František Martínek

Mgr. František Martínek, Ph.D.

Ústav českého jazyka a teorie komunikace
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
nám. Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38, místnost č. 22

E-mail: frantisek.martinek@ff.cuni.cz

Telefon: +420 221 619 213

Konzultační hodiny: najdete zde

Odborné zaměření

 

Zabývá se historickou češtinou, v poslední době především češtinou 19. století, slovní zásobou současné češtiny a jejím slovníkovým zpracováním a také německo-českými jazykovými kontakty. Podílí se na vydávání korespondence Karla Havlíčka a dalších edičních projektech. Dříve působil v ústřední komisi Olympiády v českém jazyce, nyní je hlavním autorem jazykové části přijímacích testů pro bohemistické bakalářské obory.

Odborný životopis

 

Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace

 • 2009–2010: roční stipendijní pobyt na Eberhardově Carlově univerzitě v Tubinkách (Tübingen), stipendium DAAD
 • 2008–2016: doktorské studium oboru Český jazyk na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy
 • 2003: semestrální stipendijní pobyt na Univerzitě Lipsko v rámci programu Erasmus
 • 2001–2008: magisterské studium českého jazyka a literatury a němčiny, FF UK Praha

Praxe od ukončení VŠ studia

 • od 2010: FF UK Praha
 • 2005–2009, 2010–2011: ÚJČ AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka

Granty

 • od 2012: spolupráce na grantech GA ČR č. 406/12/0691 „Korespondence Karla Havlíčka“ a č. 17-13671S „Publicistika a korespondence Karla Havlíčka“
 • od 2017: spolupráce v projektu Progres Q10 „Jazyk v proměnách času, místa, kultury“
 • 2017–2018: spolupráce v projektu Progres Q07 „Centrum pro studium středověku“
 • 2016–2018: spolupráce na grantu GA ČR č. 16-10866S „Analýza kalků v češtině a lužické srbštině“ (SlÚ AV ČR, v. v. i.)
 • 2017 Spolupráce na grantu GA ČR č. 16-00598S „Orthographia Bohemica a náměšťská mluvnice (filologická analýza a kritické edice)“ (ÚJČ AV ČR, v. v. i.)
 • 2011–2017: spolupráce v rámci Programu rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově č. P12 – „Historie v interdisciplinární perspektivě“, podprogramu „Společnost, kultura a komunikace v českých dějinách“
 • 2010–2014 – spolupráce na grantu GA ČR č. P406/10/1140 „Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází)“ (ÚJČ AV ČR, v. v. i.)
 • 2010–2011 – spolupráce na grantech GA ČR č. P406/10/1153 „Slovní zásoba staré češtiny a její lexikografické zpracování“ a č. P406/10/1165 „Česká slovní zásoba v období humanismu a baroka: vývojové aspekty“ (ÚJČ AV ČR, v. v. i.)
 • 2009–2011 – řešitel doktorandského grantu GA UK č. 16 809 „Lingvistická analýza českých humanistických textů“
 • 2006–2010 – spolupráce na projektech „Rozhovory s českými lingvisty“ I–III (hlavní řešitelka Eva Lehečková, FF UK)
 • 2005–2009 – spolupráce na projektu projektu Programu podpory cíleného výzkumu a vývoje AV ČR č. S900610505 „Slovní zásoba češtiny doby střední – „editio princeps“ (analýza lexikálního materiálu a jeho zpřístupnění v elektronické for¬mě)“ (ÚJČ AV ČR, v. v. i.)
 • 2006 – spoluřešitel projektu „Jiří Haller – osobnost a dílo“ v rámci specifického výzkumu FF UK
 • 2002–2007 – spolupráce na grantech MK ČR „Korespondence Boženy Němcové – shromáždění a analýza“ a GA ČR č. 405/06/0386 „Korespondence Boženy Němcové“

Členství v organizacích a jiné odborné aktivity

 • 2008–2017 člen Ústřední komise Olympiády v českém jazyce

Publikační činnost

Disertační práce

 • Funktionsverbgefüge im humanistischen Tschechisch. 2016.

Diplomová práce

 • Analytická verbonominální spojení v Hájkově Kronice české (1541). 2008.

