Karel Šebesta

prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc.

Ústav českého jazyka a teorie komunikace
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
nám. Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38, místnost č. 24

E-mail: karel.sebesta@ff.cuni.cz

Telefon: +420 221 619 215

Konzultační hodiny: najdete zde

Odborné zaměření / Main Research Interests
Orientuje se badatelsky a pedagogicky na aplikovanou lingvistiku a didaktiku jazyka (prvního, druhého/cizího i zděděného) a na analýzu mediálního diskurzu (zvl. reklamy); s tím je spojena i jeho činnost organizační (výzkumné a rozvojové projekty, mezinárodní konference, doktorské studijní programy atd.). V posledních desetiletích se soustřeďuje zejména na vybudování otevřeného systému akvizičních korpusů českého jazyka AKCES na FF UK, jejich další rozvíjení (lingvistické a chybové anotace) a využití, na nové pojetí komunikační výchovy a na problematiku transferu.
Odborný životopis / CV

Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace

 • PhDr., FF UK Praha, 1978
 • dipl. čeština a  historie, FF UK Praha, 1971

Habilitační/jmenovací řízení a udělení věd. hodnosti

 • prof. – FF UP Olomouc, 2009
 • doc. –  FF UK Praha, 2000
 • CSc. – FF UK Praha, 1978

Praxe od ukončení VŠ studia 

 • 2001–2002: univerzita Lund
 • 1992–1993: univerzita Uppsala
 • 1989–1992: univerzita Uppsala, univerzita Stockholm
 • 1983–1986: univerzita Uppsala, univerzita Stockholm
 • 1986 dosud: UK FF Praha
 • 1974–1986: odborný asistent, FŽ UK Praha
 • 1971–1974: interní aspirantura, FF UK Praha

Granty a výzkumné záměry

 • 2018–2023 člen řešitelského týmu projektu OP VVV „Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů“, č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_052/0008363
 • 2021–2023 člen řešitelského týmu projektu TAČR „AI asistent pro žáky a učitele“, č. TL05000236
 • 2018–2022 člen řešitelského týmu projektu OP VVV „Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě“, č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/00007342017–2019
 • 2017–2019 člen řešitelského týmu projektu OP VVV „Podpora pregramotností v předškolním vzdělávání“, č.  CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000663
 • 2017–2019 člen řešitelského týmu projektu OP VVV „Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností“, č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000664
 • 2017–2019 hlavní řešitel projektu OP PPR „Zvýšení kvality vzdělávání a začleňování žáků s OMJ spojené s jeho radikální inovací“, CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000299
 • 2017–2021 člen řešitelského týmu projektu UK „Progres Q10 – Jazyk v proměnách času, místa, kultury“
 • 2012–2017 řešitel, 2014 – 2017 hlavní koordinátor projektu UK „PRVOUK – program rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově, P 10 Lingvistika“
 • 2009–2012 hlavní řešitel projektu OP VVV „Inovace vzdělávání v oboru čeština jako druhý jazyk“,  č. CZ.1.07/2.2.00/07.0259
 • 2009–2011 spoluřešitel projektu VZ „Jazyk jako lidská činnost, její produkt a faktor“, č. MSM-0021620825
 • 1998–2004 spoluřešitel projektu VZ „Česká společnost na přelomu druhého a třetího tisíciletí“
 • 1998–2004 spoluřešitel projektu VZ „Jazyk – struktura, vývoj, komunikace“, č. MSM 112100003
 • 1996–1998 řešitel grantu GA UK „Komunikační a mediální výchova, její předpoklady a perspektivy“

Členství v organizacích a jiné odborné aktivity         

 • člen Národního kabinetu ČJL NIDV
 • člen týmu hodnotitelů Národního akreditačního úřadu
 • předseda oborové rady oboru Didaktika konkrétního jazyka na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy
 • člen oborové rady oboru Český jazyk na Filozofické fakultě Ostravské univerzity
 • člen oborové rady oboru Teorie vzdělávání v bohemistice na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně
 • člen oborové rady oboru Teorie vzdělávání v bohemistice na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity
 • člen redakční rady časopisu Studie z aplikované lingvistiky/Studies in Applied Linguistics
 • člen redakční rady časopisu O dieťati, jazyku, literatúre
 • člen redakční rady časopisu Český jazyk a literatura
 • člen Jazykovědného sdružení ČR
 • člen oborové rady oboru Aplikovaná lingvistika se zaměřením na didaktiku jazyka
Publikační činnost / Bibliography
Knižní publikace a kapitoly v monografích

