Operační program Praha – pól růstu ČR

logolink-OP-PPR

Zvýšení kvality vzdělávání a začleňování žáků s OMJ spojené s jeho radikální inovací

 

Číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000299
Období realizace: 11/2017 – 7/2019
Operační program: Operační program Praha – pól růstu ČR
Katedra/pracoviště FF UK: Ústav českého jazyka a teorie komunikace

Cílem projektu je vytvořit komplexní, udržitelný a trvale se rozvíjející systém péče o didaktickou kvalifikaci pedagogů zajišťujících institucionální edukaci žáků s OMJ (odlišným mateřským jazykem) a o jejich vybavenost didaktickými nástroji a materiály založenými na a) metodice špičkové světové úrovně, využívající výsledků korpusové a edukační lingvistiky posledního desetiletí; b) soustavném a průběžném ověřování této metodiky v praxi; c) přímé spolupráci didaktiků a studentů učitelství a didaktiky jazyka Univerzity Karlovy s učiteli z praxe na školách nižších stupňů.

Projekt dále rozvíjí výsledky projektu OP VK reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0259 CZ.1.07/2, v jehož rámci byl vytvořen první žákovský korpus češtiny nerodilých mluvčích.

Tento projekt je spolufinancován EU.

Realizační tým


Hlavní koordinátor:

prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc.

Koordinátoři klíčových aktivit:
Mgr. Eva Lehečková, Ph.D.
Mgr. Daniela Neubergová
Mgr. Yulia Semyachkina
Mgr. Kateřina Šormová, Ph.D.

Věcný manažer:
Mgr. Jakub Jehlička

Asistent věcného manažera:
Bc. Veronika Pleskotová

Klíčové aktivity


KA1: Radikální inovace metodiky práce s žáky s OMJ s využitím žákovských korpusů jako didaktických nástrojů a její evaluace

Aktivita č. 1 je jako výchozí aktivita projektu zaměřena na dvě oblasti:

  1. Inovace metodiky práce s žáky s OMJ, která spočívá v návrhu účinného metodického postupu pro práci s žáky s OMJ na základě různorodých didaktických nástrojů, zejména žákovských a šíře akvizičních korpusů (dále korpusy), které představují výraznou inovaci metodiky výuky jazyků, a didaktických materiálů na nich založených.
  2. Evaluace práce s žáky s OMJ podle nové metodiky v navazujících KA 2–5. Průběžná evaluace bude zahrnovat sběr zpětné vazby různými formami (dotazníky, polostrukturovaná i volná interview, učitelské i žákovské deníky, závěrečné písemné reflexe apod.), její zpracování a vyhodnocení.

KA2: Příprava kurzů DVPP pro pedagogy pracující s žáky s OMJ založených na využití žákovských korpusů

Aktivita č. 2 bezprostředně vychází z výstupů KA1. Zaměřuje se na přípravu, pilotování, opakovanou realizaci a evaluaci série didaktických kurzů určených pro pedagogy MŠ a ZŠ/SŠ pracující s žáky s OMJ.

KA3: Ověřování inovativní metodiky a didaktických nástrojů v práci s žáky s OMJ

Cílem aktivity č. 3 je ověřit využitelnost a efektivitu navržené inovativní metodiky a korpusů jako didaktických nástrojů vytvořených v KA 1 v přímé práci s žáky s OMJ a současně posilovat inkulturaci žáků a jejich vztah k místu, získat zpětnou vazbu a poskytnout ji KA 1.

KA4: Podpora žáků s OMJ v klíčových momentech jejich institucionální edukace

Aktivita č. 4 zahrnuje několik forem podpory žáků v klíčových momentech jejich institucionální edukace, tj. v takových situacích, v nichž se jejich sociokulturní či jazyková kompetence může projevit jako znevýhodňující faktor.

KA5: Kontinuální podpora škol a pedagogů pracujících s žáky s OMJ

Aktivita č. 5 vychází z vědomí, že diseminační praxe v práci s žáky s OMJ nespočívá pouze v rozvíjení specializovaných kurzů DVPP (KA 2), ale v kontinuální podpoře škol a učitelů pracujících s těmito žáky, jež umožňuje reagovat na momentální potřeby i dlouhodobá specifika konkrétní školy či třídy. Zaměřuje se proto na vytvoření vícerovinného systému kontinuální podpory práce škol a učitelů, vhodně kombinovatelného s kurzy obsaženými v KA 2.

KA6: Řízení, zajišťování materiálových podmínek realizace projektu, jeho publicita

Úvod > Věda a výzkum > Granty a projekty > Operační program Praha – pól růstu ČR