Ústav

V současné době pracují v ÚČJTK dva profesoři, čtyři docenti, osm odborných asistentů s vědeckou hodností Ph.D., jeden asistent, čtyři vědečtí pracovníci a jeden administrativní pracovník. Externě zde vyučují odborníci jak z jiných fakultních a univerzitních pracovišť, tak z Akademie věd ČR a dalších institucí.

Ústav zajišťuje výuku poloviny bakalářského oboru český jazyk a literatura, čtyř navazujících magisterských oborů, z nichž jednoho taktéž z poloviny (český jazyk a literatura) a dalších tří zcela (český jazyk – specializační studium, učitelství češtiny jako cizího jazyka, učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy). Akreditováno má spolu s ÚJČ AV ČR i doktorské studium v oboru český jazyk. Pracovníci ÚČJTK vyučují vybrané předměty pro jiné obory na FF (čeština pro cizince, translatologie a tlumočnictví, čeština v komunikaci neslyšících, historie, archivnictví a pomocné vědy historické aj.), zajišťují výuku předmětu celofakultní nabídky český jazyk pro odborný diskurz a vedou různé kurzy určené uchazečům o studium či posluchačům Univerzity třetího věku.

V oblasti vědeckého výzkumu se v posledních letech na ÚČJTK rozvíjí několik směrů. Pracovníci ústavu se věnují synchronní i diachronní bohemistice, prioritními oblastmi zájmu jsou synchronní a diachronní bohemistika ze strukturního a funkčního úhlu pohledu, teorie textu a komunikace, pedagogická lingvistika a didaktika jazyka, sociolingvistika, dějiny lingvistiky, kulturní dějiny češtiny.

Členové ÚČJTK se aktivně účastní odborných a kulturních aktivit i mimo rámec vlastního pedagogického a vědeckého působení na FF: pracují ve vedení jak odborných společností, tak institucí promítajících odbornou činnost do praxe, např. Jazykovědného sdružení ČR, jsou činní edičně, účastní se práce redakčních a vědeckých rad, působí v ústřední komisi Olympiády z českého jazyka určené žákům základních a středních škol, jsou členy mezinárodních jazykovědných organizací atd. Dlouhodobě se zapojují i do činnosti Kruhu přátel českého jazyka, který po letech působení samostatného i v rámci různých střechových organizací našel v roce 2008 své institucionální zakotvení právě v ÚČJTK. Ústav se také snaží udržovat a rozvíjet spolupráci s partnerskými vědeckými institucemi v zahraničí, např. univerzitami v Lublinu, Varšavě, Berlíně, Jeně, Lipsku, Vratislavi, Tübingen, Vídni či Lundu.

Úvod > Ústav