Výběrové řízení: studijní pobyty Erasmus+ v letním semestru 2023/2024

Ústav českého jazyka a teorie komunikace vyhlašuje výběrové řízení na studijní pobyty v programu Erasmus+ na LETNÍ SEMESTR akademického roku 2023/2024. Jsou vypsána tato místa:

Instituce Počet studentů a délka pobytu Podle smlouvy určeno pro typ studia
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 1 místo, každé na 5 měsíců Bc., NMgr., Ph.D.
Universität Leipzig 2 místa na 6 měsíců Bc. (1 místo), NMgr. (1 místo)
Uniwersytet Jagielloński Kraków 2 místo na 5 měsíců Bc., NMgr., Ph.D.
Humboldt Universität zu Berlin 4 místa na 5 měsíců Bc., NMgr., Ph.D.
Eberhard Karls Universität Tübingen 1 místo na 6 měsíců Bc., NMgr., Ph.D.
Universität Regensburg 4 místa na 5 měsíců Bc., NMgr., Ph.D.
Technische Universität Dresden 1 místo na 5 měsíců Bc., NMgr., Ph.D.
Sveučilište u Zagrebu (Univerzita Záhřeb) 2 místa na 5 měsíců Bc., NMgr., Ph.D.
Technische Universität Dortmund 2 místa na 6 měsíců Bc., NMgr., Ph.D.
Univerza v Ljubljani (= Lublaň) 4 místa na 5 měsíců Bc., NMgr., Ph.D.
Università degli Studi di Udine 1 místo na 6 měsíců Bc., NMgr., Ph.D.
Lunds Universitet (= Lund, Švédsko) 1 místo na 5 měsíců Bc., NMgr.
Universität Wien 2 místa na 5 měsíců Bc., NMgr.
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Br. 2 místa na 5 měsíců Bc., NMgr., Ph.D.
Potsdam Universität 2 místa na 5 měsíců bc., NMgr., Ph.D.

Studenti jiných oborů mají možnost se na místa ÚČJTK rovněž přihlásit, upřednostněni však budou studenti ÚČJTK. Studenti jiných oborů musejí na ÚČJTK podstoupit konkurz, pokud chtějí vyjet přes smlouvy uzavřené ÚČJTK (konkurz podstoupí podle instrukcí FF UK také na své domácí katedře). Informace viz též: https://ucjtk.ff.cuni.cz/studium/studium-v-zahranici/erasmus-studijni-pobyty/. Dále na adrese: https://www.ff.cuni.cz/studium/studium-v-zahranici/zahranicni-vymenne-programy/llp-erasmus/.

Výběrové řízení na ÚČJTK proběhne na základě předloženého motivačního dopisu (podrobnější shrnutí, proč chcete jet tam, kam se hlásíte + vytipované předměty, které chcete navštěvovat; přiložte výpis známek; uveďte prosím také informace: kontaktní údaje, zejm. email; studijní kombinace, rok+cyklus studia, předpokládaný ročník v době výjezdu, semestr výjezdu: zimní/letní, téma bakalářské/diplomové práce/nezadáno, zda se ucházíte o první výjezd), životopisu a dokladů o znalostech studijního jazyka (např. doklad o státnicích z daného jazyka, atestace z Jazykového centra, maturitní zkouška apod.). Přihlíží se také ke studijním výsledkům uchazeče (přiložte výpis známek a studijní průměr; uveďte i skutečnosti jako stipendium za vynikající prospěch, publikační činnost v oboru, vystoupení na konferenci, účast na projektu, pomocná vědecká síla na ústavu apod.). Rovněž je nutné předem specifikovat, kam chcete jet (maximálně můžete uvést tři místa, seřaďte je prosím podle preferencí).

Vzhledem k počtu zájemců na FF UK o výjezd Erasmus+ je výběrové řízení na letní semestr DVOUKOLOVÉ, druhé kolo je v gesci zahraničního odd. FF UK.

Podmínky a pravidla pro výjezdy a celý administrativní postup pro výjezdy najdete na stránkách FF UK (Studium > Studium v zahraničí > Krtákodobé studijní a vědecké pobyty > Erasmus+). Základní info: http://erasmus.ff.cuni.cz/. Pokud chce student ÚČJTK vyjet na smlouvu jiného ústavu, musí se účastnit konkurzu na ÚČJTK a získat nominaci.

Některé z podmínek pro přihlášení:

Podle Kvalifikačních podmínek programu Erasmus se může studijního pobytu účastnit každý student, který:

  • je v době výjezdu zapsán do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu na FF UK;
  • je v době výjezdu řádně zapsán na FF UK minimálně do druhého a maximálně do čtvrtého ročníku bakalářského studia, navazující magisterský student pak maximálně do třetího ročníku;
  • po celé období studijního pobytu v zahraničí bude řádně zapsán ke studiu na FF UK;
  • student nesmí vyjet do země, v níž má trvalé bydliště (např. studenti ze Slovenska);
  • student může vyjet opakovaně a libovolně kombinovat studijní a praktické stáže, avšak prioritami FF UK jsou studenti, kteří vyjíždějí poprvé;
  • je nutné splnit počet předepsaný studijním plánem pro postup do dalšího ročníku, bez ohledu na výjezd do zahraničí. Pobyt v rámci Erasmus+ nemá odkladný účinek na zpoplatnění studia z důvodu překročení běžné délky ani na termíny BZK a SZZK;
  • při výjezdu nesmí mít student splněny všechny kredity studia, tj. zahraniční studium mu slouží jako ekvivalent domácích předmětů.

Pokud uspějete u výběrového řízení, máte právo na vybranou univerzitu, s níž má ÚČJTK smlouvu, vyjet. Stipendium na studijní pobyty programu Erasmus+ není nárokové (tj. může být všem částečně zkráceno dle finančních možností fakulty, ale téměř nikdy se to nedělo). Přihlášky do konkurzu posílejte nejpozději do 15. 9. 2023 17:00 na adresu robert.dittmann@ff.cuni.cz. Zároveň s tím se musíte, jedete-li přes ÚČJTK, přihlásit do on-line aplikace, kterou najdete na stránkách https://is.cuni.cz/webapps/.