Důvěryhodnost politiků jako sociolingvistický fenomén

Hlavní řešitel: Mgr. Ondřej Dufek (dufek@ujc.cas.cz)

Projekt se zabýval sociolingvisticky pojatou metodou zkoumání důvěryhodnosti politiků. Ta se dnes zkoumá pomocí přímého dotazování, což samo o sobě může způsobovat řadu nekontrolovatelných zkreslení. Pilotní studie (Chromý, J. – Dufek, O.: Důvěryhodnost politiků jako sociolingvistický fenomén. Naše společnost, 10, 2012, s. 29–39.), založená na nepřímém dotazování, ukázala, že osoba politika má vliv na hodnocení serióznosti určitého výroku a míru souhlasu s ním. Jinými slovy, to, kdo je autorem určitého výroku, má vliv na to, jak bude tento výrok vnímán. Na tomto základě byly nastíněny možnosti revidování dosavadního přístupu k důvěryhodnosti na základě myšlenky, že politik, který pozvedne hodnocení určitého výroku, je důvěryhodnější, než politik, který hodnocení nezvýší, nebo dokonce sníží. Jádrem projektu bylo prověření těchto poznatků v navazujícím výzkumu.

Základním cílem bylo přispět k prohloubení a propracování metodologie výzkumu důvěryhodnosti. Na základě poznatků z pilotní studie byl proveden výzkum na širším vzorku, konkrétně na závěrečném ročníku studentů středních škol. Dalším cílem bylo srovnat výsledky získané uvedenou nepřímou metodou s výsledky získávanými běžně užívanými metodami, což umožnilo lepší zakotvení představované metody do rámce současného výzkumu důvěryhodnosti a jejího chápání.

Popularizační článek o výsledcích projektu: http://denikreferendum.cz/clanek/17135-kdyz-schwarzenberg-a-zeman-rikaji-totez-neni-to-totez

Úvod > Věda a výzkum > Granty a projekty > VG FF UK > Důvěryhodnost politiků jako sociolingvistický fenomén