Skripta

 • Gramatické rozbory češtiny: výklad a cvičení s řešeními. Praha: Karolinum, 2017. [s R. Adamem. M. Benešem, I. Bozděchovou, H. Prokšovou a P. Synkovou]
 • Úvodní jazykový seminář: výklad a cvičení. Praha: Karolinum, 2014. [elektronický zdroj; s R. Adamem. M. Benešem, I. Bozděchovou, P. Jínovou, H. Prokšovou, L. Saicovou Římalovou] [pdf]

Studie a odborné články

 • Martínek, František (forthcoming): Remarks on the development of the Czech modality system in contact with German. In: L. Szucsich – A. Kim – U. Yazhinova (eds.): Areal Convergence in Eastern Central European Languages and Beyond. Wien – Berlin: Peter Lang
 • Martínek, František: Edice německých dopisů z korespondence Karla Havlíčka. Sborník archivních prací, 68, 2018, č. 2, 433–442
 • Martínek, František: Překlad německy psaných dopisů V. Gablera K. Havlíčkovi. In: S. Mészáros – J. Ukušová – A. Zahorák (eds.): Tradícia a inovácia v translatologickom výskume VI. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2018, s. 7–19
 • Lehnübersetzungen lateinischer Wörter mit dem Präfix super- ins Alttschechische. In: Boček, V., Janyšková, I., Karlíková, H. (eds.): Etymological Research into Czech. Proceedings of the Etymological Symposium Brno 2017, 12–14 September 2017, Brno („Studia etymologica Brunensia“, 22). Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017, s. 59–73. [s Katjou Brankačkec] [pdf]
 • Jazykový purismus v Čechách a v Lužici v poslední třetině 19. a v první třetině 20. století. Naše řeč, 100, 2017, č. 4, s. 243–257. [s Katjou Brankačkec a Ladislavem Futterou]
 • Studentská korespondence Karla Havlíčka s Mořicem Příborským. In: L. Rychnovská, R. Adam a kol.: Karel Havlíček ve světle korespondence. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016, s. 139–159.
 • Ke kritice Slovníku současné češtiny. Slovo a slovesnost, 77, 2016, č. 1, s. 60–69.
 • Funktionsverbgefüge im Frühneuhochdeutschen und älteren Tschechischen – zwischensprachliche Parallelen oder Beweis für Sprachkontakt? In: H. Bartels – S. Wölke (eds.): Einflüsse des Deutschen auf die grammatische Struktur slawischer Sprachen. Bautzen/Budyšin: Ludowe nakładnistwo Domowina („Spisy Serbskeho Instituta“), 2015, s. 177–187.
 • K češtině korespondence Karla Havlíčka. Korpus – gramatika – axiologie, č. 11, 2015, s. 55–68.
 • Co říkají slovníkové a korpusové zdroje o humanistické češtině. In: S. Čmejrková J. Hoffmannová – J. Klímová (eds.): Čeština v pohledu synchronním a diachronním. Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český. Praha: Karolinum, 2012, s. 219224. [poster z konference]
 • Dopisy jako výzva (Jazykovědný výzkum korespondence Boženy Němcové). In: Hladká, Z. a kol. (eds.): Soukromá korespondence jako lingvistický pramen. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 137–152. [s R. Adamem, J. Janáčkovou a A. Macurovou]
 • K slovotvorným typům českých deverbativních dějových substantiv (diachronní pohled). In: Gramatika a korpus 2012. Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference, 28. – 30. 11. 2012. Hradec Králové: Gaudeamus, 2013. [elektronický zdroj] [pdf]
 • Předložka prostředkem (koho, čeho) ‚prostřednictvím, s pomocí‘. In: Nejedlý, P., Vajdlová, M. (eds.): Cesty slov. Praha: ÚJČ AV ČR, v. v. i., 2012, s. 151–161. [pdf]
 • Die Grammatikalisierung des Ausdrucks buď im Alttschechischen. In: I. Janyšková, H. Karlíková (eds.): Theory and Empiricism in Slavonic Diachronic Linguistics. Praha: NLN, 2012 („Studia etymologica Brunensia 15“), s. 435–445. [pdf]
 • A Corpus of Older Czech Texts for Linguistic Purposes. In: Prace Filologiczne, Tom LXIII, Warszawa 2012, s. 219–230. [s Kateřinou Rysovou] [pdf]
 • Pravopis starších textů versus textový korpus k lingvistickým analýzám In: Čornejová, M., Rychnovská, L., Zemanová, J. (eds.): Dějiny českého pravopisu (do r. 1902). Sborník příspěvků z mezinárodní konference Dějiny českého pravopisu. Brno: Host – Masarykova univerzita, 2011, s. 449–465. [pdf]
