prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc.

Kontakt

Ústav českého jazyka a teorie komunikace
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
nám. Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38, místnost č. 24

E-mail: karel.sebesta@ff.cuni.cz

Telefon: +420 221 619 215

Konzultační hodiny: najdete zde

Odborný životopis

 

Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace

 • PhDr., FF UK Praha, 1978
 • dipl. čeština a  historie, FF UK Praha, 1971

Habilitační/jmenovací řízení a udělení věd. hodnosti

 • prof. – FF UP Olomouc, 2009
 • doc. –  FF UK Praha, 2000
 • CSc. – FF UK Praha, 1978

Praxe od ukončení VŠ studia 

 • 2001–2002: univerzita Lund
 • 1992–1993: univerzita Uppsala
 • 1989–1992: univerzita Uppsala, univerzita Stockholm
 • 1983–1986: univerzita Uppsala, univerzita Stockholm
 • 1986 dosud: UK FF Praha
 • 1974–1986: odborný asistent, FŽ UK Praha
 • 1971–1974: interní aspirantura, FF UK Praha

Granty a výzkumné záměry

 • 2018–2022 člen řešitelského týmu projektu OP VVV „Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě“, č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/00007342017–2019
 • 2017–2019 člen řešitelského týmu projektu OP VVV „Podpora pregramotností v předškolním vzdělávání“, č.  CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000663
 • 2017–2019 člen řešitelského týmu projektu OP VVV „Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností“, č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000664
 • 2017–2019 hlavní řešitel projektu OP PPR „Zvýšení kvality vzdělávání a začleňování žáků s OMJ spojené s jeho radikální inovací“, CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000299
 • 2017–2021 člen řešitelského týmu projektu UK „Progres Q10 – Jazyk v proměnách času, místa, kultury“
 • 2012–2017 řešitel, 2014 – 2017 hlavní koordinátor projektu UK „PRVOUK – program rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově, P 10 Lingvistika“
 • 2009–2012 hlavní řešitel projektu OP VVV „Inovace vzdělávání v oboru čeština jako druhý jazyk“,  č. CZ.1.07/2.2.00/07.0259
 • 2009–2011 spoluřešitel projektu VZ „Jazyk jako lidská činnost, její produkt a faktor“, č. MSM-0021620825
 • 1998–2004 spoluřešitel projektu VZ „Česká společnost na přelomu druhého a třetího tisíciletí“
 • 1998–2004 spoluřešitel projektu VZ „Jazyk – struktura, vývoj, komunikace“, č. MSM 112100003
 • 1996–1998 řešitel grantu GA UK „Komunikační a mediální výchova, její předpoklady a perspektivy“

Členství v organizacích a jiné odborné aktivity         

 • předseda Národního kabinetu ČJL NIDV
 • člen týmu hodnotitelů Národního akreditačního úřadu
 • předseda oborové rady oboru Didaktika konkrétního jazyka na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy
 • člen oborové rady oboru Český jazyk na Filozofické fakultě Ostravské univerzity
 • člen oborové rady oboru Teorie vzdělávání v bohemistice na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně
 • člen oborové rady oboru Teorie vzdělávání v bohemistice na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity
 • vedoucí redaktor časopisu Studie z aplikované lingvistiky/Studies in Applied Linguistics
 • člen redakční rady časopisu O dieťati, jazyku, literatúre
 • člen redakční rady časopisu Český jazyk a literatura
 • člen Jazykovědného sdružení ČR

