Informace o doktorském oboru ČJ

Informace o doktorském oboru Český jazyk

 

Rámcový studijní plán doktorského studia
Program český jazyk (od roku 2020)

 

Studijní povinnosti
 
A. POVINNOSTI SPOJENÉ S KONTROLOU PRÁCE NA DISERTACI

Postup práce na disertaci bude ve studentově ISP kontrolován pomocí následujících studijních povinností:

Doktorandský seminář

 • Student je povinen účastnit se Doktorandského semináře po celou dobu svého studia.
 • V rámci semináře realizuje doktorand především následující aktivity:
 1. Příprava psaní konferenčních abstraktů, příprava posteru, praktické otázky vědecké práce (etika vědecké práce, užívání citačního softwaru, publikační možnosti apod.) – 1. rok studia.
 2. Příprava tezí disertační práce a představení jejich návrhu, prezentace připravovaných odborných vystoupení (referáty, postery, články) – 2. rok studia.
 3. Prezentace postupu práce na disertaci (na základě pracovní verze kapitoly či několika kapitol) následovaná diskusí a připomínkami – 3. a každý další rok studia.
 4. Nácvik prezentací pro mezinárodní konference, výměna zkušeností ze studijních cest, stáží a konferencí – 3. a každý další rok studia.
 5. Nácvik obhajoby disertace – typicky 4. rok studia.
 • V případě výjezdu na stáž je student omluven z účasti, není však zbaven povinnosti vlastní prezentace.
 • Studenti kombinovaného studia plní atestaci v každém roce tak, že jednou ročně na semináři vystoupí s prezentací.
 • Termín: Povinnost Doktorandský seminář atd. bude studentovi automaticky zapisována v každém roce studia. Seminář se koná během zimního i letního semestru se čtrnáctidenní periodicitou.

Kontroly postupu při psaní disertace

 • Komentovaná rešerše k tématu disertační práce
 1. Doktorand předkládá školiteli komentovaný seznam relevantní odborné literatury týkající se problematiky, jíž je věnována disertační práce, případně též – podle povahy tématu – primárních pramenů či dalších zdrojů, jež jsou pro danou problematiku podstatné.
 2. Termín: 1. rok studia.
 • Předložení tezí disertační práce
 1. Doktorand předkládá školiteli teze připravované disertační práce v rozsahu zhruba 7 až 10 normostran. Obsah tezí: Upřesnění tématu a cíle disertace, náčrt předpokládané struktury práce, charakteristika základních pojmů, s nimiž práce operuje, charakteristika připravovaného výzkumu (sběr dat, struktura participantů, anotační schéma apod.), formulace výzkumných hypotéz a očekávaných závěrů. Doplňkem k tezím bude časový harmonogram další přípravy disertace. Teze hodnotí školitel, případně ve spolupráci s dalšími odborníky, a jsou předmětem diskuse na doktorandském semináři.
 2. Termín: 2. rok studia.
 • Předložení kapitoly z disertační práce
 1. Doktorand předkládá školiteli první verzi části disertační práce (minimální rozsah 20 normostran). Zpravidla půjde o partie věnované teoreticko-metodologickým otázkám, nebo analýze jazykového materiálu. Předložená kapitola je hodnocena formou odborné rozpravy před minimálně dvoučlennou komisí; jedním z členů komise je školitel. Zároveň je kapitola představena na doktorandském semináři.
 2. Termín: 3. a poté každý další rok studia.

 

B. ZÁKLADNÍ STUDIJNÍ POVINNOSTI

Cizí jazyk

 • Angličtina, němčina, francouzština (student skládá po dohodě se školitelem zkoušku z jednoho z uvedených jazyků).
 • Termín: 1.–2. rok studia.

Teoreticko-metodologický seminář I–II

 • Teoreticko-metodologický seminář obsahuje následující složky:
 1. Četba a interpretace aktuálních lingvistických textů.
 2. Diskuse nad teoreticko-metodologickými otázkami vyplývajícími z disertačních projektů.
 3. Přednášky odborníků, včetně zahraničních, na teoreticko-metodologická témata, spojené s diskusí.
 • Studenti kombinovaného studia plní atestaci vypracováním písemného komentáře k povinné literatuře předepsané na semináři.
 • Termín: 1. a 2. rok studia. Seminář se koná během zimního i letního semestru se čtrnáctidenní periodicitou.