 • K valenci u analytických verbonominálních spojení (s příklady ze starší i dnešní češtiny). In: Bohemica Olomoucensia, 2011, sv. 2, s. 124–132.
 • Synchronní a diachronní pohled na jeden typ slovesné polysémie. In: F. Čermák (ed.): Korpusová lingvistika Praha 2011 – 2. Výzkum a výstavba korpusů. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2011, s. 262–272.
 • Vybrané lexikální jevy češtiny doby baroka. In: M. Janečková – J. Alexová – V. Pospíšilová a kol. (eds.): Slovesné baroko ve středoevropském prostoru. Praha: ARSCI, 2010, s. 118–134.
 • Tvorba korpusu k lingvistické analýze humanistické češtiny. In: J. Hladký – Ľ. Rendár: Varia XIX. Zborník plných príspevkov z XIX. kolokvia mladých jazykovedcov. Trnava: PedF TU – SJS pri SAV, 2010, s. 219–227. [elektronická publikace; s R. Ocelákem]
 • Analytická verbonominální spojení – důkaz ovlivnění starší češtiny latinou a němčinou?. In: J. Valková (ed.): Kulturní translace – Kulturelle Translationen – Translacje kulturowe: příspěvky z mezinárodní studentské konference interFaces VII v červnu 2009 v Praze. Praha: Akropolis a FF UK, 2010, s. 37–47.
 • Poznámky k jazyku a stylu Hájkovy Kroniky české. In: B. Hanzová (ed., za spolupráce J. Sichálka a B. Lehečky): Pokušení Jaroslava Kolára. Praha: ÚČL AV ČR a FF UK, 2009, s. 115–125. [pdf]
 • Korpus českých textů z období humanismu jako východisko lingvistických analýz. In: Varia XVIII. Zborník príspevkov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov. Prešov: FF PU, 2009, s. 457–464. [elektronická publikace]
 • Korpus českých textů z období humanismu jako východisko lingvistických analýz. In: Varia XVIII. Zborník abstraktov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov. Prešov: FF PU, 2009, s. 120–122.
 • K analytickým verbonominálním spojením v Hájkově Kronice české (1541). In: Varia XVII. Bratislava: SJS a JÚĽŠ SAS, 2009, s. 340–351.
 • Analytická verbonominální spojení v dnešní češtině a v češtině doby střední: příprava ke zkoumání textu Hájkovy Kroniky české. In: Jazyková interakce a jazykové rozhraní a strategie „cutting-edge“. Sborník příspěvků z 8. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů, konané na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci ve dnech 14.–16. května 2007. Olomouc 2008, s. 186–195.
 • Němčina v dopisech Boženy Němcové. In: R. Adam (ed.): Božena Němcová – jazyková a literární komunikace ve středoevropském kontextu. Praha: UK FF, 2007, s. 78–87. [pdf]
 • Česká negativně konotovaná expresiva označující skupinu lidí. In: Literatur, Sprache, Kultur und Fremde. viz níže, s. 315–326.
 • Elektronické zpracování lexikografické excerpce češtiny střední doby. In: S. Mislovičová (ed.): Jazyk a jazykoveda v pohybe. Bratislava: Veda, 2008, s. 443–449. [s M. Vajdlovou]
 • Příspěvek k poznání české slovní zásoby doby střední. In: J. Kamper-Warejko a kol. (eds.): Studia nad słownictwem dawnym i współczesnym języków słowiańskich. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007, s. 97–102 [s B. Lehečkou a M. Vajdlovou]
 • Pláč začínajícího slovenisty. Poznámky k dostupným slovinsko-českým a česko-slovinským slovníkům. In: Konference mladých slavistů I. Slavistika dnes: trendy a perspektivy. Praha: FF UK, 2006, s. 102–112.
 • Existence Zapomenutého světla. In: L. Awadová, V. Cebeová a kol. (eds.): Setkání bohemistů Cikháj 2004. Brno: vlastním nákladem, 2005, s. 74–81.
 • Využití Českého národního korpusu při překladu německých adjektiv se sufixoidem -freundlich do češtiny. In: E. Gracz-Chmura (ed.): Spojrzenia. Literatura polska, czeska i niemiecka. Materiały z konferencji naukowej maj 2003 roku. Kraków: Instytut Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2005, s. 112–125.