Publikační činnost

Knižní publikace a kapitoly v monografích

 • Korpusy v jazykovém vyučování. Praha: FF UK, 2019. [s K. Šormovou a kol.]
 • Cesty Rukopisů královédvorského a zelenohorského ke švédskému čtenáři. In: Dalibor Dobiáš, Rukopisy královédvorský a zelenohorský. Studie z recepce v kultuře a umění. Praha: Academia, 2019. [s T. Hedin]
 • Vyučování cizího jazyka. Terminologický slovník. Praha: FF UK, 2017. [s K. Loginovou a kol.]
 • Druhý a cizí jazyk. Osvojování a vyučování. Terminologický slovník. Praha: FF UK, 2014. [s K. Lundákovou a kol.]
 • Čeština – cílový jazyk a korpusy. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2012. [se S. Škodovou a kol.]
 • Zpravodajství v médiích. Praha: Karolinum, 2011, 1. vyd. 2001. [s B. Osvaldovou a kol.]
 • Jazyková a komunikační kompetence české mládeže (jako předpoklad školního vzdělávání). In: J. Průcha (ed.), Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál, 2009.
 • Aktivní naslouchání při vyučování. Praha: Portál, 2006. [s J. Palenčárovou]
 • Od jazyka ke komunikaci. Didaktika českého jazyka a komunikační výchova. 2., revidované vydání. Praha: Karolinum, 2005. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1999.
 • Reklamní texty. Jejich funkce a výstavba. Praha: s. n., 1990.
 • Jazyk a styl propagačních textů. Praha: Univerzita Karlova, 1983.
 • Český jazyk a stylistika pro žurnalisty. Mezivětné navazování. Praha: Univerzita Karlova, 1982.

Akviziční korpusy a databáze

 • Hlavní řešitel projektu AKCES – Akviziční korpusy českého jazyka
 • SKRIPT 2015. Praha: UK, 2019. [s D. Kráčmarovou a kol.]
 • CzeSL-SGT. Praha: FF UK, 2014. [se Z. Bedřichovou a kol.]
 • ROMi 1.0. Praha: MFF UK, 2014. [se Z. Bedřichovou a kol.]
 • AKCES 5 (CzeSL-SGT) Release 2. Praha: MFF UK, 2014. [se Z. Bedřichovou a kol.]
 • AKCES 5 (CzeSL-SGT). Praha: MFF UK, 2014. [se Z. Bedřichovou a kol.]
 • AKCES 2. Ver. 2. Praha: UK, 2013. [s H. Goláňovou a kol.]
 • AKCES 4. Praha: MFF UK, 2012. [s H. Goláňovou a kol.]
 • SKRIPT 2012. Praha: FF UK, 2012. [s J. Letafkovou a kol.]
 • CzeSL-PLAIN. Praha: UK, 2012. [se Z. Bedřichovou a kol.]
 • EDUCO. Praha: UK, 2010. [s H. Goláňovou a kol.]
 • SKRIPT. Praha: UK, 2010. [s J. Letafkovou a kol.]
 • SCHOLA. Praha: UK, 2010. [s H. Goláňovou a kol.]

Skripta

 • Aplikovaná lingvistika. Praha: Karolinum, 2016. [pdf] [s E. Lehečkovou, K. Šebestou a K. Šormovou]

