doc. PhDr. Jiří Rejzek, Ph.D.

Kontakt

Ústav českého jazyka a teorie komunikace
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
nám. Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38, místnost č. 26

E-mail:jiri.rejzek@ff.cuni.cz

Telefon: +420 221 619 217

Konzultační hodiny: najdete zde

Odborný životopis

 

Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace

 • PhDr., FF UK v Praze, 1987
 • dipl. čeština a angličtina, FF UK v Praze, 1987

Habilitační/jmenovací řízení a udělení věd. hodnosti

 • doc. – FF UK v Praze, 2009
 • Ph.D. – FF UK v Praze, 2001

Praxe od ukončení VŠ studia     

 • od 1989: FF UK Praha
 • 1988–1989: základní vojenská služba
 • 1987–1988: učitel na střední škole

Granty

 • 2013–2014 řešitel projektu GAČR Český etymologický slovník II
 • 2012–2013 účast na projektu Operačního programu Praha – Adaptabilita, Rozvoj a inovace bakalářského studia českého jazyka (hlavní řešitelka E. Lehečková)
 • 2005–2012 spolupráce na projektu výzkumném záměru Jazyk jako lidská činnost, její produkt a faktor (MSM 0021620825)

Účast na zahraničních konferencích

 • Symposium etymologicum v Krakově, 25.–27. 5. 2016, účast s referátem.

Publikační činnost

Monografie a slovníky

 • Český etymologický slovník. Voznice: Leda, 2015. [3. vydání (přepracované)]
 • Lidová etymologie v češtině. Praha: Karolinum, 2009.
 • The Proto-Slavic Word-Initial x-. Praha: Karolinum, 2008. [pdf]
 • Český etymologický slovník. Voznice: Leda, 2001.

Skripta

 • Základy staroslověnštiny. Praha: UK FF, 2005. [s A. Fidlerovou a K. Kučerou]
 • Czech it out! A Czech course for beginners. Praha: FF UK, 2004.
 • Starší české texty s přehledem morfologie staré češtiny a cvičeními. 3. vyd. Praha: FF UK, 2001. [s R. Adamem, J. Jančákovou, O. Koupilem a K. Kučerou]