Oborové atestace

 • V oborové atestaci má student prokázat, že v náležité míře ovládá jazykovědnou disciplínu, do níž spadá tematika disertační práce. Konkrétní předmět atestace je stanovován na základě tématu disertace po dohodě mezi školitelem a doktorandem. Východiskem pro zkoušku je předem písemně předložená anotovaná bibliografie. Zkouška je ústní a skládá se před minimálně dvoučlennou komisí.
 • Termín: 2.–3. rok studia.
 • Vedle toho školitel stanovuje dle povahy tématu disertace jednu další atestaci. Lze uložit jednu z následujících povinností:
 1. Zkoušku prohlubující studentovy znalosti v některé z oblastí související s tématem disertace, zejména v oblasti metodologie výzkumu (statistika, programování, techniky terénního výzkumu apod.). Zkouška může mít formu ústní, formu písemného testu nebo formu písemné práce, která je předmětem odborné rozpravy.
 2. Zkoušku z pasivní znalosti druhého jazyka, žádá-li si to téma disertace (např. zkouška z latiny či němčiny v případě diachronně zaměřených disertačních projektů).
 • Termín: 1.–3. rok studia

Požadavky na tvůrčí činnost

Odborná publikace

 • Uveřejnění původní odborné studie (orientační rozsah 15 normostran) v recenzovaném vědeckém oborovém periodiku nebo uveřejnění kapitoly v recenzované odborné knize, případně uveřejnění samostatné monografie. Vyžaduje se prvoautorství. Ve všech těchto případech pro udělení atestace postačuje potvrzení o přijetí textu k publikaci na základě recenzního řízení.
 • Termín: nejpozději ve 4. roce studia

 Další odborné aktivity

 • Doktorand plní minimálně dvě z následujících aktivit přímo souvisejících s přípravou disertace:
 1. Aktivní účast na konferenci: Vystoupení na mezinárodní vědecké konferenci (referát, poster).
 2. Akademická výuka: Vedení semináře, případně podíl na výuce podle potřeb školícího pracoviště.
 3. Grantový projekt: Předložení grantového projektu, resp. aktivní zapojení do grantového projektu.
 4. Odborný překlad: Uveřejnění překladu vědeckého textu (alespoň 20 normostran).
 5. Odborná ediční činnost: Příprava vědecké edice textu (alespoň 30 normostran).
 • Termín: nejpozději ve 4. roce studia
 • Odborné aktivity nad rámec výše vymezených povinností jsou vítány, a mají-li vztah k tématu disertace, student je vykazuje v rámci pravidelného ročního hodnocení.

Požadavky na absolvování stáží

 • Stáž v zahraniční vědecké instituci ve standardní délce minimálně jeden měsíc.
 • Rok plnění není předepsán, neboť výjezd je závislý na stipendijních nabídkách a nelze jej plně předvídat předem. Povinnost lze plnit i po složení SDZK, její splnění je až podmínkou pro přihlášení k obhajobě disertace.
 • V případě závažných důvodů (péče o děti apod.) lze na základě žádosti schválené děkanem zahraniční stáž nahradit i některou jinou z následujících odborných aktivit: aktivní účast na konferenci, odborná ediční činnost, odborný překlad, akademická výuka, odborná publikace.
 • Studenti cizí národnosti mohou zahraniční stáž po dohodě se svým školitelem absolvovat v české instituci zaměřené na výzkum českého jazyka (např. v Ústavu pro jazyk český nebo Psychologickém ústavu AV ČR).

Další studijní povinnosti

U všech doktorandů jsou požadovány pravidelné konzultace s vedoucím práce. U doktorandů je předpokládáno navazování zahraničních kontaktů a spolupráce na výzkumech realizovaných pracovníky ústavu, případně na grantových úkolech apod.

Návrh témat disertačních prací

 • Vybrané kapitoly z gramatiky současné češtiny.
 • Slovní zásoba současné češtiny a její vývojové tendence.
 • Vývoj české gramatiky, ortografie, slovní zásoby.
 • Mluvená a psaná komunikace v současné češtině.
 • Sociolingvistický výzkum jazykové variace v současné češtině.
 • Psycholingvistický výzkum produkce a percepce českých projevů dospělými mluvčími i dětmi.
 • Pragmatické aspekty výpovědi v češtině.
 • Čeština v literárních textech.
 • Užívání češtiny v mediálním diskurzu.
 • Užívání češtiny v digitální komunikaci.
 • Čeština v pedagogické komunikaci.
 • Český jazyk v zahraničí.
 • Konfrontační studium češtiny a dalších jazyků.
 • Další témata mohou být zvolena na základě konzultací s členy oborové rady pro český jazyk a se školiteli.

Témata obhájených disertačních prací

Státní doktorská zkouška

 • Východiskem pro státní doktorskou zkoušku je
 1. předložení strukturovaného seznamu prostudované odborné literatury,
 2. předložení seznamu dosavadních odborných aktivit,
 3. předložení tezí disertační práce, případně též už připravené části disertace nebo studie, jež s tématem disertace souvisí. Na základě odevzdaných materiálů dostane student od komise předem dvě otázky, na něž se připraví.
 • Dále student představí svou disertaci, zdůvodní její metodologická východiska a poukáže na existující problémy a možná řešení. V případě potřeby může být součástí zkoušky ověření faktických znalostí uchazeče na základě předloženého seznamu literatury.

 

 

Úvod > Studium > Doktorské studium > Český jazyk > Informace o doktorském oboru ČJ