Žďárek – předchozí ročníky

41. studentský workshop Žďárek
Kutná Hora

 

PÁTEK 5. listopadu 2021

 • Helena Kunertová: Distribuce posesivního zájmena svůj a můj/tvůj [prezentace]
 • Martin Janečka: Gramatikalizace: příspěvek k modality-independent a modality-specific aspects [prezentace]
 • Michal Láznička: Frekvence a dysfluence v afázii

SOBOTA 6. listopadu 2021

 • Martina Rybová: Já se vám na to můžu vy-víte-co [prezentace]
 • Eduard Eck: Kurva, gramatikalizace [prezentace]
 • Jan Henyš: Fonotaktická probabilita v češtině [prezentace]
 • Mikuláš Preininger: Jak empiricky a kvantitativně zachytit sociální významy slov? [prezentace]
 • František Martínek: Textologické problémy s dramaty J. K. Tyla
 • Hana Hledíková: Sušenky, oplatky a kokina: Regionální rozdíly v přijatelnosti slov pojmenovávajících sladkosti [prezentace]
 • Markéta Ceháková: Zpracování vět se slepou kolejí [prezentace]
 • Eva Pospíšilová – Kristina Jarošová: Vliv vizuálních rysů na percepci pseudoslov u nerodilých mluvčích angličtiny [prezentace]
 • Radek Šimík: Syntaktická lokalita [prezentace]

40. studentský workshop Žďárek
Kostelec nad Černými lesy

 

PÁTEK 1. listopadu 2019

 • Barbora Martinkovičová: Práce se stylistickou informací z pohledu uživatelů jazykových příruček [prezentace]
 • Klára Dvořáková: O stylistické problematice v jazykové poradně [prezentace]
 • Martin Veselka: Problémy česko-polské srovnávací syntaktické analýzy na materiálu krásné literatury a jejích překladů
 • Klára Jelínková: Jazyková charakteristika idiolektu mluvčích anapské variety češtiny [prezentace]
 • Jan Henyš: Registrová variabilita českého internetu: možnosti a meze diskrétní kategorizace textů na základě výsledků multidimenzionální analýzy [prezentace]
 • Martin Janečka: Možná úskalí ve výzkumu gest (nejen) u osob s afázií [prezentace]
 • Veronika Štěpánová: Piece of cheesecake. K fonologii českých anglicismů [prezentace]

SOBOTA 2. listopadu 2019

 • Jan Musil: Obrazy Haškova Švejka [prezentace]
 • Aneta Křižková: Teorie sebekolonizace středoevropské kultury. Mýtus nebo nastavení mysli? [prezentace]
 • Kristina Jarošová: Anežka Schulzová jako most mezi Dánskem a českými zeměmi [prezentace]
 • Marie-Anna Hamannová: Bilingvismus jako nevýhoda? [prezentace]
 • Viktor Elšík: Česká romština a bohemismy v ní [prezentace]
 • František Martínek: Distance [prezentace]
 • Robert Dittmann: StB a lingvistika
 • Oldřich Uličný
 • Alena Andrlová Fidlerová: V 18. století se čeština na gymnáziích nevyučovala… nebo snad ano? [prezentace]
 • Jiří Milička: Engrammer: Ultimátní prokrastinační nástroj pro lexikografy
 • Denisa Šebestová: Otci zakladatelé a matky samoživitelky: Frazeologické okolí rodových dvojic v češtině a angličtině [prezentace]
 • Martina Rybová – Ondřej Vinš: Ventilek a dušička [prezentace]

39. studentský workshop Žďárek
Kostelec nad Černými lesy, 10.–11. května 2019

 

Pátek 10. května 2019

 • Barbora Martinkovičová: Bašský, bašecký, bašťanský či baštecký aneb Jak kodifikovat adjektiva odvozená od zeměpisných jmen [prezentace]
 • Ondřej Lát: České protějšky anglického konvertovaného substantiva ve funkci přívlastku [prezentace]
 • Anna Josefína Nováková: Morfologická a syntaktická charakteristika číslovkových výrazů půl a čtvrt [prezentace]
 • Anna Michalcová: Podoby fantastiky (tajemna) v české próze na sklonku 19. století [prezentace]
 • Šárka Kadavá: Metafory socialismu v kanonizované próze 50. let [prezentace]
 • Kateřina Voleková – Andrea Svobodová: Český biblický překlad v diachronním pohledu: Databáze pozdně středověkých biblických textů [prezentace]

Sobota 11. května 2019

 • Tomáš Blatný: Umělecké tlumočení divadla do znakového jazyka
 • Ondřej Vinš: Do Not Go Gentle [prezentace]
 • Viktor Elšík: Morfologie lexikálních romismů ve světské češtině
 • Kamila Homolková: Osvojování jazyka dětmi s Downovým syndromem [anotace]
 • Jan Henyš: Vnitrojazykový přístup k registrové variabilitě: multivariační analýza českého internetu [prezentace]
 • Kateřina Pelegrinová: Menzerathův-Altmannův zákon v češtině: Segmentace jazykového materiálu [prezentace]
 • Jiří Milička: Překladač ze (skoro přirozené) češtiny do korpusového dotazovacího jazyka [překladač z češtiny do CQL]
 • Radka Divíšková: Marinetti jako inspirátor poetistů [prezentace]
 • Mikuláš Preininger: Topoi v kritické analýze diskurzu [prezentace]
 • Ondřej Dufek: Několik drobných poznámek na okraj otázky skromnostních strategií v pojmenovávání lingvistických textů [prezentace]

 

38. studentský workshop Žďárek
Mělník, 11.–12. května 2018

 

Pátek 11. května 2018

 • Jaromír Kozák: Jmenný rod nově přejímaných gastronomických výrazů
 • Markéta Šestáková: Inicializace u antroponym v českém znakovém jazyce
 • Ivana Recmanová – David Heřman – Eliška Nuslauerová: Projekt Engramo
 • Jan Henyš: Jak vysoko lze vznést dotaz?
 • Ondřej Vinš: Proč tramp ztratil žracák
 • Michal Škrabal: Epochální výlet Svatopluka Kuřátka do slovníku
 • Vladimír Petkevič: Jazykové korpusy a jejich značkování

