Jiří Rejzek

doc. PhDr. Jiří Rejzek, Ph.D.

Ústav českého jazyka a teorie komunikace
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
nám. Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38, místnost č. 26

E-mail:jiri.rejzek@ff.cuni.cz

Telefon: +420 221 619 217

Konzultační hodiny: najdete zde

Odborné zaměření / Main Research Interests
Zabývá se především českou etymologií a různými aspekty formálního a sémantického vývoje českých slov od praslovanštiny po současnost, lidovou etymologií i problematikou výpůjček v češtině. Je autorem dvou vydání Českého etymologického slovníku. Dalším předmětem jeho zájmu je praslovanské hláskosloví a také proces vydělování češtiny z praslovanského základu.
Odborný životopis / CV

Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace

 • PhDr., FF UK v Praze, 1987
 • dipl. čeština a angličtina, FF UK v Praze, 1987

Habilitační/jmenovací řízení a udělení věd. hodnosti

 • doc. – FF UK v Praze, 2009
 • Ph.D. – FF UK v Praze, 2001

Praxe od ukončení VŠ studia     

 • od 1989: FF UK Praha
 • 1988–1989: základní vojenská služba
 • 1987–1988: učitel na střední škole

Granty

 • 2013–2014 řešitel projektu GAČR Český etymologický slovník II
 • 2012–2013 účast na projektu Operačního programu Praha – Adaptabilita, Rozvoj a inovace bakalářského studia českého jazyka (hlavní řešitelka E. Lehečková)
 • 2005–2012 spolupráce na projektu výzkumném záměru Jazyk jako lidská činnost, její produkt a faktor (MSM 0021620825)

Účast na zahraničních konferencích

 • Symposium etymologicum v Krakově, 25.–27. 5. 2016, účast s referátem.
Publikační činnost / Bibliography
Monografie a slovníky

 • Rejzek, J. (2015). Český etymologický slovník (3., přepracované vyd.). Voznice: Leda.
 • Rejzek, J. (2009). Lidová etymologie v češtině. Praha: Karolinum.
 • Rejzek, J. (2008). The Proto-Slavic Word-Initial x-. Praha: Karolinum. [pdf]
 • Rejzek, J. (2001). Český etymologický slovník. Voznice: Leda.

Skripta

 • Rejzek, J., Andrlová Fidlerová, A., & Kučera, K. (2005). Základy staroslověnštiny. Praha: FF UK.
 • Rejzek, J. (2004). Czech it out! A Czech course for beginners. Praha: FF UK..
 • Rejzek, J., Adam, R., Jančáková, J., Koupil, O., & Kučera, K. (2001). Starší české texty s přehledem morfologie staré češtiny a cvičeními (3. vyd.). Praha: FF UK.

