Bakalářské studium

Obecné informace o studiu na FF UK

Informace o dni otevřených dveří


Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2023/2024

 

 

Modelové testy – Český jazyk a literatura, Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (jazyková část)

 


Doporučená literatura (jazyková část přijímací zkoušky) – Český jazyk a literatura, Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

 

V jazykové části přijímacího testu očekáváme znalosti české mluvnice přinejmenším v rozsahu Základní mluvnice českého jazyka. Výhodou může být alespoň rámcová znalost některé nové, podrobnější mluvnice (Čeština – řeč a jazyk, popř. Příruční mluvnice češtiny).

Užitečné je seznámit se s dalšími pravopisnými, slovníkovými a mluvnickými příručkami (např. Internetovou jazykovou příručkou Ústavu pro jazyk český, Slovníkem spisovné češtiny, Pravidly českého pravopisu), dále s vybranými jazykovědnými časopisy (Naše řeč, Slovo a slovesnost, Český jazyk a literatura) a podle vlastního zájmu výběrově číst popularizační práce o českém jazyce, které shrnuje a komentuje Databáze popularizačních knih o češtině, např. publikaci kolektivu pracovníků ÚČJTK O jazyce bez hranic nebo knihu J. Táborského Jazykové jednohubky.

Vítanou pomoc při nácviku řešení testových úloh mohou poskytnout cvičebnice opatřené klíčem, jako jsou Komplexní jazykové rozbory nebo Hrátky s češtinou.

 • Adam, Robert a kol.: O jazyce bez hranic a další zajímavosti ze současného zkoumání češtiny, Praha 2017.
 • Adam, Robert a kol.: Databáze popularizačních knih o češtině. Dostupná na http://popularizace.ff.cuni.cz/.
 • Čechová, Marie a kol.: Čeština – řeč a jazyk, Praha 2012 (1. vyd. 1996).
 • Čechová, Marie; Oliva, Karel, st.; Nejedlý, Petr: Hrátky s češtinou, Praha 2010.
 • Internetová jazyková příručka, dostupná na http://prirucka.ujc.cas.cz/; knižně jako Pravdová, Markéta; Svobodová, Ivana (ed.): Akademická příručka českého jazyka, Praha 2014.
 • Karlík, Petr a kol.: Příruční mluvnice češtiny, Praha 2012 (1. vydání1995).
 • Pravidla českého pravopisu – z nakladatelství Academia, Pansofia nebo Fortuna po roce 1993.
 • Slovník spisovné češtiny, Praha 2006 (1. vyd. 1978).
 • Táborský, Jan: Jazykové jednohubky, Brno 2014.

 

Další informace o programu Český jazyk a literatura

 

Charakteristika studijního programu

Program Český jazyk a literatura je jedním ze stěžejních a tradičních odvětví filologického studia. Bohemistická pracoviště v České republice jsou navíc už z podstaty věci základem pro rozvoj bohemistického bádání a výuky českého jazyka a literatury ve světě.
Program bakalářského studia respektuje aktuální společenskou poptávku po rozšíření forem vysokoškolského studia; zároveň však usiluje o zachování dobrého standardu výuky bohemistiky na FF UK v Praze. Samostatné bakalářské studium českého jazyka a literatury je tříleté, ukončené obhájením bakalářské práce a vykonáním státní bakalářské zkoušky. Koncepce výuky v bakalářském programu stejně jako náročnost jednotlivých forem průběžné kontroly studia umožňují po vykonání přijímací zkoušky další studium v navazujícím magisterském studijním programu. Studium se skládá ze dvou rovnoměrně zastoupených složek, lingvistické a literární.

Cíle studijního programu

Cílem lingvistické složky programu je zprostředkovat poznání struktur českého jazyka a způsobů jeho užívání v komunikaci. Studium vybaví posluchače celkovou znalostí gramatiky současného českého jazyka a jeho slovní zásoby (včetně tvoření slov) i poznatky o stylových rysech textů vytvářených v češtině. Synchronní pohled je doplněn pohledem na kořeny současného stavu českého jazyka. Vedle toho získává student hlubší vhled do vybraných oblastí lingvistiky, např. do kognitivní lingvistiky, sociolingvistiky, lingvistické pragmatiky, a prostřednictvím doporučených volitelných předmětů se může důkladněji seznámit i s dalšími složkami oboru.

Cílem literárněvědné složky je zprostředkovat rámcové podněty pro hlubší obeznámení se základními vývojovými tendencemi české literatury s přihlédnutím ke kontextu literatury světové i k širším kulturním kontextům, a zároveň vybavit absolventy dostatečným repertoárem dovedností z hlediska porozumění literárnímu textu i dění, z hlediska nakládání s textem, ale také z hlediska metodologických a pojmově konkretizačních přístupů. Absolvent by tak měl získat obecné vývojové povědomí, které mu umožní profilovat svůj vlastní hlubší zájem o konkrétní problematiku v rámci literární historie, teorie, kritiky či aplikačních literárních věd. Česká literatura je materiálovým cílem studia, ale zároveň je i materiálem se zástupným potenciálem: skrze studium české literatury by měl být vybaven i pro odbornou práci s jakýmikoli dalšími systémy založenými na utváření významu a komunikujícími prostřednictvím okolností, které umožňují význam konkretizovat a interpretovat. Cílem studia je tedy i osvojení si komplexní čtenářské gramotnosti ve smyslu rozumění textům a jevům, profilované na literárním materiálu.

