František Martínek

Mgr. František Martínek, Ph.D.

Ústav českého jazyka a teorie komunikace
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
nám. Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38, místnost č. 22

E-mail: frantisek.martinek@ff.cuni.cz

Telefon: +420 221 619 213

Konzultační hodiny: najdete zde

Odborné zaměření / Main Research Interests
Zabývá se historickou češtinou, v poslední době především češtinou 19. století, slovní zásobou současné češtiny a jejím slovníkovým zpracováním a také německo-českými jazykovými kontakty. Podílí se na vydávání korespondence Karla Havlíčka a dalších edičních projektech. Dříve působil v ústřední komisi Olympiády v českém jazyce, nyní je hlavním autorem jazykové části přijímacích testů pro bohemistické bakalářské obory.
Odborný životopis / CV

Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace

 • 2009–2010: roční stipendijní pobyt na Eberhardově Carlově univerzitě v Tubinkách (Tübingen), stipendium DAAD
 • 2008–2016: doktorské studium oboru Český jazyk na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy
 • 2003: semestrální stipendijní pobyt na Univerzitě Lipsko v rámci programu Erasmus
 • 2001–2008: magisterské studium českého jazyka a literatury a němčiny, FF UK Praha

Praxe od ukončení VŠ studia

 • od 2010: FF UK Praha
 • 2005–2009, 2010–2011: ÚJČ AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka

Granty

 • od 2012: spolupráce na grantech GA ČR č. 406/12/0691 „Korespondence Karla Havlíčka“ a č. 17-13671S „Publicistika a korespondence Karla Havlíčka“
 • od 2017: spolupráce v projektu Progres Q10 „Jazyk v proměnách času, místa, kultury“
 • 2017–2018: spolupráce v projektu Progres Q07 „Centrum pro studium středověku“
 • 2016–2018: spolupráce na grantu GA ČR č. 16-10866S „Analýza kalků v češtině a lužické srbštině“ (SlÚ AV ČR, v. v. i.)
 • 2017 Spolupráce na grantu GA ČR č. 16-00598S „Orthographia Bohemica a náměšťská mluvnice (filologická analýza a kritické edice)“ (ÚJČ AV ČR, v. v. i.)
 • 2011–2017: spolupráce v rámci Programu rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově č. P12 – „Historie v interdisciplinární perspektivě“, podprogramu „Společnost, kultura a komunikace v českých dějinách“
 • 2010–2014 – spolupráce na grantu GA ČR č. P406/10/1140 „Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází)“ (ÚJČ AV ČR, v. v. i.)
 • 2010–2011 – spolupráce na grantech GA ČR č. P406/10/1153 „Slovní zásoba staré češtiny a její lexikografické zpracování“ a č. P406/10/1165 „Česká slovní zásoba v období humanismu a baroka: vývojové aspekty“ (ÚJČ AV ČR, v. v. i.)
 • 2009–2011 – řešitel doktorandského grantu GA UK č. 16 809 „Lingvistická analýza českých humanistických textů“
 • 2006–2010 – spolupráce na projektech „Rozhovory s českými lingvisty“ I–III (hlavní řešitelka Eva Lehečková, FF UK)
 • 2005–2009 – spolupráce na projektu projektu Programu podpory cíleného výzkumu a vývoje AV ČR č. S900610505 „Slovní zásoba češtiny doby střední – „editio princeps“ (analýza lexikálního materiálu a jeho zpřístupnění v elektronické for¬mě)“ (ÚJČ AV ČR, v. v. i.)
 • 2006 – spoluřešitel projektu „Jiří Haller – osobnost a dílo“ v rámci specifického výzkumu FF UK
 • 2002–2007 – spolupráce na grantech MK ČR „Korespondence Boženy Němcové – shromáždění a analýza“ a GA ČR č. 405/06/0386 „Korespondence Boženy Němcové“

Členství v organizacích a jiné odborné aktivity

 • 2008–2017 člen Ústřední komise Olympiády v českém jazyce
Publikační činnost / Bibliography
Disertační práce

 • Martínek, F. (2016). Funktionsverbgefüge im humanistischen Tschechisch.

Diplomová práce

 • Martínek, F. (2008). Analytická verbonominální spojení v Hájkově Kronice české (1541).

