Český jazyk a literatura

Podrobnosti přijímacího řízení na rok 2023/2024

Absolvent navazujícího magisterského studijního programu Český jazyk a literatura bude vzdělán rovnoměrně v literární i jazykovědné oblasti. Bude schopen samostatného vědeckého přístupu k jazykovědné či literárněvědné problematice, a bude tak připraven především pro odborné profese jako redaktor nakladatelství či kulturních rubrik novin či časopisů, korektor, editor, pracovník na nižších pozicích v akademických ústavech. Absolventi tohoto programu nacházejí uplatnění i na pozicích, v nichž je klíčovým požadavkem výborný písemný a mluvený projev v českém jazyce a schopnost kultivované komunikace, tj. například na pozicích tiskových mluvčích, v tiskových odděleních a odděleních propagace, v reklamě a marketingu apod. Absolvent se může též ucházet o doktorské studium českého jazyka nebo české literatury. Absolventi se mohou rovněž uplatnit jako lektoři českého jazyka na bohemistických pracovištích zahraničních univerzit.

Jazykovědná část programu vede absolventa k následujícím znalostem a kompetencím:

  1. má velmi dobrou praktickou znalost současného českého jazyka, velmi dobrý odborný projev mluvený i psaný;
  2. má přehled o oborové literatuře; na velmi dobré úrovni ovládá teoretický a pojmový aparát potřebný pro uvažování o jazykových, řečových a šíře komunikačních jevech;
  3. jeho teoretická průprava zahrnuje současnou synchronní i diachronní problematiku českého jazyka a komunikace na obecnělingvistickém základě;
  4. má dobrý celkový přehled o problematice dílčích jazykovědných disciplín, získané vědomosti je schopen tvůrčím způsobem aplikovat v praxi; má předpoklady pro další rozvoj osvojených dovedností a samostatný výzkum;
  5. orientuje se v lingvoliterárních i jiných interdisciplinárních souvislostech svého oboru.

V literární části programu je cílem navázat na základní znalosti a dovednosti získané v bakalářském studiu specializovaným blokem předmětů, které vycházejí ze soudobých potřeb oboru. Absolvent v navazujícím magisterském studiu by měl již mít nejen možnost, ale i schopnost profilace, volby části oboru tak, aby pronikl v jejím rámci do skutečně odborných diskursivních polí, byl schopen sledovat a tvůrčím způsobem recipovat soudobou odbornou literaturu domácí i mezinárodní a byl schopen samostatného zvládání problematiky. V bloku volitelných předmětů by měl absolvent získat hlubší znalosti a dovednosti ve vybraných produktivních oblastech, a to jak literární historie, tak i teorie.

Absolvent literární části oboru by měl studiem získat dostatečné znalosti pro profesionální působení v oboru, a to včetně potenciálu k doktorskému studiu. Měl by být vybaven tak, aby nadále sledoval vědecký vývoj oboru a byl schopen reagovat jak na změny v pojetí oboru, tak i na změny v pojetí jeho aplikací v praxi. Jeho vzdělání by mělo být dostatečně univerzální, aby se mohl pohybovat v celé sféře uvažování o literatuře, ale také v širších sférách kultury obecně.


U jazykové části přijímací zkoušky se předkládá seznam prostudované odborné literatury z českého jazyka a lingvistiky. Seznam je vizitkou uchazečových znalostí a zájmů a ÚČJTK nevydává žádné pokyny k jeho obsahu, počtu titulů apod. – s jedinou výjimkou: seznam musí obsahovat dva odborné texty ze seznamu článků v podmínkách přijímacího řízení (odkaz viz výše).

Studijní plán naleznete zde.

 

Úvod > Uchazeč > Navazující magisterské studium > Český jazyk a literatura