Vzdělávací programy, učebnice

 • Český jazyk/Čítanka 7 – nová generace. CD. Plzeň: Fraus, 2018. [s P. Synkovou a kol.]
 • Čítanka 7 – nová generace. Příručka učitele. Plzeň: Fraus, 2018. [s P. Synkovou a kol.]
 • Čítanka 7 – nová generace. Učebnice. Plzeň: Fraus, 2018. [s P. Synkovou a kol.]
 • Český jazyk/Čítanka 6 – nová generace. CD. Plzeň: Fraus, 2017. [s P. Synkovou a kol.]
 • Čítanka 6 – nová generace. Příručka učitele. Plzeň: Fraus, 2017. [s P. Synkovou a kol.]
 • Čítanka 6 – nová generace. Učebnice. Plzeň: Fraus, 2016. [s P. Synkovou a kol.]
 • Čítanka 5. Učebnice. Praha: Fraus, 2011. [s K. Váňovou]
 • Čítanka 5. Příručka učitele. Praha: Fraus, 2011. [s K. Váňovou]
 • Čítanka 4. Učebnice. Praha: Fraus, 2010. [s K. Váňovou]
 • Čítanka 4. Příručka učitele. Praha: Fraus, 2010. [s K. Váňovou]
 • Čítanka 3. Učebnice. Praha: Fraus, 2009. [s K. Váňovou]
 • Čítanka 3. Příručka učitele. Praha: Fraus, 2009. [s K. Váňovou]
 • Čítanka 3/1. Pracovní sešit. Praha: Fraus, 2009. [s K. Váňovou]
 • Čítanka 3/2. Pracovní sešit s přílohou Přehled učiva. Praha: Fraus, 2009. [s K. Váňovou]
 • Čítanka 2. Příručka učitele. Praha: Fraus, 2009. [s K. Váňovou]
 • Čítanka 2. Učebnice. Praha: Fraus, 2008. [s K. Váňovou]
 • Čítanka 2/1. Pracovní sešit s písankou. Praha: Fraus, 2008. [s K. Váňovou]
 • Čítanka 2/2. Pracovní sešit s písankou. Praha: Fraus, 2008. [s K. Váňovou]
 • Čítanka 2/3. Pracovní sešit s písankou. Praha: Fraus, 2008. [s K. Váňovou]
 • Čítanka 2/4. Pracovní sešit s písankou a přílohou Přehled učiva. Praha: Fraus, 2008. [s K. Váňovou]
 • Čeština do kapsy. Úvaly: JINAN, spol. s r. o., 2000. [s O. Uličným a kol.]
 • Český jazyk pro 8. ročník. Cvičení. Úvaly: JINAN, spol. s r. o., 2000. [s O. Uličným a kol.]
 • Český jazyk pro 8. ročník. Úvaly: JINAN, spol. s r. o., 2000. [s O. Uličným a kol.]
 • Český jazyk pro 7. ročník. Úvaly: JINAN, spol. s r. o., 1998. [s O. Uličným a kol.]
 • Český jazyk pro 7. ročník. Cvičení. Úvaly: JINAN, spol. s r. o., 1998. [s O. Uličným a kol.]
 • Český jazyk pro 6. ročník. Cvičení. Úvaly: JINAN, spol. s r. o., 1997. [s O. Uličným a kol.]
 • Český jazyk pro 6. ročník. Úvaly: JINAN, spol. s r. o., 1997. [s O. Uličným a kol.]
 • Návrh učebních osnov Obecné školy. Praha: Portál, 1995, 2. vydání. [s O. Uličným a kol.]
 • Návrh učebních osnov Občanské školy. Praha: Portál, 1994. [s O. Uličným a kol.]
 • Návrh učebních osnov Obecné školy. Český jazyk. Druhá možnost. Praha: Portál, 1994. [s O. Uličným a kol.]

Studie a články

 • Aplikovaná lingvistika vs. lingvistika v aplikaci aneb S kým/čím se vlastně polemizuje? Studie z aplikované lingvistiky, 7, 1/2016, s. 121–130.
 • Základní výzkum v didaktice jazyka. Studie z aplikované lingvistiky, 5, 2/2014, s. 169–175.
 • Korpus s odmocninou. Český jazyk a literatura, 64, 2013/2014, s. 111–115.
 • Podoba a využití korpusu jinojazyčných a romských mluvčích češtiny: CZESL a ROMi. In: F. Čermák (ed.), Korpusová lingvistika. Svazek 2 – Výzkum a výstavba korpusů. Praha: NLN 2011, s. 93–104. [se Z. Bedřichovou a K. Šormovou]
 • Korpusy češtiny a osvojování jazyka. Studie z aplikované lingvistiky, 1, 2010, s. 11–34.
 • K chápání jednoho typu frazémů dětmi a mládeží. In: Moldanová, D. – Balowski, M. (eds.), Co všechno slovo znamená. Sborník příspěvků věnovaných profesorce PhDr. Marii Čechové, DrSc. Ústí nad Labem: Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, 2007, s. 299–303.
 • Argumentační analýza ve škole. Český jazyk a literatura, 2005, 55, s. 168–173.
 • Interview jako komunikačné cvičenie. In: Sičáková, L. – Liptáková, L. (eds.), Slovo o slove 11. Prešov: Prešovská univerzita, 2005, s. 96–99. [s J. Palenčárovou]
 • Všestranná analýza textu na středních školách. Český jazyk a literatura. 2004/2005, 55, s. 4–9.
 • Cesty k mediálním textům. In: Končelík,  J. a kol. (eds.), Rozvoj české společnosti v Evropské unii. III. díl. Média, teritoriální studia. Praha: Matfyzpress, 2004,  s. 109–115.
 • Cesty ke komunikační výchově. Pedagogika, 2002, 52, s. 160–170.
 • Studovat jazyk totality? In: Kabele, J. – Mlčoch, L. (eds.), Institucionalizace (ne)odpovědnosti: Globální svět, evropská integrace a české zájmy. Praha: Karolinum, 2001, s. 268–273.
 • Publicistický funkční styl ve škole? Stylistyka, 2000, 9, s. 269–283.
 • Mediální výchova a český jazyk. Jazykovědné aktuality, 1999, 36, zvl. č., s. 91–93.
 • Alfred Jensen ur tjeckisk synvinkel. In: Frankby, U.-B. a kol. (eds.), Gusli, Working Papers. 1. Göteborg: Department of Slavic Languages at the University of Gothenburg, 1998, s. 103–114.
 • Reklama jako funkční styl? Čeština doma a ve světě. 1998, 6, č. 3–4, s. 193–197.
 • Mediální výchova a její perspektivy v českých školách. In: Konečný, P. a kol. (eds.), Zborník z vedeckej konferencie Vzdelávanie v meniacom sa svete. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 1997, s. 113–116.
 • Publicistika a žurnalistika. Čeština doma a ve světě. 1997, 5, č. 2, s. 47–49.
 • Bernhard von Beskow and Czech Literature. Scando-Slavica, 1996, 42, s. 135–144.
 • Výchova k recepci textu a učebnice mateřského jazyka. In: Machová, S. (ed.), Učební text jeho funkce, produkce, percepce a interpretace. Sborník příspěvků z konference pořádané ve dnech 13. 15. 9. 1995 v Brandýse n. Labem katedrou českého jazyka PedF UK v Praze. Praha: PedF UK, 1996, s. 214–221.
 • Základy teorie jazykového vyučování. In: Macurová, A. – Nebeská, I. (eds.), Jazyk a jeho užívání. Sborník k životnímu jubileu profesora Oldřicha Uličného. Praha: FF UK, 1996, s. 275–284.
 • Výchova komunikační a výchova mediální. Český jazyk a literatura. 1995/1996, s. 158–162.
 • K zahajování reklamní (marketingové) komunikace v češtině.  Časopis pro moderní filologii, 1995, 77, č. 2, s. 82–90.
 • Komunikační výchova.  Obecná/občanská škola, 1995, 1, č. 5, s. 6–7.
 • Média a mediální výchova na II. stupni. Čeština doma a ve světě, 1995, 3, s. 165–167.
 • Mediální výchova a její výhledy v ČR. Učitelské noviny, 1995, č. 14. [s J. Jirákem]
 • Učíme žáky naslouchat. Český jazyk a literatura. 1994/1995, 44, s. 67–71.
 • Från Josef Dobrovský till Beda Dudík. Slovo (Uppsala), 42, 1993, s. 5–23.
 • Jak vychovávat učitele mateřštiny? Český jazyk a literatura, 1992/1993, 43, s. 163–168.
 • Obecná čeština v Gebauerově Mluvnici české pro školy střední a ústavy učitelské. Slavica pragensia, 35, 1992, s. 93–97.
 • Dialog och dialogicitet i Karel Čapeks verk. In: Gustavsson, S. – Lönngren, L.; (eds.), Karel Čapek. Bidrag till ett symposium hållet i Uppsala 5 april 1990. Uppsala: Uppsala University, 1991, s. 39–69.
 • K jazyku a stylu Hrabalových Postřižin. Slavica pragensia, 32, 1988, s. 315–328.
 • Ke komunikativní výchově na švédských školách. Český jazyk a literatura, 1986/1987, 37, s. 57–66.
 • K vývoji stylizačních dovedností žáků v průběhu středoškolského studia. Český jazyk a literatura, 1979/1980, 30, s. 121–130.
 • Tzv. hierarchizace jazykového vyjádření z hlediska didaktického. Český jazyk a literatura, 1978/1979, 29, s. 123–132.

Ediční činnost

 • Didaktické studie IV. Praha: Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta, 2007. [s E. Hájkovou]
 • Didaktické studie III. Čeština jako cizí jazyk.  Praha: Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta, 2006. [s E. Hájkovou]
 • Karel Čapek. Bidrag till ett symposium hållet i Uppsala 5 april 1990. Uppsala: Uppsala University, 1991. [se S. Gustavssonem a L. Lönngrenem]
 • Vybrané otázky jazykové kultury rozhlasového vysílání II. Praha: Československý rozhlas, 1980.
 • Vybrané otázky jazykové kultury rozhlasového vysílání I. Praha: Československý rozhlas, 1979.

Recenze, zprávy, popularizační články

 • Learner Corpora and Czech Language. In: I. Semerádová et al. (eds.), Intercultural Inspirations for Language Education. Spaces for understanding. Hradec Králové: UHK, 2012, s. 74–89.
 • Čeština cizinců v korpusu. In: Přednášky z 54. běhu Letní školy slovanských studií. Praha: FF UK, 2011, s.
 • Akviziční korpusy. In: P. Mitter – Z Menšíková (eds.), Minulost, přítomnost a budoucnost v jazyce a v literatuře. Ústí nad Labem: PF UJEP, 2011, s. 282–285.
 • ROMi – první rozsáhlá databanka romského etnolektu češtiny. Lidé města, 13, 2011, s. 160–163. [se Z. Bedřichovou a K. Šormovou] Dostupné zde
 • Čeština na středních školách za první republiky. Český jazyk a literatura, 2006/2007, 56, s. 98–99.
 • Čeština jako druhý/cizí jazyk. In: Šebesta, K. – Hájková, E. (eds.), Didaktické studie III. Čeština jako cizí jazyk. Praha: Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta, 2006, s. 32–34.
 • Švédština jako jazyk druhý. In: Šebesta, K. – Hájková, E. (eds.), Didaktické studia III. Čeština jako cizí jazyk.  Praha: Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta, 2006, s. 19–26.
 • Miloslava Slavíčková o Hrabalovi nově. Česká literatura, 2004, 52, s. 574–579.
 • Multietnická komunikace v češtině. Český jazyk a literatura, 2003/2004, 54, s. 243–245.
 • Cizí jazyk čeština. Český jazyk a literatura, 2002/2003, 53, s. 252–254.
 • Opravdu vztah slučovací. Typografia. 2002, 105, č. 12, s. 14.
 • Kam nepatří čárka. Typografia. 2002, 105, č. 7–8, s. 11.
 • Pedagogisk forskning i Sverige. Pedagogika, 2002, 52, s. 463–464.
 • Světla Čmejrková: Reklama v češtině. Čeština v reklamě. Slovo a slovesnost, 2001, 57, s. 301–304.
 • Seriál o jazyce reklamy. Marketing & Media, 2000–2001, 1–2.
 • Ali, Tukan a Cvrkačka. Čeština doma a ve světě, 2000, 8, č. 3, s. 189–191.
 • Namibijský není brazilský. Typografia, 2000, 103, č. 6, s. 14.
 • Se-stra, ses-tra, nebo sest-ra? Typografia. 2000, 103, č. 5, s. 18.