Recenze a zprávy

 • Konference o slovanských jazykových korpusech. Studie z aplikované lingvistiky, 2, 2016, s. 109–112. [pdf]
 • Pracovní seminář o možnostech digitálního zpřístupňování starších českých textů. Naše řeč, 99, 2016, č. 2, s. 103–106.
 • Jiřina van Leeuwen-Turnovcová – Jana Stáníková: Schreiben im Alltag des 19. Jahrhunderts. Band 1: Das Schreib- und Schrifttschechische zur Zeit der nationalen Wiedergeburt (1790-1860) in Briefen der patriotischen Kreise. Specimina Philologiae Slavicae 161, Verlag Otto Sagner, München – Berlin 2011, XIV + 505 S., ISBN 978-3-86688-129-7. Band 2: Tschechisch-deutsche Synthesen – Partnerbeziehungen der Wiedergeburtszeit. Specimina Philologiae Slavicae 167, Verlag Otto Sagner, München – Berlin 2012, XII + 489 S., ISBN 978-3-86688-228-7. Slavia, 83, č. 2, 2014, s. 195–201. [recenze uvedených publikací]
 • Jazyková stránka editovaného německého textu. In: Ďurčanský, M., Rataj, T., Votoupal, I. (eds.), Josef Merkl: Dějiny královského města Nymburka. Nymburk – Dolní Břežany: Město Nymburk – Scriptorium, 2012, s. 53–55.
 • Kognitivně o českých slovesech pohybu. Studie z aplikované lingvistiky, 1–2, 2012, s. 153–155. [ L. Saicová Římalová: Vybraná slovesa pohybu v češtině. Studie z kognitivní lingvistiky. Praha: Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum (AUC Philologica Monographia CLXI), 2010]
 • Brünner Festschrift für Jana Pleskalová. Wiener slavistisches Jahrbuch, 56, 2010, s. 261–265. [M. Čornejová – P. Kosek (eds.): Jazyk a jeho proměny. Prof. Janě Pleskalové k životnímu jubileu. Brno: Host, 2008]
 • Ohlédnutí za 36. ročníkem Olympiády v českém jazyce. Český jazyk a literatura, 61, 2010/2011, s. 76–81. [s K. Rysovou]
 • Publikace o přejímkách, především z angličtiny. Naše řeč, 92, 2009, s. 214–219. [D. Svobodová: Internacionalizace české slovní zásoby. Ostrava: Ostravská univerzita, 2007]
 • Ohlédnutí za 35. ročníkem Olympiády v českém jazyce. Český jazyk a literatura, 60, 2009/2010, s. 60–67. [s K. Olivou]
 • Ohlédnutí za 34. ročníkem Olympiády v českém jazyce. Český jazyk a literatura, 59, 2008/2009, s. 59–65. [s K. Olivou]
 • Ohlédnutí za finále 33. ročníku Olympiády v českém jazyce. Český jazyk a literatura, 58, 2007/2008, s. 61–66. [s K. Olivou]
 • Alexandr Stich, Jazykověda – věc veřejná. Ediční příprava a doslov Václav Petrbok. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2004, 336 s. Slavia, 75, 2006, s. 314–316. [recenze]

