VG FF UK

Přehled grantů získaných studenty ÚČJTK
v rámci soutěže o vnitřní granty FF UK

 

Název projektu Řešitel Rok získání grantu
Kategoriální predikáty v mluvené češtině Karolína Vyskočilová 2017
Psycholingvistické aspekty ztrácení mateřského jazyka u slovenských rodilých mluvčích žijících v Praze Adam Kříž 2016
Sledování češtiny jako cizího jazyka on-line Martina Vokáčová 2016
Faktory ovlivňující on-line zpracování obouvidových sloves při čtení vlastním tempem Štěpán Matějka 2016
Čeština v bosenských vesnicích Marie Štěpánová 2016
Metodologie stylistiky starších českých textů Jana Česká 2016
Rozšíření a anotace korpusu banátské češtiny BANÁT Karolína Vyskočilová 2015
Čas obouvidových sloves jako faktor jejich vidové interpretace při čtení vlastním tempem Štěpán Matějka 2015
Emotikony na Twitteru Zuzana Komrsková 2014
Centering a čeština – syntaktická analýza Alena Poncarová 2014
Důvěryhodnost politiků jako sociolingvistický fenomén Ondřej Dufek 2013
Slovník termínů z oblasti osvojování a vyučování druhého/cizího jazyka Helena Filipová 2013
Automatická morfologická analýza staročeských apelativ Pavlína Jínová 2013
Experimentální výzkum mentální rotace u mluvčích českého znakového jazyka a mluvené češtiny Jakub Jehlička 2013
Diskurzivní vztahy v textu Magdaléna Rysová 2013
Metodika vzdělávání romských žáků v českém jazyce Kateřina Šormová 2012
Jazyková politika v českých zemích za vlády Josefa II (1780–1790) Dmitriy Timofeev 2012
Situačně podmíněné proměny písňových textů Eliška Kleňhová 2012
Výzkum užívání funkčních slov v psané češtině českých neslyšících Hana Prokšová 2012
Databáze jazykových chyb v češtině mluvčích s prvním jazykem slovanským Katsiaryna Ramasheuskaya 2011
Valence jako slovosledný faktor Kateřina Rysová 2011
Korpus nahrávek českých řečových vzorů Veronika Štěpánová 2010
Sémantická funkce tzv. synsémantik ve výstavbě jazykového projevu Zuzanna Bedřichová 2009
Příprava a vydání edice drobných textů 17. a 18. století o sv. Františku Xaverském Alena Andrlová Fidlerová 2009
Vytvoření databáze mluvené češtiny cizinců s ruštinou jako prvním jazykem Katsiaryna Ramasheuskaya 2008