 

Sobota 12. května 2018

 • Martin Veselka: Syntaktická specifika písemných projevů polských bohemistů
 • Sonja Vojvodić: Významy a významové odstíny u nespojkových výrazů plnících spojkovou funkci
 • Ondřej Lát: České ekvivalenty anglického infinitivu ve funkci postmodifikátoru
 • Helena Kunertová: Příprava edice památky starší české literatury – Hádání chytrosti s upřímností
 • Ondřej Batka: Lexikum raněnovověkých alchymistických rukopisů
 • Michal Láznička: Narativy lidí s afázií
 • Jakub Jehlička: Multimodální reprezentace sémantiky predikátů: kroslingvální specifika a krosmodální univerzálie?
 • Jiří Milička: Jak vypadá úspěšný text
 • Kristýna Poulová: Výběr a kategorizace výroků na portále Demagog.cz během prezidentské kampaně
 • Ondřej Dufek: Jazykové ideologie o češtině optikou korpusového přístupu k analýze diskursu
 • Adam Kříž – Martin Beneš: Díky
 • Barbora Martinkovičová: Laická lingvistika

 

37. studentský workshop Žďárek
Mělník, 12.–14. května 2017

 

Program [v pdf zde]

Pátek 12. května 2017

 • Denisa Zajícová: Kvantitativní analýza cestopisů Karla Čapka [prezentace]
 • Ondřej Batka: Jak na edici památek starší české literatury? [prezentace]
 • Jiří Milička: Je lepší mrtvý lev, nebo jednooký pes? [prezentace]
 • Martin Janečka: Číslovky vyjádřené jako kombinace grafémů a číslic: kontrastivní studie [prezentace]
 • Marie Feryna: Rodovost českého jazyka ve vztahu k genderu jako spektru [prezentace]
 • Jan Chromý: Synestézie grafémy-barvy a problematika konzistence [prezentace]

Sobota 13. května 2017   

 • Lenka Schindlerová: Překlad a zpětný překlad: knižní a filmová zpracování Malé čarodějnice [prezentace]
 • Michal Místecký: Verše a křivky. Pokus o klasifikaci básní na základě jejich aktivity [prezentace]
 • Ivana Recmanová: Jazykové úvahy v díle Prince Nelsona [prezentace]
 • Kateřina Šormová: Písemný projev romských žáků v češtině [prezentace]
 • Hana Prokšová: Čím zaléváte bazalku na parapetu? [prezentace]
 • Jiřina Vlková: Mluvní komponenty v českém znakovém jazyce [prezentace]
 • Andrea Hudáková: Řeč orientovaná na neslyšící dítě [prezentace]
 • Martin Vlček: Psychotický slovní salát [prezentace]
 • Ondřej Dufek: Jak se mluví o jazyce v parlamentu [prezentace]
 • Martin Prošek: K anotaci interpunkčních dotazů jazykové poradny ÚJČ [prezentace]
 • Jan Henyš: Korpusový výzkum morfologických alternací v češtině [prezentace]
 • Ondřej Lát: České ekvivalenty anglické konstrukce happen to + infinitiv [prezentace]
 • Michal Láznička: Větosled v češtině: co ovlivňuje pozici vedlejších časových vět [prezentace]

 

36. studentský workshop Žďárek
Mělník, 29. dubna – 1. května 2016

 

FOTOGALERIE

Program (v PDF zde)

Pátek 29. dubna 2016

 • Martina Rybová: Vybrané prostředky intertextuality v dopisech Karla Havlíčka
 • Lenka Schindlerová: Toponymie Jeseníků a její změny po roce 1945 [prezentace]
 • Michal Hořejší: Staročeské rukopisy snáře Vavřince z Březové
 • František Martínek: Stav a výhledy české historické lexikografie [prezentace]
 • Pavlína Jínová: Zániková alternace ve staročeské apelativní deklinaci
 • Ondřej Vinš: Absurdita a apel jako klíčová slova Václava Havla [prezentace]
 • Kateřina Opletalová: Fonetická analýza politického diskurzu [handout, prezentace]
 • Václav Cvrček: Korpusové přístupy k analýze diskurzu [prezentace]

 

Sobota 30. dubna 2016

 • Ivana Recmanová: Dienstbierovky jako součást klausismů aneb neologismy odvozené ze jmen českých politiků [prezentace]
 • Ondřej Lát: Vybraná afixoidní kompozita v současné češtině
 • Pavla Štěpánová: Expresivita partnerských pojmenování inspirovaných zvířecí říší
 • Klára Dvořáková: O informačním potenciálu českého pravopisu
 • Barbora Albrechtová: Variantní prostředky při úpravě publicistických textů. Na materiálu MF DNES Tamara Russkina: Reklama na potraviny v médiích v ruském a v českém kulturním prostředí [prezentace]
 • Alžběta Franková: Orea, smoothies, donuty: případová studie o překladu současné dětské literatury z angličtiny do češtiny [prezentace]
 • Karolína Lipská: Jak čeština v beletrii překládá francouzské zvratné sloveso se mettre à ve vazbě s infinitivem? [prezentace]
 • Adam Kříž: Jazykové chování rodilých mluvčích slovenštiny žijících v Praze – nástin výzkumu [prezentace]
 • Jan Henyš: Ke krácení v substantivech deklinačního typu žena
 • Barbora Janoušková: Nevlastní částice – slovnědruhová příslušnost [prezentace]
 • Michal Láznička: Synkretismus, frekvence a priming [prezentace]
 • Mikuláš Preininger: Příklonné -s v mluvené češtině
 • Karolína Vyskočilová: Valence kategoriálních sloves
 • Jiří Milička: Lingvisté vs. normální lidé
 • Andrea Hudáková: Vzdělávání českých neslyšících s důrazem na vzdělávání jazykové [prezentace]
 • Hana Prokšová a Ondřej Dufek: Dexempo krumplex [prezentace]

