Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy

Podrobnosti přijímacího řízení na rok 2023/2024
Základní charakteristika koncepce studijního programu

Koncepce studijního programu vychází z modelu celoživotní přípravy učitele a školy jako učící se instituce, z tzv. kompetenčního pojetí přípravy učitele. Jde o pojetí profesionality učitele, který

  • prohlubuje a rozšiřuje své kompetence především teoretickým zhodnocováním své praktické zkušenosti (učitel jako reflektující praktik),
  • se vzdělává v kontaktu s nejnovějšími poznatky a teoriemi týkajícími se účinnosti vyučování, vzdělávání a výchovy v současné době,
  • se rozvíjí prostřednictvím styku se svými kolegy, v procesu sdílení, příp. konstruktivní kolegiální konfrontací různorodých přístupů k vyučovací činnosti,
  • je partnerem vedení školy v rozpracování školských programů, specifikaci kurikula.
Základní profil studenta studijního programu

Absolvent studijního programu má založeny základní kompetence pro vykonávání učitelské profese, tj.

  • oborové odborné kompetence,
  • pedagogicko-psychologické kompetence včetně příslušné sociálně profesní kompetence,
  • oborově didaktické a metodické kompetence.

Rozumí vzdělávacímu prostředí a svému místu v něm, má vytvořeny komplexy dovedností vážících se k výukové činnosti, rozvoji školské instituce i vlastnímu sebevzdělávání a na základě těchto dovedností je schopen konat ve prospěch žáků i optimalizace vzdělávacího prostředí.

Absolventi se dle zákona č. 563/2004 Sb. uplatňují jako učitelé na všech druzích a typech středních škol, dále na vyšších odborných školách; tj. absolvent navazujícího magisterského studia programu Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy je vybaven tak, aby byl schopen úspěšně vyučovat na středních školách všech typů a v různých kurzech češtiny určených pro děti i dospělé, pro rodilé mluvčí i cizince.

Jazykovědná část programu vede studenta k následujícím znalostem a kompetencím:

a) má velmi dobrou praktickou i teoretickou znalost současného českého jazyka a základní znalosti o jeho historickém vývoji a vývojových tendencích;

b) na dobré úrovni ovládá teoretický a pojmový aparát potřebný pro uvažování o jazykových, řečových a šíře komunikačních jevech, zná základní odbornou literaturu z oboru a je schopen ji využívat pro svou práci;

c) orientuje se ve vývoji jazykové a šíře komunikační kompetence dětí a mládeže od narození do dospělosti; zná základní charakteristiky jazyka/mluvy mládeže, zvláště školní, i faktory, které ji ovlivňují, a je schopen v této oblasti provádět samostatný výzkum;

d) orientuje se v problematice pedagogické komunikace a komunikace ve škole; je schopen posoudit a zhodnotit komunikační prostředí školy a třídy, volit vhodné komunikační strategie; je schopen v této oblasti provádět samostatný výzkum;

f) má velmi dobrou teoretickou a praktickou znalost didaktiky předmětu český jazyk a literatura, jeho složek obligatorních i fakultativních, zná aktuální programové dokumenty, další kurikulární a ve výběru i učební materiály, je schopen samostatně je posoudit a implementovat do vyučovací praxe.

literární části programu je cílem navázat na základní znalosti a dovednosti, získané v bakalářském studiu, specializovaným blokem předmětů, které vycházejí ze soudobých potřeb střední školy. Jsou zaměřeny především na specifičnost středoškolských studentů jako čtenářů a na praktickou interpretační práci s textem, skrze niž by středoškolští studenti měli získávat znalosti i dovednosti jak z literární historie, tak i z teorie. V bloku doporučených volitelných předmětů by měl absolvent získat hlubší znalosti a dovednosti ve vybraných a z hlediska středoškolské četby produktivních žánrech, stejně jako ve vybraných aspektech světové literatury.

Absolvent by měl v literární části studijního programu získat dostatečné znalosti pro výuku české a světové literatury na střední škole, a to včetně komparativního propojování obou sfér, a také dostatečné dovednosti pro průběžné sledování proměn oboru v době, kdy už bude působit v praxi. Měl by být vybaven nejen v oblasti pedagogicko-didaktické, ale i v oblasti odborné tak, aby nadále sledoval vědecký vývoj oboru a byl schopen reagovat jak na změny v pojetí oboru, tak i na změny v pojetí výuky českého jazyka a literatury na střední škole.

U jazykové části přijímací zkoušky se předkládá seznam prostudované odborné literatury z českého jazyka, lingvistiky a didaktiky jazyka. Seznam je vizitkou uchazečových znalostí a zájmů a ÚČJTK nevydává žádné pokyny k jeho obsahu, počtu titulů apod. 


Studijní plán naleznete zde.

 

Úvod > Uchazeč > Navazující magisterské studium > Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy