Kurz pro uchazeče

 

PROGRAM KE STAŽENÍ (formát A4)

 

Kurz má za cíl seznámit zájemce o studium bohemistiky s jazykovědnými a literárněvědnými tématy, kterým je na střední škole věnována spíše okrajová pozornost. Účastníci zdokonalí svou schopnost interpretace literárního díla a seznámí se s přístupy, které lze využít při jazykové analýze. V neposlední řadě kurz nabídne zájemcům o studium možnost poznat pedagogy, kteří na FF UK působí.

Kurz se koná v pěti termínech (jde o soboty): 10. 2. 2018, 24. 2. 2018, 10. 3. 2018, 24. 3. 2018, 7. 4. 2018.

Na konci posledního bloku (7. 4. 2018) dostane každý účastník, který se zúčastnil alespoň tří termínů, osvědčení o absolvování (blok skončí cca o 15 minut později).

Místo konání: místnost č. 300 a 301, hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38.

Přihlášky (formulář dostupný zde) posílejte prosím na e-mail ivan.kafka@ff.cuni.cz, a to do 5. 2. 2018. Poté, co Vaše přihláška bude zaevidována, dostanete pokyn k úhradě kurzovného (2 420 Kč). Částku prosím uhraďte převodem na účet 85631011/0100. Jako variabilní symbol uveďte číslo kurzu (960140), do poznámky uveďte své jméno, abychom Vaši platbu mohli identifikovat. Příkaz k úhradě je třeba zadat do 5. 2. 2018 (včetně).

Ve dnech 11. 1. 2018, 25. 1. 2018 a 8. 2. 2018 budou rozeslány e-maily potvrzující, že Vaše platba za kurz úspěšně proběhla.

 

PROGRAM KURZU S ANOTACEMI

 

10. 2. 2018, m. č. 300

10:00–11:30 Eva Lehečková: Teorie, metody a informační zdroje ve výzkumu jazyka Přednáška ukazuje, že v současné lingvistice existuje pluralita teoretických pohledů na jazyk a jeho studium. Posluchači se s oporou o praktické ukázky seznámí s tím, jakými metodami se jazyk dnes může zkoumat a na základě jakého materiálu. Zároveň budou představeny knižní a elektronické zdroje ke studiu češtiny.
11:45–13:15 Václav Vaněk: Literatura a literárněvědné disciplíny Přednáška se zaměří na představení základních literárněvědných disciplín, konkreti­zaci výchozího předmětu jejich zájmu a možnosti jeho uchopení v rámci studia české literatury na FF UK. Soustředí se rovněž na charakteristiku testů pro přijímací řízení na literární část oboru.
14:15–15:45 Robert Adam: Všestranný rozbor textu Posluchači si na krátkém textu vyzkoušejí příklady rozborů podle jednotlivých jazykových rovin, počínaje pravopisem přes hláskosloví, morfematiku, slovotvorbu a tvarosloví až po rozbor větný a souvětný. S využitím výsledků těchto rozborů dospějí v závěru k celkové slohové charakteristice a interpretaci textu. V jednotlivých typech jazykových rozborů se uchazeči zdokonalí v navazujících cvičeních.

24. 2. 2018, m. č. 300

10:00–11:30 Radek Skarnitzl: Zvukové vlastnosti současné češtiny Zvukové podobě jazyka bývá na středních školách věnováno spíše méně času, přestože řeč je fascinujícím nástrojem. Přednáška se zaměří na zvukový plán češtiny a na různé aspekty jeho zkoumání. Představí principy moderní interdisciplinární fonetiky a aplikace fonetických a lingvistických poznatků. Na praktických ukázkách a cvičeních demonstruje některé zajímavé zvukové vlastnosti řeči obecně i konkrétně současné češtiny.
11:45–13:15 Michael Špirit: Interpretace prózy I. Přednáška se zaměří na nástin a charakteristiku základních prostředků pro analýzu prozaického textu. Odkáže na relevantní příručky vhodné pro přípravu na přijímací zkoušku a pokusí se přiblížit práci s nimi. Na vybraném úryvku prózy pak ukáže způsoby rozboru prozaického textu.
14:15–15:45 Robert Dittmann: Proměny spisovného jazyka na českém území Seminář představí tři filologicky mimořádně nadané osobnosti, které měly významný vliv na spisovný jazyk užívaný na českém území: Konstantina Filozofa, Jana Husa a Jana Blahoslava s kralickými následovníky. Posluchači se podrobněji seznámí s vybranými kontexty jejich působení a s ukázkami textů, na nichž bude zároveň demonstrována vývojová dynamika od staroslověnštiny do pobělohorského období.

10. 3. 2018, m. č. 300

10:00–11:30

Libuše Heczková: Literární teorie a aplikované disciplíny

Přednáška se soustředí na nástin základních východisek literární teorie a ap­likovaných disciplín. Na pozadí širšího historického kontextu poukáže na zdroje současného literárně teoretického a aplikovaného výzkumu realizovaného v rámci ÚČLK a seznámí uchazeče s aktuálními vědeckovýzkumnými projekty řešenými v rámci ÚČLK; zmíní rovněž možnosti potenciální spolupráce studentů oboru na těchto projektech.
11:45–13:15 Hana Prokšová: Cvičení z morfologie V tomto cvičení se budeme zabývat komplikovanějšími jevy morfologie češtiny. Zaměříme se na přechody mezi slovními druhy, morfologické kategorie zájmen a tvarosloví méně frekventovaných substantiv a slovesných tvarů. Vše budeme prakticky procvičovat, studenti dostanou k dispozici několik cvičení.
14:15–15:45 Klára Soukupová: Interpretace poezie I. Kurz bude věnován rozboru básnického textu a od něj se odvíjející interpretace. Posluchači se seznámí se základními literárněteoretickými pojmy s odkazem na relevantní příručky a slovníky, kde potřebnou terminologii nalézt. Na příkladu konkrétních textů si ukážeme možnosti interpretace a základní prostředky analýzy, využitelné i pro přijímací zkoušku.

24. 3. 2018, m. č. 301

10:00–11:30 Josef Šebek: Interpretace prózy II. Seminář bude zaměřen na interpretaci konkrétního krátkého prozaického textu, který účastníci s předstihem obdrží a individuálně si jej analyzují. Společně pak nad tímto textem rozvineme interpretační diskusi, v jejímž průběhu zvážíme škálu možných přístupů a budeme pracovat s vhodnými literárněteoretickými pojmy. Seminář by měl u účastníků prohloubit schopnost konceptuálního myšlení o literárním textu i otevřenost otázkám jeho smyslu.
11:45–13:15 Hana Šimková: Interpretace poezie II. Kurz se zaměří na nástin a charakteristiku základních prostředků pro analýzu básnického textu. Odkáže na relevantní příručky vhodné pro přípravu na přijímací zkoušku a pokusí se přiblížit práci s nimi. Na vybrané básni pak ukáže způsoby rozboru básnického textu.
14:15–15:45 Jiří Rejzek: Čeština a další evropské jazyky Přednáška podá uchazečům stručný přehled jazyků světa a jejich klasifikace, především se zaměřením na jazyky indoevropské a jazyky Evropy. Větší pozornost bude věnována jazykům slovanským a v jejich rámci pak postavení češtiny a jejích dialektů.

7. 4. 2018, m. č. 300

10:00–11:30 František Martínek: Cvičení z lexikologie Přehled základních poznatků o slovní zásobě češtiny bude v tomto semináři průběžně doplňován různorodými úlohami a praktickými cvičeními především k následujícím okruhům: popis lexikálního významu, víceznačnost slov (polysémie), synonymie a antonymie, vrstvy slovní zásoby a aktuální tendence ve slovní zásobě (nová slova v češtině a přejímky), česká frazeologie. Stranou přitom nezůstanou ani otázky slovotvorby a morfematické stavby slov. V průběhu výkladů i cvičení se studenti seznámí se základními slovníky češtiny a dostanou několik praktických rad, jak „číst slovník“.
11:45–13:15 Andrea Králíková: Malý průvodce po prostoru současné české literatury Přednáška nabídne základní možnosti orientace v prostoru současné české literatury. Přehledově představí jak některé autorské osobnosti soudobého literárního dění, tak upozorní na vybrané literární texty. Krom toho seznámí posluchače také s některými aktuálně vydávanými kulturními, resp. literárními periodiky a načrtne další způsoby recepce současné literatury.
14:15–15:45 Hana Prokšová: Cvičení ze syntaxe V průběhu středoškolského studia bývá problematice syntaxe věnována napříč rozličnými školami nestejná pozornost. Toto cvičení se proto zaměří na sladění základní terminologie v oblasti syntaxe, upevnění znalostí v oblasti větných členů a syntaktických vztahů na úrovni slovních spojení, vět a souvětí, to vše s důrazem kladeným na jevy, které jsou často předmětem nejasností. Vše budeme prakticky procvičovat, studenti dostanou k dispozici několik cvičení.
Úvod > Uchazeč > Kurz pro uchazeče