Studie a odborné články

 • Rejzek, J. (2020). On the language situation in the Czech lands after the arrival of the Slavs. In H. Bichlmeier, O. Šefčík, & R. Sukač (eds.), Etymologus. Festschrift for Václav Blažek (s. 339–350). Hamburg.
 • Rejzek, J. (2020). K otázce vícejazyčnosti na českém území po příchodu Slovanů (6.–7. stol.). In E. Solak, B. Popiołek, & B. Todorović (eds.), Słowiańskie przyjemności 3: Wielojęzyczność (s. 13–20). Kraków.
 • Rejzek, J. (2020). Linguistic comments on Curta’s making of the Slavs. In T. Klír, V. Boček, & N. Jansens (eds.), New Perspectives on the Early Slavs and the Rise of Slavic (s. 341–349). Heidelberg: Universitätsverlag.
 • Rejzek, J. (2020). Č. pošetilý. In M. Jakubowicz, Sz. Pogwizd, & B. Raszewska-Żurek (eds.), Etymologica Slavica. Studia etymologiczne poświęcone prof. Franciszkowi Sławskiemu z okazji setnej rocznicy urodzin (s. 277–280). Kraków.
 • Rejzek, J. (2015). Staročeská slovesa čúti a cútiti – jejich etymologické, slovotvorné a významové souvislosti. In M. Falkowska, & K. Waszakowa (eds.), Pojęcia zapisane v języku (s. 40–46). Warszawa: Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW.
 • Rejzek, J. (2015). Obor. Naše řeč, 98, 166–168.
 • Rejzek, J. (2015). On the false homonymy in Slavonic etymology. In I. Janyšková, & H. Karlíková (eds), Etymological Research into Old Church Slavonic. Studia etymologica Brunensia 18 (s. 325–335). Praha: Nakladatelství Lidové noviny.
 • Rejzek, J. (2014). České lůza, luza a příbuzné výrazy v polštině. In M. Jakubowicz, & B. Raszewska-Źurek (eds.), Studia Borysiana – etymologica, diachronica, slavica (s. 131–136).
 • Rejzek, J. (2014). Dvě hudební pojmenování, která ve slovnících nenajdete – kapodastr a kazu. Naše řeč, 97, 166–167.
 • Rejzek, J. (2014). K sémantickému vývoji adjektiva umělý. Naše řeč, 97, 50–53.
 • Rejzek, J. (2013). Nazvanija čerepa v slavjanskich jazykach. Studii z onomastyky ta etymologiï, 253–258.
 • Rejzek, J. (2012). Nová řešení v české etymologii. In Čeština v pohledu synchronním a diachronním (s. 99–102). Praha: Karolinum.
 • Rejzek, J. (2012). Jsou slovanské názvy některých částí lidského těla dysfemismy? In I. Vaňková, & J. Wiendl (eds.), Tělo, smysly, emoce v jazyce / Tělo, smysly, emoce v literatuře (s. 117–121). Praha: FF UK – FSV UK.
 • Rejzek, J. (2012). Lexical contamination – definition, typology, application. In Theory and Empiricism in Slavonic Diachronic Linguistics (s. 191–197). Praha: Nakladatelství LN.
 • Rejzek, J. (2012). Slovesa s intenzivní reduplikací v češtině a jiných slovanských jazycích. In Praslovanska dialektizacija v luči etimoloških raziskav. Ob stoti obletnici rojstva akademika Franceta Bezlaja (s. 191–197). Ljubljana. [pdf]
 • Rejzek, J. (2012). K původu adjektiva hezký. In Cesty slov (s. 177–182). Praha: Ústav pro jazyk český. 
 • Rejzek, J. (2012). Výrazy pro lásku v češtině, polštině a jiných slovanských jazycích. In A. Mikołajczuk, & K. Waszakowa (eds.), Odkrywanie znaczeń w języku (s. 280–285). Warszawa.
 • Rejzek, J. (2012). Specifická slova v češtině. In Přednášky k 55. běhu Letní školy slovanských studií (s. 37–46). Praha: FF UK.
 • Rejzek, J. (2010). Zdroje iniciálního psl. ch-. In W stulecie Rocznika Slawistycznego (s. 207–226). Kraków. [pdf]
 • Rejzek, J. (2010). Kontinuanty psl. *jędza – „nemoc, emoce, zosobněné zlo“. In I. Vaňková, & J. Pacovská (eds.), Obraz člověka v jazyce (s. 109–112). Praha.
 • Rejzek, J. (2010). Rozšafný. Naše řeč, 93, 165–167. [online]
 • Rejzek, J. (2009). Byli Habáni opravdu dlouzí? Slavica pragensia, 41, 129–132.
 • Rejzek, J. (2009). O ložnyx veljarnyx pristavkax. In Studiï z onomastyky ta etymologiï (s. 239–243). Kyïv.
 • Rejzek, J. (2009). České etymologie. In Studia etymologica Brunensia 6 (s. 289–293).
 • Rejzek, J. (2009). František a purpura. Naše řeč, 92, 54–56. [online]
 • Rejzek, J. (2008). Punktovat (se). Naše řeč, 91, 165–167. [online]
 • Rejzek, J. (2008). K vývoji psl. kt. Slavia, 77, 165–170. [pdf]
 • Rejzek, J. (2007). Motivace pojmenování krku ve slovanských jazycích. In Obraz světa v jazyce II (s. 59–64). Praha.
 • Rejzek, J. (2007). Několik poznámek k lidové etymologii. In Europeica – Slavica – Baltistica. J. Marvanovi k 70. narozeninám (s. 153–158). Praha: Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna.
 • Rejzek, J. (2006). K významu prefixu pa- v psl. In Studia etymologica Brunensia 3 (s. 337–343). [pdf]
 • Rejzek, J. (2005). K některým méně známým případům tzv. lidové etymologie. In Verba et historia. Igoru Němcovi k 80. narozeninám (s. 313–318). Praha.
 • Rejzek, J. (2003). Ještě k fonetickým vlivům staré němčiny na starou češtinu. Bohemistyka, 3, 251–264. [pdf]
 • Rejzek, J. (2003). Čtyři česko-slovinské lexikální izoglosy. In Studia etymologica Brunensia 2 (s. 259–265).
 • Rejzek, J. (2003). K chronologii vzniku iniciálního psl. ch-. In Česká slavistika. Příspěvky k 13. mezinárodnímu sjezdu slavistů (s. 115–124).
 • Rejzek, J. (2002). Dvě česká zoonyma (rejsek, lejsek). In Bádání o jazycích a literaturách. Opera linguae bohemicae studentium, 5 (s. 117–120). Praha: FF UK.
 • Rejzek, J. (2001). K původu slova lem. In I. Kolářová, & L. Pavera (eds.), Sborník prací filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě (s. 187–189). Opava: Slezská univerzita v Opavě.
 • Rejzek, J. (2000). K etymologii psl. *korenь. Slavia, 69, 345–347.
 • Rejzek, J. (2000). Česká slova na –trč (kostrč, kotrč, chatrč). In Studia etymologica Brunensia 1 (s. 329–332). Euroslavica.
 • Rejzek, J. (1998). K formální adaptaci anglicismů v češtině. Riječ (Rijeka), 74–77.
 • Rejzek, J. (1998). Některé etymologické záhady v terminologii J. S. Presla. Čeština doma a ve světě, 6, 21–24.
 • Rejzek, J. (1998). Initial sk-(šk-)/ch- Doublets in the Slavonic Languages. In Slavonic and East European Review (s. 234–240).
 • Rejzek, J. (1997). Capart. Naše řeč, 80, 215–217. [online]
 • Rejzek, J. (1995). Lidová etymologie a česká náboženská terminologie. Naše řeč, 78, 239–243. [online]
 • Rejzek, J. (1995). K etymologii č. chystati. Slavia, 64, 421–422.
 • Rejzek, J. (1994). Kraksna. Naše řeč, 77, 222–223. [online]
 • Rejzek, J. (1993). K formální adaptaci anglicismů. Naše řeč, 76, 26–30. [online]