Profil absolventa studijního programu

Lingvistická složka programu připravuje absolventa vybaveného důkladnými vědomostmi o současném jazyce, o jeho užívání v různých oblastech komunikace, o základních konceptech jazykovědné metodologie a o nástrojích výkladu a interpretace věcných a uměleckých textů. V opoře o tyto poznatky je absolvent schopen jazyka kultivovaně užívat a poznatky o jazyce aplikovat v praxi.

V literárněvědné části programu absolvent získá ucelenou představou nejen o oblasti dějin české literatury a literární teorie, ale také rámcově o oblasti literárněvědné bohemistiky jako oboru budovaného na celé škále metodologií filologické, sémiotické či filozofické orientace. Bezpečně užívá základních pojmů a termínů literární vědy – a to jak v oblasti dějin české literatury, v jejíchž obdobích se dokáže systematicky pohybovat, v oblasti praktické poetiky poezie, prózy a dramatu, tak v základních postupech ediční práce. Ovládá též základní postupy literární vědy v aplikaci, a to v případě redakční a nakladatelské práce, práce v médiích či v oblastech spojených s těmito aktivitami.

Uplatnění absolventa v praxi, resp. instituce, kde může absolvent uplatnit získané vzdělání

a) Absolvent bakalářského studia programu Český jazyk a literatura je připraven pokračovat v navazujícím magisterském studiu téhož nebo specializovaném programu (jako je Český jazyk – specializační studium, Komparatistika, Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy, Učitelství češtiny jako cizího jazyka).

b) Absolvent se může uplatnit v profesích předpokládajících znalosti jazyka (a jeho kultivované užívání) a znalosti o jazyce, tedy např. jako korektor, redaktor či editor v nakladatelských redakcích, v redakcích novin a časopisů, v rozhlase, televizi, v tiskových odděleních veřejných institucí, podniků a firem.

c) Bohemistické vzdělání na bakalářském stupni je zároveň dostatečně univerzální na to, aby případné navazující studium nemuselo být vázáno na obor bohemistiky, ale aby mohlo směřovat i k jiným filologickým, uměnovědným či kulturologickým oborům. 


Studijní plán naleznete zde.

 

Další informace o programu Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

 

Charakteristika studijního programu

Bakalářské studium je tříleté, ukončené obhájením bakalářské práce a vykonáním státní bakalářské zkoušky. Koncepce výuky v bakalářském programu stejně jako náročnost jednotlivých forem průběžné kontroly studia umožňují po vykonání přijímací zkoušky další studium v navazujícím magisterském studijním programu. Oborová část studia se skládá ze dvou rovnoměrně zastoupených složek, lingvistické a literární. Oborovou část doplňuje složka didaktická.

V obecně učitelské oblasti získá student základní znalosti práce s žáky založené na propedeutických pedagogických předmětech a absolvuje úvodní náslechovou praxi. V oblasti oborově učitelské přispívá bakalářské studium studijního programu Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání k utváření základů didaktických kompetencí, které absolventovi umožní rozvinout v navazujícím magisterském studiu učitelství znalosti a dovednosti relevantní pro učitelskou profesi v daném oboru. V oblasti oborové je bakalářské studium Českého jazyka a literatury se zaměřením na vzdělávání orientováno především na utváření základních kompetencí, znalostí a dovedností týkajících se oboru.  Lingvistická složka programu připravuje absolventa vybaveného důkladnými vědomostmi o současném jazyce, o jeho stylovém rozvrstvení a užívání v různých oblastech komunikace, o základních konceptech jazykovědné metodologie a o nástrojích výkladu a interpretace věcných a uměleckých textů. V opoře o tyto poznatky je absolvent schopen jazyka kultivovaně užívat a poznatky o jazyce a jazykovědě aplikovat v praxi.

V literárněvědné části studijního programu absolvent získá ucelenou představu nejen o oblasti dějin české literatury a literární teorie, ale také rámcově o oblasti literárněvědné bohemistiky jako oboru budovaného na celé škále metodologií filologické, sémiotické či filozofické orientace. Bezpečně užívá základních pojmů a termínů literární vědy – a to jak v oblasti dějin české literatury, v jejíchž obdobích se dokáže systematicky pohybovat, v oblasti praktické poetiky poezie, prózy a dramatu, tak v základních postupech ediční práce. Ovládá též základní postupy literární vědy v aplikaci, a to jak didaktické, tak obecně kulturní (redakční a nakladatelské práce, práce v médiích či v oblastech spojených s těmito aktivitami).