 • Šebesta, K., & Hrdlička, M. (eds.) (2020). Čeština jako cizí jazyk na Dálném východě. Praha: FF UK.
 • Šebesta, K. (2020). Aktuální výzvy pro didaktiku češtiny jako cizího jazyka z hlediska její dynamiky. In K. Šebesta, M. Hrdlička (eds.), Čeština jako cizí jazyk na Dálném východě. Praha: FF UK.
 • Šebesta, K. (2020). Jazyk totalitního režimu. In J. Kocian (ed.), Tematická příručka k československým dějinám 1948–1989. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR.
 • Šebesta, K., Janík, T. et al. (2020). Model systému profesní podpory pro kabinet český jazyk a literatura. Praha: NPI ČR.
 • Šebesta, K., Šormová, K. et al. (2019). Korpusy v jazykovém vyučování II. Praha: FF UK.
 • Šebesta, K., Wildová, R. et al. (2019). Podpora pregramotností v předškolním vzdělávání. Metodika k aktivitám. Praha: PedF UK.
 • Šebesta, K., Šormová, K. et al. (2019). Korpusy v jazykovém vyučování. Praha: FF UK.
 • Šebesta, K., & Hedin, T. (2019). Cesty Rukopisů královédvorského a zelenohorského ke švédskému čtenáři. In Dalibor Dobiáš, Rukopisy královédvorský a zelenohorský. Studie z recepce v kultuře a umění. Praha: Academia.
 • Šebesta, K., Loginová, K. et al. (2017). Vyučování cizího jazyka. Terminologický slovník. Praha: FF UK.
 • Šebesta, K., Lundáková, K. et al. (2014). Druhý a cizí jazyk. Osvojování a vyučování. Terminologický slovník. Praha: FF UK.
 • Šebesta, K., Škodová, S. et al. (2012). Čeština – cílový jazyk a korpusy. Liberec: Technická univerzita v Liberci.
 • Šebesta, K., Osvaldová, B. et al. (2001). Zpravodajství v médiích (2. vyd. 2011). Praha: Karolinum.
 • Šebesta, K. (2009). Jazyková a komunikační kompetence české mládeže (jako předpoklad školního vzdělávání). In J. Průcha (ed.), Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál.
 • Šebesta, K., & Palenčárová, J. (2006). Aktivní naslouchání při vyučování. Praha: Portál.
 • Šebesta, K. (1999). Od jazyka ke komunikaci. Didaktika českého jazyka a komunikační výchova. 2., revidované vydání. Praha: Karolinum, 2005. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1999.
 • Šebesta, K. (1990). Reklamní texty. Jejich funkce a výstavba. Praha: s. n.
 • Šebesta, K. (1983). Jazyk a styl propagačních textů. Praha: UK.

Akviziční korpusy a databáze

 • Šebesta, K., Rosen, A. et al. (2020). CzeSL-man v1 searchable – korpus češtiny nerodilých mluvčích s ruční chybovou anotací podle zjednodušeného víceúrovňového schématu. Praha: FF UK, MFF UK, ÚJOP.
 • Šebesta, K., Rosen, A. et al. (2020). Skript 2015: Akviziční korpus češtiny rodilých mluvčích – přepisy písemných prací žáků základních a středních škol. Praha: FF UK, MFF UK.
 • Šebesta, K., Kráčmarová, D. et al. (2019). SKRIPT 2015. Praha: UK.
 • Šebesta, K., Bedřichová, Z. et al. (2014). CzeSL-SGT. Praha: FF UK.
 • Šebesta, K., Bedřichová, Z. et al. (2014). ROMi 1.0. Praha: MFF UK.
 • Šebesta, K., Bedřichová, Z. et al. (2014). AKCES 5 (CzeSL-SGT) Release 2. Praha: MFF UK.
 • Šebesta, K., Bedřichová, Z. et al. (2014). AKCES 5 (CzeSL-SGT). Praha: MFF UK.
 • Šebesta, K., Goláňová, H. et al. (2013). AKCES 2. Ver. 2. Praha: UK.
 • Šebesta, K., Goláňová, H. et al. (2012). AKCES 4. Praha: MFF UK.
 • Šebesta, K., Letafková, J. et al. (2012). SKRIPT 2012. Praha: FF UK.
 • Šebesta, K., Bedřichová, Z. et al. (2012). CzeSL-PLAIN. Praha: UK.
 • Šebesta, K., Goláňová, H. et al. (2010). EDUCO. Praha: UK.
 • Šebesta, K., Letafková, J. et al. (2010). SKRIPT. Praha: UK.
 • Šebesta, K., Goláňová, H. et al. (2010). SCHOLA. Praha: UK.

Skripta

 • Šebesta, K., Šormová, K., Lehečková, E., & Pierscieniak, P. P. (2016) Aplikovaná lingvistika. Praha: Karolinum. [pdf]
 • Šebesta, K. (1982). Český jazyk a stylistika pro žurnalisty. Mezivětné navazování. Praha: UK.

