Informace k pedagogickým praxím (UČSŠ)

Pro studijní program Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ jsou povinné tyto typy praxí (studenti si je mohou zapsat nejdříve ve 2. semestru studia):

Samostatné studium:

 • Průběžná praxe I.
 • Průběžná praxe II.
 • Souvislá praxe v rozsahu 104 hodin (z toho 4 hodiny náslechů a 72 hodin přímé výuky)

Sdružené studium:

 • Průběžná praxe I.
 • Souvislá praxe v rozsahu 52 hodin (z toho 2 hodiny náslechů a 36 hodin přímé výuky)

Na začátku akademického roku (zpravidla během prvního týdne semestru) se koná informační setkání studujících programů Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání, Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ a Učitelství češtiny jako druhého jazyka pro SŠ k pedagogickým praxím. Sledujte web ÚČJTK.

Průběžná praxe I a Průběžná praxe II.

Předměty Průběžná praxe I. a Průběžná praxe II. jsou realizovány jako běžné kurzy konané s týdenní frekvencí. Oba kurzy kombinují observace vyučovacích hodin češtiny přímo ve školách a diskuzní setkání s učiteli na fakultě. Podrobnější informace jsou k dispozici přímo v aktuálních sylabech kurzů v SISu. Upozorňujeme, že termíny observací, seznam zapojených škol, témata setkání apod. se každoročně mění.

Souvislá praxe

Pro přihlášení na souvislou praxi je nutné udělat následující kroky:

 • Studující si před začátkem semestru, ve kterém chce praxi vykonávat, zapíše v SISu předmět Praxe souvislá.
 • Studující vyplní registrační formulář, který slouží jako podklad prp vyhotovení smlouvy (ve formuláři označí preferovanou školu o časové rozmezí výkonu praxe). Upozorňujeme, že administrativní příprava praxe zabere 3–4 týdny času.
 • Vyčkejte pokynů studijního oddělení, na základě instrukcí budou všemi zúčastněnými stranami podepsány smlouvy. Jakmile ze strany fakulty obdržíte vyrozumění, že smlouvy jsou podepsány, můžete zahájit praxi.
 • Kontaktujte svého vedoucího učitele a domluvte si termíny, ve kterých bude praxe probíhat. Zahájení praxe a termíny výuky oznamte dr. Šormové.
 • Před začátkem praxe student předá učiteli tyto materiály:
 • Učitel pro každou hodinu, kterou student odučí, vyplní hospitační protokol, na konci praxe navíc vypracuje celkové hodnocení studenta (formulář záznam o souvislé předmětové praxi). Součástí pedagogické praxe je také společná reflexe odučených hodin mezi studentem a učitelem. Reflexe by měla probíhat po každé odučené hodině, vzhledem k organizaci vyučovacího dne ale minimálně na konci daného dne.
 • Student si během praxe zaznamenává hodiny a jejich reflexi do formuláře Deník z praxe, který slouží jako podklad pro rozhovor s garantkou praxí.
 • Po dokončení praxe student kontaktuje dr. Šormovou a domluví si s ní konzultaci o vykonané praxi. Na konzultaci student přinese:
  • vyplněný a podepsaný Záznam o souvislé předmětové praxi
  • vyplněný Deník z praxe
  • přípravy na jednotlivé hodiny
  • případně další materiály

Konzultace probíhají ve spolupráci s Mgr. Andreou Králíkovou, Ph.D. z ÚČLK. Konzultace plánujeme primárně pro větší počet studentů na konci semestru, v odůvodněných případech je možné domluvit si individuální termín. Na základě konzultace a dodaných materiálů bude studentovi zapsán zápočet.

Garantkou pedagogických praxí je na ÚČJTK Mgr. Kateřina Šormová, Ph.D. (katerina.sormova@ff.cuni.cz).

Úvod > Studium > Navazující magisterské studium > Informace k pedagogickým praxím > Informace k pedagogickým praxím (UČSŠ)