Požadavky na odborné práce

Níže uvedené požadavky jsou závazné. Práce, která jim nebude vyhovovat, bude vrácena k přepracování.

1. Každá práce musí obsahovat tyto identifikační údaje

 • jméno a příjmení autora
 • e-mail autora
 • název práce
 • název kurzu, v jehož rámci student práci píše
 • ročník studia, obor autora
 • datum dokončení práce
 • prohlášení, že autor práci vypracoval samostatně a že ji dříve nepoužil pro získání jiné atestace

2. Bibliografické odkazy a seznam literatury

 • Každé netriviální tvrzení v textu, které není dílem autora, musí být označeno bibliografickým odkazem, jinak se vystavujete možnému nařčení z plagiátorství.
 • Prokázané plagiátorství je důvodem k vyloučení ze studia.
 • V textu se odkazuje jménem autora, rokem vydání publikace, případně i stranou:

Př. 1: „Tyto znalostní struktury můžeme chápat jako generické pojmy reprezentující objekty, osoby, situace, události, sekvence událostí, děje a sekvence dějů.“ (Bellezza, Bower, 1982, s. 1)

Př. 2: Na rozdíl od unitárního přístupu se v duální reprezentační teorii – jak ji zastupuje především Paivio (1971, 1978 a 1985) – předpokládají nejméně dva různé reprezentační systémy v dlouhodobé paměti.

Př. 3: To, že představitelnost či percepční vybavitelnost má velký vliv na zpracování a ukládání jednotek znalostí, empiricky a experimentálně potvrdili i další badatelé (viz Wippich, 1980; Schwanenflügel et al., 1988).

 • V případě, že by časté citace narušovaly plynulost textu, je možné citovat i v poznámce pod čarou.
 • V seznamu literatury na konci citujte jednotně (doporučeno je citování podle bibliografické normy ČSN 01 6910, uveřejněné na stránkách http://www.evskp.cz/SD/4c.pdf)
 • Literaturu na konci textu rozdělte na dva oddíly: citovaná literatura (položky, na které jste odkazovali v textu) a prostudovaná literatura (položky, na které v textu neodkazujete, ale s nimiž jste se seznámili při studiu daného tématu).

3. Obecná poučení

 • Téma práce vždy konzultujte s vyučujícím.
 • Před psaním práce je nutné seznámit se s dostupnou literaturou na dané téma.
 • Vlastní myšlenky je třeba promyslet do důsledků a podložit argumenty a příklady.
 • Je třeba být explicitní a snažit se o maximální věcnost a srozumitelnost.
 • Je nutné dodržovat předepsaný rozsah práce (pokud jej pedagog stanovil).
 • Důvodem k vrácení práce mohou být pravopisné a formulační nedostatky.
 • Nebude-li práce odpovídat pedagogovým požadavkům, má student právo ji dvakrát korigovat. Třetí verze je definitivní a je buď přijata, nebo zamítnuta.
 • Neočekávejte, že pedagog práci přečte obratem – jedno čtení může (v závislosti na délce práce) trvat až dva týdny.
 • Práci je třeba odevzdat vytištěnou (nestanoví-li vyučující jinak).
 • S opravenou verzí práce je třeba dodat i původní znění (pokud nebyla práce odevzdána v elektronické podobě).

4. Doporučená literatura k psaní odborného textu:

 • DANEŠ, František; ČMEJRKOVÁ, Světla; SVĚTLÁ, Jindra. Jak napsat odborný text. Praha : Leda, 1999. ISBN 80-85927-69-1.
 • ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc : Votobia, 1997. ISBN 80-7198-173-7.
 • MEŠKO, Dušan. a kol. Akademická příručka. České, upravené vydání. Martin : Osveta, 2006. ISBN 80-8063-219-7.
 • ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha : Sociologické nakladatelství, 2005. ISBN 80-86429-40-7.
Úvod > Studium > Požadavky na odborné práce