Vzdělávací programy, učebnice

 • Šebesta, K. et al. (2020). Čítanka 9 – příručka učitele – nová generace. Plzeň: Nakl. Fraus.
 • Šebesta, K. et al. (2020). Český jazyk/Čítanka 9 – nová generace. Plzeň: Nakl. Fraus.
 • Šebesta, K. et al. (2020). Čítanka 9. Učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. Nová generace. Plzeň: Nakl. Fraus.
 • Šebesta, K. et al. (2020). Čítanka 8. Učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. Nová generace. Plzeň: Nakl. Fraus.
 • Šebesta, K. et al. (2019). Čítanka 8 – příručka učitele – nová generace. Plzeň: Nakl. Fraus.
 • Šebesta, K. et al. (2019). Čítanka 8 – příručka učitele – nová generace. Plzeň: Nakl. Fraus.
 • Šebesta, K., Synková, P. et al. (2018). Český jazyk/Čítanka 7 – nová generace. CD. Plzeň: Fraus.
 • Šebesta, K., Synková, P. et al. (2018). Čítanka 7 – nová generace. Příručka učitele. Plzeň: Fraus.
 • Šebesta, K., Synková, P. et al. (2018). Čítanka 7 – nová generace. Učebnice. Plzeň: Fraus.
 • Šebesta, K., Synková, P. et al. (2017). Český jazyk/Čítanka 6 – nová generace. CD. Plzeň: Fraus.
 • Šebesta, K., Synková, P. et al. (2017). Čítanka 6 – nová generace. Příručka učitele. Plzeň: Fraus.
 • Šebesta, K., Synková, P. et al. (2016). Čítanka 6 – nová generace. Učebnice. Plzeň: Fraus.
 • Šebesta, K., & Váňová, K. (2011). Čítanka 5. Učebnice. Praha: Fraus.
 • Šebesta, K., & Váňová, K. (2011). Čítanka 5. Příručka učitele. Praha: Fraus.
 • Šebesta, K., & Váňová, K. (2010). Čítanka 4. Učebnice. Praha: Fraus.
 • Šebesta, K., & Váňová, K. (2010). Čítanka 4. Příručka učitele. Praha: Fraus.
 • Šebesta, K., & Váňová, K. (2009). Čítanka 3. Učebnice. Praha: Fraus.
 • Šebesta, K., & Váňová, K. (2009). Čítanka 3. Příručka učitele. Praha: Fraus.
 • Šebesta, K., & Váňová, K. (2009). Čítanka 3/1. Pracovní sešit. Praha: Fraus.
 • Šebesta, K., & Váňová, K. (2009). Čítanka 3/2. Pracovní sešit s přílohou Přehled učiva. Praha: Fraus.
 • Šebesta, K., & Váňová, K. (2009). Čítanka 2. Příručka učitele. Praha: Fraus.
 • Šebesta, K., & Váňová, K. (2008). Čítanka 2. Učebnice. Praha: Fraus.
 • Šebesta, K., & Váňová, K. (2008). Čítanka 2/1. Pracovní sešit s písankou. Praha: Fraus.
 • Šebesta, K., & Váňová, K. (2008). Čítanka 2/2. Pracovní sešit s písankou. Praha: Fraus.
 • Šebesta, K., & Váňová, K. (2008). Čítanka 2/3. Pracovní sešit s písankou. Praha: Fraus.
 • Šebesta, K., & Váňová, K. (2008). Čítanka 2/4. Pracovní sešit s písankou a přílohou Přehled učiva. Praha: Fraus.
 • Šebesta, K., Uličný, O. et al. (2000). Čeština do kapsy. Úvaly: JINAN, spol. s r. o.
 • Šebesta, K., Uličný, O. et al. (2000). Český jazyk pro 8. ročník. Cvičení. Úvaly: JINAN, spol. s r. o.
 • Šebesta, K., Uličný, O. et al. (2000). Český jazyk pro 8. ročník. Úvaly: JINAN, spol. s r. o.
 • Šebesta, K., Uličný, O. et al. (1998). Český jazyk pro 7. ročník. Úvaly: JINAN, spol. s r. o.
 • Šebesta, K., Uličný, O. et al. (1998). Český jazyk pro 7. ročník. Cvičení. Úvaly: JINAN, spol. s r. o.
 • Šebesta, K., Uličný, O. et al. (1997). Český jazyk pro 6. ročník. Cvičení. Úvaly: JINAN, spol. s r. o.
 • Šebesta, K., Uličný, O. et al. (1997). Český jazyk pro 6. ročník. Úvaly: JINAN, spol. s r. o.
 • Šebesta, K., Uličný, O. et al. (1995). Návrh učebních osnov Obecné školy (2. vyd.). Praha: Portál.
 • Šebesta, K., Uličný, O. et al. (1994). Návrh učebních osnov Občanské školy. Praha: Portál.
 • Šebesta, K., Uličný, O. et al. (1994). Návrh učebních osnov Obecné školy. Český jazyk. Druhá možnost. Praha: Portál.