Skripta

 • Martínek, F., Adam, R., Beneš, M., Bozděchová, I., Synková, P., & Prokšová, H. (2017). Gramatické rozbory češtiny. Výklad a cvičení s řešeními. Praha: Karolinum.
 • Martínek, F., Adam, R., Beneš, M., Bozděchová, I., Synková, P., Prokšová, H., &. Saicová Římalová, L. (2014). Úvodní jazykový seminář: výklad a cvičení. Praha: Karolinum. [pdf]

Studie a odborné články

 • Martínek, F. (v přípravě). Remarks on the development of the Czech modality system in contact with German. In L. Szucsich, A. Kim, & U. Yazhinova (eds.), Areal Convergence in Eastern Central European Languages and Beyond. Wien – Berlin: Peter Lang.
 • Martínek, F. (2018). Edice německých dopisů z korespondence Karla Havlíčka. Sborník archivních prací, 68(2), 433–442.
 • Martínek, F. (2018). Překlad německy psaných dopisů V. Gablera K. Havlíčkovi. In S. Mészáros, J. Ukušová, & A. Zahorák (eds.), Tradícia a inovácia v translatologickom výskume VI (s. 7–19). Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre.
 • Martínek, F., & Brankačkec, K. (2017). Lehnübersetzungen lateinischer Wörter mit dem Präfix super- ins Alttschechische. In V. Boček, I. Janyšková, & H. Karlíková (eds.), Etymological Research into Czech. Proceedings of the Etymological Symposium Brno 2017, 12–14 September 2017, Brno („Studia etymologica Brunensia 22”) (s. 59–73). Praha: Nakladatelství Lidové noviny. [pdf]
 • Martínek, F., Brankačkec, K., & Futtera, L. (2017). Jazykový purismus v Čechách a v Lužici v poslední třetině 19. a v první třetině 20. století. Naše řeč, 100(4), 243–257.
 • Martínek, F. (2016). Studentská korespondence Karla Havlíčka s Mořicem Příborským. In L. Rychnovská, R. Adam et al. Karel Havlíček ve světle korespondence (s. 139–159). Praha: Nakladatelství Lidové noviny.
 • Martínek, F. (2016). Ke kritice Slovníku současné češtiny. Slovo a slovesnost, 77(1), 60–69.
 • Martínek, F. (2015). Funktionsverbgefüge im Frühneuhochdeutschen und älteren Tschechischen – zwischensprachliche Parallelen oder Beweis für Sprachkontakt? In H. Bartels, & S. Wölke (eds.), Einflüsse des Deutschen auf die grammatische Struktur slawischer Sprachen (s. 177–187). Bautzen/Budyšin: Ludowe nakładnistwo Domowina („Spisy Serbskeho Instituta“).
 • Martínek, F. (2015). K češtině korespondence Karla Havlíčka. Korpus – gramatika – axiologie, (11), 55–68.
 • Martínek, F., Adam, R., Janáčková, J., & Macurová, A. (2013). Dopisy jako výzva (Jazykovědný výzkum korespondence Boženy Němcové). In Hladká, Z. et al. (eds.), Soukromá korespondence jako lingvistický pramen (s. 137–152). Brno: Masarykova univerzita.
 • Martínek, F. (2013). K slovotvorným typům českých deverbativních dějových substantiv (diachronní pohled). In Gramatika a korpus 2012. Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference, 28. – 30. 11. 2012. Hradec Králové: Gaudeamus. [pdf]
 • Martínek, F. (2012). Co říkají slovníkové a korpusové zdroje o humanistické češtině. In S. Čmejrková, J. Hoffmannová, & J. Klímová (eds.), Čeština v pohledu synchronním a diachronním. Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český (s. 219224). Praha: Karolinum. [poster z konference]
 • Martínek, F. (2012). Předložka prostředkem (koho, čeho) ‚prostřednictvím, s pomocí‘. In P. Nejedlý, & M. Vajdlová (eds.), Cesty slov (s. 151–161). Praha: ÚJČ AV ČR. [pdf]
 • Martínek, F. (2012). Die Grammatikalisierung des Ausdrucks buď im Alttschechischen. In I. Janyšková, & H. Karlíková (eds.), Theory and Empiricism in Slavonic Diachronic Linguistics („Studia etymologica Brunensia 15“) (s. 435–445). Praha: NLN. [pdf]
 • Martínek, F., & Rysová, K. (2012). A Corpus of Older Czech Texts for Linguistic Purposes. In Prace Filologiczne, Tom LXIII (s. 219–230). Warszawa. [pdf]
 • Martínek, F. (2011). Pravopis starších textů versus textový korpus k lingvistickým analýzám. In M. Čornejová, L. Rychnovská, & J. Zemanová (eds.), Dějiny českého pravopisu (do r. 1902). Sborník příspěvků z mezinárodní konference Dějiny českého pravopisu (s. 449–465). Brno: Host – Masarykova univerzita. [pdf]