Studie a odborné články

 • Staročeská slovesa čúti a cútiti – jejich etymologické, slovotvorné a významové souvislosti. In: M. Falkowska, K. Waszakowa (eds.): Pojęcia zapisane v języku. Warszawa: Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW, 2015, s. 40–46.
 • Obor. Naše řeč, 2015, 98, s. 166–168.
 • On the false homonymy in Slavonic etymology. In: I. Janyšková, H. Karlíková (eds): Etymological Research into Old Church Slavonic. Studia etymologica Brunensia 18. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2015, s. 325–335.
 • České lůza, luza a příbuzné výrazy v polštině. In: M. Jakubowicz, B. Raszewska-Źurek (eds.): Studia Borysiana – etymologica, diachronica, slavica, 2014, s. 131–136.
 • Dvě hudební pojmenování, která ve slovnících nenajdete – kapodastr a kazu. Naše řeč, 2014, 97, s. 166–167.
 • K sémantickému vývoji adjektiva umělý. Naše řeč, 2014, 97, s. 50–53.
 • Nazvanija čerepa v slavjanskich jazykach. Studii z onomastyky ta etymologiï, 2013, s. 253–258.
 • Nová řešení v české etymologii. Čeština v pohledu synchronním a diachronním. Praha: Karolinum, 2012, s. 99–102.
 • Jsou slovanské názvy některých částí lidského těla dysfemismy? In: I. Vaňková – J. Wiendl (eds.): Tělo, smysly, emoce v jazyce / Tělo, smysly, emoce v literatuře. Praha: FF UK – FSV UK, 2012, s. 117–121.
 • Lexical contamination – definition, typology, application. In: Theory and Empiricism in Slavonic Diachronic Linguistics. Praha: Nakladatelství LN, 2012, s. 191–197.
 • Slovesa s intenzivní reduplikací v češtině a jiných slovanských jazycích. In: Praslovanska dialektizacija v luči etimoloških raziskav. Ob stoti obletnici rojstva akademika Franceta Bezlaja. Ljubljana, 2012, s. 191–197. [pdf]
 • K původu adjektiva hezký. In: Cesty slov. Praha: Ústav pro jazyk český, 2012,  s. 177–182.
 • Výrazy pro lásku v češtině, polštině a jiných slovanských jazycích. In: A. Mikołajczuk, K. Waszakowa (eds.), Odkrywanie znaczeń w języku. Warszawa, 2012, s. 280–285.
 • Specifická slova v češtině. In: Přednášky k 55. běhu Letní školy slovanských studií. Praha: FFUK, 2012, s. 37–46.
 • Zdroje iniciálního psl. ch-. In: W stulecie Rocznika Slawistycznego. Kraków, 2010, s. 207–226. [pdf]
 • Kontinuanty psl. *jędza – „nemoc, emoce, zosobněné zlo“. In: Vaňková, I. – Pacovská, J. (eds.): Obraz člověka v jazyce. Praha, 2010, s. 109–112.
 • Rozšafný. Naše řeč, 2010, 93, s. 165–167. [online]
 • Byli Habáni opravdu dlouzí? Slavica pragensia, 2009, 41, s. 129–132.
 • O ložnyx veljarnyx pristavkax. In: Studiï z onomastyky ta etymologiï. Kyïv, 2009, s. 239–243.
 • České etymologie. In: Studia etymologica Brunensia 6, 2009, s. 289–293.
 • František a purpura. Naše řeč, 2009, 92, s. 54–56. [online]
 • Punktovat (se). Naše řeč, 2008, 91, s. 165–167. [online]
 • K vývoji psl. kt. Slavia, 2008, 77, s. 165–170. [pdf]
 • Motivace pojmenování krku ve slovanských jazycích. In: Obraz světa v jazyce II. Praha, 2007. s. 59–64.
 • Několik poznámek k lidové etymologii. In: Europeica – Slavica – Baltistica. J. Marvanovi k 70. narozeninám. Praha: Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna, 2007, s. 153–158.
 • K významu prefixu pa- v psl. Studia etymologica Brunensia 3, 2006, s. 337–343. [pdf]
 • K některým méně známým případům tzv. lidové etymologie. In: Verba et historia. Igoru Němcovi k 80. narozeninám. Praha, 2005,  s. 313–318.
 • Ještě k fonetickým vlivům staré němčiny na starou češtinu. Bohemistyka, 3, 2003, s. 251–264. [pdf]
 • Čtyři česko-slovinské lexikální izoglosy. Studia etymologica Brunensia 2,  2003, s. 259–265.
 • K chronologii vzniku iniciálního psl. ch-. In: Česká slavistika. Příspěvky k 13. mezinárodnímu sjezdu slavistů, 2003,  s. 115–124.
 • Dvě česká zoonyma (rejsek, lejsek). In: Bádání o jazycích a literaturách. Opera linguae bohemicae studentium, 5. Praha: UK FF, 2002, s. 117–120.
 • K původu slova lem. In: Kolářová, I. – Pavera, L. (ed.): Sborník prací filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2001, s. 187–189.
 • K etymologii psl. *korenь. Slavia, 69, 2000, s. 345–347.
 • Česká slova na –trč (kostrč, kotrč, chatrč). Studia etymologica Brunensia 1. Euroslavica, 2000, s. 329–332.
 • K formální adaptaci anglicismů v češtině. Riječ (Rijeka), 1998, s. 74–77.
 • Některé etymologické záhady v terminologii J. S. Presla. Čeština doma a ve světě, 1998, 6, s. 21–24.
 • Initial sk-(šk-)/ch- Doublets In: the Slavonic Languages. Slavonic and East European Review, 1998, p. 234–240.
 • Capart. Naše řeč, 1997, 80, s. 215–217. [online]
 • Lidová etymologie a česká náboženská terminologie. Naše řeč, 1995, 78, s. 239–243. [online]
 • K etymologii č. chystati. Slavia, 1995, 64, s. 421–422.
 • Kraksna. Naše řeč, 1994, 77, s. 222–223. [online]
 • K formální adaptaci anglicismů. Naše řeč, 1993, 76, s. 26–30. [online]

Recenze, zprávy a polemiky

 • Vít Boček: Studie k nejstarším romanismům ve slovanských jazycích. Praha: Nakladatelství LN, 2010, Slavia 2012, 81, s. 491–492.
 • (Staro)nová etymologická  příručka. Naše řeč, 2008, 91, s. 102–104. [online]
 • Bohumil Vykypěl: Studie k šlechtickým titulům v germánských, slovanských a baltských jazycích. Masarykova univerzita v Brně, 2004. Slavia, 2006,  75, s. 85–87.
 • S. M. Newerkla: Sprachkontakte Deutsch-Tschechisch-Slowakisch. Slavia, 2005, 74,  č. 1, s. 95–97.
 • Jde to všelijak, ale… Čeština doma a ve světě,  2004, 12, s. 73–74.
 • Juraj Vaňko: The language of Slovakia’s Rusyns. Slovo a slovesnost, 2004, 65, s. 297–299.
 • Knížka jazykových fejetonů. Naše řeč, 2003, 86, s. 257–258. [online]
 • M. Hrdlička: Cizí jazyk čeština. Bohemistyka, 3, 2003, s. 168–169.
 • Studia etymologica Brunensia I. The proceedings of the international etymological symposion In: Brno 1999. Slavia, 2002, 71, s. 360–364.
 • Grammaticus. Studia linguistica Adolfo Erharto quinque et septuagenario oblata. Slavia, 2002, 71, s. 240–242.
 • Indoevropané v pravlasti aneb Renomovaný filozof v pasti. Čeština doma a ve světě, 8, 2000, s. 275–277.
 • Eseje londýnského bohemisty. Naše řeč, 1997, 80, s. 144–145. [online]
 • Bezlaj, F., Etimološki slovar slovenskega jezika III. Slavonic and East European Review, 1996, s. 705–706.
 • Gluhak, A., Hrvaški etimološki rječnik. Slavia, 1996, 65, s. 194–195.
 • Alasia da Sommaripa, G., Vocabulario Italiano, e Schiauo. Slavia, 1995, 64, s. 334–336.
 • Může za to Kámasútra? Čeština doma a ve světě, 1994, 2, s. 170–171.
 • XI. mezinárodní sjezd slavistů – lingvistika. Slavia, 1994, 63, s. 219–222. [s J. Šimandlem a O. Uličným]
 • Miklošičev zbornik. Slavia, 1994, 63, s. 370–371.
 • Sborník k poctě B. Havránka. Český jazyk a literatura, 1992/1993, 43, s. 182–183.
 • Etymologické sympozium ve Vídni. Slovo a slovesnost, 1992, 53, s. 240. [online]
 • Nepokupnyj a kol.: Obščaja leksika germanskich i baltoslavjanskich jazykov. Slavia, 1992, 61, s. 206–207.

Popularizační články

 • Jak jsem psal Český etymologický slovník. In: Homo bohemicus. Za chorata i rečnicite, kn. 4. 2002, s. 24–26.
 • Američtí fotbalisté z Prahy. Čeština doma a ve světě, 2000, 8, s. 90.
 • O původu slova slovo. Čeština doma a ve světě, 1998, 6, s. 68.
 • Víte, jaký je původ některých slov spjatých s univerzitou? Čeština doma a ve světě, 1998, 6, s. 48–49.
 • Blbectví. Čeština doma a ve světě, 3, 1997, 5, s. 74–75.
 • Pije se opravdu leccos aneb terminologie v praxi. Čeština doma a ve světě, 2, 1997, 5, s. 71.
 • Prostovlasý. Čeština doma a ve světě, 1997, 5, s. 44.
 • Češi v názvech lublaňských ulic – slovinské reminiscence. Čeština doma a ve světě, 1996, 4, s. 167–169.
 • Co skrývá trpaslík? Čeština doma a ve světě, 1995, 3, s. 84–85.
 • Plesejte tehdy věrní a slovutní Čechové. Čeština doma a ve světě, 1993, 1, s. 20.
 • Anglicismy a jejich adaptace. Typografia, 1991, 94, s. 298–299.

 

Vedení závěrečných prací (práce obhájené od roku 2006)

 

Bakalářské práce
2014 Jana Maierová Dialekt podkrkonošské oblasti zejména v odrazu hypokoristických podob rodných jmen
2013 Michal Ctibor Duál v Kronice trojánské
2011 Šárka Adamovičová Duál ve slovanských jazycích
2011 Alice Pazderová Přepis a jazykový rozbor 13. kapitoly proroka Daniela z Mikulovské bible
2010 Eva Brucknerová Přepis a jazykový rozbor proroka Jonáše z Mikulovské bible
Diplomové práce
2015 Helena Petáková Řečtina jako zdroj obohacení české slovní zásoby
2014 Johana Breburdová Předpony s-, z- v historickém vývoji češtiny
2012 Jana Pernicová Jmenné derivační sufixy ve slovanštině a latině
2007 Kristina Karasová České názvy hub z etymologického a slovotvorného hlediska
2006 Zuzana Fialová Karpenková České názvy ptáků z etymologického a slovotvorného hlediska

 

Úvod > Ústav > Lidé > Zaměstnanci > doc. PhDr. Jiří Rejzek, Ph.D.