35. studentský workshop Žďárek
Poděbrady, 17.–19. dubna 2015

 

Program

Pátek 17. dubna 2015

 • Hana Bednářová: Všechno je hypertext [prezentace]
 • Klára Dvořáková: Jak na komplimenty v češtině [prezentace]
 • Magda Melichová: Co všechno si Češi (ne)dovolí napsat do dopisu adresovaného na úřad? [prezentace]
 • Jiří Hubáček: Jazyk raných próz Jaroslava Vrchlického
 • Martina Rybová: Analýza předložkových konstrukcí v dopisech Karla Havlíčka [prezentace]
 • Dmitrij Timofejev: Příběhy Poděbrad Matěje Minydeho a jejich transformace v opisech
 • Martin Veselka: Slovesná valence v češtině a polštině [prezentace]
 • Adam Kříž: Proč? [prezentace]
 • Jan Chromý: Validita korpusu ORAL2013 [prezentace]

Sobota 18. dubna 2015

 • Ivana Recmanová: Případová studie práce s fonémy v učebnicích španělštiny pro rodilé mluvčí pro 1. stupeň ZŠ
 • Jan Mrva: Portugalský slang a jeho proměny [prezentace]
 • Zuzana Křenková: Lexikalizace perfektních forem s auxiliárním be v současné angličtině
 • Michaela Martinková: Paralelní korpusy a kontrastivní lingvistika: případ částice prý
 • Martina Nývltová: Psaní velkých písmen v samostatně vydaných českých Nových zákonech 15. a 16. století
 • Jarosław Malicki: Regionální vývoj češtiny ve Slezsku
 • Ondřej Batka: Lékařská příručka z přelomu 18. a 19. století [prezentace]
 • Vojtěch Pelc: Campanovo Protreptikon Ad Scholam Neudorfinam a jeho vztah k obranám českého jazyka [prezentace]
 • František Martínek: 2348. verš Života svaté Kateřiny
 • Kateřina Danielová: Jak vyjadřujeme vlastní názor v mediálním diskursu?
 • Kristýna Tesařová: Role kategorizace a rekategorizace v mediálním diskurzu: Pučisté v lánské kauze [prezentace]
 • Ondřej Dufek: Proč běloši (ne)mají tenké rty? Google, našeptávač a reprodukce stereotypů [prezentace]
 • Hana Prokšová: Opití a nevyspaní [prezentace]
 • Radek Ocelák: Podoby sémantiky [prezentace]
 • Jiří Milička: Jak to, že chápeme, že nechápeme, když nechápeme [prezentace]

34. studentský workshop Žďárek
Poděbrady, 2.–4. května 2014

 

Program

Pátek 2. května 2014

 • Hana Bednářová: Memy a jejich rozmach s nástupem nových technologií [prezentace]
 • Klára Prchlíková: Vliv genderu na hodnocení anekdot [prezentace]
 • Jan Chromý: Jak ženy utváří jazykovou změnu — příklad protetického /v/ [prezentace]
 • Jiří Pergler: Poznámky ke gramatikalizaci české reflexivní deagentizace [prezentace]
 • Jaroslav David: Honorifikační toponyma [prezentace]

Sobota 3. května 2014

 • Zuzana Komrsková: Vůl v mluvené češtině [prezentace]
 • Kristýna Bílková: Slovotvorba vulgarismů 
 • Iva Holá: Reflexe zvířat při jazykovém popisu negativních mezilidských vztahů v čeština a ruštině
 • Jana Střížová: Užití komponentu „pes“ pro vyjádření lidského charakteru v ruské kultuře
 • Robert Dittmann: Jednoslabičné předložky diachronně [handout]
 • Alžběta Franková & Martina Rybová: „Konečně můžeme knížku Babička číst bez slovníku!“: jazykové změny v nově upraveném vydání Babičky Boženy Němcové [prezentace]
 • Barbora Kukrechtová: Rodinná korespondence Karla Havlíčka v českých překladech [prezentace]
 • František Martínek: Pár slov o Slovníku současné češtiny z nakladatelství Lingea [handout]
 • Jakub Kopecký: Reformulace a redefinice jako argumentační strategie [handout] [prezentace]
 • Tereza Veselská: Ideologie v diskurzu protektorátního denního tisku [prezentace]
 • Kristýna Tesařová: Iterkulturní masmediální dialog mezi západní a východní civilizací [prezentace]
 • Jana Rausová: Kryptická funkce drogových sociolektismů [prezentace]
 • Karolína Vyskočilová: Specializované korpusy mluveného jazyka — jejich tvorba a využití [prezentace]
 • Jiří Milička: Intertextualita arabské středověké literatury [prezentace]

33. studentský workshop Žďárek
Litoměřice, 22.–24. listopadu 2013

 

Program

Pátek 22. listopadu 2013

 • Hana Prokšová: Principy prepozicionalizace aneb Předložka je, když…[prezentace]
 • Alena Poncarová: Centering, aneb co František Daneš na to? [prezentace]
 • Hana Bednářová: VYSTADIAL – vývoj metod pro návrh statistických mluvených dialogových systémů [prezentace]
 • Jiří Pergler: Reflexivní deagentizace v češtině: úvodní poznámky k diachronnímu výzkumu [prezentace]
 • Jiří Rejzek: 2. vydání Českého etymologického slovníku