Cíle studijního programu

Cílem lingvistické složky programu je zprostředkovat poznání struktury českého jazyka a způsobů jeho užívání v komunikaci. Studium vybaví posluchače celkovou znalostí gramatiky současného českého jazyka a jeho slovní zásoby (včetně tvoření slov) i poznatky o stylových rysech psaných i mluvených textů. Synchronní pohled je doplněn pohledem na historické kořeny současného stavu českého jazyka. Vedle toho získává student základní vhled do vybraných oblastí aplikované lingvistiky a projde základním seznámením s didaktikou českého jazyka. V rámci bakalářského studia je pro studenty povinná úvodní náslechová praxe. Prostřednictvím doporučených volitelných předmětů se student může důkladněji seznámit i s dalšími složkami oboru.

Cílem literárněvědné složky je zprostředkovat rámcové podněty pro hlubší obeznámení se základními vývojovými tendencemi české literatury s přihlédnutím ke kontextu literatury světové i k širším kulturním kontextům a zároveň vybavit absolventy dostatečným repertoárem dovedností z hlediska porozumění literárnímu textu, ale také z hlediska metodologických a pojmově konkretizačních přístupů. Absolvent by tak měl získat obecné vývojové povědomí, které mu umožní profilovat svůj vlastní hlubší zájem o konkrétní problematiku v rámci literární historie, teorie, kritiky či aplikačních literárních věd. Česká literatura je materiálovým cílem studia, ale zároveň je i materiálem se zástupným potenciálem: skrze studium české literatury je absolvent vybaven i pro odbornou práci s jakýmikoli dalšími systémy založenými na utváření významu a komunikujícími prostřednictvím okolností, které umožňují význam konkretizovat a interpretovat. Cílem studia je tedy i osvojení si komplexní čtenářské gramotnosti ve smyslu rozumění textům a jevům, profilované na literárním materiálu.

Profil absolventa studijního programu

Lingvistická složka programu připravuje absolventa vybaveného důkladnými vědomostmi o současném jazyce, o jeho užívání v různých oblastech komunikace, o základních konceptech jazykovědné metodologie a o nástrojích výkladu a interpretace věcných a uměleckých textů. V opoře o tyto poznatky je absolvent schopen jazyka kultivovaně užívat a poznatky o jazyce aplikovat v praxi.

V literárněvědné části programu absolvent získá ucelenou představou nejen o oblasti dějin české literatury a literární teorie, ale také rámcově o oblasti literárněvědné bohemistiky jako oboru budovaného na celé škále metodologií filologické, sémiotické či filozofické orientace. Bezpečně užívá základních pojmů a termínů literární vědy – a to jak v oblasti dějin české literatury, v jejíchž obdobích se dokáže systematicky pohybovat, v oblasti praktické poetiky poezie, prózy a dramatu, tak v základních postupech ediční práce. Ovládá též základní postupy literární vědy v aplikaci, a to v případě redakční a nakladatelské práce, práce v médiích či v oblastech spojených s těmito aktivitami.

Absolvent studijního programu Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání disponuje ucelenými znalostmi a dovednostmi v těchto kurikulárních oblastech:

 • v učitelské propedeutice, která poskytuje základ pro pedagogicko-psychologické vzdělání studentů učitelství;
 • v oborově-učitelské přípravě s jádrem v aplikované lingvistice a v náslechové praxi;
 • v oborové přípravě.

Absolvent studijního programu má na základě propojení zmíněných kurikulárních oblastí založeny základní kompetence pro vykonávání profesí, kde je třeba vysokoškolsky vzdělaných pracovníků s výbornou znalostí češtiny a znalostí principů jazykové akvizice a jazykového vyučování. Zároveň je vybaven k tomu, aby mohl nastoupit do navazujících magisterských programů učitelské bohemistiky s cílem získat potřebnou kvalifikaci pro výkon povolání učitele.

Uplatnění absolventa v praxi, resp. instituce, kde může absolvent uplatnit získané vzdělání

a) Absolvent bakalářského studia programu Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání je připraven pokračovat v navazujícím magisterském studiu téhož nebo specializovaném programu (jako Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy, Učitelství češtiny jako cizího jazyka, Český jazyk a literatura, Český jazyk – specializační studium, Komparatistika).

b) Absolvent se může uplatnit v profesích předpokládajících výborné oborové i pedagogické kompetence, tedy jako lektor v jazykových školách a neziskových organizacích, dále také v profesích předpokládajících znalosti jazyka (a jeho kultivované užívání) a znalosti o jazyce, tedy např. jako korektor, redaktor či editor v nakladatelských redakcích, v redakcích novin a časopisů, v rozhlase, televizi, v tiskových odděleních veřejných institucí a firem.

c) Bohemistické vzdělání na bakalářském stupni je zároveň dostatečně univerzální na to, aby případné navazující studium nemuselo být vázáno na obor bohemistiky, ale aby mohlo směřovat i k jiným filologickým, uměnovědným či kulturologickým oborům.

Studijní plán programu najdete zde.

 

 

Přehled počtu uchazečů a absolventů (bakalářský program ČJL)

 

Úvod > Uchazeč > Bakalářské studium