Korpus nahrávek českých řečových vzorů

Řešitelka: Mgr. Veronika Štěpánová
Doba řešení: 1. 1. 2010 – 31. 12. 2012
Vedoucí projektu: doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D.

Téma projektu

Grantový projekt je zaměřen na vytvoření korpusu rozhlasových nahrávek s jejich přepisy, který poslouží jako jeden ze zdrojů výzkumu výslovnostní normy. Tento korpus bude využit při analýze vybraných výslovnostních jevů, která by měla ověřit, zda je profesionálními mluvčími v praxi u těchto jevů dodržována jejich kodifikovaná (ortoepická) podoba. Zkoumána bude např. asimilace znělosti před sonorami, výskyt tzv. rázu po neslabičných předložkách nebo zjednodušování některých souhláskových skupin.

Do korpusu jsou zařazovány monologické, hudbou nepodkreslené nahrávky profesionálních mluvčích z veřejnoprávních médií (tj. tzv. řečových vzorů, jejichž mluvené projevy se považují za jeden z významných zdrojů při výzkumu ortoepické normy). Materiál je získáván ze zvukového archivu Českého rozhlasu, z něhož lze volně stahovat záznamy mnoha rozhlasových pořadů v dobré kvalitě (vzorkovací frekvence 44 100 Hz). Vybíráni jsou mluvčí, od nichž je k dispozici větší množství delších nahrávek, aby bylo pravděpodobné, že se v nich vyskytnou sledované jevy v dostatečném počtu. Vybraní mluvčí jsou dále testováni pomocí percepčních testů (typu řečový vzor).

Cíle projektu

Prvotním cílem projektu je vybudování korpusu nahrávek profesionálních rozhlasových mluvčích. Tento korpus bude následně sloužit jako zdroj materiálu k analýze vybraných výslovnostních jevů. Předpokládá se však další a širší možné používání (např. i ostatními lingvisty zabývajícími se současným jazykem v médiích). Hlavním cílem projektu tedy není pouhé shromáždění materiálu, ale především jeho odpovídající vědecké využití, na něž lze v budoucnu dále navazovat.

Na FF UK již existuje několik jazykových korpusů (např. v ÚČNK, ve FÚ), korpus nahrávek českých řečových vzorů tak přispěje k dalšímu rozvoji v této oblasti.

Získané poznatky doplní jazykovědná zkoumání řeči v médiích. Zejména publikování výsledků v odborných i popularizačních časopisech nebo příspěvky na konferencích a přednáškách by měly přispět k vyvolání většího zájmu mezi odbornou a pokud možno i laickou veřejností o problematiku české výslovnosti a o význam její přiměřenosti komunikační situaci, zejména v mluvě veřejné.

Realizované/plánované výstupy projektu

Řešitelka projektu se již několik let aktivně účastní lingvistických konferencí; průběžné i celkové výsledky, metodologické postupy apod. jsou tak prezentovány doma i v zahraničí formou referátů, příspěvků do sborníků atd. Dalšími grantovými výstupy jsou články v recenzovaných odborných lingvistických časopisech. Analýza výslovnostních jevů vycházející z korpusu bude také součástí disertační práce řešitelky projektu.

O možnostech využívat vybudovaný korpus budou informování jak lingvisté z Univerzity Karlovy, tak např. i z Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. Korpus je vhodné prezentovat i ve vysokoškolské výuce (např. v některém ze seminářů ÚČJTK a FÚ zaměřeném na mluvenou řeč nebo na jazyk médií).

V rámci projektu byly zatím publikovány tyto písemné výstupy:

  • Štěpánová, V. (2010). Řečové vzory z pohledu teorie jazykového managementu. In: Janovec, L. – Hájková, E. – Gwóźdź-Szewczenko, I. – Maciołek, M. (eds.): Problematika českého jazyka, literatury a kultury očima mladých doma i ve světě. Příspěvky z mezinárodní studentské vědecké bohemistické konference, Brandýs nad Labem 18.–20. června 2010. Brno: Tribun EU, s. 159–163.
  • Štěpánová, V. (2011). Korpus rozhlasových nahrávek. In: Čermák, F. (ed.): Korpusová lingvistika Praha 2011. Svazek 2. Výzkum a výstavba korpusů. Praha: NLN, s. 74–77.
  • Štěpánová, V. (2011). Jiří Zeman: Základy české ortoepie. Hradec Králové: Gaudeamus, 2008. Slovo a slovesnost 72, č. 2, s. 149–152.

Další 3 příspěvky jsou v tisku (ve sbornících z konferencí v Lipsku, Drážďanech a Banské Bystrici), případně v recenzních řízeních.

Výstupy z grantu byly prezentovány na konferencích v Brandýse na Labem (mezinárodní studentská vědecká bohemistická konference, 2010), v Lipsku (VIII. mezinárodní studentská konference Interfaces, 2011), v Dráždanech (mezinárodní konference 6. Bohemicum Dresdense, 2011) a na slovenském XX. a XXI. kolokviu mladých jazykovedcov (2010 a 2011). Projekt byl představen rovněž na FF MU (2010) v Brně, PedF UHK (2011) a v rámci Univerzity 3. věku FF UK (2010).

Úvod > Věda a výzkum > Granty a projekty > VG FF UK > Korpus nahrávek českých řečových vzorů