 • Těmiže rukama, těmaže očima? Typografia, 2000, 103, č. 4, s. 8.
 • Obecně český, nebo obecněčeský? Typografia. 2000, 103, č. 3, s. 15.
 • 20-tidílný, 20tidílný, 20 dílný, 20-dílný, nebo 20dílný? Typografia, 2000, 103, č. 2, s. 10.
 • Alfa a omega v pravopise. Typografia. 2000, 103, č. 1, s. 10.
 • Kniha o rétorice. Český jazyk a literatura, 1998/1999, 49, s. 254–255.
 • Umíte kešovat? Čeština doma a ve světě, 1997, 5, s. 70–72.
 • Bílej kůň a kozí daň aneb Jak mluvit s Nejvyšším. Týden, 1997, č. 48, s. 84–88.
 • K neverbální komunikaci při vyučování. Čeština doma a ve světě, 1996, 4, č. 1, s. 24–25.
 • Umíš psát interview? Čeština doma a ve světě, 1995, 3, s. 158–160.
 • Učebnice češtiny pro obecnou školu. Čeština doma a ve světě, 1995, 3, s. 150 [spoluautor]
 • Pokus o integrované osnovy českého jazyka a literatury. Český jazyk a literatura, 1994/1995, 44, s. 28–36. [s O. Uličným a kol.]
 • Myšlení a stylizační cvičení. Český jazyk a literatura, 1993/1994, 44, s. 96.
 • Naše řeč 72, 1989, č. 1 a 2. Český jazyk a literatura, 1989/1990, 40, s. 382–383.
 • Naše řeč 71, 1988, č. 3, 4 a 5. Český jazyk a literatura, 1989/1990, 40, s. 232–233.
 • Styl a smysl uměleckého textu. Český jazyk a literatura, 1989/1990, 40, s. 191–192.
 • Čeština ve Švédsku. Český jazyk a literatura, 1989/1990, 40, s. 326–330.
 • Jednání v textu. Typografia. 1989, 102, č. 8, s. 310–311.
 • Naše řeč 71, 1988, č. 1 a 2. Český jazyk a literatura, 1988/1989, 39, s. 431–432.
 • Konference o zkoumání jazykové komunikace. Český jazyk a literatura, 1988/1989, 39, s. 426–427.
 • Valenční syntax ve škole. Český jazyk a literatura, 1988/1989, 39, s. 94–95.
 • Jubileum češtináře. Český jazyk a literatura, 1988/1989, 39, s. 24–27.
 • Opravdu musejí? Typografia. 1988, 101, č. 11, s. 14.
 • Paní Korsakasová, nebo paní Korsakienéová? Typografia. 1988, 101, č. 2, s. 10.
 • Praha Pražan Pražák. Typografia, 1988, 101, č. 1, s. 36n.
 • Nový stylistický sborník. Český jazyk a literatura, 1987/1988, 38, s. 425–427.
 • Brandýský-brandýští. Typografia. 1987, 100, č. 12, s. 10.
 • Karel Svoboda sedmdesátiletý. Naše řeč, 1984, 67, s. 38–41.
 • K slovosledu v češtině. In: Vybrané otázky jazykové kultury rozhlasového vysílání II. Praha: Československý rozhlas, 1980, s. 60–68.
 • Obecné principy jazykové a mluvní kultury rozhlasového vysílání. In: Vybrané otázky jazykové kultury rozhlasového vysílání II. Praha: Československý rozhlas, 1980, s. 3–13.
 • Z prvních dvou čísel letošního ročníku Slovenského jazyka a literatúry v škole. Český jazyk a literatura, 1972/1973, 23, s. 288.

Překlad

 • Astrid Lindgrenová: Lotta z Rošťácké uličky. Praha: Albatros, 1992; 2. vyd. Praha: Albatros, 2001 [a další vydání]

 

Vedení závěrečných prací (práce obhájené od roku 2005)

 

Bakalářské práce
2017 Dana Halušková Čeština slovenských mluvčích
2015 Lenka Josífková Žáci, jazyk, komunikace. Postoje žáků druhého stupně základních škol ke spisovné češtině
2015 Tereza Jeřichová Politická reklama v České republice
2015 Lenka Josífková Žáci, jazyk, komunikace. Postoje žáků druhého stupně základních škol ke spisovné češtině
2015 Michaela Štěchová Čeština indonéských mluvčích (případová studie)
2015 Zuzana Drahotská Spisovná čeština a čeští žáci
2014 Kateřina Štěpánková Jazyk lektorů ve vybraných volnočasových aktivitách
2013 Karolína Řehořová Mluvený projev mládeže (na příkladu členů turistického oddílu)
2013 Jiří Svák Možnosti chybové anotace češtiny nerodilých mluvčích
2013 Lucie Stanovská Čeština nerodilých mluvčích (Případová studie)
2012 Eva Heřmánková Čeština nerodilého mluvčího (případová studie)
2012 Dominika Krištůfková Písemné práce žáků 2. st. základní školy
2012 Markéta Karvaiová Současná reklama na alkohol
2012 Veronika Korelusová Vývoj jazyka žáků na 2. stupni ZŠ
2011 Anna Novotná Příprava poezie 19. století k edici (případová studie)
2011 Johana Breburdová Čeština nerodilého mluvčího (případová studie)
2011 Ivana Petrželová Čeština španělských mluvčích (případová studie)
2011 Ondřej Dufek Mediální výchova v současných učebnicích českého jazyka
2011 Pavlína Tučková Čeština německých mluvčích (případová studie)
Diplomové práce
2018 Karolína Kumžáková Klíčové kompetence očima češtináře
2018 Lucie Stanovská Modální slovesa v psané češtině nerodilých mluvčích
2018 Veronika Vrbenská České školy bez hranic. Vícečetná případová studie
2017 Adéla Herbsová Metodika jazykové výuky bilingvních dětí (případová studie)
2016 Daniela Pečenková (Neubergová) Efekty výuky češtiny jako cizího jazyka
2016 Barbora Kukrechtová Mlčeti stříbro, mluviti zlato. Rozvíjení mluvních dovedností v současných učebnicích češtiny pro cizince
2016 Tereza Dandová České frazémy a cizinci
2015 Tereza Smrčková Audiosložka ve vyučování češtiny jako cizího jazyka
2015 Eva Heřmánková Čeština mluvčích s ruštinou jako prvním jazykem
2015 Kamila Plísková Zpětná vazba ve výuce češtiny jako cizího jazyka
2015 Jana Dušková Zprostředkovací jazyk ve výuce češtiny jako cizího jazyka
2015 Barbora Hušáková Čeština jako cizí jazyk v předškolním zařízení
2015 Karolína Kaprasová Využití jazykových her ve výuce češtiny jako cizího jazyka pro děti
2014 Martina Slavík Kaushiková Reálie v učebnicích češtiny pro cizince z pohledu rozvoje interkulturní kompetence
2014 Eliška Luhanová Čeština v L-balíčku
2014 Michaela Vlková Děti a reklama
2014 Petr Kučera Integrace Vietnamců v České republice
2014 Helena Hladíková Obrazová složka učebnic češtiny pro cizince – analýza a evaluace
2014 Jana Skoumalová Rozvíjení sociokulturní kompetence žáků a vybrané učebnice češtiny pro cizince
2014 Petra Bušková Ruskojazyčná komunita v České republice
2014 Ilona Mazůrková Využití hry ve výuce českých reálií
2013 Klára Choulíková Cesty k porozumění