Recenze, zprávy a polemiky

 • Rejzek, J. (2018). Slovenský etymologický slovník. Naše řeč, (1), 49–51.
 • Rejzek, J. (rec.) (2012). [V. Boček (2010). Studie k nejstarším romanismům ve slovanských jazycích. Praha: Nakladatelství LN.]. Slavia, 81, 491–492.
 • Rejzek, J. (2008). (Staro)nová etymologická příručka. Naše řeč, 91, 102–104. [online]
 • Rejzek, J. (rec.) (2006). [B. Vykypěl (2004). Studie k šlechtickým titulům v germánských, slovanských a baltských jazycích. Masarykova univerzita v Brně.]. Slavia, 2006, 75, 85–87.
 • Rejzek, J. (rec.) (2005). [S. M. Newerkla. Sprachkontakte Deutsch-Tschechisch-Slowakisch]. Slavia, 74(1), 95–97.
 • Rejzek, J. (2004). Jde to všelijak, ale… Čeština doma a ve světě, 12, 73–74.
 • Rejzek, J. (rec.) (2004). [Juraj Vaňko: The language of Slovakia’s Rusyns]. Slovo a slovesnost, 65, 297–299.
 • Rejzek, J. (2003). Knížka jazykových fejetonů. Naše řeč, 86, 257–258. [online]
 • Rejzek, J. (rec.) (2003). [M. Hrdlička. Cizí jazyk čeština]. Bohemistyka, 3, 168–169.
 • Rejzek, J. (2002). Studia etymologica Brunensia I. The proceedings of the international etymological symposion Brno 1999. Slavia, 71, 360–364.
 • Rejzek, J. (2002). Grammaticus. Studia linguistica Adolfo Erharto quinque et septuagenario oblata. Slavia, 71, 240–242.
 • Rejzek, J. (2000). Indoevropané v pravlasti aneb Renomovaný filozof v pasti. Čeština doma a ve světě, 8, 275–277.
 • Rejzek, J. (1997). Eseje londýnského bohemisty. Naše řeč, 80, 144–145. [online]
 • Rejzek, J. (rec.) (1996). [F. Bezlaj. Etimološki slovar slovenskega jezika III]. Slavonic and East European Review, 705–706.
 • Rejzek, J. (rec.) (1996). [A. Gluhak. Hrvaški etimološki rječnik]. Slavia, 65, 194–195.
 • Rejzek, J. (rec.) (1995). [G. Alasia da Sommaripa. Vocabulario Italiano, e Schiauo]. Slavia, 64, 334–336.
 • Rejzek, J. (1994). Může za to Kámasútra? Čeština doma a ve světě, 2, 170–171.
 • Rejzek, J., Šimandl, J., & Uličný, O. (1994). XI. mezinárodní sjezd slavistů – lingvistika. Slavia, 63, 219–222.
 • Rejzek, J. (1994). Miklošičev zbornik. Slavia, 63, 370–371.
 • Rejzek, J. (1992/1993). Sborník k poctě B. Havránka. Český jazyk a literatura, 43,182–183.
 • Rejzek, J. (1992). Etymologické sympozium ve Vídni. Slovo a slovesnost, 53, s. 240. [online]
 • Rejzek, J. (rec.) (1992). [Nepokupnyj et al. Obščaja leksika germanskich i baltoslavjanskich jazykov]. Slavia, 61, 206–207.

