GA ČR

Grantová agentura České republiky
Projekty řešené pracovníky ÚČJTK

 

Název grantu
Hlavní řešitel grantu
Doba trvání grantu
Strategie adaptace na neoabsolutismus v soukromé a veřejné komunikaci na příkladě Karla Havlíčka Robert Adam 2024–2026
Cze-Lex: Kvantifikace českého lexikonu James Brand 2023–2025
Dětská nonfikce o přírodě jako nástroj imaginace (WONDER)
Anežka Kuzmičová
2023–2025
Modelování opozice otázka-sdělení ve slovanských jazycích (mezinárodní bilaterální projekt DFG/GAČR)
Radek Šimík
2021–2024
Nový zákon 1601: vrchol biblické práce v jednotě bratrské
Robert Dittmann
2018–2020
Publicistika a korespondence Karla Havlíčka
Robert Adam
2017–2019
Příčiny vidové nepárovosti v češtině
hlavní řešitel: Luboš Veselý
spoluřešitel: Jan Chromý
2016–2018
Vývoj sociální kognice u uživatelů českého znakového jazyka Eva Filippová 2015–2016
Český etymologický slovník II Jiří Rejzek 2013–2014
Sociolingvistická analýza užívání protetického /v/ v Čechách Jan Chromý 2013–2015
Diskurzní ironie v českém kulturním kontextu: vývojové koreláty porozumění ironii a její funkce v diskurzu dospělých Eva Filippová 2012–2016
Korespondence Karla Havlíčka Robert Adam 2012–2016
Příprava a vydání Repertoria rukopisů 17. a 18. století z muzejních sbírek v Čechách III (P–Š) Alena Andrlová Fidlerová 2011–2015
Kenaanské glosy ve středověkých hebrejských rukopisech s vazbou na české země Robert Dittmann 2011–2013
Korespondence Boženy Němcové Robert Adam 2006–2007
Příprava a vydání Repertoria rukopisů 17. a 18. století z muzejních sbírek v Čechách II (K–O) Alena Andrlová Fidlerová 2005–2007
Jazyky, literatura a kultura v českých zemích od pozdního humanismu po osvícení Karel Kučera 2003–2005
Komplexní filologický výzkum jazyka a literatury 17. a 18. st. v středoevropských souvislostech Alexandr Stich 1998–2003
Repertorium rukopisů Čech, Moravy a Slezska 17. a 18. st. Alexandr Stich 1995–1997