Korespondence Karla Havlíčka

Hlavní řešitel: doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D.
Doba řešení: 2012–2016
Číslo grantu: P406/12/0691

Cílem mezioborově koncipovaného projektu je zpracování, analýza a interpretace úplné odeslané i přijaté korespondence Karla Havlíčka. Zpracování zahrne pořízení digitálních kopií rukopisů, transliteraci, transkripci, vytvoření elektronického korpusu kompatibilního s Českým národním korpusem a kritické vydání. Materiál bude analyzován z hlediska strukturní i komunikační lingvistiky, sociolingvistiky a kontaktové lingvistiky; dále z hlediska dějin každodennosti, dějin mentalit a dějin literárního života. Projekt směřuje i k rekonstrukci „světa“ Karla Havlíčka a sociálních sítí, do nichž byl zapojen, a k zmapování korespondencí zachycené reflexe jeho veřejné činnosti. Jádro odborného týmu projektu tvoří badatelé se zkušeností se zpracováváním, analýzou a interpretací korespondence B. Němcové. Na řešení se podílejí pracovníci a studenti Ústavu českého jazyka a teorie komunikace a Ústavu českých dějin FF UK.

The aim of this interdisciplinary project is processing, analysis, and interpretation of the complete (both sent and received) correspondence of Karel Havlíček. The processing will include making digital copies of the manuscripts, transliteration, transcription, creating an electronic corpus compatible with the Czech National Corpus, and a critical edition. The material will be analysed from the viewpoint of structural as well as communicational linguistics, sociolinguistics, and contact linguistics; from the viewpoint of the history of everyday life, of mentalities as well as of literary life. The project aims at the reconstruction of K. Havlíček’s world and the social networks he was included in and at mapping the reflection of his public activities. The core of the research team consists of scholars with the experience in editing and analysing the correspondence of B. Němcová. The research team consists of scholars and students of ÚČJTK and ÚČD, Faculty of Arts, Charles University.

Řešitelský kolektiv:

doc. Robert ADAM
prof. Jaroslava JANÁČKOVÁ
doc. Karel KOMÁREK
Mgr. Lenka KŘÍŽOVÁ
Mgr. Barbora KUKRECHTOVÁ
prof. Alena MACUROVÁ
prof. Petr MAREŠ
dr. František MARTÍNEK
Mgr. Matěj MĚŘIČKA
Mgr. Petr PÍŠA
doc. Magdaléna POKORNÁ
Mgr. Jakub RAŠKA
Bc. Martina RYBOVÁ
dr. Lucie RYCHNOVSKÁ
Bc. Barbora ŠPÁDOVÁ
dr. Petr TVRDÝ
a další

V rámci projektu vznikly tyto výstupy:

Edice:

 • HAVLÍČEK, K. Korespondence I (1831–1842). Ed. R. Adam, F. Martínek, P. Píša, M. Pokorná, L. Rychnovská. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016, ISBN 978-80-7422-474-4. 544 s.
 • ADAM, R. (ed.). „Buďte zdráv a pište hodně proti kněžím“ (Dopisy P. Františka Mudry Karlu Havlíčkovi z let 1845–1847). Souvislosti, 2016, roč. 27, č. 1, s. 60–87.

Monografie:

 • POKORNÁ, M. Jedna hora vysoká je a druhá je nízká. Karel Havlíček a jeho souputníci ve vzájemné korespondenční a literární komunikaci. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016, ISBN 978-80-7422-541-3. 192 s.
 • RYCHNOVSKÁ, L. – ADAM, R., a kol. Karel Havlíček ve světle korespondence. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016, ISBN 978-80-7422-542-0. 178 s.

Kapitoly v monografiích:

 • ADAM, R. – JANÁČKOVÁ, J. – MACUROVÁ, A. – MARTÍNEK, F. Dopisy jako výzva. In HLADKÁ, Z., a kol. Soukromá korespondence jako lingvistický pramen. Brno: Masarykova univerzita, 2013, ISBN 978-80-210-6140-8, s. 137–152.
 • POKORNÁ, M. „Obraz mistra Jana neměl by v žádném obydlí pravého Čecha chyběti.“ Karel Havlíček o Mistru Janu Husovi. In kolektiv autorů. Středověký kaleidoskop pro muže s hůlkou. Věnováno Františku Šmahelovi k životnímu jubileu. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016, ISBN 978-80-7422-355-6, s. 633–639.

