Český jazyk

 

Cíle a charakteristika studijního oboru

Studijní obor se zaměřuje na problematiku jazykovědné bohemistiky v celé její tematické šíři, jsou respektovány jak otázky současného českého jazyka, tak jazykový vývoj. Z teoretických oblastí je zastoupena gramatika a stylistika češtiny, lingvistická pragmatika, textová lingvistika, psycholingvistika, sociolingvistika s dialektologií, z aplikací jde především o studium češtiny českých neslyšících. Doktorské studium je zaměřeno na prohloubení metodologie a teorie oboru a na získání odborných znalostí, které jsou potřebné k napsání doktorské disertační práce i pro budoucí vědeckou tvůrčí činnost v oboru.

Základní cíle studia
  • hluboké poznání problematiky zvolené disciplíny v rámci jazykovědné bohemistiky
  • přehled o celku jazykovědné bohemistiky, důkladné osvojení si souvislostí mezi jejími složkami
  • důkladné osvojení jazykovědné metodologie
  • realizace vědeckovýzkumných aktivit (publikace, konference, grantové projekty, stáže)
  • prokázání schopnosti samostatné vědecké práce v oblasti jazykovědné bohemistiky
Profil absolventa
  • bezpečná orientace v celé oblasti jazykovědné bohemistiky
  • důkladná znalost zvolené disciplíny v rámci jazykovědné bohemistiky
  • schopnost odborného myšlení a tvůrčího uplatnění jazykovědné metodologie
  • schopnost aplikace získaných poznatků a schopností na další okruhy otázek
Uplatnění absolventa v praxi

Absolvent se může uplatnit v rozmanitých vědeckovýzkumných a vzdělávacích institucích, zejména na vyšších a vysokých školách, v akademických ústavech, dále v nakladatelské a editorské činnosti, v expertní činnosti při posuzování jazykové praxe apod.

Úvod > Uchazeč > Doktorské studium > Český jazyk