Věda a výzkum

Ústav českého jazyka a teorie komunikace zajišťuje výuku bohemistických jazykových oborů. Hlavní oblastí  výzkumu je studium českého jazyka v mezioborových souvislostech, což zahrnuje několik prioritních zaměření, jmenovitě synchronní a diachronní výzkum češtiny z hlediska strukturálního, kognitivního a funkčního, analýzu textu/diskurzu, osvojování jazyka a didaktiku, sociolingvistiku a kulturní dějiny češtiny.

Mezi vnitřními výzkumými záměry v rámci Filozofické fakulty je jeden realizován přímo na ÚČJTK: Osvojování a vývoj jazykové a komunikační kompetence u občanů České republiky (hlavní řešitel Karel Šebesta). Členové ústavu se pak účastní i dalších výzkumných záměrů: Společnost, kultura a komunikace v českých dějinách (hlavní řešitelka Marie Šedivá Koldinská), Vliv faktorů skupinové variability češtiny na vnímání osobnosti mluvčího (hlavní řešitel Jan Volín), Racionalita ve vědách o člověku (hlavní řešitel Miroslav Petříček), Literatura a umění v mezikulturních souvislostech (hlavní řešitel Jan Wiendl).

Jednotliví akademičtí pracovníci se rovněž účastní výzkumných projektů v oblastech své specializace a podílejí se na projektech jak českých, tak i s mezinárodní spoluprací. V současnosti jsou v ÚČJTK řešeny dva projekty Grantové agentury ČR:

  • Příčiny vidové nepárovosti v češtině (hlavní řešitel Luboš Veselý, spoluřešitel Jan Chromý)
  • Publicistika a korespondence Karla Havlíčka (hlavní řešitel Robert Adam)

Nejvýznamějším publikačním projektem Ústavu českého jazyka a teorie komunikace je recenzovaný vědecký časopis Studie z aplikované lingvistiky (Studies in Applied Linguistics, SALi). Časopis se zaměřuje na vybraná témata z aplikované lingvistiky, interdisciplinární oblasti popisu jazyka a styčné metodologické otázky. Vedle odborných studií časopis obsahuje portréty významných lingvistických osobností, překlady základních a inspirativních prací ve vývoji relevantních oblastí lingvistiky, recenze odborných publikací a aktuální zprávy o dění v oboru.

V domácím prostředí spolupracuje Ústav českého jazyka a teorie komunikace odborně i pedagogicky zejména s Ústavem pro jazyk český AV ČR. Od roku 2012 ÚČJTK spolupracuje s Laboratoří behaviorálních a lingvistických studií (LABELS), která je společným výzkumným pracovištěm Filozofické fakulty UK a Psychologického ústavu AV ČR. Vedle spoluorganizátorů společných konferencí zmíněných níže patří mezi významné zahraniční partnery ÚČJTK např. Friedrich-Schiller Universität v Jeně, na níž pracovníci ústavu pravidelně vyučují, nebo Humboldt Universität v Berlíně.

ÚČJTK ve spolupráci s dalšími institucemi organizuje vědecké a studentské konference, např. česko-polskou konferenci, konanou střídavě v Praze a Varšavě, či mezinárodní konferenci InterFaces pro studenty a doktorandy, konanou střídavě v Praze, Lipsku a Vratislavi. Z významných pravidelných mezinárodních konferencí, jež byly spoluorganizovány ÚČJTK, je možno jmenovat 9. výroční konferenci Asociace slovanské kognitivní lingvistiky (SCLC 2009), pořádanou The Slavic Cognitive Linguistics Association (SCLA), nebo 6. mezinárodní konferenci konstrukční gramatiky (ICCG-6). Zaměstnanci ústavu a doktorandi ÚČJTK se podílejí na organizaci každoroční Letní školy lingvistiky, která sdružuje badatele z České republiky i ze zahraničí a je zaměřena na aktuální směry v lingvistice. Studenti ÚČJTK taktéž organizují víkendový studentský workshop Žďárek, který nabízí účastníkům možnost prezentovat výsledky svého bádání a diskutovat o nich.

Úvod > Věda a výzkum