Lingvistická analýza českých humanistických textů

Řešitel: Mgr. František Martínek
Realizace projektu: 2009–2011
Vedoucí projektu: Prof. PhDr. Karel Kučera, CSc.

Téma a cíl projektu

Vytvoření vyváženého korpusu autentických textů z let 1500–1620 o rozsahu 550 000 slovních tvarů jako východiska lingvistických analýz; korpus textů bude zapojen do diachronní složky Českého národního korpusu. – Studie k poznání a popisu celkového stavu českého jazyka ve zkoumaném období a vybraných lexikálních, morfologických, syntaktických a stylistických otázek. – Stanovení a ověření obecných metodických zásad a postupů pro lingvistickou analýzu starších českých textů při zohlednění jejich žánrového rozrůznění a původu (např. otázky, zda jde o překlad, parafrázi latinského či německého textu apod.). – Příspěvek k odborné profilaci studentů bohemistiky: práce se staršími českými texty (transkripce, její revize, analýzy dílčích jazykových jevů), volitelný seminář.

Realizované/plánované výstupy projektu

Korpus humanistických textů; zpracování metodologických otázek a návrhy dílčích edičních postupů pro texty z dané doby; odborné studie v časopisech a sbornících; výstupy členů řešitelského týmu na konferencích; recenze jiných publikací vztahujících se k tématu projektu.

Úvod > Věda a výzkum > Granty a projekty > GA UK > Lingvistická analýza českých humanistických textů