 • Martínek, F. (2011). K valenci u analytických verbonominálních spojení (s příklady ze starší i dnešní češtiny). In Bohemica Olomoucensia, sv. 2 (s. 124–132).
 • Martínek, F. (2011). Synchronní a diachronní pohled na jeden typ slovesné polysémie. In F. Čermák (ed.), Korpusová lingvistika Praha 2011 – 2. Výzkum a výstavba korpusů (s. 262–272). Praha: Nakladatelství Lidové noviny.
 • Martínek, F. (2010). Vybrané lexikální jevy češtiny doby baroka. In M. Janečková, J. Alexová, V. Pospíšilová et al. (eds.), Slovesné baroko ve středoevropském prostoru (s. 118–134). Praha: ARSCI.
 • Martínek, F., & Ocelák, R. (2010). Tvorba korpusu k lingvistické analýze humanistické češtiny. In J. Hladký, & Ľ. Rendár (eds.), Varia XIX. Zborník plných príspevkov z XIX. kolokvia mladých jazykovedcov (s. 219–227). Trnava: PedF TU – SJS pri SAV.
 • Martínek, F. (2010). Analytická verbonominální spojení – důkaz ovlivnění starší češtiny latinou a němčinou? In J. Valková (ed.), Kulturní translace – Kulturelle Translationen – Translacje kulturowe: příspěvky z mezinárodní studentské konference interFaces VII v červnu 2009 v Praze (s. 37–47). Praha: Akropolis a FF UK.
 • Martínek, F. (2009). Poznámky k jazyku a stylu Hájkovy Kroniky české. In B. Hanzová (ed., za spolupráce J. Sichálka a B. Lehečky), Pokušení Jaroslava Kolára (s. 115–125). Praha: ÚČL AV ČR a FF UK. [pdf]
 • Martínek, F. (2009). Korpus českých textů z období humanismu jako východisko lingvistických analýz. In Varia XVIII. Zborník príspevkov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov (s. 457–464). Prešov: FF PU.
 • Martínek, F. (2009). Korpus českých textů z období humanismu jako východisko lingvistických analýz. In Varia XVIII. Zborník abstraktov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov (s. 120–122). Prešov: FF PU.
 • Martínek, F. (2009). K analytickým verbonominálním spojením v Hájkově Kronice české (1541). In Varia XVII (s. 340–351). Bratislava: SJS a JÚĽŠ SAS.
 • Martínek, F. (2008). Analytická verbonominální spojení v dnešní češtině a v češtině doby střední: příprava ke zkoumání textu Hájkovy Kroniky české. In Jazyková interakce a jazykové rozhraní a strategie „cutting-edge“. Sborník příspěvků z 8. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů, konané na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci ve dnech 14.–16. května 2007 (s. 186–195). Olomouc.
 • Martínek, F. (2008). Němčina v dopisech Boženy Němcové. In R. Adam (ed.), Božena Němcová – jazyková a literární komunikace ve středoevropském kontextu (s. 78–87). Praha: FF UK. [pdf]
 • Martínek, F., & Vajdlová, M. (2008). Elektronické zpracování lexikografické excerpce češtiny střední doby. In S. Mislovičová (ed.), Jazyk a jazykoveda v pohybe (s. 443–449). Bratislava: Veda.
 • Martínek, F. (2007). Česká negativně konotovaná expresiva označující skupinu lidí. In Literatur, Sprache, Kultur und Fremde (s. 315–326).
 • Martínek, F., Lehečka, B., & Vajdlová, M. (2007). Příspěvek k poznání české slovní zásoby doby střední. In J. Kamper-Warejko et al. (eds.), Studia nad słownictwem dawnym i współczesnym języków słowiańskich (s. 97–102). Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Martínek, F. (2006). Pláč začínajícího slovenisty. Poznámky k dostupným slovinsko-českým a česko-slovinským slovníkům. In Konference mladých slavistů I. Slavistika dnes: trendy a perspektivy (s. 102–112). Praha: FF UK.
 • Martínek, F. (2005). Existence Zapomenutého světla. In L. Awadová, V. Cebeová et al. (eds.), Setkání bohemistů Cikháj 2004 (s. 74–81). Brno: vlastním nákladem.
 • Martínek, F. (2005). Využití Českého národního korpusu při překladu německých adjektiv se sufixoidem -freundlich do češtiny. In E. Gracz-Chmura (ed.), Spojrzenia. Literatura polska, czeska i niemiecka. Materiały z konferencji naukowej maj 2003 roku (s. 112–125). Kraków: Instytut Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Recenze a zprávy

