Kurz pro uchazeče

JAK NA BOHEMISTIKU 2023

 

Program kurzu pro uchazeče v roce 2024 zveřejníme koncem prosince 2023, kdy bude rovněž spuštěno online přihlašování.

 

Kurz má za cíl seznámit zájemce o studium bohemistiky s jazykovědnými a literárněvědnými tématy, kterým je na střední škole věnována spíše okrajová pozornost. Účastníci zdokonalí svou schopnost interpretace literárního díla a seznámí se s přístupy, které lze využít při jazykové analýze. V neposlední řadě kurz nabídne zájemcům o studium možnost poznat pedagogy, kteří na FF UK působí.

Místo konání:  hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38 (místnosti 300 a 301)

Přihlašovat se lze prostřednictvím elektronického formuláře (na konci této stránky), a to do 22. 2. 2023 (včetně). Po obdržení automatického e-mailu ohledně zaevidování přihlášky můžete uhradit kurzovné (3 500 Kč). Částku prosím zašlete převodem na účet 85631011/0100. Jako variabilní symbol uveďte číslo kurzu (960 203) a do poznámky jméno účastníka kurzu, abychom platbu mohli identifikovat. Příkaz k úhradě je třeba zadat do 22. 2. 2023 (včetně). 24. 2. 2023 bude rozeslán e-mail potvrzující, že platba za kurz úspěšně proběhla.

 

 

PROGRAM KURZU S ANOTACEMI

 

4. 3. 2023 (místnost 300)

10:00–11:30 Robert Dittmann: Teorie, metody a informační zdroje ve výzkumu jazyka Přednáška ukazuje, že v současné lingvistice existuje pluralita teoretických pohledů na jazyk a jeho studium. Posluchači se s oporou o praktické ukázky seznámí s tím, jakými metodami se jazyk dnes může zkoumat a na základě jakého materiálu. Zároveň budou představeny knižní a elektronické zdroje ke studiu češtiny.
11:45–13:15 Michael Špirit: Interpretace prózy I Přednáška se zaměří na nástin a charakteristiku základních prostředků pro analýzu prozaického textu. Odkáže na relevantní příručky vhodné pro přípravu na přijímací zkoušku a pokusí se přiblížit práci s nimi. Na vybraném úryvku prózy pak ukáže způsoby rozboru prozaického textu.
14:15–15:45 Marie Škarpová: Starší česká literatura Jako „starší česká literatura“ se v literárním dějepisectví označují texty, které se dochovaly z českého kulturního prostoru z období více jak devíti století. Kdo, kdy a za jakým účelem však toto vymezení vytvořil? Může být nějak užitečné i pro nás? Jak se v oněch devíti stoletích literatury neztratit? A především: jak se se starou literaturou můžeme setkávat my, čtenáři z 21. století? S jakými úskalími se přitom musíme vyrovnávat a čím nás naopak může stará literatura odměnit a obohatit? Kurz nabídne vedle základního uvedení do literárněhistorické disciplíny zvané starší česká literatura (včetně přehledu základní studijní literatury) především možnost společného hledání odpovědí na výše uvedené otázky.

11. 3. 2023 (místnost 300)

10:00–11:30 Robert Adam: Všestranný rozbor textu Posluchači si na krátkém textu vyzkoušejí příklady rozborů podle jednotlivých jazykových rovin, počínaje pravopisem přes hláskosloví, morfematiku, slovotvorbu a tvarosloví až po rozbor větný a souvětný. S využitím výsledků těchto rozborů dospějí v závěru k celkové slohové charakteristice a interpretaci textu. V jednotlivých typech jazykových rozborů se uchazeči zdokonalí v navazujících cvičeních.
11:45–13:15 Dominika Kováříková: Cvičení z lexikologie Přehled základních poznatků o slovní zásobě češtiny bude v tomto semináři průběžně doplňován různorodými úlohami a praktickými cvičeními především k následujícím okruhům: popis lexikálního významu, víceznačnost slov (polysémie), synonymie a antonymie, vrstvy slovní zásoby a aktuální tendence ve slovní zásobě (nová slova v češtině a přejímky), česká frazeologie. Stranou přitom nezůstanou ani otázky slovotvorby a morfematické stavby slov. V průběhu výkladů i cvičení se studenti seznámí se základními slovníky češtiny a dostanou několik praktických rad, jak „číst slovník“.
14:15–15:45 Josef Šebek: Interpretace prózy II Seminář bude zaměřen na interpretaci konkrétního krátkého prozaického textu, který účastníci s předstihem obdrží a individuálně si jej analyzují. Společně pak nad tímto textem rozvineme interpretační diskusi, v jejímž průběhu zvážíme škálu možných přístupů a budeme pracovat s vhodnými literárněteoretickými pojmy. Seminář by měl u účastníků prohloubit schopnost konceptuálního myšlení o literárním textu i otevřenost otázkám jeho smyslu.