Sobota 23. listopadu 2013

 • Klára Prchlíková: Ženich do chomoutu a nevěsta pod čepec [prezentace]
 • Zuzana Komrsková: Emotikony a smajlíci [prezentace]
 • Štěpán Matějka: Jazyková relativita a gramatický rod v češtině [prezentace]
 • Adam Kříž: Představitelnost slov a osvojování slovních tvarů v češtině [prezentace]
 • Jiří Milička: O černých labutích a dalších nástrahách empirické lingvistiky
 • Viktor Elšík: Synchronie a diachronie vokalické délky v romštině
 • Štěpánka Čechová: Zkoumání zvuků české španělštiny [prezentace]
 • Mohamed Hassan: Prezentace českého vidu egyptským mluvčím pomocí soustavy časů v egyptské arabštině
 • Martin Veselka: Obecná čeština pro zahraniční bohemisty [handout]
 • Jan Chromý: Demokratizace spisovné češtiny a ideologie jazykové kultury po roce 1948 [prezentace]

32. studentský workshop Žďárek
Monínec, 10.–12. května 2013

 

Program

Pátek 10. května 2013

 • Jakub Kopecký: Metafory v Prezidentském duelu ČT [handout]
 • Ondřej Dufek: Děkujeme, odcházíme: kritická analýza diskurzu [prezentace]
 • Kristýna Tesařová: Rozhovor s ministryní Hanákovou v Událostech, komentářích z pohledu Konverzační analýzy a Kritické analýzy diskurzu [text příspěvku]
 • Alena Poncarová: Karkulka měla navštívit babičku, ale sežral ji vlk [prezentace]

Sobota 11. května 2013

 • Jiří Pergler: K funkcím staročeského reflexiva „sě“
 • Kateřina Voleková: Staročeské glosy v Rostlináři mnichovském? [prezentace]
 • Zuzana Komrsková: K v souvýskytu předložek se vyskytujícím významům [prezentace]
 • Martin Veselka: Vazba předložky „s/z“ s údaji množství, míry nebo času v akuzativu
 • Lucie Benešová: Mluvené korpusy ČNK: současná situace
 • Klára Zindulková: Jak se mluví za Olší? [prezentace]
 • Jakub Jehlička: Prostorová kognice mluvčích češtiny a českého znakového jazyka – případ jazykové relativity? [prezentace]
 • Hana Bednářová: Stereotypy v sebepojetí národů
 • Viktor Elšík: Relativita relativní analýzy pronominálního čísla [prezentace]
 • Lera Ivanova, Adam Pospíšil: Deixe fluentního afatika [prezentace]
 • Pavel Kubaník: Baby-talk [prezentace]

31. studentský workshop Žďárek
Litoměřice, 23.–25. listopadu 2012

 

Program

Pátek 23. listopadu 2012

 • Matěj Korvas: Lingvistika pro středoškoláky – Pralinka a ČLO [prezentace]
 • Hana Prokšová: Výzkum užívání funkčních slov v psané češtině českých neslyšících – pár slov ke grantovému projektu
 • Anežka Macháčková: Jazykové funkce/pragmatika ve výuce angličtiny. Jak a proč? [prezentace]
 • Martin Veselka: Člen v češtině? [prezentace]
 • Jiří Milička: Minimální poměr: Exaktní metrika pro kolokace, klíčová slova atd. [prezentace]
 • Hanna Olejniczak: Vyjadřování ženského rodu v polštině a češtině
 • Alena Poncarová: Antecedent zájmena třetí osoby [prezentace]
 • František Martínek: K slovotvorným typům deverbativních dějových substantiv v češtině (diachronní pohled) [handout]

Sobota 24. listopadu 2012

 • Kateřina Voleková: Exposicio vocabulorum legalium v třeboňském rukopise [prezentace]
 • Hana Bednářová: Vojničův rukopis jako pseudotext? [prezentace]
 • Robert Dittmann: Albertus Bohemus
 • Miloslava Vajdlová: Ke konkurenci předpon s-, z-, vz- nejen ve staré a střední češtině [prezentace]
 • Iuliia Safiullina: Mezijazyková lexikální homonymie ve slovanských jazycích
 • Michaela Paldusová: Korpusový pohled na slovní druh číslovek – kontextová analýza
 • Lenka Mundevová: Překlad literárního dialogu v tvorbě francouzských naturalistů (Mezi spisovnou a obecnou češtinou) [prezentace]
 • Anna Morávková: Moderní variety židovské arabštiny – vybrané jevy [prezentace]
 • Adam Kříž: Svět jako gramatika a představa [prezentace]
 • Jakub Kopecký: Pragmatické pojetí argumentace [prezentace]
 • Karolina Vyskočilová: Kumulace předložek nejen v banátské češtině [prezentace]
 • Katja Brankačkec: Odlučitelná předpona preč a prefix wot- ve starší hornolužické srbštině a jejich role při gramatikalizaci slovesného vidu

30. studentský workshop Žďárek
Litoměřice, 20.–22. dubna 2012

 

Program

Pátek 20. dubna 2012

 • Kateřina Voleková: K latinsko-německo-českému slovníku z 15. století (sign. AMB 115) [prezentace]
 • Hana Prokšová: K dynamice (bez)předložkového instrumentálu v současné češtině [prezentace]
 • Alena Poncarová: Kolísání v rodě substantiv [prezentace]
 • Adam Kříž: Jak se rambo zamiloval do barbie (O aktuálních procesech apelativizace proprií) [prezentace]
 • Ondřej Dufek: Diskurzivní prozodie: na rozhraní CL a CDA [prezentace]

Sobota 21. dubna 2012

 • Zuzana Komrsková: Vyjadřování emocí v sociálních sítích [prezentace]
 • Dominika Muszyńska: Úkoly moderního filmového libretisty Artuše Černíka, čili jak natočit čistý film
 • Ondřej Bodlák: Jazyk magazínu Spark
 • Martin Beneš: O psaní velkých písmen trochu jinak [prezentace]
 • Seminář Jana Chromého Příprava a realizace interdisciplinárního výzkumu: Protetické v- v pražské mluvě [prezentace]
 • Andrea Svobodová: Tzv. dialektismy ve staročeských textech [prezentace]
 • Štěpánka Čechová: Osvojování španělských vokálů českými mluvčími: teoretická východiska [prezentace]
 • Anna Morávková: Slovesné série a sériová slovesa v arabských dialektech
 • Jiří Milička: Rank-frequency relation & type-token relation: Dvě strany téže mince [prezentace]
 • Karolína Vyskočilová: K slovosledu mluvené češtiny v rumunském Bígru [prezentace]
 • Michal Hořejší: Les – příroda – divočina. Jak se mluví o Šumavě? A co se o ní říká? [prezentace]
 • Karolina Surma: Jazykové prostředí polských neslyšících

29. studentský workshop Žďárek
Litoměřice, 26.–27. listopadu 2011

 

Program

Sobota 26. listopadu 2011

 • Lera Ivanova: Neurolingvistický pohled na slovesný čas [prezentace]
 • Jiří Milička: Kvantitativní přístup k juxtapozici „z – do“ nejen v arabštině [prezentace]
 • František Martínek: Předložka prostředkem ‚prostřednictvím, s pomocí‘ [prezentace]
 • Robert Dittmann: Roman Jakobson, fragmenty ze života a několik myšlenek
 • Michal Hořejší: Staročeské temné slovo farlej [prezentace]
 • Kateřina Voleková: Vliv lidové etymologie na staročeské názvy prstů [prezentace; handout]
 • Natalie Zanegina: Pojem „rodina“ („семья“) v současné ruštině [prezentace]
 • Veronika Čurdová: Jazykový obraz nohy/nohou v češtině [prezentace]
 • Klára Zindulková: Přízvuk vs. délka
 • Pavlína Jínová: Nejčastější konektivní prostředky kauzálního vztahu v Pražském závislostním korpusu [prezentace]
 • Karolína Vyskočilová: Negace v banátské češtině [prezentace]
 • Alena Poncarová: Anotace žákovského korpusu [prezentace]
 • Hana Prokšová – Adam Kříž: Kde a proč (O psaní velkých písmen v češtině I) [prezentace]
 • Hana Prokšová – Adam Kříž: Kanál v Unii (O psaní velkých písmen v češtině II) [prezentace]
 • Hana Gabrielová: Disjunktivní spojovací výrazy v humanistické češtině [prezentace]

28. studentský workshop Žďárek
Litoměřice, 13.–15. května 2011

 

Program

Pátek 13. května 2011

 • Alena Poncarová: K sémantice základních číslovek [prezentace]
 • Jana Pěnčíková: Kontrastivní analýza substantivních nominalizací v češtině a angličtině z generativní perspektivy
 • Boris Lehečka: Elektronické zdroje k poznání historického vývoje češtiny aneb Co ve vitríně neuvidíte
 • Martin Beneš: Mathesiův neúspěch při definici věty (vs. úspěchy PLK s definicí fonému) [prezentace]

Pátek 13. května 2011

 • Dmitriy Timofeev: Jazykové a obsahové transformace zpráv Krameriových novin v Pamětech Františka Jana Vaváka, souseda a rychtáře mimického, z let 1810−1816
 • Eva Lehečková: Syntaktické tendence v psaných projevech českých neslyšících [prezentace]
 • Vojtěch Vasko: Něco málo k distribuci předložek na, v a do u místních jmen v současné češtině
 • Robert Dittmann: Čeština za Protektorátu
 • Vojtěch Diatka – Michal Láznička: Uměj mluvčí vobecný češtiny mluvit spisovně? [prezentace]
 • Štěpán Matějka: Sémantické diferenciály rozlišující „mužské – ženské“ [prezentace]
 • Kateřina Čechová: Ideologie v popisu chuti českých piv
 • Jan Chromý – Ondřej Dufek: Oblíbenost/důvěryhodnost politiků jako sociolingvistický fenomén [prezentace]
 • Jiří Milička: Porovnávání kontextů a dalších podmnožin textu [prezentace]
 • Marek Jurčík: Neurolingvistika; Price, C. J.: The anatomy of language: a review of 100 fMRI studies published in 2009 [prezentace]

27. studentský workshop Žďárek
Litoměřice, 3.–5. prosince 2010

 

Brožuru s programem a anotacemi referátů si můžete stáhnout [zde]

Program

Pátek 3. 12. 2010

 • František Martínek: K transkripci starších textů – jak zachycovat (zdánlivé) nepravidelnosti?
 • Kateřina Voleková: K staročeskému substantivu břuch a jeho čeledi
 • Anna Zitová: Otázka „pulérovanosti“ stylu příležitostné soukromé korespondence období humanismu
 • Lucie Válková: Způsob sběru a zpracování dat pro mluvené korpusy ÚČNK FF UK v Praze
 • Michaela Hejná: Proč dialektologie?
 • Jan Chromý: Připravenost a nepřipravenost v psané produkci

Sobota 4. 12. 2010

 • Martin Janečka: Text jako fraktál – text jako znak
 • Jiří Milička: Struktura věty z pohledu frekvence a délky slova
 • Václav Lábus: Hora, jež pětkrát změnila své jméno
 • Kateřina Čechová: Co prodává Krakonoš aneb Sémantika značky
 • Vojtěch Diatka: Repetice v hindštině a jiné techtle mechtle
 • Kateřina Veselovská: GG – FGP – CxG – OMG! – Srovnání metodik (případová studie)
 • Jiří Pergler: Koreference a typy reference v češtině
 • Olga Píšová: Jazyk a styl psané české publicistiky v roce 1989 v porovnání s rokem 2009
 • Klára Soukupová: Paratexty autobiografických textů
 • Denis Jerie: Jazykový rozbor diplomatických depeší československých vyslanců z roku 1938
 • Hana Prokšová: Barvy ovoce a ovocné barvy v češtině
 • Jakub Kopecký: Komunikační funkce a intencionální sémantika
 • Eva Lehečková: Deadjectival verbs and degree adverbs
 • Lucie Medová: Kam se podělo „i“?
 • Lenka Uličná: Příslovce a predikativa
 • Martin Beneš: Teoretické a metodologické důsledky tzv. vnitrojazykové enantiosémie
 • Oldřich Uličný: O projektu ESF Vzdělávací cyklus Moderní mluvnice češtiny

