Bakalářské studium

Bakalářské studium (obor Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání)

 

Od akademického roku 2019/2020 bude nově otevřen obor Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání. Podmínky přijímacího řízení (včetně termínu pro podání přihlášky) naleznete zde.

Bakalářské studium (obor Český jazyk a literatura)

 

Podrobnosti přijímacího řízení na rok 2019/2020
Modelový test
Doporučená literatura k přijímací zkoušce
Přehled počtu uchazečů a absolventů

 

Charakteristika studijního oboru

Studium českého jazyka a literatury je jedním ze stěžejních a tradičních oborů filologického studia. Bohemistická pracoviště v České republice jsou navíc už z podstaty věci základem pro rozvoj bohemistického bádání a výuky českého jazyka a literatury ve světě.
Program bakalářského studia respektuje aktuální společenskou poptávku po rozšíření forem vysokoškolského studia; zároveň však usiluje o zachování dobrého standardu výuky bohemistiky na FF UK v Praze. Jednooborové bakalářské studium českého jazyka a literatury je tříleté, ukončené obhájením bakalářské práce a vykonáním státní bakalářské zkoušky. Koncepce výuky v bakalářském programu stejně jako náročnost jednotlivých forem průběžné kontroly studia umožňují po vykonání přijímací zkoušky další studium v navazujícím magisterském studijním programu. Studium se skládá ze dvou rovnoměrně zastoupených složek, lingvistické a literární.

Cíle studijního oboru

Cílem lingvistické složky oboru je zprostředkovat poznání struktur českého jazyka a způsobů jeho užívání v komunikaci. Studium vybaví posluchače celkovou znalostí gramatiky současného českého jazyka a jeho slovní zásoby (včetně tvoření slov) i poznatky o stylových rysech textů vytvářených v češtině. Synchronní pohled je doplněn pohledem na kořeny současného stavu českého jazyka. Vedle toho získává student hlubší vhled do vybraných oblastí lingvistiky, např. do kognitivní lingvistiky, sociolingvistiky, lingvistické pragmatiky, a prostřednictvím doporučených volitelných předmětů se může důkladněji seznámit i s dalšími složkami oboru.

Cílem literárněvědné složky je zprostředkovat rámcové podněty pro hlubší obeznámení se základními vývojovými tendencemi české literatury s přihlédnutím ke kontextu literatury světové i k širším kulturním kontextům, a zároveň vybavit absolventy dostatečným repertoárem dovedností z hlediska porozumění literárnímu textu i dění, z hlediska nakládání s textem, ale také z hlediska metodologických a pojmově konkretizačních přístupů. Absolvent by tak měl získat obecné vývojové povědomí, které mu umožní profilovat svůj vlastní hlubší zájem o konkrétní problematiku v rámci literární historie, teorie, kritiky či aplikačních literárních věd. Česká literatura je materiálovým cílem studia, ale zároveň je i materiálem se zástupným potenciálem: skrze studium české literatury by měl být vybaven i pro odbornou práci s jakýmikoli dalšími systémy založenými na utváření významu a komunikujícími prostřednictvím okolností, které umožňují význam konkretizovat a interpretovat. Cílem studia je tedy i osvojení si komplexní čtenářské gramotnosti ve smyslu rozumění textům a jevům, profilované na literárním materiálu.

Profil absolventa studijního oboru

Lingvistická složka oboru připravuje absolventa vybaveného důkladnými vědomostmi o současném jazyce, o jeho užívání v různých oblastech komunikace, o základních konceptech jazykovědné metodologie a o nástrojích výkladu a interpretace věcných a uměleckých textů. V opoře o tyto poznatky je absolvent schopen jazyka kultivovaně užívat a poznatky o jazyce aplikovat v praxi.

V literárněvědné části oboru absolvent získá ucelenou představou nejen o oblasti dějin české literatury a literární teorie, ale také rámcově o oblasti literárněvědné bohemistiky jako oboru budovaného na celé škále metodologií filologické, sémiotické či filozofické orientace. Bezpečně užívá základních pojmů a termínů literární vědy – a to jak v oblasti dějin české literatury, v jejíchž obdobích se dokáže systematicky pohybovat, v oblasti praktické poetiky poezie, prózy a dramatu, tak v základních postupech ediční práce. Ovládá též základní postupy literární vědy v aplikaci, a to v případě redakční a nakladatelské práce, práce v médiích či v oblastech spojených s těmito aktivitami.

Uplatnění absolventa v praxi, resp. instituce, kde může absolvent uplatnit získané vzdělání

a) Absolvent bakalářského studia oboru Český jazyk a literatura je připraven pokračovat v navazujícím magisterském studiu témže oboru nebo ve specializovaných oborech (jako je Český jazyk – specializační studium, Komparatistika, Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy, Učitelství češtiny jako cizího jazyka).

b) Absolvent se může uplatnit v profesích předpokládajících znalosti jazyka (a jeho kultivované užívání) a znalosti o jazyce, tedy např. jako korektor, redaktor či editor v nakladatelských redakcích, v redakcích novin a časopisů, v rozhlase, televizi, v tiskových odděleních veřejných institucí, podniků a firem.

c) Bohemistické vzdělání na bakalářském stupni je zároveň dostatečně univerzální na to, aby případné navazující studium nemuselo být vázáno na obor bohemistiky, ale aby mohlo směřovat i k jiným filologickým, uměnovědným či kulturologickým oborům. 


Studijní plán naleznete zde.

 

Úvod > Uchazeč > Bakalářské studium