Rigorózní řízení

Pokyny k rigoróznímu řízení

 

1. Obecné podmínky rigorózního řízení stanovuje Rigorózní řád Filozofické fakulty, viz vnitřní předpisy FF UK.

2. Uchazeč o vykonání rigorózní zkoušky musí vypracovat rigorózní práci v rozsahu cca 100 stran (k výjimkám viz bod 3. Podle tématu, kterým se hodlá zabývat, se uchazeč obrátí na některého z pracovníků Ústavu českého jazyka a teorie komunikace a požádá ho, aby během přípravy práce působil jako konzultant. Po odevzdání práce stanoví předseda rigorózní komise nejméně dva oponenty, kteří vyhotoví posudky práce.

3. O případném uznání uchazečovy diplomové práce a o uznání disertační práce napsané v rámci doktorského studia za práci rigorózní rozhoduje rigorózní komise. I v tomto případě se k práci musejí vyjádřit nejméně dva oponenti.

4. Ústní rigorózní zkouška se skládá z těchto předmětů:

–    gramatická struktura češtiny a její fungování v promluvě;
–    čeština v komunikaci;
–    obecná jazykověda.

5. O uznání rigorózní zkoušky vykonané podle § 22 odst. 2 zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, nebo státní doktorské zkoušky vykonané podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, jako ústní rigorózní zkoušky k získání titulu PhDr. rozhoduje rigorózní komise.

Prof. PhDr. Petr Mareš, CSc.,

předseda rigorózní komise v ÚČJTK FF UK


Rigorózní řád Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze naleznete zde.

Úvod > Uchazeč > Rigorózní řízení