Studie a články

 • Lin Shih-hui Melissa; Šebesta Karel; Chui Kawai; Yeh Hsiang-lin. Deverbální jmenné predikáty v konstrukcích se slovesem „dělat” v češtině z mezijazykové perspektivy. Časopis pro moderní filologii (v tisku).
 • Lin Melissa Shih-hui; Šebesta Karel. Czech instrumentals as shell nouns in L2 pedagogy. Journal of Slavic Languages (Seulra’beu eo yeon’gu), 28(1), 2023, 61–81.
 • Šebesta, K. Stefanu Michaelu Newerklovi srdečně. Český jazyk a literatura, 72, 2022–2023, 110–111.
 • Šebesta, K. Otevřené digitální vzdělávací zdroje pro češtinu. Český jazyk a literatura, 72(1), 2022–2023,  83–88.
 • Šebesta, K. et al. Revize RVP a oborové bohemistické kompetence – úvod k diskusi. Český jazyk a literatura, 71(5), 2021–2022, 209–214.
 • Šebesta, K. (2020). Space, Time and Motion in Czech as a Second Language. Studie z aplikované lingvistiky, 11, 7–28.
 • Šebesta, K. (2020). Jubileum Jiřího Krause. Slovo a slovesnost, 81(3), 236–240. 
 • Šebesta, K., & Hedin, T. (2019). Od kompetencí k obsahům. Studie z aplikované lingvistiky, 10(2), 115–122.
 • Šebesta, K., & Hedin, T. (2019). Čtenářská gramotnost a umění číst. Český jazyk a literatura, 70(1), 19–24.
 • Šebesta, K. (2016). Aplikovaná lingvistika vs. lingvistika v aplikaci aneb S kým/čím se vlastně polemizuje? Studie z aplikované lingvistiky, 7(1), 121–130.
 • Šebesta, K. (2014). Základní výzkum v didaktice jazyka. Studie z aplikované lingvistiky, 5(2), 169–175.
 • Šebesta, K. (2013/2014). Korpus s odmocninou. Český jazyk a literatura, 64, 111–115.
 • Šebesta, K., Bedřichová, Z, & Šormová, K. (2011). Podoba a využití korpusu jinojazyčných a romských mluvčích češtiny: CZESL a ROMi. In F. Čermák (ed.), Korpusová lingvistika. Svazek 2 – Výzkum a výstavba korpusů (s. 93–104). Praha: NLN.
 • Šebesta, K. (2010). Korpusy češtiny a osvojování jazyka. Studie z aplikované lingvistiky, 1, 11–34.
 • Šebesta, K. (2007). K chápání jednoho typu frazémů dětmi a mládeží. In D. Moldanová, & M. Balowski (eds.), Co všechno slovo znamená. Sborník příspěvků věnovaných profesorce PhDr. Marii Čechové, DrSc (s. 299–303). Ústí nad Labem: Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.
 • Šebesta, K. (2005). Argumentační analýza ve škole. Český jazyk a literatura, 55, 168–173.
 • Šebesta, K., & Palenčárová, J. (2005). Interview jako komunikačné cvičenie. In L. Sičáková, & L. Liptáková (eds.), Slovo o slove 11 (s. 96–99). Prešov: Prešovská univerzita.
 • Šebesta, K. (2004/2005). Všestranná analýza textu na středních školách. Český jazyk a literatura, 55, 4–9.
 • Šebesta, K. (2004). Cesty k mediálním textům. In J. Končelík et al. (eds.), Rozvoj české společnosti v Evropské unii. III. díl. Média, teritoriální studia (s. 109–115). Praha: Matfyzpress.
 • Šebesta, K. (2002). Cesty ke komunikační výchově. Pedagogika, 52, 160–170.
 • Šebesta, K. (2001). Studovat jazyk totality? In J. Kabele, & L. Mlčoch (eds.), Institucionalizace (ne)odpovědnosti: Globální svět, evropská integrace a české zájmy (s. 268–273). Praha: Karolinum.
 • Šebesta, K. (2000). Publicistický funkční styl ve škole? Stylistyka, 9, 269–283.
 • Šebesta, K. (1999). Mediální výchova a český jazyk. Jazykovědné aktuality, 36, 91–93.
 • Šebesta, K. (1998). Alfred Jensen ur tjeckisk synvinkel. In U.-B. Frankby et al. (eds.), Gusli, Working Papers. 1 (s. 103–114). Göteborg: Department of Slavic Languages at the University of Gothenburg. 
 • Šebesta, K. (1998). Reklama jako funkční styl? Čeština doma a ve světě, 6(3–4), 193–197.
 • Šebesta, K. (1997). Mediální výchova a její perspektivy v českých školách. In P. Konečný et al. (eds.), Zborník z vedeckej konferencie Vzdelávanie v meniacom sa svete (s. 113–116). Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre.
 • Šebesta, K. (1997). Publicistika a žurnalistika. Čeština doma a ve světě, 5(2), 47–49.
 • Šebesta, K. (1996). Bernhard von Beskow and Czech Literature. Scando-Slavica, 42, 135–144.
 • Šebesta, K. (1996). Výchova k recepci textu a učebnice mateřského jazyka. In S. Machová (ed.), Učební text jeho funkce, produkce, percepce a interpretace. Sborník příspěvků z konference pořádané ve dnech 13. 15. 9. 1995 v Brandýse n. Labem katedrou českého jazyka PedF UK v Praze (s. 214–221). Praha: PedF UK.
 • Šebesta, K. (1996). Základy teorie jazykového vyučování. In A. Macurová, & I. Nebeská (eds.), Jazyk a jeho užívání. Sborník k životnímu jubileu profesora Oldřicha Uličného (s. 275–284). Praha: FF UK.
 • Šebesta, K. (1995/1996). Výchova komunikační a výchova mediální. Český jazyk a literatura, 158–162.
 • Šebesta, K. (1995). K zahajování reklamní (marketingové) komunikace v češtině. Časopis pro moderní filologii, 77(2), 82–90.
 • Šebesta, K. (1995). Komunikační výchova. Obecná/občanská škola, 1(5), 6–7.
 • Šebesta, K. (1995). Média a mediální výchova na II. stupni. Čeština doma a ve světě, 3, 165–167.
 • Šebesta, K., & Jirák, J. (1995). Mediální výchova a její výhledy v ČR. Učitelské noviny, 1995, (14).
 • Šebesta, K. (1994/1995). Učíme žáky naslouchat. Český jazyk a literatura, 44, 67–71.
 • Šebesta, K. (1993). Från Josef Dobrovský till Beda Dudík. Slovo, 42, 5–23.
 • Šebesta, K. (1992/1993). Jak vychovávat učitele mateřštiny? Český jazyk a literatura, 43, 163–168.
 • Šebesta, K. (1992). Obecná čeština v Gebauerově Mluvnici české pro školy střední a ústavy učitelské. Slavica pragensia, 35, 93–97.
 • Šebesta, K. (1993). Dialog och dialogicitet i Karel Čapeks verk. In S. Gustavsson, & L. Lönngren (eds.), Karel Čapek. Bidrag till ett symposium hållet i Uppsala 5 april 1990 (s. 39–69). Uppsala: Uppsala University.
 • Šebesta, K. (1988). K jazyku a stylu Hrabalových Postřižin. Slavica pragensia, 32, 315–328.
 • Šebesta, K. (1986/1987). Ke komunikativní výchově na švédských školách. Český jazyk a literatura, 37, 57–66.
 • Šebesta, K. (1979/1980). K vývoji stylizačních dovedností žáků v průběhu středoškolského studia. Český jazyk a literatura, 30, 121–130.
 • Šebesta, K. (1978/1979). Tzv. hierarchizace jazykového vyjádření z hlediska didaktického. Český jazyk a literatura, 29, 123–132.

Ediční činnost

 • Šebesta, K., Saicová Římalová, L., & Škodová, S. (eds.). (2020). Studie z aplikované lingvistiky, 11.
 • Šebesta, K., & Hájková, E. (eds.). (2007). Didaktické studie IV. Praha: PedF UK.
 • Šebesta, K., & Hájková, E. (eds.). (2006). Didaktické studie III. Čeština jako cizí jazyk. Praha: PedF UK.
 • Šebesta, K., Gustavsson, S., & Lönngren, L. (eds.). (1991). Karel Čapek. Bidrag till ett symposium hållet i Uppsala 5 april 1990. Uppsala: Uppsala University.
 • Šebesta, K. (ed.). (1980). Vybrané otázky jazykové kultury rozhlasového vysílání II. Praha: Československý rozhlas.
 • Šebesta, K. (ed.). (1979). Vybrané otázky jazykové kultury rozhlasového vysílání I. Praha: Československý rozhlas.

Recenze, zprávy, popularizační články

 • Šebesta, K. (2012). Learner Corpora and Czech Language. In I. Semerádová et al. (eds.), Intercultural Inspirations for Language Education. Spaces for understanding (s. 74–89). Hradec Králové: UHK.
 • Šebesta, K. (2011). Čeština cizinců v korpusu. In Přednášky z 54. běhu Letní školy slovanských studií. Praha: FF UK.
 • Šebesta, K. (2011). Akviziční korpusy. In P. Mitter, & Z Menšíková (eds.), Minulost, přítomnost a budoucnost v jazyce a v literatuře (s. 282–285). Ústí nad Labem: PF UJEP.
 • Šebesta, K., Bedřichová, Z., & Šormová, K. (2011). ROMi – první rozsáhlá databanka romského etnolektu češtiny. Lidé města, 13, 160–163.
 • Šebesta, K. (2006/2007). Čeština na středních školách za první republiky. Český jazyk a literatura, 56, 98–99.
 • Šebesta, K. (2006). Čeština jako druhý/cizí jazyk. In K. Šebesta, & E. Hájková (eds.), Didaktické studie III. Čeština jako cizí jazyk (s. 32–34). Praha: PedF UK.
 • Šebesta, K. (2006). Švédština jako jazyk druhý. In K. Šebesta, K., & E. Hájková (eds.), Didaktické studia III. Čeština jako cizí jazyk (s. 19–26). Praha: PedF UK.
 • Šebesta, K. (2004). Miloslava Slavíčková o Hrabalovi nově. Česká literatura, 52, 574–579.
 • Šebesta, K. (2003/2004). Multietnická komunikace v češtině. Český jazyk a literatura, 54, 243–245.
 • Šebesta, K. (2002/2003). Cizí jazyk čeština. Český jazyk a literatura, 53, 252–254.
 • Šebesta, K. (2002). Opravdu vztah slučovací. Typografia, 105(12), s. 14.
 • Šebesta, K. (2002). Kam nepatří čárka. Typografia, 105(7–8), s. 11.
 • Šebesta, K. (2002). Pedagogisk forskning i Sverige. Pedagogika, 52, 463–464.
 • Šebesta, K. (rec.) (2001). [S. Čmejrková. Reklama v češtině. Čeština v reklamě]. Slovo a slovesnost, 57, 301–304.
 • Šebesta, K. (2000–2001). Seriál o jazyce reklamy. Marketing & Media, 1–2.
 • Šebesta, K. (2000). Ali, Tukan a Cvrkačka. Čeština doma a ve světě, 8(3), 189–191.
 • Šebesta, K. (2000). Namibijský není brazilský. Typografia, 103(6), s. 14.
 • Šebesta, K. (2000). Se-stra, ses-tra, nebo sest-ra? Typografia, 103(5), s. 18.
 • Šebesta, K. (2000). Těmiže rukama, těmaže očima? Typografia, 103(4), s. 8.
 • Šebesta, K. (2000). Obecně český, nebo obecněčeský? Typografia, 103(3), s. 15.
 • Šebesta, K. (2000). 20-tidílný, 20tidílný, 20 dílný, 20-dílný, nebo 20dílný? Typografia, 103(2), s. 10.
 • Šebesta, K. (2000). Alfa a omega v pravopise. Typografia, 103(1), s. 10.
 • Šebesta, K. (1998/1999). Kniha o rétorice. Český jazyk a literatura, 49, 254–255.
 • Šebesta, K. (1997). Umíte kešovat? Čeština doma a ve světě, 5, 70–72.
 • Šebesta, K. (1997). Bílej kůň a kozí daň aneb Jak mluvit s Nejvyšším. Týden, (48), 84–88.
 • Šebesta, K. (1996). K neverbální komunikaci při vyučování. Čeština doma a ve světě, 4(1), 24–25.
 • Šebesta, K. (1995). Umíš psát interview? Čeština doma a ve světě, 3, 158–160.
 • Šebesta, K. (1995). Učebnice češtiny pro obecnou školu. Čeština doma a ve světě, 3, s. 150.
 • Šebesta, K., Uličný, O. et al. (1994/1995). Pokus o integrované osnovy českého jazyka a literatury. Český jazyk a literatura, 44, s. 28–36.
 • Šebesta, K. (1993/1994). Myšlení a stylizační cvičení. Český jazyk a literatura, 44, s. 96.
 • Šebesta, K. (1989/1990). Naše řeč 72, 1989, č. 1 a 2. Český jazyk a literatura, 40, 382–383.
 • Šebesta, K. (1989/1990). Naše řeč 71, 1988, č. 3, 4 a 5. Český jazyk a literatura, 40, 232–233.
 • Šebesta, K. (1989/1990). Styl a smysl uměleckého textu. Český jazyk a literatura, 40, 191–192.
 • Šebesta, K. (1989/1990). Čeština ve Švédsku. Český jazyk a literatura, 40, 326–330.
 • Šebesta, K. (1989). Jednání v textu. Typografia, 102(8), 310–311.
 • Šebesta, K. (1988/1989). Naše řeč 71, 1988, č. 1 a 2. Český jazyk a literatura, 39, 431–432.
 • Šebesta, K. (1988/1989). Konference o zkoumání jazykové komunikace. Český jazyk a literatura, 39, 426–427.
 • Šebesta, K. (1988/1989). Valenční syntax ve škole. Český jazyk a literatura, 39, 94–95.
 • Šebesta, K. (1988/1989). Jubileum češtináře. Český jazyk a literatura, 39, 24–27.
 • Šebesta, K. (1988). Opravdu musejí? Typografia, 101(11), s. 14.
 • Šebesta, K. (1988). Paní Korsakasová, nebo paní Korsakienéová? Typografia, 101(2), s. 10.
 • Šebesta, K. (1988). Praha Pražan Pražák. Typografia, 101(1), s. 36.
 • Šebesta, K. (1987/1988). Nový stylistický sborník. Český jazyk a literatura, 38, 425–427.
 • Šebesta, K. (1987). Brandýský-brandýští. Typografia, 100(12), s. 10.
 • Šebesta, K. (1984). Karel Svoboda sedmdesátiletý. Naše řeč, 67, 38–41.
 • Šebesta, K. (1980). K slovosledu v češtině. In Vybrané otázky jazykové kultury rozhlasového vysílání II (s. 60–68). Praha: Československý rozhlas.
 • Šebesta, K. (1980). Obecné principy jazykové a mluvní kultury rozhlasového vysílání. In Vybrané otázky jazykové kultury rozhlasového vysílání II (s. 3–13). Praha: Československý rozhlas.
 • Šebesta, K. (1972/1973). Z prvních dvou čísel letošního ročníku Slovenského jazyka a literatúry v škole. Český jazyk a literatura, 23, s. 288.

Překlady

Lindgrenová, A. (1992). Lotta z Rošťácké uličky. Přeložil K. Šebesta. Praha: Albatros. 2. vyd. Praha: Albatros, 2001 [a další vydání].

Předměty vyučované v posledních letech / Recently Taught Courses
 • Druhý jazyk – osvojování, učení, užívání; metody jeho studia (povinná magisterská přednáška)
 • Výzkum v oboru čeština jako druhý jazyk (povinná magisterská přednáška)
 • Jazyk mládeže ve školním věku (povinný magisterský seminář)
 • Čtení ve škole (povinně volitelný seminář)
 • Text v komunikační výchově (povinně volitelný seminář)
Vedení závěrečných prací / Thesis supervision
Bakalářské práce
Chalupová, Zuzana 2023 Genderový aspekt v učebnicích češtiny
Machala, Nikola 2019 Čeština čínských mluvčích v korpusu CzeSL-SGT
Halušková, Dana 2017 Čeština slovenských mluvčích
Drahotská, Zuzana 2015 Spisovná čeština a čeští žáci
Jeřichová, Tereza 2015 Politická reklama v České republice
Josífková, Lenka 2015 Žáci, jazyk, komunikace. Postoje žáků druhého stupně základních škol ke spisovné češtině
Štěchová, Michaela 2015 Čeština indonéských mluvčích (případová, studie)
Štěpánková, Kateřina 2014 Jazyk lektorů ve vybraných volnočasových aktivitách
Řehořová, Karolína 2013 Mluvený projev mládeže (na příkladu členů turistického oddílu)
Stanovská, Lucie 2013 Čeština nerodilých mluvčích (Případová, studie)
Svák, Jiří 2013 Možnosti chybové anotace češtiny nerodilých mluvčích
Heřmánková, Eva 2012 Čeština nerodilého mluvčího (případová, studie)
Karvaiová, Markéta 2012 Současná reklama na alkohol
Korelusová, Veronika 2012 Vývoj jazyka žáků na 2. stupni ZŠ
Krištůfková, Dominika 2012 Písemné práce žáků 2. st. základní školy
Breburdová, Johana 2011 Čeština nerodilého mluvčího (případová, studie)
Dufek, Ondřej 2011 Mediální výchova v současných učebnicích českého jazyka
Novotná, Anna 2011 Příprava poezie 19. století k edici (případová, studie)
Petrželová, Ivana 2011 Čeština španělských mluvčích (případová, studie)
Tučková, Pavlína 2011 Čeština německých mluvčích (případová, studie)
Diplomové práce (obhájené od r. 2006)
Bočková, Klára 2023 Učebnice češtiny pro Českou školu bez hranic Londýn
Karešová, Pavla 2023 Vyučování češtiny v Banátě. Dvě století tradice, dědictví a současnost
Parashchak, Yuliia 2021 Ukrajinsko-české interference (syntax)
Bůžková, Dominika 2019 Slova zastarávající, zastaralá a historismy ve vyučování ČJL v nižších ročnících osmiletého gymnázia (případová studie)
Kumžáková, Karolína 2018 Klíčové kompetence očima češtináře
Stanovská, Lucie 2018 Modální slovesa v psané češtině nerodilých mluvčích
Vrbenská, Veronika 2018 České školy bez hranic. Vícečetná případová, studie
Herbsová, Adéla 2017 Metodika jazykové výuky bilingvních dětí (případová studie)
Dandová, Tereza 2016 České frazémy a cizinci
Kukrechtová, Barbora 2016 Mlčeti stříbro, mluviti zlato. Rozvíjení mluvních dovedností v současných učebnicích češtiny pro cizince
Pečenková, Daniela 2016 Efekty výuky češtiny jako cizího jazyka
Bergerhofová, Jana 2015 Zprostředkovací jazyk ve výuce češtiny jako cizího jazyka
Heřmánková, Eva 2015 Čeština mluvčích s ruštinou jako prvním jazykem
Hušáková, Barbora 2015 Čeština jako cizí jazyk v předškolním zařízení
Kaprasová, Karolína 2015 Využití jazykových her ve výuce češtiny jako cizího jazyka pro děti
Plísková, Kamila 2015 Zpětná vazba ve výuce češtiny jako cizího jazyka
Smrčková, Tereza 2015 Audiosložka ve vyučování češtiny jako cizího jazyka
Bušková, Petra 2014 Ruskojazyčná komunita v České republice
Hladíková, Helena 2014 Obrazová, složka učebnic češtiny pro cizince – analýza a evaluace
Kučera, Petr 2014 Integrace Vietnamců v České republice
Luhanová, Eliška 2014 Čeština v L-balíčku
Skoumalová, Jana 2014 Rozvíjení sociokulturní kompetence žáků a vybrané učebnice češtiny pro cizince
Slavík Kaushiková, Martina 2014 Reálie v učebnicích češtiny pro cizince z pohledu rozvoje interkulturní kompetence
Stranková, Ilona 2014 Využití hry ve výuce českých reálií
Vlková, Michaela 2014 Děti a reklama
Choulíková, Klára 2013 Cesty k porozumění
Štichová, Kateřina 2013 Vývoj české tabákové reklamy
Vlášková, Jana 2013 Analýza jazykových kurzů češtiny pro německy mluvící studenty
Kejvalová, Barbora 2012 Kulturní reálie a stereotypy ve vyučování cizímu jazyku
Bodlák, Ondřej 2011 Jazyk hudebního magazínu SPARK
Dvořáková, Jana 2011 K interferenci češtiny, ruštiny a angličtiny v jazykové výuce
Krajíčková, Zuzana 2011 Politická komunikace a marketing – volby 2010
Daquila Hájková, Marcela 2010 Sociolingvistické aspekty češtiny jako cizího jazyka
Koulová, Ilona 2010 Komunikace v jazykové třídě
Záleská, Michaela 2010 Čeština pro cizince online
Žáková, Denisa 2010 Jazyková, analýza časopisu Dirtbiker
Kačerová, Hana 2009 Komunikační strategie v Skácelově korespondenci s Jiřím Friedem
Malá, Michaela 2009 Jazyk hip hopu
Rýparová, Dominika 2009 Ironie v češtině a její vnímání
Sedláčková, Lucie 2009 Islám v médiích (mediální reprezentace sporu o karikatury islámského proroka Mohameda v Mladé frontě DNES)
Boháčková, Milada 2008 Normy internetové komunikace
Marková, Jana 2008 Učebnice češtiny pro německé mluvčí
Kadlecová, Kateřina 2007 Jazyk dívek a girls podle českých dívčích časopisů
Šormová, Kateřina 2007 Český jazyk v Nové škole, o.p.s.
Vavřičková, Alena 2007 Reklama a děti: ke kritické gramotnosti dětí na ZŠ
Voňková, Karolina 2007 Textové zprávy a e-maily. Stylistická a pragmalingvistická analýza
Herberková, Kateřina 2006 Práce s textem (umění číst) ve vybraných učebnicích českého jazyka
Jirásková, Petra 2006 Podmínky výuky češtiny jako cizího jazyka v Česku a komunikační kompetence vietnamských dětí v češtině
Krištofová, Alena 2006 Osobní webové stránky mladých lidí
Kubů, Helena 2006 Český, jazyk v Deutsche Schule Prag
Disertační práce
Převrátilová, Silvie 2021 Proměny motivace k učení se češtině: pohled studentů v kurzech češtiny při studijním pobytu v ČR
Dufek, Ondřej 2018 Kritická analýza jazykových ideologií v českém veřejném diskurzu
Rýparová, Dominika 2016 Ironie v českém jazykovém prostředí a její vnímání
Lah, Kateřina 2015 Specifika češtiny ruských studentů (se zaměřením na vybrané fonetické a morfosyntaktické jevy)
Mašín, Jaroslav 2015 Lingvistická pragmatika ve výuce češtiny jako cizího jazyka
Šormová, Kateřina 2015 Čtenářská gramotnost romských žáků
Valková, Jarmila 2014 Komunikační přístup k vyučování druhého jazyka v současných učebnicích češtiny pro cizince
Štindlová, Barbora 2011 Evaluace chybové anotace v žákovském korpusu češtiny
Zítková, Daniela 2007 Komunikační přístup ke zdvořilosti a jeho aplikace na reklamní texty
Vybrané disertační práce vedené mimo FF UK
Kotková, Radomila 2015 Čeština nerodilých mluvčích s mateřským jazykem neslovanským
Málková, Jitka 2012 Mluvený projev učitele ve výukové komunikaci na 2. stupni základní školy
Landová, Marina 2012 Média a edukace
Čihák, Jan 2011 Střídání spisovné a obecné češtiny jako didaktický problém
Kadlecová, Kateřina 2010 Ideologická perspektiva na stránkách ženských exkluzivních časopisů
Röhrich, Alex, 2007 2007 Ideologie, jazyky, texty: analýzy a interpretace textů Rudého práva z let 1953 a 1975 a Práva z roku 1997
Hedin, Tora 2005 Changing identities: language variation on Czech television
Komárková, Olga 2001 Genderové stereotypy v reklamních textech
Úvod > Ústav > Lidé > Zaměstnanci > Karel Šebesta