Popularizační články

 • Rejzek, J. (2019). K výběru lexika v etymologickém slovníku. In Teorie a praxe české etymologické lexikografie (s. 23–26). Praha: NLN.
 • Rejzek, J. (2017). Proč je součástí tvarů minulého času sloveso být v čase přítomném. In O jazyce bez hranic a další zajímavosti ze současného zkoumání češtiny (s. 86–88). Praha: Nakladatelství LN.
 • Rejzek, J. (2017). Mocná čarodějka analogie. In O jazyce bez hranic a další zajímavosti ze současného zkoumání češtiny (s. 89–91). Praha: Nakladatelství LN.
 • Rejzek, J. (2017). Co nám prozrazuje etymologie o starých reáliích. In O jazyce bez hranic a další zajímavosti ze současného zkoumání češtiny (s. 118–120). Praha: Nakladatelství LN.
 • Rejzek, J. (2017). Podivuhodné cesty výpůjček. In O jazyce bez hranic a další zajímavosti ze současného zkoumání češtiny (s. 121–123). Praha: Nakladatelství LN.
 • Rejzek, J. (2017). Švestka, meruňka, broskev a jiné plodiny. In O jazyce bez hranic a další zajímavosti ze současného zkoumání češtiny (s. 127-129). Praha: Nakladatelství LN.
 • Rejzek, J. (2017). Metafora a metonymie v historii slov. In O jazyce bez hranic a další zajímavosti ze současného zkoumání češtiny (s. 130–132). Praha: Nakladatelství LN.
 • Rejzek, J. (2017). Ke slovům zvukomalebného původu. In O jazyce bez hranic a další zajímavosti ze současného zkoumání češtiny (s. 133–134). Praha: Nakladatelství LN.
 • Rejzek, J. (2017). Lidová etymologie. In O jazyce bez hranic a další zajímavosti ze současného zkoumání češtiny (s. 135–137). Praha: Nakladatelství LN.
 • Rejzek, J. (2017). Jazykové tabu. In O jazyce bez hranic a další zajímavosti ze současného zkoumání češtiny (s. 138–140). Praha: Nakladatelství LN.
 • Rejzek, J. (2017). Některé archaismy u adjektiv s předponou bez-. In O jazyce bez hranic a další zajímavosti ze současného zkoumání češtiny (s. 151–152). Praha: Nakladatelství LN.
 • Rejzek, J. (2017). Vlastní jména a jejich zobecňování. In O jazyce bez hranic a další zajímavosti ze současného zkoumání češtiny (s. 181–184). Praha: Nakladatelství LN.
 • Rejzek, J. (2002). Jak jsem psal Český etymologický slovník. In Homo bohemicus. Za chorata i rečnicite, kn. 4 (s. 24–26).
 • Rejzek, J. (2000). Američtí fotbalisté z Prahy. Čeština doma a ve světě, 8, s. 90.
 • Rejzek, J. (1998). O původu slova slovo. Čeština doma a ve světě, 6, s. 68.
 • Rejzek, J. (1998). Víte, jaký je původ některých slov spjatých s univerzitou? Čeština doma a ve světě, 6, 48–49.
 • Rejzek, J. (1997). Blbectví. Čeština doma a ve světě, 3, 5, 74–75.
 • Rejzek, J. (1997). Pije se opravdu leccos aneb terminologie v praxi. Čeština doma a ve světě, 2, 5, s. 71.
 • Rejzek, J. (1997). Prostovlasý. Čeština doma a ve světě, 5, s. 44.
 • Rejzek, J. (1996). Češi v názvech lublaňských ulic – slovinské reminiscence. Čeština doma a ve světě, 4, 167–169.
 • Rejzek, J. (1995). Co skrývá trpaslík? Čeština doma a ve světě,, 3, 84–85.
 • Rejzek, J. (1993). Plesejte tehdy věrní a slovutní Čechové. Čeština doma a ve světě, 1, s. 20.
Předměty vyučované v posledních letech / Recently Taught Courses
 • Úvodní jazykový seminář (povinný bakalářský seminář)
 • Dějiny češtiny (povinný bakalářský seminář)
 • Historie jazykového systému češtiny a dialektologie (povinný magisterský seminář)
 • Čeština v kontrastivním a typologickém pohledu (povinný magisterský seminář)
 • Vývoj jazyka a nástin dialektologie (povinná magisterská přednáška a seminář; pro Ústav bohemistických studií FF UK)
Úvod > Ústav > Lidé > Zaměstnanci > Jiří Rejzek