Články:

 • ADAM, R. Edice a analýza korespondence Karla Havlíčka: úvodní informace. Práce z dějin Akademie věd, 2013, roč. 5, s. 151–158.
 • ADAM, R. Příspěvek k popisu významů novočeských stupňovacích forem (na materiále korespondenčních korpusů). Korpus – gramatika – axiologie, 2015, roč. 6, č. 11, s. 6–27.
 • JANÁČKOVÁ, J. Jeden Havlíčkův epigram ve světle datace a názvu. Souvislosti, 2016, roč. 27, č. 1, s. 54–59.
 • KOMÁREK, K. Slovosled v dopisech Karla Havlíčka. Naše řeč, 2015, roč. 98, s. 113–128.
 • KOMÁREK, K. Vlastní jména v dopisech Karla Havlíčka. Bohemica Olomucensia, 2016, roč. 8, č. 2, s. 34–49.
 • KŘÍŽOVÁ, L. Genderové konstrukty v korespondenci Karla Havlíčka. Česká literatura, 2016, roč. 64, s. 495–511.
 • KUKRECHTOVÁ, B. Rodinná korespondence Karla Havlíčka v českých překladech. Naše řeč, 2014, roč. 97, s. 132–145.
 • MACUROVÁ, A. – JANÁČKOVÁ, J. Milostné listy Karla Havlíčka a Fany Weidenhoffrové I (Vztah v korespondenčním dialogu). Česká literatura, 2015, roč. 63, s. 659–671.
 • MACUROVÁ, A. – JANÁČKOVÁ, J. Milostné listy Karla Havlíčka a Fany Weidenhoffrové II (Kdo jsem já?). Česká literatura, 2016, roč. 64, s. 204–224.
 • MACUROVÁ, A. – JANÁČKOVÁ, J. Havlíčkova prohraná láska v Jahodově románu (Korespondence Karla Havlíčka a Fany Weidenhoffrové jako prototext?). Souvislosti, 2016, roč. 27, č. 4, s. 31–48.
 • MAREŠ, P. „Vypadlo to, ale miserabel pro mne.“ Vícejazyčnost v korespondenci Karla Havlíčka. Naše řeč, 2015, roč. 98, s. 57–70.
 • MAREŠ, P. „Neočekáwal jsem ani psaní ani – kobližky.“ Tematizace psaní v korespondenci Karla Havlíčka. Naše řeč, 2018, roč. 101, s. 94–106.
 • MARTÍNEK, F. K češtině korespondence Karla Havlíčka. Korpus – gramatika – axiologie, 2015, roč. 6, č. 11, s. 55–68.
 • PÍŠA, P. Karel Havlíček v novější odborné literatuře. Sborník Národního muzea v Praze, řada C – literární historie, 2016, roč. 61, č. 3–4, s. 27–38.
 • POKORNÁ, M. „Podivně se však časy změnily.“ Roztržka mezi Vilémem Gablerem a Václavem Vladivojem Tomkem v roce 1851. AUC Historia Universitatis Carolinae Pragensis, 2016, roč. 56, č. 1, s. 111–119.
 • RAŠKA, J. – MĚŘIČKA, M. „Síla země založena na rolnictví vždy spočívá pevněji než na fabrikách, skrze které se, když neslušně rozmnoženy budou, jenom velký počet nastávajících žebráků v zemi zahnízdí“: Nemoci středoevropské modernizace v rakouské předbřeznové a revoluční žurnalistice jako diskurzivní krajina. Sborník Národního muzea v Praze, řada C – literární historie, 2016, roč. 61, č. 3–4, s. 9–26.
 • TVRDÝ, P. Literatura se vztahem ke Karlu Havlíčkovi vydaná ve dvacátém století v Německém i Havlíčkově Brodě. Sborník Národního muzea v Praze, řada C – literární historie, 2016, roč. 61, č. 3–4, s. 39–45.