26. studentský workshop Žďárek
Hořovice, 27.–29. listopadu 2009

 

Program

Pátek 27. listopadu 2009

 • Kateřina Veselovská: Větná polarita v češtině [prezentace]
 • Jan Křivan: Komparativ v korpusu [prezentace]
 • Marie Nováková: Zájmena v barokním textu [rukověť]
 • Petra Mondříková: Syntaktický analýza Historie klatovské [prezentace]
 • Michaela Lvová, Jan Mašek, Martina Otradovcová, Kristýna Tomšů: Pralinka – PRAvé LINgvistické Korespondenční Alotrium – o tvorbě lingvistické soutěže pro střední školy [prezentace]
 • Martina Otradovcová: Když jde jedna husa za druhou (o reciprocitě) [prezentace]
 • Jan Chromý: Tři způsoby nahlížení na dějiny jazykozpytu [rukověť]
 • Martin Beneš: Je rozdíl mezi železničním podjezdem a silničním nadjezdem? [prezentace]
 • Ivona Turinská: Shoda u českých složených základních číslovek obsahujících číslovku jeden [prezentace, rukověť, text]
 • Magdaléna Rysová: O spojení číslovky s počítaným předmětem v češtině [prezentace]
 • Robert Dittmann: O některých problémech přepisu hebrejštiny v pračeštině/staročeštině a v Kralické bibli [rukověť]

Sobota 28. listopadu 2009

 • Kateřina Čechová: Slogany v pivní reklamě [prezentace]
 • Václav Lábus: Atyp v cihle aneb O jednom progresivním způsobu neologizace [prezentace]
 • Martin Janečka: Syntax a sémantika genitivu adnominálního [prezentace]
 • Barbora Štěpánková: Rematizátory – dosah [rukověť]
 • Lucie Skružná: Jazyk a styl čechoamerických periodik 19. století [prezentace]
 • Ondřej Dufek: Vybrané aspekty zdvořilosti v mediálním dialogu [prezentace]
 • Lucie Medová: Unakuzativa dvojího typu v češtině [prezentace]
 • Jan Andrle: Knihopis – návod pro filology
 • Jakub Kopecký: K pojmu komunikační/ilokuční funkce [rukověť]
 • Jana Pěnčíková: Příslovečné určení zřetele vyjádřené infinitivem [prezentace, rukověť]
 • Hana Prokšová: Máme koláč k snídani, nebo na snídani? [rukověť]
 • Michaela Hejná: Některé problémy diachronní analýzy [prezentace]
 • Michaela Martinková: Latinsko-staroslověnský index jako součást rukopisné pozůstalosti Vojtěcha Tkadlčíka
 • Radek Ocelák: Může být lingvista impresionistou? – K sémantice vágních kvantifikátorů [prezentace]
 • Alena A. Fidlerová: Grafický záznam jazyka v pojetí autorů filozofických jazyků 17. století [prezentace]
 • Jiří Rejzek: Lidová etymologie jako jazyková změna a její důsledky pro lexikální systém [rukověť]

25. studentský workshop Žďárek
Jilemnice 29.–31. května 2009

 

Program

Pátek 29. května 2009

 • Jan Chromý: Představení kanadsko-českého projektu výzkumu synestézie
 • Jan Chromý: To už říkal Havránek aneb Jak uchopujeme dějiny lingvistiky [rukověť]
 • Viktor Elšík: Hovno [rukověť]

Sobota 30. května 2009

 • František Martínek: Homonymie a polysémie v diachronním pohledu na českou slovní zásobu [rukověť]
 • Eva Lehečková: Subjekty, normálnost a bezpečí v současném mediálním diskurzu o porodu [prezentace]
 • Martin Beneš: Epistemologické limity vybraných přístupů k jazyku [prezentace]
 • Radek Ocelák: K časovému významu deverbativních adjektiv –ící/-oucí a –vší [rukověť]
 • Jan Hajič: Model pojmových systémů [prezentace]
 • Jiří Milíčka: Velikost lexikonu a počet hapaxů v něm v závislosti na délce textu [prezentace]
 • Michael Beníšek: Romština a jazykové svazy [rukověť]
 • Katja Brankačkec: Neurolingvistika a slovotvorba [prezentace]

24. studentský workshop Žďárek
Jilemnice 28.–30. listopadu 2008

 

Program

Pátek 28. listopadu 2008

 • Žaneta Procházková: Metodologické problémy literární onomastiky
 • Lubov Golubeva: К některým novým abstraktům s formantem -ismus(-izmus) / -изм v češtině a ruštině
 • Dominika Šrajerová: Korpus – sbírka dokladů nebo základ nového přístupu?
 • Martin Beneš: Poznámky o Jakobsonově principu projekce ekvivalencí
 • František Martínek: Několik diachronních lexikálních sond
 • Dmitrij Poljakov: K „marginálnímu“ používání reflexivní formy slovesné v současné češtině
 • Martin Janečka: Ke konkurenci nominativ/instrumentál predikativní

Sobota 29. listopadu 2008

 • Daniel Šebesta: Typografický rozbor Pravidel českého pravopisu
 • Radek Ocelák: Enantiosémní částice v češtině
 • Katja Brankačkec: Vid ve starší hornolužické srbštině
 • Lenka Uličná a Oldřich Uličný: Asymetrický dualismus jazykových jednotek a systém českých pádů
 • Kateřina Veselovská: Byl jednou jeden… Problematika koreference a její realizace v češtině
 • Pavlína Jiranová: Vybrané aspekty současného užívání číslovek úhrnných, souborových a druhových v psaných textech
 • Jakub Dřímal: Otázky v monologických textech
 • Jan Kusák: Gramatikalizace v pojetí Joan Bybee
 • Jan Křivan: Gramatický popis češtiny v areální a typologické perspektivě: nástin problematiky
 • Jan Chromý: Stylotvorné faktory a produkce psaného textu
 • Eva Lehečková: Skryté aspekty lingvistických Éček: Jak empirická evidence k explanatornosti přišla
 • Andrea Hudousková: Reflexivní forma slovesná a mediopasivum
 • Lucie Medová: Konstrukce se SE v češtině
 • Knut Tarald Taraldsen: Gramatika bantuských jazyků

