Tematické okruhy SZZK – ČJS

Český jazyk – specializační studium – tematické okruhy pro ústní část státní závěrečné zkoušky

(pro jednooborové i dvouoborové studenty)

Student předloží u SZZK seznam prostudované odborné literatury.

A. Obecnělingvistické a metodologické otázky popisu češtiny

Student dostane jednu teoretickou otázku vycházející z povinných předmětů.

 • Čeština z pohledu typologického
 • Filozofie jazyka
 • Základní obecnělingvistické pojmy
 • Základy teoretické sémantiky
 • Současné lingvistické směry
 • Teorie jazykové kultury v české tradici
 • Základy lingvistických metod, příklady použití na českých jazykových datech
 • Základy korpusového výzkumu a základní korpusy češtiny
 • Gramatika a sémantika češtiny

B. Vývoj českého jazyka

 • Teoretická otázka

a) Základy studia slovanských jazyků
b) Základy české dialektologie
c) Historie jazykového systému češtiny

 • Rozbor českého textu z některé fáze vývoje češtiny (od počátků do 1900), komentování alespoň 3 jevů z různých jazykových rovin (komentování jevu vždy směrem k současné češtině a zároveň, je-li to možné, až k praslovanštině včetně přihlédnutí k situaci ve staroslověnštině)

C. Specializace

Otázka bude vázána k tomu ze specializačních bloků, který student absolvoval.

Jazykový systém a jeho užívání v synchronním pohledu
Jazykový systém a jeho užívání v diachronním pohledu
Psycholingvistika a kognitivní lingvistika
Styl – text – diskurz
Pedagogická lingvistika
Jazyk a společnost

Úvod > Studium > Navazující magisterské studium > Tematické okruhy SZZK > Tematické okruhy SZZK – ČJS