Recenze a zprávy:

 • ADAM, R. Monografie/edice o dějinách/vývoji textologie. Česká literatura, 2012, roč. 60, s. 460–466. [KOSÁK, M. – FLAIŠMAN, J. Podoby textologie. Praha: ÚČL AV ČR, 2010.]
 • MARTÍNEK, F. Jiřina van Leeuwen-Turnovcová – Jana Stráníková: Schreiben im Alltag des 19. Jahrhunderts. Band 1: Das Schreib- und Schrifttschechische zur Zeit der nationalen Wiedergeburt (1790-1860) in Briefen der patriotischen Kreise. Specimina Philologiae Slavicae 161, Verlag Otto Sagner, München – Berlin 2011, XIV + 505 S., ISBN 978-3-86688-129-7; Band 2: Tschechisch-deutsche Synthesen – Partnerbeziehungen der Wiedergeburtszeit. Specimina Philologiae Slavicae 167, Verlag Otto Sagner, München – Berlin 2012, XII + 489 S., ISBN 978-3-86688-228-7. Slavia, 2014, roč. 83, s. 195–201.
 • MARTÍNEK, F. Konference o slovanských historických korpusech. Studie z aplikované lingvistiky, 2016, roč. 7, č. 2, s. 109–112. [Slavic Corpus Linguistics: The Historical Dimension. The Arctic University of Norway, Tromsö 21.–22. 4. 2015.]
 • ŘEHOŘKOVÁ, A. Proč a jak zkoumat soukromé dopisy. Studie z aplikované lingvistiky, 2015, roč. 6, č. 2, s. 154–159. [HLADKÁ, Z., a kol. Soukromá korespondence jako lingvistický pramen. Brno: Masarykova univerzita, 2013; HLADKÁ, Z. – MARTINCOVÁ, O. Slova v soukromých dopisech: Lexikografická sonda. Brno: Masarykova univerzita, 2012.]

Jazykový korpus:

 • ADAM, R. – MARTÍNEK, F. – PÍŠA, P. – RYCHNOVSKÁ, L., a kol. Korpus korespondence Karla Havlíčka. Praha: Ústav Českého národního korpusu FF UK, 2017. Dostupný z WWW: <http://www.korpus.cz>.

Konference:

 • Karel Havlíček a korespondence. FF UK, Praha, 6. 11. 2015.

Kvalifikační práce:

 • JANOUŠKOVÁ, B. Ediční zpracování korespondence Karla Havlíčka. Srovnání dosavadních edic. Bakalářská práce. ÚČJTK FF UK v Praze, 2014, vedoucí práce R. Adam.
 • KUKRECHTOVÁ, B. Německé dopisy Karla Havlíčka v českých překladech. Bakalářská práce. ÚČJTK FF UK v Praze, 2013, vedoucí práce F. Martínek. Oceněno cenou ministra školství, mládeže a tělovýchovy v roce 2014.
 • KUKRECHTOVÁ, B. Mezi doslovností a purismem – překlady německé rodinné korespondence Karla Havlíčka. Diplomová práce. ÚTRL FF UK v Praze, 2016, vedoucí práce T. Svoboda.
 • RYBOVÁ, M. Variantnost lexikálních prostředků v češtině poloviny 19. stol. (na materiálu korespondence Karla Havlíčka). Bakalářská práce. ÚČJTK FF UK v Praze, 2015, vedoucí práce F. Martínek.
 • TVRDÝ, P. Josefa Menšíková a občanská společnost Německého Brodu druhé poloviny devatenáctého století. Diplomová práce. ÚČD FF UK v Praze, 2015, vedoucí práce M. Hlavačka.