Ediční činnost

 • Havlíček: Korespondence I, II. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016, 2018. [koordinace a revize překladu německy psaných dopisů, ediční příprava jejich originálů, spoluautorství jedné z úvodních studií, autorství části ediční poznámky pojednávající o německy psaných dopisech]
 • K. Klicpera: Divadelní hry. Brno: Host, 2018. [ediční příprava německého textu hry Der Traum, podíl na jejím českém překladu a na popisu Klicperovy němčiny – s Petrou Hesovou]
 • AUC Philologica 3/2014: Slavica Pragensia XLII. [editor čísla, s Janou Českou]
 • Vavřinec z Březové: Husitská kronika [on-line]. 2014. Dostupná na http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni. [elektronická edice česky psaného rukopisu z r. 1619]
 • J. Haller: Dar jazyka. Praha: Herrmann a synové, 2007. [ediční příprava s J. Chromým]
 • Literatur, Sprache, Kultur und Fremde. Beiträge zur V. Internationalen Westslawistischen Studentenkonferenz interFaces in Leipzig. Hildesheim – Zürich – New York: Georg Olms Verlag, 2007. [ediční příprava českých příspěvků]
 • B. Němcová: Korespondence II. 1853–1856. Korespondence III. 1857–1858. Korespondence IV. 1859–1862. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2004, 2006 a 2007. [překlad či revize překladu a ediční příprava německy psaných dopisů; ediční poznámky k příslušné části]

Počítačové programy, překlady a popularizační činnost

 • I. Němec: Magické myšlení a archaická vrstva slovní zásoby. In: Práce z historické jazykovědy. Praha: Academia, 2009, s. 458–463. [překlad z němčiny]
 • Rozhovory s českými lingvisty III. Praha: Akropolis, 2010. [s M. Stlukou rozhovor s prof. K. Kučerou; s M. Pytlíkovou rozhovor s prof. J. Vintrem]
 • Rozhovory s českými lingvisty II. Praha: Akropolis, 2009. [s M. Pytlíkovou rozhovor s prof. D. Šlosarem; s M. Černým rozhovor s doc. Z. Hauptovou]
 • Rozhovory s českými lingvisty I. Praha: Dauphin, 2008. [s M. Pytlíkovou rozhovory s prof. R. Večerkou a dr. J. Povejšilem] P. Demetz: Jiří Orten a Rainer Maria Rilke. Plav – měsíčník pro světovou literaturu, 3, č. 2, 2007. [překlad z němčiny]
 • R. Domašcyna: Směšné štěstí. Plav – měsíčník pro světovou literaturu, 2, č. 6, 2006. [překlad z němčiny a horní lužické srbštiny]
 • Hornolužicko-český slovník. Budyšín 2006. [cca 9000 hesel, s K. Brankačkec]

Předměty vyučované v posledních letech

 

 • Úvodní jazykový seminář (povinný bakalářský seminář)
 • Lexikologie a slovotvorba (povinný bakalářský seminář)
 • Dějiny češtiny (povinný bakalářský seminář)
 • Ediční práce (povinně volitelný bakalářský seminář)
 • Tutorský seminář (povinně volitelný seminář)
Bakalářské práce
Glogarová, Anna 2020 Adjektiva a adverbia typu bezcílný, bezcílně v nové češtině
Genserová, Barbora 2019 Česká, modální konstrukce „nepotřebuji + inf.“ s významem ‚není nutné, abych‘
Batka, Ondřej 2017 Rozmlouvání člověka stavu rytířského s pánem Jeho Milosti o hospodářství a důchodích pivovářských – edice, ortografický a jazykový, rozbor textu z roku 1604
Hilgardová, Kateřina 2017 Užívání korektorských značek
Hrubá, Andrea 2016 Současné české neologismy vztahující se k sociálním sítím
Bartošková, Lucie 2015 Ediční zásahy do vybraných pohádek Elišky Krásnohorské
Rybová, Martina 2015 Variantnost lexikálních prostředků v češtině poloviny 19. stol. (na materiálu korespondence Karla Havlíčka)
Gabrielová, Hana 2014 Adjektivum poslední v systému české slovní zásoby. Diachronní pohled
Nzimba Sylva 2014 Současné české neologismy z oblasti sportu
Kotková, Kateřina 2013 Neologismy motivované názvy politických stran a hnutí
Kukrechtová, Barbora 2013 Německé dopisy Karla Havlíčka v českých překladech
Diplomové práce
Nzimba, Sylva 2017 Sémantika prefixů ve slovesných neologismech
Úvod > Ústav > Lidé > Zaměstnanci > František Martínek