 • Martínek, F. (2016). Konference o slovanských jazykových korpusech. no, 2, 109–112. [pdf]
 • Martínek, F. (2016). Pracovní seminář o možnostech digitálního zpřístupňování starších českých textů. Naše řeč, 99(2), 103–106.
 • Martínek, F. (rec.) (2014). [J. van Leeuwen-Turnovcová, & J. Stáníková (2011). Schreiben im Alltag des 19. Jahrhunderts. Band 1: Das Schreib- und Schrifttschechische zur Zeit der nationalen Wiedergeburt (1790-1860) in Briefen der patriotischen Kreise. Specimina Philologiae Slavicae 161. München – Berlin: Verlag Otto Sagner. 505 s. ISBN 978-3-86688-129-7.; J. van Leeuwen-Turnovcová, & J. Stáníková (2012). Schreiben im Alltag des 19. Jahrhunderts. Band 2: Tschechisch-deutsche Synthesen – Partnerbeziehungen der Wiedergeburtszeit. Specimina Philologiae Slavicae 167. München – Berlin: Verlag Otto Sagner. 489 s. ISBN 978-3-86688-228-7.]. Slavia, 83(2), 195–201.
 • Martínek, F. (2012). Jazyková stránka editovaného německého textu. In Josef Merkl. Dějiny královského města Nymburka (s. 53–55). M. Ďurčanský, T. Rataj, & I. Votoupal (eds.). Nymburk – Dolní Břežany: Město Nymburk – Scriptorium.
 • Martínek, F. (rec.) (2012). Kognitivně o českých slovesech pohybu. [L. Saicová Římalová (2010). Vybraná slovesa pohybu v češtině. Studie z kognitivní lingvistiky. Praha: Karolinum.]. Studie z aplikované lingvistiky, (1–2), 153–155.
 • Martínek, F. (rec.) (2010). Brünner Festschrift für Jana Pleskalová. [M. Čornejová, & P. Kosek (eds.). (2008). Jazyk a jeho proměny. Prof. Janě Pleskalové k životnímu jubileu. Brno: Host.]. Wiener slavistisches Jahrbuch, 56, 261–265.
 • Martínek, F., & Rysová, K. (2010/2011). Ohlédnutí za 36. ročníkem Olympiády v českém jazyce. Český jazyk a literatura, 61, 76–81.
 • Martínek, F. (rec.) (2009). Publikace o přejímkách, především z angličtiny. [D. Svobodová (2007). Internacionalizace české slovní zásoby. Ostrava: Ostravská univerzita.]. Naše řeč, 92, 214–219. 
 • Martínek, F., & Oliva, K. (2009/2010). Ohlédnutí za 35. ročníkem Olympiády v českém jazyce. Český jazyk a literatura, 60, 60–67. 
 • Martínek, F., & Oliva, K. (2008/2009). Ohlédnutí za 34. ročníkem Olympiády v českém jazyce. Český jazyk a literatura, 59, 59–65.
 • Martínek, F., & Oliva, K. (2007/2008). Ohlédnutí za finále 33. ročníku Olympiády v českém jazyce. Český jazyk a literatura, 58, 61–66.
 • Martínek, F. (rec.) (2006). [A. Stich (2004). Jazykověda – věc veřejná. Ediční příprava a doslov V. Petrbok. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.]. Slavia, 75, 314–316.

Ediční činnost

 • Havlíček, K. (2016, 2018). Korespondence I, II. F. Martínek (ed.). Praha: Nakladatelství Lidové noviny. [koordinace a revize překladu německy psaných dopisů, ediční příprava jejich originálů, spoluautorství jedné z úvodních studií, autorství části ediční poznámky pojednávající o německy psaných dopisech]
 • Klicpera, K. (2018). Divadelní hry. F. Martínek, & P. Hesová (eds.). Brno: Host. [ediční příprava německého textu hry Der Traum, podíl na jejím českém překladu a na popisu Klicperovy němčiny]
 • Martínek, F., & Česká, J. (eds.). AUC Philologica 3/2014: Slavica Pragensia XLII.
 • Vavřinec z Březové (2014). Husitská kronika. F. Martínek (ed.). [on-line] Dostupná na http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni. [elektronická edice česky psaného rukopisu z r. 1619]
 • Haller, J. (2007). Dar jazyka. F. Martínek, & J. Chromý (eds.). Praha: Herrmann a synové.
 • Martínek, F. (ed.) (2007). Literatur, Sprache, Kultur und Fremde. Beiträge zur V. Internationalen Westslawistischen Studentenkonferenz interFaces in Leipzig. Hildesheim – Zürich – New York: Georg Olms Verlag. [ediční příprava českých příspěvků]
 • Němcová, B. (2004). Korespondence II. (2006). 1853–1856. (2007). Korespondence III. 1857–1858. Korespondence IV. 1859–1862. F. Martínek (ed.). Praha: Nakladatelství Lidové noviny. [překlad či revize překladu a ediční příprava německy psaných dopisů; ediční poznámky k příslušné části]