23. studentský workshop Žďárek
Jilemnice 7.–9. prosince 2007

 

Program

Pátek 7. prosince 2007

 • Václav Lábus: Kreativita ve jménech automobilů
 • Dominika Šrajerová: Genderová lingvistika
 • Lucia Satinská: Súčasné možnosti sociolingvistického skúmania vzťahu češtiny a slovenčiny
 • Martin Janečka: Porušování zásad informační kvality v MF DNES (v různých rovinách jazyka)
 • Martin Veselka: Výzkum přezdívek u středoškolských studentů ve věku 15–20 let

Sobota 8. prosince 2007

 • Kateřina Rysová: K modalitě výpovědi: originál versus překlad (o překladu modálních sloves)
 • Magdaléna Rysová: Aktuální členění v díle Otokara Březiny
 • Martina Otradovcová: Informační struktura věty ve zpravodajských stand-upech
 • Veronika Vitkovskaya: Lexikalizace deminutiv v ruštině a češtině
 • Lucie Mladová: Rétorické vztahy v diskurzu textu
 • Zuzana Bedřichová: Částice implikující presupozici v češtině
 • Pavlína Jiranová: Číslovky souborové a druhové – uvedení do problematiky
 • Lenka Uličná: K judeoslavistice
 • František Martínek: K analytickým verbonominálním spojením ve starší češtině
 • Jan Křivan: Externí posesivita v češtině
 • Jan Chromý: Komunikační přístup k jazykové kultuře – první nárys
 • Martin Beneš: Stručný nástin „dějin lingvistiky“ pomocí komunikačního modelu
 • Andrea Volencová: Reflexivní struktury z pohledu generativní gramatiky
 • Ludmila Veselovská: Selekční rys substantiv (posesívum a postnominální genitiv)

21. studentský workshop Žďárek
Jilemnice 1.–3. prosince 2006

 

Program

(podle záznamu z 30. 11. 2006 – není vyloučeno, že se některý z referátů nakonec nekonal)

Pátek 1. prosince 2006

 • Martin Veselka: Jilemnice literární
 • Klára Soukupová: Nezvalův Mácha
 • Lucie Koryntová: Zahradníčkova metafora v Pokušení smrti a Jeřábech
 • Katja Brankačkec: Lužická srbština
 • Lenka Uličná: Staročeské, hebrejsky psané doklady
 • Lucie Vašáková: Jazyk tunerů

Sobota 2. prosince 2006

 • Václav Lábus: První český turistický průvodce po Jizerských horách
 • Pavlína Jiranová: Nesouvislé poznámky k morfosyntaxi číslovek a jejich spojitelnosti se jménem počítaného předmětu
 • Vojtěch Veselý: Lexikální prostředky neurčité kvantifikace v současné češtině
 • Jan Chromý: O jevu zvaném „hyperkorektnost“
 • Kamila Smejkalová: Antroponyma
 • Ludmila Veselovská: Infinitiv v generativní gramatice
 • Jana Vejvodová: Koordinace a valenční teorie
 • Markéta Škodová: Pojetí souvětných struktur v modelu Role and Reference Grammar
 • Barbora Smrčková: Rematizátory v češtině
 • Šárka Zikánová: K slovosledu v češtině
 • Jan Bouchner: Logická analýza normativních textů
 • Magdalena Fottová: Logika Přepravního řádu
 • Kateřina Veselovská: K logické analýze administrativních textů
 • František Martínek: K češtině střední doby
 • Záviš Šuman: Argumentace ad hominem

19. studentský workshop Žďárek
Jilemnice 2.–4. prosince 2005

 

Program

(podle záznamu z 30. 11. 2005 – není vyloučeno, že se některý z referátů nakonec nekonal)

Pátek 2. prosince 2005

 • Tereza Krčálová: Čeština pro cizince
 • Elżbieta Markiewicz-Pławecka: Sposób analizy błędów składniowych cudzoziemców uczących się języka polskiego jako obcego na poziomie średnio zaawansowanym i zaawansowanym
 • Barbora Smrčková: Pragmalingvistický pohled na současné ženské časopisy
 • Natalie Kljujeva: Sémantika gruzínských přípitků
 • Denis Jerie: Člověk v češtině, polštině a němčině
 • Jan Táborský: Slangové slovníky na internetu
 • Lenka Uličná: Staročeské glosy v hebrejských rukopisech

Sobota 3. prosince 2005

 • Prezentace neurolingvistického posteru, autoři Olga Stehlíková, Tomáš Kubík, Radka Majerová
 • Václav Lábus: Neologie v motoristické publicistice
 • Veronika Vitkovskaya: Lexikalizace deminutiv v češtině a ruštině
 • Záviš Šuman: Ethos jako retorická kategorie a literární žánry
 • Naďa Nadykta: Julius Zeyer
 • Kateřina Romaševská: Neruda a Gogol
 • Alena Nováková: Čeština v Rámcových vzdělávacích programech pro gymnaziální vzdělávání
 • Mi-Young Park: Obraz ženy v přísloví (čeština a korejština)
 • Daniela Zítková: Přístupy ke zdvořilosti
 • Kateřina Rysová: Mluva mládeže
 • Liliana Mikulová: Šiřitel memů (jazyk z pohledu memetiky)
 • Martin Prošek: Normotvorná funkce internetových textů
 • Kamila Smejkalová: Skloňování ženských vlastních jmen v mluvnicích a v úzu
 • Jan Chromý: Zdvojená slovesa – prostor pro zamyšlení
 • Markéta Králová: Terminologická facka
 • Šárka Zikánová, Anja Nedolužko: Budování jazykovědné databáze v programu Microsoft Access
 • Katja Brankačkec: Syntetický pretéritum v textech J.B.Dejki (1809)
 • Jan Bouchner: Negace a ekvivalence v řeči
 • Ondřej Klein: Komunikační funkce, koherence a výstavba textu
 • Anja Nedolužko: Kognitivní model transakce jako alternativní teorie aktuálního členění výpovědí
 • Šárka Zikánová: Postavení predikátu ve starší češtině
 • Radek Šimík: To subjektem nominálního predikátu
 • Ludmila Veselovská: Sloveso se dvěma předměty v binárním systému

