře (na konci této stránky), a to do 1. 3. 2020 (včetně). Po obdržení automatického e-mailu ohledně zaevidování přihlášky můžete uhradit kurzovné (3000 Kč). Částku prosím zašlete převodem na účet 85631011/0100. Jako variabilní symbol uveďte číslo kurzu (960179) a do poznámky uveďte své jméno, abychom Vaši platbu mohli identifikovat. Příkaz k úhradě je třeba zadat do 1. 3. 2020 (včetně).

Ve dnech 31. 1. 2020, 28. 2. 2020 a 5. 3. 2020 budou rozeslány e-maily potvrzující, že Vaše platba za kurz úspěšně proběhla.

 

 

PROGRAM KURZU S ANOTACEMI

 

7. 3. 2020

10:00–11:30 Eva Lehečková: Teorie, metody a informační zdroje ve výzkumu jazyka Přednáška ukazuje, že v současné lingvistice existuje pluralita teoretických pohledů na jazyk a jeho studium. Posluchači se s oporou o praktické ukázky seznámí s tím, jakými metodami se jazyk dnes může zkoumat a na základě jakého materiálu. Zároveň budou představeny knižní a elektronické zdroje ke studiu češtiny.
11:45–13:15 Václav Vaněk: Literatura a literárněvědné disciplíny Přednáška se zaměří na představení základních literárněvědných disciplín, konkreti­zaci výchozího předmětu jejich zájmu a možnosti jeho uchopení v rámci studia české literatury na FF UK. Soustředí se rovněž na charakteristiku testů pro přijímací řízení na literární část oboru.
14:15–15:45 Robert Adam: Všestranný rozbor textu Posluchači si na krátkém textu vyzkoušejí příklady rozborů podle jednotlivých jazykových rovin, počínaje pravopisem přes hláskosloví, morfematiku, slovotvorbu a tvarosloví až po rozbor větný a souvětný. S využitím výsledků těchto rozborů dospějí v závěru k celkové slohové charakteristice a interpretaci textu. V jednotlivých typech jazykových rozborů se uchazeči zdokonalí v navazujících cvičeních.

14. 3. 2020

10:00–11:30 Radek Skarnitzl: Zvukové vlastnosti současné češtiny Zvukové podobě jazyka bývá na středních školách věnováno spíše méně času, přestože řeč je fascinujícím nástrojem. Přednáška se zaměří na zvukový plán češtiny a na různé aspekty jeho zkoumání. Představí principy moderní interdisciplinární fonetiky a aplikace fonetických a lingvistických poznatků. Na praktických ukázkách a cvičeních demonstruje některé zajímavé zvukové vlastnosti řeči obecně i konkrétně současné češtiny.
11:45–13:15 Jan Wiendl: Interpretace poezie I
Přednáška se zaměří na rozbor krátkého lyrického textu z repertoáru moderní české poezie. Prostřednictvím analýzy různorodých složek (rytmických, rýmových, motivických) a interpretace klíčových formátů obrazného pojmenování se pokusí – při zohlednění daného literárněhistorického kontextu – ukázat možnosti interpretace textu v kontextu konkrétního básnického díla a širších kulturních souvislostí doby.
14:15–15:45 Josef Šebek: Interpretace prózy I Seminář bude zaměřen na interpretaci konkrétního krátkého prozaického textu, který účastníci s předstihem obdrží a individuálně si jej analyzují. Společně pak nad tímto textem rozvineme interpretační diskusi, v jejímž průběhu zvážíme škálu možných přístupů a budeme pracovat s vhodnými literárněteoretickými pojmy. Seminář by měl u účastníků prohloubit schopnost konceptuálního myšlení o literárním textu i otevřenost otázkám jeho smyslu.

