Integrating Text & Literacy Research

Skupina Integrating Text & Literacy Research (Integrální výzkum textu a četby) mezioborově zkoumá prožívání příběhů v textové a jiné formě u dětí na vyšším prvním stupni ZŠ. Sledujeme dvojí cíl: Zaprvé zjišťujeme, nakolik děti v tomto věku vnímají čtení beletrie – a příběhy obecně – jako předmět celistvé zkušenosti zahrnující tělesný prožitek. Pro tento účel využíváme kvalitativní a kvalitativně-kvantitativní postupy, které kreativně přizpůsobujeme věku účastníků (multimodální ohniskové skupiny, online rozhovory, Q metoda). Zadruhé zkoumáme čítankové texty, které jsou dětem v tomto věku školou nabízeny. Pro jejich analýzu jsme vyvinuli anotační metodu zaměřenou na znaky tří základních typů vyprávěné zkušenosti (počitky, emoce, teorie mysli) a vzájemné vztahy mezi nimi. Metodu a analytické otázky upravujeme dle zjištění z terénního výzkumu, tedy od dětí samotných. Čerpáme z ideových a výzkumných tradic holismu, sociálního konstruktivismu a tzv. vtělené kognice, která propojuje myšlení a učení s tělesnou zkušeností a která se v českém prostředí aplikuje např. v Hejného metodě výuky matematiky, avšak v humanitních předmětech se běžně neuplatňuje. Z propojení našich dvou výzkumných linií by měly vzejít návrhy nových zážitkových prvků do výuky čtení, mediální výchovy a podpory čtenářství.

Doba řešení: leden 2020 až prosinec 2022.

Do našeho řešitelského týmu patří:

Facebooková stránka výzkumného týmu

Úvod > Věda a výzkum > Granty a projekty > Primus > Integrating Text & Literacy Research