Český jazyk – specializační studium

Podrobnosti přijímacího řízení na rok 2022/2023

V akademickém roce 2023/2024 se tento studijní program neotvírá.

Základní charakteristika a cíle studijního programu:

Studijní program využívá možností, které přinesla nová organizace studia na vysokých školách, zejména možností zřetelnější a vyhraněnější specializace posluchačů v navazujícím magisterském studiu. Studenti mají po absolvování bakalářského studijního programu podstatně zřetelnější představu o svém budoucím profesním uplatnění i o možnostech, které jim studium nabízí, a tendují k volbám kurzů, které jim dávají speciálnější oborový profil, zejména pokud jde o zaměření lingvistické, nebo literárněvědné. Studijní program Český jazyk – specializační studium nabízí posluchačům podstatně rozšířenější nabídku předmětů jazykovědných, organizovaných v šesti specializačních blocích, a také rozšířenou kapacitu pro výběr dalších předmětů povinně volitelných, které si studenti mohou vybírat mimo tyto bloky. Studijní program přitom zachovává možnost věnovat určitý díl kapacity – podle volby studenta – také studiu literatury a literární vědy v rámci nabídky předmětů povinně volitelných.

Cílem, k němuž studium směřuje, je příprava specialistů v jazykovědné bohemistice, kteří budou mít podstatně hlubší lingvistický základ a širší rozhled a kteří se díky tomu mohou uplatnit v řadě profesí, pro něž je prioritní spolehlivá kvalifikace lingvistická.

Profil absolventa:

Absolvent navazujícího magisterského studijního programu Český jazyk – specializační studium získá prohloubené vzdělání v lingvistické bohemistice, v jehož rámci se specializuje na určité téma. Bude schopen samostatného vědeckého přístupu k jazykovědné problematice, a bude tak připraven především pro odborné profese, jako vědecký pracovník v akademických ústavech a vysokoškolských pracovištích.

Rozšířené studium bohemistické lingvistiky vede absolventa k následujícím znalostem a kompetencím:

a) má velmi dobrou praktickou znalost současného českého jazyka, velmi dobrý odborný projev mluvený i psaný;

b) má výborný přehled o oborové literatuře; na velmi dobré úrovni ovládá teoretický a pojmový aparát potřebný pro uvažování o jazykových, řečových a šíře komunikačních jevech;

c) jeho teoretická průprava zahrnuje současnou synchronní i diachronní problematiku českého jazyka a komunikace na obecnělingvistickém základě;

d) má dobrý celkový přehled o problematice dílčích jazykovědných disciplín, získané vědomosti je schopen tvůrčím způsobem aplikovat v praxi; má předpoklady pro další rozvoj osvojených dovedností a samostatný výzkum;

e) orientuje se v lingvoliterárních i jiných interdisciplinárních souvislostech svého oboru.

Uplatnění absolventa v praxi:

Absolvent navazujícího magisterského studijního programu Český jazyk – specializační studium má prohloubené vzdělání v lingvistické bohemistice, v jehož rámci se specializuje na určitý podobor. Je schopen samostatného vědeckého přístupu k jazykovědné problematice, a je tak připraven především pro odborné profese, jako vědecký pracovník v akademických ústavech a vysokoškolských pracovištích, i pro doktorské studium českého jazyka.

U přijímací zkoušky se předkládá seznam prostudované odborné literatury z českého jazyka a lingvistiky. Seznam je vizitkou uchazečových znalostí a zájmů a ÚČJTK nevydává žádné pokyny k jeho obsahu, počtu titulů apod. – s jedinou výjimkou: seznam musí obsahovat dva odborné texty ze seznamu článků v podmínkách přijímacího řízení (odkaz viz výše).

Studijní plán naleznete zde.

 

Úvod > Uchazeč > Navazující magisterské studium > Český jazyk – specializační studium