18. 3. 2023 (místnost 300)

10:00–11:30 Alena Andrlová Fidlerová: Dějiny češtiny, čeština v dějinách Kurz bude věnován základnímu přestavení proměn, k nimž v českém jazyce došlo od prvních písemných záznamů z konce 13. století do dneška, a historickým okolnostem, které na ně měly vliv. Na vybraných krátkých ukázkách se účastníci seznámí s nejdůležitějšími změnami v hláskosloví, morfologii, syntaxi a slovní zásobě, ale i pravopisu nebo písmu, jež se pro zápis češtiny používalo. Sami si také budou moci vyzkoušet, jestli dokáží odhadnout stáří různých textů a seřadit je na časové ose.
11:45–13:15 Lucie Saicová Římalová: Cvičení z morfologie V tomto cvičení se budeme zabývat komplikovanějšími jevy tvarosloví současné češtiny. Zaměříme se na přechody mezi slovními druhy a na morfologické kategorie u přídavných jmen, zájmen, číslovek a u některých typů slovesných tvarů.
14:15–15:45 Václav Vaněk: Česká literatura 19. století Přednáška obsáhne v širokém přehledu českou literaturu od počátků národního obrození v posledních desetiletích 18. století až k nástupu moderny v osmdesátých a devadesátých letech 19. století. Připomene nejdůležitější díla, osobnosti a žánry tohoto období, ale např. také významné dobové časopisy a instituce. V první části se bude věnovat mj. problému periodizace národního obrození, ve druhé např. problematice konstituování a polemického prosazování nových směrů v literatuře druhé poloviny 19. století (májovci, ruchovci, lumírovci). Se zřetelem k zaměření kurzu zdůrazní jak nejpodstatnější texty primární, tak užitečná a podnětná díla sekundární literatury.

25. 3. 2023 (místnost 301)

10:00–11:30 Václav Vaněk: Česká literatura 1. poloviny 20. století Přehledově zaměřená přednáška se bude zabývat českou literaturou od prvních projevů moderny na konci 19. století až k roku 1945. Obsáhne nejdůležitější díla, osobnosti a tendence tohoto období, ale připomene také jednotlivá uskupení literátů, včetně periodik, manifestů, či proklamací, s jejichž pomocí se definovali. V první části mj. stručně charakterizuje základní pojmy spojené s literaturou na přelomu 19. a 20. století (např. dekadence, symbolismus, novoklasicismus), ve druhé bude věnovat pozornost problematice umělecké avantgardy, ale také dalším určujícím směrům, skupinám a žánrům meziválečné literatury (např. ruralismus, baladická próza, psychologická próza, spirituální poezie). Upozorní také na významná kompendia a zajímavé studie věnované tomuto období.
11:45–13:15 Jiří Rejzek: Čeština a další evropské jazyky Přednáška podá uchazečům stručný přehled jazyků světa a jejich klasifikace, především se zaměřením na jazyky indoevropské a jazyky Evropy. Větší pozornost bude věnována jazykům slovanským a v jejich rámci pak postavení češtiny a jejích dialektů.
14:15–15:45 Jan Wiendl: Interpretace poezie Náplní semináře bude rozbor a interpretace několika vybraných básnických děl české i světové literatury, které uchazeči dostanou s předstihem k prostudování. Společně se pokusíme provést systematický a komplexní rozbor básně od její čistě zvukové stránky přes problémy rytmu a metra, zákonitosti rýmové a strofické výstavby a příznakovost použitého lexika a syntaxe, až po významovou výstavbu díla a způsoby užívání básnických figur a tropů. Výsledkem by měla být schopnost použít porozumění formálním složkám básnického textu při jeho intepretaci jako uměleckého díla.

1. 4. 2023 (místnost 300)

10:00–11:30 Petr Bílek: Česká literatura 2. poloviny 20. století Literatura se posledních desetiletích nevykládá už jenom jako časový proud, přinášející nová a nová díla, témata, události, generace, směry. V dějinách literatury se prosadil koncept kulturního pole, na němž se literární díla snaží zaujmout co nejvýhodnější pozici jak ve vztahu k jiným dílům literárním, tak i k dílům z jiných sfér kultury či k událostem společenského kontextu. Tak jako na skutečném poli, i na poli kulturním něco mizí v okamžiku, zatímco něco jiného trvá, ale mění podobu či pozici. Přednáška projde osm desetiletí nejsoučasnějšího vývoje české literatury nikoli se snahou vyjmenovat či klasifikovat co nejvíc autorů a děl, ale se snahou zmapovat postupné proměny podob a pozic, které česká literatura na imaginárním kulturním poli zaujímá.
11:45–13:15 Andrea Králíková: Současná česká literatura Přednáška nabídne základní možnosti orientace v prostoru současné české literatury. Přehledově představí jak některé autorské osobnosti soudobého literárního dění, tak upozorní na vybrané literární texty. Krom toho seznámí posluchače také s některými aktuálně vydávanými kulturními, resp. literárními periodiky a načrtne další způsoby recepce současné literatury.
14:15–15:45 Hana Prokšová: Cvičení ze syntaxe V průběhu středoškolského studia bývá problematice syntaxe věnována napříč rozličnými školami nestejná pozornost. Toto cvičení se proto zaměří na sladění základní terminologie v oblasti syntaxe, upevnění znalostí v oblasti větných členů a syntaktických vztahů na úrovni slovních spojení, vět a souvětí, to vše s důrazem kladeným na jevy, které jsou často předmětem nejasností. Vše budeme prakticky procvičovat, studenti dostanou k dispozici několik cvičení.

 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

 

Podáním závazné přihlášky souhlasíte se zpracováním svých osobních údajů.

Úvod > Uchazeč > Kurz pro uchazeče