 

 

 Anotace knižních výstupů

 

Havlíček-KorespondenceHAVLÍČEK, K. Korespondence I (1831–1842)

Dopisy Karla Havlíčka (1821–1856) odkrývají významnou část odkazu tohoto předního českého novináře, básníka, politika a organizátora národního života. O to překvapivější je, že ke kompletnímu kritickému vydání Havlíčkovy korespondence dochází až nyní. První z plánovaných šesti svazků zahrnuje veškerou dnes známou odeslanou i přijatou Havlíčkovu korespondenci  do konce roku 1842, tedy do doby Havlíčkova odjezdu do Ruska. Budoucí autor Tyrolských elegií Křtu svatého Vladimíra v nich vystupuje jako sebevědomý student, který promýšlí své budoucí povolání s cílevědomou snahou o  službu národu. Jádro svazku tvoří Havlíčkovy listy rodičům, především z pražských filozofických a teologických studií, v menší míře je zastoupena korespondence se spolužáky a s úřady. Z větší části byly tyto rané dopisy psány německy: v edici jsou zařazeny v novém překladu do češtiny pořízeném pro účely této edice, nicméně i originál je k dispozici v poznámkovém aparátě. Svazek otevírají úvodní studie o historii vydávání Havlíčkovy korespondence, o způsobu překládání německy psaných dopisů a o Havlíčkově mládí. Dopisy jsou doplněny věcnými vysvětlivkami, kalendáriem Havlíčkova života a obrazovou přílohou.

Pokorná-obálkaPOKORNÁ, M. Jedna hora vysoká je a druhá je nízká. Karel Havlíček a jeho souputníci ve vzájemné korespondenční a literární komunikaci

Název této knihy Jedna hora vysoká je a druhá je nízká, to jsou první dva verše z čtyřverší, které Havlíček citoval ve svém díle Křest svatého Vladimíra – a má toto pokračování: „…kdo nemá své muzikanty, na hubu si píská.“ Havlíček bezesporu čněl nad mnoha svými současníky a mezi novináři neměl tehdy srovnatelnou konkurenci, což potvrdily i výzkumy půldruhého sta let od jeho rané smrti v roce 1856, ale nebyl ve své době jediný, kdo se veřejně vyjadřoval a angažoval, spoluvytvářel a ovlivňoval veřejné mínění. V této knize představujeme z Havlíčkových souputníků Viléma Gablera, Prokopa Chocholouška, Václava Jaromíra Picka, Jakuba Malého, Josefa a Hermenegilda Jirečkovy, Václava Vladivoje Tomka a navíc i tehdejšího ministra vnitra Alexandra Bacha. S oporou u jedněch, ve sporech a polemikách s jinými rostl i Havlíček.

 

Havlíček-obálkaRYCHNOVSKÁ, L. – ADAM, R., a kol. Karel Havlíček ve světle korespondence

Novinář, básník a politik Karel Havlíček (1821–1856) patří mezi nejvýznamnější osobnosti moderních českých dějin. Jeho korespondence čítá přes 1200 položek a je značně rozmanitá – svým stylem, užívanými jazyky, ale i pokud jde o jednotlivé pisatele a adresáty a Havlíčkův vztah k nim. Cílem této kolektivní monografie, která v NLN vychází v úzké souvislosti s právě zahajovanou šestisvazkovou edicí Havlíčkovy korespondence, je naznačit zmíněnou rozmanitost tohoto materiálu a s ní i variabilitu přístupů k jeho analýze. Autorský kolektiv v ní předkládá korespondenci Karla Havlíčka jako mimořádně podnětný zdroj poznatků o sociální praxi české společnosti poloviny 19. století, se zvláštním akcentem na praxi komunikační.

Jednotlivé kapitoly jsou většinou věnovány jednomu Havlíčkovu epistolárnímu partnerovi nebo jednomu okruhu dopisů. Analýza dopisů v nich umožňuje mj. sledovat generační a myšlenkové souvislosti Havlíčkovy veřejné činnosti, odkrývat nové informace o dobovém publicistickém provozu, nově popsat způsoby užívání vybraných výrazů, které v polovině 19. století procházely v češtině bouřlivým vývojem, a poukázat na pestrý vějíř funkcí, které v tehdejší komunikaci plnily dopisy a které v dopisech plnily cizojazyčné prostředky.

 

Závěrečné hodnocení projektu (GAČR)

 

Úvod > Věda a výzkum > Granty a projekty > GA ČR > Korespondence Karla Havlíčka