16. studentský workshop Žďárek
Jilemnice 12.–14. listopadu 2004

 

Program

(podle záznamu z 7. 11. 2004 – není vyloučeno, že se některý z referátů nakonec nekonal)

Pátek 12. listopadu 2004

 • Lucie Korbélyiová: Litevská frazeologie
 • Maria Kaguševa: Vznik rusko-české homonymie
 • Mi Young Park: Problémy česko-korejského slovníku
 • Marta Ljubková: Metody konverzační analýzy na materiálu telefonních záznamů
 • Kamila Smejkalová: Současná čeština z hlediska centra a periférie
 • Jan Táborský: Argot
 • Denis Jerie: Barvy ve francouzštině (v porovnání s češtinou)
 • František Martínek, Jan Chromý: Jiří Haller
 • Bojana Matič: nespecifikovaný příspěvek o srbštině
 • Ana Petrov: nespecifikovaný příspěvek o srbštině

Sobota 13. listopadu 2004

 • Alena Nováková: Metafora v nejkratších publicistických textech
 • Jan Bouchner: Básnické obrazy z pohledu formální logiky
 • Markéta Bendová: Každodenní logika (pokus o analýzu metonymie z hlediska receptora)
 • Renata Pančevová: Metafora z hlediska kognitivní lingvistiky
 • Svatava Škodová: Metafora v generativní gramatice
 • Martin Prošek: Vyjadřovací možnosti češtiny
 • Michaela Černá: Plagiáty v kontextu elektronických médií
 • Jiří Studený: Báseň jako mandala duše
 • Tereza Riedlbauchová: Povídkové dílo Terézy Novákové
 • Richard Muller: K otázce literární teorie
 • Tomáš Matějec: Literatura na Velké Moravě
 • Vojtěch Jindra: Ke kategorii způsobu slovesného děje a jejímu zpracování v akademické mluvnici
 • Anja Nedolužko: „Nějaký ten“ referát
 • Eva Lehečková: Sémantika predikátů v češtině
 • Stanislava Penčeva: Valenční syntax
 • Jana Vejvodová: Připusťme, že si odporuje
 • Šárka Zikánová: Aktuální členění v humanistické češtině
 • Kateřina Veselá: Rematizátory a jejich zpracování v PDT

14. studentský workshop Žďárek
Paseky 21.–23. listopadu 2003

 

Program

(podle záznamu z 20. 11. 2003 – v programu nebylo předem specifikováno pořadí jednotlivých referátů)

Lingvistická sekce a varia

 • Michal Fesenko: K otázce jazykových kontaktu obyvatelů Kyjevské Rusi s turkskymi kmeny
 • Alena Nováková: Inference a manipulace
 • Michaela Černá: Psané texty v multimediálních kontextech
 • Martin Prošek: Univerbizovaná pojmenování míst na –ák
 • Zbyněk Holub: K problematice vymezeni regionu (také) z pohledu jazykovych rovin (na modelu jihočeských lokalit)
 • Ludmila Veselovská: Téma bude upřesněno
 • Svatava Škodová: Vztahy relativních časů v souvětí
 • Věra Procházková: Slovosled vs. flexe
 • Eva Hrachovinová: Reflexivum “svůj“
 • Lucie Korbélyiová: Genitiv v češtině a litevštině
 • Jana Vejvodova: Žárlím, žárlíš, žárlíme
 • Vojtěch Jindra: Téma bude upřesněno
 • Frantisek Martínek: Jak překládat do češtiny německá slova se sufixoidy
 • Daniel Dobiáš: Vyjadřování určenosti/neurčenosti v češtině a angličtině

Literární sekce

 • Tomáš Matějec: Velkomoravské písemnictví
 • Daniel Soukup: Máchovi Cikáni
 • Tereza Riedlbauchová: Ernest Renan a Julius Zeyer, jejich společná a protichůdná východiska
 • Ondřej Macura: Zeyerův Jan Maria Plojhar a Heritesovo Tajemství strýce Josefa – dva vodňanské příspěvky k lumírovské próze
 • Alena Scheinostová: Romská poezie
 • Jiří Studený: Spontánní dialogičnost tvůrčího psaní
 • Eva Máchová: Specifika české a ruské literární postmoderny

 

13. studentský workshop Žďárek
6.–8. 6. 2003 Jilemnice

 

O prvních deseti Žďárcích vyšla zpráva Šárky Zikánové v Jazykovědných aktualitách 2002. Přečíst si ji můžete zde.

3.–6. 6. 1999 Žďárek, pátý a poslední na tradičním místě

23.–25. 10. 1998, Žďárek, z velké části o neslyšících

4.–7. 6. 1998 Žďárek

6.–8. 3. 1998 Žďárek, dvakrát asi šestihodinový maraton referátů a diskusí; po večerech zpívání (účastnili se mj. Uličný, Rejzek, Macurová, Šlédrová a Nebeská; referáty mj. o dvojčetenství, znakovém jazyce, supletivismu).

Úvod > Studium > Studentský workshop Žďárek > Žďárek – předchozí ročníky