21. 3. 2020

10:00–11:30 František Martínek: Cvičení z lexikologie Přehled základních poznatků o slovní zásobě češtiny bude v tomto semináři průběžně doplňován různorodými úlohami a praktickými cvičeními především k následujícím okruhům: popis lexikálního významu, víceznačnost slov (polysémie), synonymie a antonymie, vrstvy slovní zásoby a aktuální tendence ve slovní zásobě (nová slova v češtině a přejímky), česká frazeologie. Stranou přitom nezůstanou ani otázky slovotvorby a morfematické stavby slov. V průběhu výkladů i cvičení se studenti seznámí se základními slovníky češtiny a dostanou několik praktických rad, jak „číst slovník“.
11:45–13:15 Hana Prokšová: Cvičení z morfologie V tomto cvičení se budeme zabývat komplikovanějšími jevy tvarosloví současné češtiny. Zaměříme se na přechody mezi slovními druhy a na morfologické kategorie u přídavných jmen, zájmen, číslovek a u některých typů slovesných tvarů.
14:15–15:45 Petr A. Bílek: Teorie literatury jako nástroj k porozumění tomu, jak funguje literatura Na praktických příkladech z české prózy vyloží přednáška základní pojmy, které nám pomáhají uvědomit si, jak literaturu čteme a proč jí rozumíme různými způsoby podle toho, z jaké pozice se na ni díváme. Těmito základními pojmy budou termíny vážící se k samotnému literárnímu textu (význam, smysl, reference, reprezentace), k autorovi (horizont očekávání) i k vnímateli (konkretizace, čtenářská kompetence a zkušenost, anticipace a retrospekce, implikovaný čtenář).

28. 3. 2020

10:00–11:30 Klára Čermochová: Interpretace poezie II Při přednášce se budeme zabývat několika veršovanými texty z různých období. Zaměříme se na to, jaké funkce může mít v daném období, žánru či literárním směru verš, rým a další prvky textu, ukážeme si, jak jsou veršované texty strukturované, jak moc se od sebe mohou lišit a co vše lze vyčíst už z jejich „formální stránky“.
11:45–13:15 Jiří Rejzek: Čeština a další evropské jazyky Přednáška podá uchazečům stručný přehled jazyků světa a jejich klasifikace, především se zaměřením na jazyky indoevropské a jazyky Evropy. Větší pozornost bude věnována jazykům slovanským a v jejich rámci pak postavení češtiny a jejích dialektů.
14:15–15:45 Michael Špirit: Interpretace prózy II. Přednáška se zaměří na nástin a charakteristiku základních prostředků pro analýzu prozaického textu. Odkáže na relevantní příručky vhodné pro přípravu na přijímací zkoušku a pokusí se přiblížit práci s nimi. Na vybraném úryvku prózy pak ukáže způsoby rozboru prozaického textu.

4. 4. 2020

10:00–11:30 Alena Andrlová Fidlerová: Dějiny češtiny, čeština v dějinách Kurz bude věnován základnímu přestavení proměn, k nimž v českém jazyce došlo od prvních písemných záznamů z konce 13. století do dneška, a historickým okolnostem, které na ně měly vliv. Na vybraných krátkých ukázkách se účastníci seznámí s nejdůležitějšími změnami v hláskosloví, morfologii, syntaxi a slovní zásobě, ale i pravopisu nebo písmu, jež se pro zápis češtiny používalo. Sami si také budou moci vyzkoušet, jestli dokáží odhadnout stáří různých textů a seřadit je na časové ose.
11:45–13:15 Andrea Králíková: Malý průvodce po prostoru současné české literatury Přednáška nabídne základní možnosti orientace v prostoru současné české literatury. Přehledově představí jak některé autorské osobnosti soudobého literárního dění, tak upozorní na vybrané literární texty. Krom toho seznámí posluchače také s některými aktuálně vydávanými kulturními, resp. literárními periodiky a načrtne další způsoby recepce současné literatury.
14:15–15:45 Hana Prokšová: Cvičení ze syntaxe V průběhu středoškolského studia bývá problematice syntaxe věnována napříč rozličnými školami nestejná pozornost. Toto cvičení se proto zaměří na sladění základní terminologie v oblasti syntaxe, upevnění znalostí v oblasti větných členů a syntaktických vztahů na úrovni slovních spojení, vět a souvětí, to vše s důrazem kladeným na jevy, které jsou často předmětem nejasností. Vše budeme prakticky procvičovat, studenti dostanou k dispozici několik cvičení.

 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

 

Úvod > Uchazeč > Kurz pro uchazeče