Počítačové programy, překlady a popularizační činnost

 • Němec, I. (2009). Magické myšlení a archaická vrstva slovní zásoby. Přeložil F. Martínek. In Práce z historické jazykovědy (s. 458–463). Praha: Academia. [překlad z němčiny]
 • Martínek, F., & Stluka, M. (tazatelé), & Kučera, K. (dotazovaný); Martínek, F., & Pytlíková, M. (tazatelé), & Vintr, J. (dotazovaný). (2010). In Rozhovory s českými lingvisty III. Praha: Akropolis. 
 • Martínek, F., & Pytlíková, M. (tazatelé), & Šlosar, D. (dotazovaný); Martínek, F., & Černý, M. (tazatelé), & Hauptová, Z. (dotazovaná). (2009). In Rozhovory s českými lingvisty II. Praha: Akropolis.
 • Martínek, F., & Pytlíková, M. (tazatelé), & Večerka, R,, & Povejšil, J. (dotazovaní). (2008). In Rozhovory s českými lingvisty I. Praha: Dauphin.
 • Demetz, P. (2007). Jiří Orten a Rainer Maria Rilke. Přeložil F. Martínek. Plav – měsíčník pro světovou literaturu, 3(2). [překlad z němčiny]
 • Domašcyna, R. (2006). Směšné štěstí. Přeložil F. Martínek. Plav – měsíčník pro světovou literaturu, 2(6). [překlad z němčiny a horní lužické srbštiny]
 • Martínek, F., & Brankačkec, K. (2006). Hornolužicko-český slovník. Budyšín. [cca 9000 hesel]
Předměty vyučované v posledních letech / Recently Taught Courses
 • Úvodní jazykový seminář (povinný bakalářský seminář)
 • Lexikologie a slovotvorba (povinný bakalářský seminář)
 • Dějiny češtiny (povinný bakalářský seminář)
 • Ediční práce (povinně volitelný bakalářský seminář)
 • Tutorský seminář (povinně volitelný seminář)
Vedení závěrečných prací / Thesis Supervision
Bakalářské práce
Jauernigová, Karolína 2022 Současné české neologismy z gastronomie
Sedláčková, Barbora 2022 Kováříkovy prozaické adaptace Tylových dramat
Kroupová, Karolína 2021 Slovotvorná expresivita v publicistice a korespondenci Karla Havlíčka
Žampachová, Karolína 2021 Umučení rajhradské – edice a jazykový rozbor
Glogarová, Anna 2020 Adjektiva a adverbia typu bezcílný, bezcílně v nové češtině
Genserová, Barbora 2019 Česká, modální konstrukce „nepotřebuji + inf.“ s významem ‚není nutné, abych‘
Batka, Ondřej 2017 Rozmlouvání člověka stavu rytířského s pánem Jeho Milosti o hospodářství a důchodích pivovářských – edice, ortografický a jazykový, rozbor textu z roku 1604
Hilgardová, Kateřina 2017 Užívání korektorských značek
Hrubá, Andrea 2016 Současné české neologismy vztahující se k sociálním sítím
Bartošková, Lucie 2015 Ediční zásahy do vybraných pohádek Elišky Krásnohorské
Rybová, Martina 2015 Variantnost lexikálních prostředků v češtině poloviny 19. stol. (na materiálu korespondence Karla Havlíčka)
Gabrielová, Hana 2014 Adjektivum poslední v systému české slovní zásoby. Diachronní pohled
Nzimba Sylva 2014 Současné české neologismy z oblasti sportu
Kotková, Kateřina 2013 Neologismy motivované názvy politických stran a hnutí
Kukrechtová, Barbora 2013 Německé dopisy Karla Havlíčka v českých překladech
Diplomové práce
Nzimba, Sylva 2017 Sémantika prefixů ve slovesných neologismech
Úvod > Ústav > Lidé > Zaměstnanci > František Martínek