Strategie adaptace na neoabsolutismus v soukromé a veřejné komunikaci na příkladě Karla Havlíčka

Název grantu: Strategie adaptace na neoabsolutismus v soukromé a veřejné komunikaci na příkladě Karla Havlíčka / Strategies of adaptation to neo-absolutism in private and public communication (the example of Karel Havlíček)
Hlavní řešitel:
doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D.
Doba řešení: 2024–2026
Číslo grantu: 24-11408S

Projekt se zaměřuje na výzkum korespondence Karla Havlíčka, klíčové osobnosti české politiky i kultury v polovině 19. století, a to mj. ve srovnání s Havlíčkovou publicistikou a s korespondencemi jiných klíčových osob daného období. Texty z let 1849–1856 zamýšlí sledovat s ohledem na životní i komunikační strategie, které se do nich promítají, na dobový historický i jazykový kontext a na dichotomii soukromého a veřejného (v komunikaci i životě), a analyzovat je z hledisek historických, literárněvědných i lingvistických. Havlíčkova korespondence z tohoto období bude zpřístupněna v komentované kritické edici opatřené úvodními analytickými studiemi. Plánované výsledky projektu zahrnují odbornou monografii o strategiích adaptace na neobsolutistickou formu vlády po ztroskotání demokratizačních reforem roku 1848, tak jak se projevují v dobových soukromých i veřejných textech, dva svazky kritické edice korespondence a několik časopiseckých studií.

The project focuses on the research of the correspondence of Karel Havlíček, a key figure in Czech politics and culture in the middle of the 19th century, in comparison with his journalism and the correspondence of other key figures of the period. It intends to study the texts from 1849–1856 with regard to the life and communication strategies projected into them, to the historical and linguistic context, and to the dichotomy of private and public (in both communication and life), and to analyze them from historical, literary, and linguistic viewpoints. Havlíček’s correspondence from this period will be made available in a critical edition equipped with introductory analytical studies. The planned results of the project include a monograph on strategies for adapting to neo-absolutist forms of government after the demise of the democratization reforms of 1848, as reflected in contemporary private and public texts, two volumes of the critical edition of correspondence, and several journal studies.

Řešitelský kolektiv:

  • doc. Robert ADAM
  • doc. Magdaléna POKORNÁ
  • prof. Petr MAREŠ
  • prof. Alena MACUROVÁ
  • dr. Ladislav FUTTERA
  • prof. Jaroslava JANÁČKOVÁ
  • dr. Lenka KŘÍŽOVÁ
  • Mgr. Barbora GENSEROVÁ

 

Úvod > Věda a výzkum > Granty a projekty > GA ČR > Strategie adaptace na neoabsolutismus v soukromé a veřejné komunikaci na příkladě Karla Havlíčka