2013 Jana Vlášková Analýza jazykových kurzů češtiny pro německy mluvící studenty
2013 Kateřina Štichová Vývoj české tabákové reklamy
2012 Barbora Kejvalová Kulturní reálie a stereotypy ve vyučování cizímu jazyku
2011 Jana Dvořáková K interferenci češtiny, ruštiny a angličtiny v jazykové výuce
2011 Zuzana Krajíčková Politická komunikace a marketing – volby 2010
2011 Ondřej Bodlák Jazyk hudebního magazínu SPARK
2010 Michaela Záleská Čeština pro cizince online
2010 Marcela Daquila Hájková Sociolingvistické aspekty češtiny jako cizího jazyka
2010 Ilona Koulová Komunikace v jazykové třídě
2010 Denisa Žáková Jazyková analýza časopisu Dirtbiker
2009 Dominika Rýparová Ironie v češtině a její vnímání
2009 Lucie Sedláčková Islám v médiích (mediální reprezentace sporu o karikatury islámského proroka Mohameda v Mladé frontě DNES)
2009 Michaela Malá Jazyk hip hopu
2009 Hana Kačerová Komunikační strategie v Skácelově korespondenci s Jiřím Friedem
2008 Milada Boháčková Normy internetové komunikace
2008 Karolina Voňková Textové zprávy a e-maily. Stylistická a pragmalingvistická analýza
2008 Jana Marková Učebnice češtiny pro německé mluvčí
2007 Kateřina Šormová (Moravcová) Český jazyk v Nové škole, o.p.s.
2007 Alena Vavřičková Reklama a děti: ke kritické gramotnosti dětí na ZŠ
2007 Kateřina Kadlecová Jazyk dívek a girls podle českých dívčích časopisů
2006 Kateřina Herberková Práce s textem (umění číst) ve vybraných učebnicích českého jazyka
2006 Helena Kubů Český jazyk v Deutsche Schule Prag
2006 Petra Jirásková Podmínky výuky češtiny jako cizího jazyka v Česku a komunikační kompetence vietnamských dětí v češtině
2006 Alena Krištofová Osobní webové stránky mladých lidí
2005 Zuzana Künzelová Čeština v tandemu
Disertační práce (i mimo FF UK)
2018 Ondřej Dufek Kritická analýza jazykových ideologií v českém veřejném diskurzu
2016 Dominika Rýparová Ironie v českém jazykovém prostředí a její vnímání
2015 Jaroslav Mašín Lingvistická pragmatika ve výuce češtiny jako cizího jazyka
2015 Kateřina Šormová Čtenářská gramotnost romských žáků
2015 Kateřina Romaševská Specifika češtiny ruských studentů (se zaměřením na vybrané fonetické a morfosyntaktické jevy)
2015 Radomila Kotková Čeština nerodilých mluvčích s mateřským jazykem neslovanským
2014 Jarmila Valková Komunikační přístup k vyučování druhého jazyka v současných učebnicích češtiny pro cizince
2012 Jitka Málková Mluvený projev učitele ve výukové komunikaci na 2. stupni základní školy
2012 Marie Landová Média a edukace
2011 Jan Čihák Střídání spisovné a obecné češtiny jako didaktický problém
2011 Barbora Štindlová Evaluace chybové anotace v žákovském korpusu češtiny
2010 Kateřina Kadlecová Ideologická perspektiva na stránkách ženských exkluzivních časopisů
2007 Daniela Zítková Komunikační přístup ke zdvořilosti a jeho aplikace na reklamní texty
2007 Alex Röhrich Ideologie, jazyky, texty: analýzy a interpretace textů Rudého práva z let 1953 a 1975 a Práva z roku 1997
2005 Tora Hedin Changing Identities: Language Variation on Czech Television
Úvod > Ústav > Lidé > Zaměstnanci > prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc.